งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฐานข้อมูลราชกิจจา นุเบกษา. ราชกิจจานุเบกษา เป็นหนังสือ ของทางราชการที่ประกาศเกี่ยวกับ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของกระทรวง ทบวง กรม รวมถึงประกาศพระราชทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฐานข้อมูลราชกิจจา นุเบกษา. ราชกิจจานุเบกษา เป็นหนังสือ ของทางราชการที่ประกาศเกี่ยวกับ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของกระทรวง ทบวง กรม รวมถึงประกาศพระราชทาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฐานข้อมูลราชกิจจา นุเบกษา

2 ราชกิจจานุเบกษา เป็นหนังสือ ของทางราชการที่ประกาศเกี่ยวกับ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของกระทรวง ทบวง กรม รวมถึงประกาศพระราชทาง เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ยศ และการ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน บริษัท ซึ่ง ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าตรวจดู และสั่งพิมพ์เอกสารบนอินเทอร์เน็ต ได้ทุกเรื่องและตลอดเวลา โดยไม่ เสียค่าบริการใด ๆ

3 ราชกิจจานุเบกษา แบ่งเป็น ประเภท ก. ฉบับกฤษฎีกา ให้ข้อมูลกฎหมาย สำคัญเช่น รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราช กฤษฎีกา กฎกระทรวง คำวินิจฉัยศาล รัฐธรรมนูญ เป็นต้น ประเภท ก. ฉบับกฤษฎีกา ให้ข้อมูลกฎหมาย สำคัญเช่น รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราช กฤษฎีกา กฎกระทรวง คำวินิจฉัยศาล รัฐธรรมนูญ เป็นต้น ประเภท ข. ฉบับทะเบียนฐานันดร ให้ข้อมูล ประกาศพระราชทานยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประเภท ข. ฉบับทะเบียนฐานันดร ให้ข้อมูล ประกาศพระราชทานยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประเภท ค. ฉบับทะเบียนการค้า ให้ข้อมูลการ จดทะเบียน หรือเลิกนิติบุคคล ประเภท ค. ฉบับทะเบียนการค้า ให้ข้อมูลการ จดทะเบียน หรือเลิกนิติบุคคล ประเภท ง. ฉบับประกาศและงานทั่วไป ให้ ข้อมูลกฎ ประกาศ ระเบียบของหน่วยงาน ราชการต่างๆ รวมถึงประกาศให้เป็นบุคคล ล้มละลาย ประกาศพิทักษ์ทรัพย์ ประเภท ง. ฉบับประกาศและงานทั่วไป ให้ ข้อมูลกฎ ประกาศ ระเบียบของหน่วยงาน ราชการต่างๆ รวมถึงประกาศให้เป็นบุคคล ล้มละลาย ประกาศพิทักษ์ทรัพย์

4 การเข้าใช้ฐานข้อมูลราชกิจจา นุเบกษา เว็บไซต์ http://www.ratchakitcha.soc.go.th เว็บไซต์ http://www.ratchakitcha.soc.go.thhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th คลิกที่ประกาศและเผยแพร่ราชกิจจานุเบกษา คลิกที่ประกาศและเผยแพร่ราชกิจจานุเบกษา

5 การเข้าใช้ฐานข้อมูลราชกิจจา นุเบกษา ราชกิจจานุเบกษา ล่าสุด ให้ข้อมูล แต่ละประเภทที่ ประกาศใหม่ล่าสุด ตามลำดับวันที่ ประกาศ เล่มที่ / ตอนที่ประกาศ จำนวนเรื่องที่ ประกาศในครั้ง นั้นๆ ราชกิจจานุเบกษา ล่าสุด ให้ข้อมูล แต่ละประเภทที่ ประกาศใหม่ล่าสุด ตามลำดับวันที่ ประกาศ เล่มที่ / ตอนที่ประกาศ จำนวนเรื่องที่ ประกาศในครั้ง นั้นๆ ค้นหาราชกิจจา นุเบกษา สำหรับ ค้นหาเรื่องที่ ประกาศโดยใช้ คำค้น หรือค้นโดย ระบุเล่มที่ / ตอนที่ ประกาศ หรือวันที่ ประกาศ ค้นหาราชกิจจา นุเบกษา สำหรับ ค้นหาเรื่องที่ ประกาศโดยใช้ คำค้น หรือค้นโดย ระบุเล่มที่ / ตอนที่ ประกาศ หรือวันที่ ประกาศ

6 การเข้าใช้ฐานข้อมูลราชกิจจา นุเบกษา ราชกิจจานุเบกษาที่ประกาศล่าสุด หน้าจอจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ราชกิจจานุเบกษาที่ประกาศล่าสุด หน้าจอจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ด้านบน แสดงประเภทที่ประกาศ ตอนที่ วันที่ประกาศ และ จำนวนเรื่องที่ประกาศ ด้านบน แสดงประเภทที่ประกาศ ตอนที่ วันที่ประกาศ และ จำนวนเรื่องที่ประกาศ ด้านล่าง แสดงรายการตามที่คลิกเลือกจากด้านบน ด้านล่าง แสดงรายการตามที่คลิกเลือกจากด้านบน

