งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวเลข ไทย. ตัวเลขไทย ตัวเลขไทย คือ ตัวอักษรที่ใช้ แทนจำนวนในภาษาไทย ปัจจุบันมีตัวเลขจำนวน ๑๐ ตัว ได้แก่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๐ ๖ ๗ ๘ ๙ ๐.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวเลข ไทย. ตัวเลขไทย ตัวเลขไทย คือ ตัวอักษรที่ใช้ แทนจำนวนในภาษาไทย ปัจจุบันมีตัวเลขจำนวน ๑๐ ตัว ได้แก่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๐ ๖ ๗ ๘ ๙ ๐."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวเลข ไทย

2 ตัวเลขไทย ตัวเลขไทย คือ ตัวอักษรที่ใช้ แทนจำนวนในภาษาไทย ปัจจุบันมีตัวเลขจำนวน ๑๐ ตัว ได้แก่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๐ ๖ ๗ ๘ ๙ ๐

3 ตัวอย่าง ตัวเลขไทย สมัยต่าง ๆ และใน ปัจจุบัน

4 เลข ๑ สมัยสุโขทัย พบว่าเลขหนึ่งจะมีลักษณะ คล้ายกัน และเมื่อมาพบหนังสือออกไชยาฯ สมัยอยุธยา พบเป็นลักษณะขมวดหัวตัวอักษร เป็นวงกลม แต่ยังมีสัณฐานเดิมโดยลักษณะ ดังกล่าวได้คลี่คลาย มาถึงรัตนโกสินทร์เป็นแบบในปัจจุบัน เลข ๒ หลักฐานสมัยสุโขทัยแสดงเลขสองที่ ใกล้เคียงกัน ขณะที่ต่อมาเมื่อพบในหนังสือออกไช ยาฯ พบว่ารอยหยักจากด้านข้าง เลื่อนขึ้นไปอยู่ที่ เส้นบน และมีหางยาวขึ้นพร้อมลากลงด้วย ( ลักษณะคล้ายๆไม้ยมก ) แต่ในหนังสือออกพระวิ สุทธิสุนทรหางอักษรกลับลากลงมาตรงๆ และกลับ ลาก ขึ้นไปเหนือตัวอักษร เมื่อพบ ในหนังสือ กฎหมายตราสามดวงซึ่งมีลักษณะคลี่คลายเป็นเลข ๒ ในปัจจุบัน

5 เลข ๓ เลข ๓ ในจารึกวัดป่ามะม่วงพบว่ามีลักษณะเป็น รอยหยักด้านข้าง กระทั่งมาพบในอยุธยา โดย รอยหยักจากด้านข้างเลื่อนมาอยู่ด้านบนแทน และมีหัวอักษรเพิ่มขึ้นด้วยโดยลักษณะอักษร นี้ได้คลี่คลายมาเป็นอักษรในปัจจุบันนั่นเอง เลข ๔ เลข ๔ ในจารึกพ่อขุนรามคำแหง พบว่าเลข ๔ มีลักษณะอย่างในปัจจุบัน เพียงแต่จะมีหาง อักษรสั้นและลักษณะนี้ยังคงมีต่อมาเรื่อยๆ โดยที่อักษรดูสวยงามขึ้น ซึ่งลักษณะนี้ได้ คลี่คลายให้หางอักษรยาวขึ้นเป็น ๔ ที่ใช้อยู่ ในปัจจุบันนั่นเอง

6 เลข ๕ เลข ๕ วิวัฒนาการของอักษรนี้ใกล้เคียงกับ อักษรเลขสี่ โดยในจารึกหลักที่ ๑ พบว่าเลข ห้า จะมีเส้นประกอบเพิ่มขึ้นจากเลขสี่ โดย เส้นประกอบนี้ได้นำมาลากรวมกันเมื่อพบใน จารึกปู่ขุนจิดขุนจอด โดยมีลักษณะเหมือนกับ ในปัจจุบัน เพียงแต่จะมีลักษณะไม่สวยนัก เลข ๖ เคยได้รับการจารึกวัดป่ามะม่วงในสมัย สุโขทัย ต่อมาพบในหนังสือออกพระวิสุทธิ สุนทร ตัวอักษรมีหัวเล็กลงและกลมขึ้น ส่วน หางมีมุมที่ชัดเจนขึ้น จนในกฎหมายตราสาม ดวงพบเป็น ๖ ซึ่งเป็นลักษณะที่คลี่คลาย อักษรในปัจจุบัน

7 เลข ๗ พบครั้งแรกในศิลาจารึกหลักที่ ๑ มี ลักษณะเป็นรอยหยักหงายคล้าย ผ. ผึ้ง โดย ไม่พบว่าจารึกในหลักอื่นๆ จะใช้อักษรใน ลักษณะนี้ เพราะเมื่อพบเลข ๗ในจารึกปู่ขุน จิดขุนจอด จะกลายเป็นตัวอักษรที่มีลักษณะ คล้ายเลข ๓ ซึ่งเหมือนเขียนกลับหัวจากจารึก หลักที่ ๑ และต่อมามีคนเขียนหางให้ยาวลง มาข้างล่าง ซึ่งถือว่าเป็นแบบอยุธยาโดยแท้ เพราะไม่พบรูปเลขเจ็ดนี้ในสมัยสุโขทัยและ หางนี้ถูกลากให้ยาวออกไปด้านบนใน สมัยรัตนโกสินทร์ คือ ๗

8 เลข ๘ วิวัฒนการของตัวอักษรนี้น้อย แทบไม่มีการ เปลี่ยนแปลง กล่าวคือ กล่าวคือ มีการพบในจารึก วัดป่ามะม่วง ในหนังสือออกพระวิสุทธิสุนทร และ พบในกฎหมายตราสามดวง ตามลำดับ ซึ่งมี ลักษณะ ๘ เหมือนกันไม่มีการเปลี่ยนแปลง เลข ๙ พบครั้งแรกในจารึกวัดป่ามะม่วง ซึ่ง มีลักษณะคล้ายๆกับเลข ๙ แป็นรอยหยักๆ ไม่ แน่นอนและไม่มีหัว และต่อมาได้เขียนให้มีหัว อักษร พร้อมวงแรกลากยาวลงมาในระดับ เดียวกับหัวอักษร และหยักที่หาง เมื่อพบใน รัตนโกสินทร์ คือ ๙ ซึ่งคลี่คลายเป็นอักษร ปัจจุบันนั่นเอง

9 เลข o มีสัณฐานเป็นวงกลม O คือตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงสมัยปัจจุบัน ปัญหาในการใช้เลขไทยในปัจจุบัน คือ เลข ไทยไม่ได้รับการสนับสนุน ให้มีการใช้อย่าง แพร่หลาย ที่ยังพบว่ามีการใช้อยู่เสมอ คือ หนังสือราชการ การบอกวัน เดือน ปี ทาง จันทรคติ การเขียนบอกมาตราเงินไทย เป็น ต้น


ดาวน์โหลด ppt ตัวเลข ไทย. ตัวเลขไทย ตัวเลขไทย คือ ตัวอักษรที่ใช้ แทนจำนวนในภาษาไทย ปัจจุบันมีตัวเลขจำนวน ๑๐ ตัว ได้แก่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๐ ๖ ๗ ๘ ๙ ๐.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google