งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 4 งบการเงิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 4 งบการเงิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 4 งบการเงิน

2 วัตถุประสงค์ เข้าใจงบการเงินของกิจการว่าประกอบด้วยงบการเงินประเภทใดบ้าง ความสำคัญของงบการเงิน ทราบถึงความหมายและรายการต่างๆ ในงบการเงิน สามารถนำงบทดลองหลังการปรับปรุงแล้วนำไปจัดทำงบการเงินได้

3 เนื้อหา 1. งบกำไรขาดทุน 2. งบดุล
3. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ

4 งบการเงิน (Financial Statement)
รายการทางการเงิน เพื่อแสดงผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และรายการทางบัญชีของกิจการ อย่างมีระเบียบแบบแผน ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับ 35 กำหนดว่ากิจการจะต้องเสนองบการเงินอย่างน้อยปีละครั้ง

5 งบการเงิน (Financial Statement) (ต่อ)
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับ 35 กำหนดว่ากิจการจะต้องเสนองบการเงินต่อไปนี้ 1. งบกำไรขาดทุน 2. งบดุล 3. งบใดงบหนึ่งดังต่อไปนี้ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 4. งบกระแสเงินสด 5. นโยบายการบัญชีและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

6 งบกำไรขาดทุน (Financial Statement)
แสดงผลการดำเนินงาน (กำไรหรือขาดทุน) ของกิจการในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ ดังนั้นจึงเป็นงบการเงินที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับรายได้และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในช่วงระยะเวลาเดียวกัน โดยนำมาลบกันเพื่อหาผลกำไรหรือผลขาดทุนนั่นเอง

7 ธุรกิจบริการ ชื่อกิจการ งบกำไรขาดทุน สำหรับงวด สิ้นสุดวันที่ รายได้ค่าบริการ xx หัก ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน :- ค่าใช้จ่ายในการขาย xx ค่าใช้จ่ายในการบริหาร xx xx กำไร (ขาดทุน) สุทธิ xx

8 ธุรกิจซื้อขายสินค้า ยอดขายสุทธิ xx หัก ต้นทุนขาย :-
หัก สินค้าสำเร็จรูปปลายงวด xx xx กำไรขั้นต้น xx

9 หัก ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน :-
ค่าใช้จ่ายในการขาย xx ค่าใช้จ่ายในการบริหาร xx xx กำไรจากการดำเนินงาน xx บวก รายได้อื่น xx หัก ค่าใช้จ่ายอื่น xx กำไรก่อนภาษี xx หัก ภาษีนิติบุคคล xx กำไร (ขาดทุน) สุทธิ xx

10 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (Statement of Changes Equity)
แสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของกิจการในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ดังนั้นจึงเป็นงบการเงินที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับเงินลงทุนและการแบ่งปันส่วนทุน ยอดคงเหลือกำไร หรือขาดทุนสะสม และการสำรองแต่ละชนิดระหว่างต้นงวดกับปลายงวดของกิจการ

11 กิจการเจ้าของคนเดียว
ชื่อกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ สำหรับงวด สิ้นสุดวันที่ ทุนต้นปี xx บวก กำไรสุทธิ xx xx หัก ถอนใช้ส่วนตัว xx xx ทุนปลายปี xx

12 งบดุล (Balance Sheet) แสดงฐานะทางการเงิน (มูลค่าของสินทรัพย์ หนี้สิน และทุน) ณ วันใดวันหนึ่ง ดังนั้นจึงเป็นงบการเงินที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนทั้งหมดของกิจการ

13 ชื่อกิจการ งบดุล ณ วันที่ .....................
กิจการเจ้าของคนเดียว ชื่อกิจการ งบดุล ณ วันที่ สินทรัพย์ สินทรัพย์หมุนเวียน :- เงินสด xx ลูกหนี้ xx หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ xx xx รายได้ค้างรับ xx ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า xx xx

14 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน :-
สินทรัพย์ (ต่อ) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน :- ที่ดิน xx เครื่องตกแต่ง xx หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม xx xx อุปกรณ์สำนักงาน xx หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม xx xx xx รวมสินทรัพย์ xx

15 หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
หนี้สินหมุนเวียน :- เจ้าหนี้ xx รายได้รับล่วงหน้า xx ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย xx xx หนี้สินไม่หมุนเวียน :- เจ้าหนี้เงินกู้ xx ส่วนของเจ้าของ :- ทุนปลายปี xx รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ xx

16 THE END


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 4 งบการเงิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google