7 การเข้าใช้ฐานข้อมูลราชกิจจา นุเบกษา การค้นหาราชกิจจา นุเบกษา 1. ค้นจากชื่อเรื่องโดยใช้คำ สำคัญ 2. ค้นโดยระบุประเภทของราช กิจจานุเบกษา 3. ค้นโดยระบุเล่ม / ตอนของ ราชกิจจานุเบกษา 4. ค้นโดยระบุวันเดือนปีที่ ประกาศ 5. ค้นโดยระบุชนิดของเรื่อง หมายเหตุ ช่อง ” ค้นหาจากเนื้อหา ” ยังไม่สามารถใช้ได้ 1 2 3 4 5

8 ค้นจากชื่อเรื่องโดยใช้คำสำคัญ 1. ใส่คำค้นลงในช่อง “ ชื่อเรื่อง ( เท่าที่ทราบ )” แล้วคลิกที่เริ่มการค้นหา

9 ค้นจากชื่อเรื่องโดยใช้คำสำคัญ 2. หน้าแสดงผลการสืบค้น บอกจำนวนผล การสืบค้นที่ด้านล่างจากตัวอย่างได้ 4 รายการ ดูรายละเอียดคลิกที่ชื่อเรื่อง หรือ เปิดดูรายละเอียดภาพ

10 ค้นโดยระบุประเภทของราชกิจจา นุเบกษา 1. คลิกทำเครื่องหมายที่ช่องสี่เหลี่ยมหน้าประเภท ของราชกิจจานุเบกษา แล้วคลิกที่เริ่มการค้นหา

11 ค้นโดยระบุประเภทของราชกิจจา นุเบกษา 2. หน้าแสดงผลการสืบค้น บอกจำนวนผล การสืบค้นที่ด้านล่าง ดูรายละเอียดคลิกที่ชื่อเรื่อง หรือ เปิดดู รายละเอียดภาพ

12 ค้นโดยระบุเล่ม / ตอนของราชกิจจา นุเบกษา 1. ใส่ข้อมูลเล่มและหรือตอน ของราชกิจจา นุเบกษาที่ต้องการแล้วคลิกที่เริ่มการค้นหา

13 ค้นโดยระบุเล่ม / ตอนของราชกิจจา นุเบกษา 2. หน้าแสดงผลการสืบค้น บอกจำนวนผล การสืบค้นที่ด้านล่าง ดูรายละเอียดคลิกที่ชื่อเรื่อง หรือ เปิดดู รายละเอียดภาพ

14 ค้นโดยระบุวันเดือนปีที่ประกาศ 1. ระบุวันเดือนปีที่ “ กำหนดช่วงเวลาการค้นหา ” อาจกำหนดเป็นวันที่โดยเฉพาะเจาะจง หรือ กำหนดเป็นช่วงเวลา ก็ได้ แล้วคลิกที่เริ่มค้นหา

15 ค้นโดยระบุวันเดือนปีที่ประกาศ 2. หน้าแสดงผลการสืบค้น บอกจำนวนผล การสืบค้นที่ด้านล่าง ดูรายละเอียดคลิกที่ชื่อเรื่อง หรือ เปิดดู รายละเอียดภาพ

16 ค้นโดยระบุชนิดของเรื่อง 1. ใส่ชนิดของเรื่องที่ต้องการค้นที่ช่อง “ ชนิดของ เรื่อง ” เช่น รัฐธรรมนูญ กฎ ก. ตร. หรือ พระราช กำหนด เป็นต้น หากไม่ทราบให้คลิกที่ v จะ ปรากฏรายการชนิดของเรื่องให้เลือก คลิกเลือก รายการที่ต้องการแล้ว คลิกเริ่มค้นหา

17 ค้นโดยระบุชนิดของเรื่อง 2. หน้าแสดงผลการสืบค้น บอกจำนวนผล การสืบค้นที่ด้านล่าง ดูรายละเอียดคลิกที่ชื่อเรื่อง หรือ เปิดดู รายละเอียดภาพ

18 การพิมพ์หรือบันทึกผลการสืบค้น ข้อมูลฉบับเต็มที่ได้สามารถพิมพ์หรือบันทึกได้ โดยคลิกที่ปุ่มคำสั่ง หรือใช้ คำสั่งที่เมนู File

19 ที่มาเอกสารแนะนำการสืบค้น library.tu.ac.th/cms/online_db2550/ library.tu.ac.th/cms/online_db2550/ ราชกิจจา.ppt ราชกิจจา.ppt


ดาวน์โหลด ppt ฐานข้อมูลราชกิจจา นุเบกษา. ราชกิจจานุเบกษา เป็นหนังสือ ของทางราชการที่ประกาศเกี่ยวกับ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของกระทรวง ทบวง กรม รวมถึงประกาศพระราชทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google