งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 บทที่ 4 งบการเงิน. 2 วัตถุประสงค์ เข้าใจงบการเงินของกิจการว่า ประกอบด้วยงบการเงินประเภท ใดบ้าง ความสำคัญของงบการเงิน ทราบถึงความหมายและรายการ ต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 บทที่ 4 งบการเงิน. 2 วัตถุประสงค์ เข้าใจงบการเงินของกิจการว่า ประกอบด้วยงบการเงินประเภท ใดบ้าง ความสำคัญของงบการเงิน ทราบถึงความหมายและรายการ ต่างๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 บทที่ 4 งบการเงิน

2 2 วัตถุประสงค์ เข้าใจงบการเงินของกิจการว่า ประกอบด้วยงบการเงินประเภท ใดบ้าง ความสำคัญของงบการเงิน ทราบถึงความหมายและรายการ ต่างๆ ในงบการเงิน สามารถนำงบทดลองหลังการ ปรับปรุงแล้วนำไปจัดทำงบการเงิน ได้

3 3 เนื้อหา 1. งบกำไรขาดทุน 2. งบดุล 3. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงใน ส่วนของเจ้าของ

4 4 งบการเงิน (Financial Statement) รายการทางการเงิน เพื่อแสดงผล การดำเนินงาน ฐานะการเงิน และ รายการทางบัญชีของกิจการ อย่างมีระเบียบแบบแผน ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับ 35 กำหนดว่ากิจการจะต้องเสนองบ การเงินอย่างน้อยปีละครั้ง

5 5 งบการเงิน (Financial Statement) ( ต่อ ) ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับ 35 กำหนดว่ากิจการจะต้องเสนองบ การเงินต่อไปนี้ 1. งบกำไรขาดทุน 2. งบดุล 3. งบใดงบหนึ่งดังต่อไปนี้ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของ เจ้าของ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 4. งบกระแสเงินสด 5. นโยบายการบัญชีและหมายเหตุ ประกอบงบการเงิน

6 6 งบกำไรขาดทุน (Financial Statement) แสดงผลการดำเนินงาน ( กำไรหรือขาดทุน ) ของ กิจการในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ ดังนั้นจึงเป็นงบการเงินที่แสดง รายละเอียดเกี่ยวกับรายได้และ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในช่วง ระยะเวลาเดียวกัน โดยนำมาลบกัน เพื่อหาผลกำไรหรือผลขาดทุนนั่นเอง

7 7 ชื่อกิจการ งบกำไรขาดทุน สำหรับงวด........... สิ้นสุดวันที่..................... รายได้ค่าบริการ xx หัก ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน :- ค่าใช้จ่ายในการขาย xx ค่าใช้จ่ายในการบริหาร xx xx กำไร ( ขาดทุน ) สุทธิ xx ธุรกิจ บริการ

8 8 ยอดขายสุทธิ xx หัก ต้นทุนขาย :- สินค้าสำเร็จรูปต้นงวด xx บวก ซื้อสุทธิ xx สินค้าที่มีไว้ขาย xx หัก สินค้าสำเร็จรูปปลายงวด xx xx กำไรขั้นต้น xx ธุรกิจซื้อขาย สินค้า

9 9 หัก ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน :- ค่าใช้จ่ายในการขาย xx ค่าใช้จ่ายในการบริหาร xx xx กำไรจากการดำเนินงาน xx บวก รายได้อื่น xx หัก ค่าใช้จ่ายอื่น xx กำไรก่อนภาษี xx หัก ภาษีนิติบุคคล xx กำไร ( ขาดทุน ) สุทธิ xx

10 10 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วน ของเจ้าของ (Statement of Changes Equity) แสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วน ของเจ้าของกิจการในช่วง ระยะเวลาหนึ่ง ดังนั้นจึงเป็นงบการเงินที่แสดง รายละเอียดเกี่ยวกับเงินลงทุนและการ แบ่งปันส่วนทุน ยอดคงเหลือกำไร หรือขาดทุนสะสม และการสำรองแต่ ละชนิดระหว่างต้นงวดกับปลายงวด ของกิจการ

11 11 ทุนต้นปี xx บวก กำไรสุทธิ xx xx หัก ถอนใช้ส่วนตัว xx xx ทุนปลายปี xx ชื่อกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของ เจ้าของ สำหรับงวด........... สิ้นสุดวันที่..................... กิจการเจ้าของคนเดียว

12 12 งบดุล (Balance Sheet) แสดงฐานะทางการเงิน ( มูลค่า ของสินทรัพย์ หนี้สิน และทุน ) ณ วันใดวันหนึ่ง ดังนั้นจึงเป็นงบการเงินที่แสดง รายละเอียดเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนทั้งหมดของกิจการ

13 13 ชื่อกิจการ งบดุล ณ วันที่..................... สินทรัพย์ สินทรัพย์หมุนเวียน :- เงินสด xx ลูกหนี้ xx หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ xx xx รายได้ค้างรับ xx ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า xx xx กิจการเจ้าของคนเดียว

14 14 สินทรัพย์ ( ต่อ ) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน :- ที่ดิน xx เครื่องตกแต่ง xx หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม xx xx อุปกรณ์สำนักงาน xx หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม xx xx xx รวมสินทรัพย์ xx

15 15 หนี้สินและส่วนของเจ้าของ หนี้สินหมุนเวียน :- เจ้าหนี้ xx รายได้รับล่วงหน้า xx ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย xx xx หนี้สินไม่หมุนเวียน :- เจ้าหนี้เงินกู้ xx ส่วนของเจ้าของ :- ทุนปลายปี xx รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ xx

16 16 THE END


ดาวน์โหลด ppt 1 บทที่ 4 งบการเงิน. 2 วัตถุประสงค์ เข้าใจงบการเงินของกิจการว่า ประกอบด้วยงบการเงินประเภท ใดบ้าง ความสำคัญของงบการเงิน ทราบถึงความหมายและรายการ ต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google