งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 6 การใช้ แรงงานหญิง และเด็ก. การคุ้มครองไม่ให้หญิงทำงาน อันตราย 1. งานเหมืองแร่ งานก่อสร้างที่ ต้องทำใต้ดิน ในอุโมงค์ ใต้น้ำ เว้นแต่งานนั้นไม่เป็นอันตราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 6 การใช้ แรงงานหญิง และเด็ก. การคุ้มครองไม่ให้หญิงทำงาน อันตราย 1. งานเหมืองแร่ งานก่อสร้างที่ ต้องทำใต้ดิน ในอุโมงค์ ใต้น้ำ เว้นแต่งานนั้นไม่เป็นอันตราย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 6 การใช้ แรงงานหญิง และเด็ก

2 การคุ้มครองไม่ให้หญิงทำงาน อันตราย 1. งานเหมืองแร่ งานก่อสร้างที่ ต้องทำใต้ดิน ในอุโมงค์ ใต้น้ำ เว้นแต่งานนั้นไม่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพและร่างกาย 2. งานที่ทำบนนั่งร้านสูงกว่า 10 เมตร 3. งานที่ผลิตหรือขนส่งวัตถุ ระเบิดหรือวัตถุไวไฟ

3 การคุ้มครองหญิงซึ่งทำงานใน เวลาวิกาล การทำงานระหว่างเวลา 24.00 น. ถึง 06.00 น. ถ้างาน นั้นเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และความปลอดภัย พนักงาน ตรวจแรงงานและอธิบดีกรม สวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน อาจพิจารณาให้ นายจ้างเปลี่ยนเวลาการ ทำงานหรือลดชั่วโมงการ ทำงานให้กับลูกจ้างหญิงได้

4 การคุ้มครองหญิงมีครรภ์ 1. ห้ามทำงานช่วงเวลา 22.00 น. ถึง 06.00 น. 2. ห้ามทำงานล่วงเวลา หรือทำงาน ในวันหยุด สำหรับงานต่อไปนี้ 1. งานที่เสี่ยงกับเครื่องจักรหรือ เครื่องยนต์ที่มีความสั่นสะเทือน 2. งานขับเคลื่อนหรือติดไปกับ ยานพาหนะ 3. งานแบกหาม งานยก หาบลาก หรือเข็นของหนัก 4. งานที่ทำในเรือ

5 2. ลูกจ้างหญิงมีสิทธิลาคลอดได้ ไม่เกิน 90 วัน 3. ลูกจ้างหญิงมีสิทธิขอเปลี่ยน งานในหน้าที่เดิมได้ชั่วคราวก่อน และหลังคลอด 4. ห้ามนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้าง หญิง เพราะเหตุมีครรภ์ 5. ห้ามนายจ้างล่วงเกินทางเพศ ต่อลูกจ้างหญิงและเด็ก

6 การจ้างเด็กอายุ 15 - 18 ปี เป็น ลูกจ้าง 1. นายจ้างแจ้งการจ้างลูกจ้าง ต่อพนักงานตรวจแรงงาน ภายใน 15 วัน 2. จัดทำบันทึกสภาพการจ้างที่มี การเปลี่ยนแปลงเก็บไว้ที่สถาน ประกอบการเพื่อการตรวจสอบ 3. แจ้งพนักงานตรวจแรงงาน ภายใน 7 วัน เมื่อเลิกหรือ สิ้นสุดการจ้าง

7 การคุ้มครองเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงาน 1. ต้องมีเวลาพักไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงต่อวัน หลังจากทำงาน มาแล้วไม่เกิน 4 ชั่วโมง 2. ห้ามให้ทำงานช่วงเวลา 22.00 น. ถึง 06.00 น. 3. การทำงานเป็นนักแสดงซึ่ง ทำงานช่วงเวลา 22.00 น. ถึง 06.00 น. นายจ้างต้องจัดให้ ลูกจ้างได้พักผ่อนตามสมควร 4. ห้ามให้ทำงานล่วงเวลาหรือ ทำงานในวันหยุด

8 5. ห้ามให้ทำงานต่อไปนี้ 1. งานหลอม เป่า หล่อ หรือรีด โลหะ 2. งานปั๊มโลหะ 3. งานเกี่ยวกับความร้อน ความเย็น ความสั่นสะเทือน เสียง และแสงที่มี ระดับแตกต่างจากปกติ 4. งานเกี่ยวกับสารเคมี 5. งานเกี่ยวกับเชื้อไวรัส แบคทีเรีย 6. งานเกี่ยวกับวัตถุมีพิษ วัตถุ ระเบิด หรือวัตถุไวไฟ

9 7. งานขับหรือบังคับรถยกหรือ ปั้นจั่น 8. งานใช้เลื่อยเดินด้วยไฟฟ้าหรือ เครื่องยนต์ 9. งานที่ต้องทำใต้ดิน ในถ้ำ ใน อุโมงค์ 10. งานเกี่ยวกับกัมมันตรังสี 11. งานทำความสะอาดเกี่ยวกับ เครื่องจักร เครื่องยนต์. 12. งานที่ทำบนนั่งร้านสูงกว่า 10 เมตร

10 6. ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างเด็ก ทำงานในสถานที่ต่อไปนี้ - โรงฆ่าสัตว์ - สถานที่เล่นการพนัน - สถานที่เต้นรำ รำวง หรือรองเง็ง - สถานที่มีอาหาร สุรา น้ำชา ที่มี การจำหน่ายหรือบริการโดยมีผู้ บำเรอสำหรับปรนนิบัติ 7. ห้ามมิให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างของ ลูกจ้างเด็กให้แก่ผู้อื่น และห้าม เรียกเก็บเงินประกัน

11 จงตอบคำถามต่อไปนี้ 1. กฎหมายกำหนดห้ามจ้างแรงงานเด็กต่ำกว่ากี่ปี เป็นลูกจ้าง 2. ห้ามหญิงและเด็กทำงานบนนั่งร้านที่สูงเกินกี่ เมตร 3. ห้ามหญิงมีครรภ์และเด็กต่ำกว่า 18 ปี ทำงาน ช่วงเวลาใด 4. หญิงมีครรภ์มีสิทธิลาคลอดได้ไม่เกินที่วัน 5. จ้างเด็กอายุ 15-18 ปีทำงานนายจ้างต้องแจ้งต่อ พนักงานตรวจแรงงานภายในกี่วันนับแต่วันที่ เด็กเข้าทำงาน 6. นายจ้างต้องจัดทำเอกสารใดเพื่อให้พนักงาน ตรวจแรงงานตรวจ เมื่อมีการจ้างเด็กอายุต่ำ กว่า 18 ปีมาทำงาน 7. งานใดที่ลูกจ้างเด็กต่ำกว่า 18 ปีทำงานได้ ช่วงเวลา 22.00- 6.00 น. 8. บุคคลใดที่กฎหมายกำหนดห้ามทำงานล่วงเวลา และทำงานในวันหยุด 9. สถานที่ใดที่ห้ามลูกจ้างต่ำกว่า 18 ปี ทำงาน 10. ลูกจ้างเด็กต่ำกว่า 18 ปี นายจ้างต้องจัดเวลาพัก วันละไม่น้อยกว่ากี่ชั่วโมง


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 6 การใช้ แรงงานหญิง และเด็ก. การคุ้มครองไม่ให้หญิงทำงาน อันตราย 1. งานเหมืองแร่ งานก่อสร้างที่ ต้องทำใต้ดิน ในอุโมงค์ ใต้น้ำ เว้นแต่งานนั้นไม่เป็นอันตราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google