งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้แรงงานหญิงและเด็ก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้แรงงานหญิงและเด็ก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้แรงงานหญิงและเด็ก
บทที่ 6 การใช้แรงงานหญิงและเด็ก

2 การคุ้มครองไม่ให้หญิงทำงานอันตราย
งานเหมืองแร่ งานก่อสร้างที่ต้องทำใต้ดิน ในอุโมงค์ ใต้น้ำ เว้นแต่งานนั้นไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและร่างกาย งานที่ทำบนนั่งร้านสูงกว่า 10 เมตร งานที่ผลิตหรือขนส่งวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟ

3 การคุ้มครองหญิงซึ่งทำงานในเวลาวิกาล
การทำงานระหว่างเวลา น. ถึง น. ถ้างานนั้นเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัย พนักงานตรวจแรงงานและอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อาจพิจารณาให้นายจ้างเปลี่ยนเวลาการทำงานหรือลดชั่วโมงการทำงานให้กับลูกจ้างหญิงได้

4 การคุ้มครองหญิงมีครรภ์
ห้ามทำงานช่วงเวลา น. ถึง น. ห้ามทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุด สำหรับงานต่อไปนี้ งานที่เสี่ยงกับเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ที่มีความสั่นสะเทือน งานขับเคลื่อนหรือติดไปกับยานพาหนะ งานแบกหาม งานยก หาบลากหรือเข็นของหนัก งานที่ทำในเรือ

5 2. ลูกจ้างหญิงมีสิทธิลาคลอดได้ไม่เกิน 90 วัน
3. ลูกจ้างหญิงมีสิทธิขอเปลี่ยนงานในหน้าที่เดิมได้ชั่วคราวก่อนและหลังคลอด 4. ห้ามนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างหญิง เพราะเหตุมีครรภ์ 5. ห้ามนายจ้างล่วงเกินทางเพศต่อลูกจ้างหญิงและเด็ก

6 การจ้างเด็กอายุ 15 - 18 ปี เป็นลูกจ้าง
นายจ้างแจ้งการจ้างลูกจ้าง ต่อพนักงานตรวจแรงงานภายใน 15 วัน จัดทำบันทึกสภาพการจ้างที่มีการเปลี่ยนแปลงเก็บไว้ที่สถานประกอบการเพื่อการตรวจสอบ แจ้งพนักงานตรวจแรงงานภายใน 7 วัน เมื่อเลิกหรือสิ้นสุดการจ้าง

7 การคุ้มครองเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงาน
ต้องมีเวลาพักไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงต่อวัน หลังจากทำงานมาแล้วไม่เกิน 4 ชั่วโมง ห้ามให้ทำงานช่วงเวลา น. ถึง น. การทำงานเป็นนักแสดงซึ่งทำงานช่วงเวลา น. ถึง น. นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างได้พักผ่อนตามสมควร ห้ามให้ทำงานล่วงเวลาหรือทำงานในวันหยุด

8 5. ห้ามให้ทำงานต่อไปนี้ 1. งานหลอม เป่า หล่อ หรือรีดโลหะ
1. งานหลอม เป่า หล่อ หรือรีดโลหะ 2. งานปั๊มโลหะ 3. งานเกี่ยวกับความร้อน ความเย็น ความสั่นสะเทือน เสียง และแสงที่มีระดับแตกต่างจากปกติ 4. งานเกี่ยวกับสารเคมี 5. งานเกี่ยวกับเชื้อไวรัส แบคทีเรีย 6. งานเกี่ยวกับวัตถุมีพิษ วัตถุระเบิด หรือวัตถุไวไฟ

9 งานขับหรือบังคับรถยกหรือปั้นจั่น
งานใช้เลื่อยเดินด้วยไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์ งานที่ต้องทำใต้ดิน ในถ้ำ ในอุโมงค์ งานเกี่ยวกับกัมมันตรังสี งานทำความสะอาดเกี่ยวกับเครื่องจักร เครื่องยนต์. งานที่ทำบนนั่งร้านสูงกว่า 10 เมตร

10 6. ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างเด็กทำงานในสถานที่ต่อไปนี้
- โรงฆ่าสัตว์ - สถานที่เล่นการพนัน - สถานที่เต้นรำ รำวง หรือรองเง็ง - สถานที่มีอาหาร สุรา น้ำชา ที่มีการจำหน่ายหรือบริการโดยมีผู้บำเรอสำหรับปรนนิบัติ 7. ห้ามมิให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างของลูกจ้างเด็กให้แก่ผู้อื่น และห้ามเรียกเก็บเงินประกัน

11 จงตอบคำถามต่อไปนี้ กฎหมายกำหนดห้ามจ้างแรงงานเด็กต่ำกว่ากี่ปีเป็นลูกจ้าง ห้ามหญิงและเด็กทำงานบนนั่งร้านที่สูงเกินกี่เมตร ห้ามหญิงมีครรภ์และเด็กต่ำกว่า 18 ปี ทำงานช่วงเวลาใด หญิงมีครรภ์มีสิทธิลาคลอดได้ไม่เกินที่วัน จ้างเด็กอายุ ปีทำงานนายจ้างต้องแจ้งต่อพนักงานตรวจแรงงานภายในกี่วันนับแต่วันที่เด็กเข้าทำงาน นายจ้างต้องจัดทำเอกสารใดเพื่อให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจ เมื่อมีการจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีมาทำงาน งานใดที่ลูกจ้างเด็กต่ำกว่า 18 ปีทำงานได้ช่วงเวลา น. บุคคลใดที่กฎหมายกำหนดห้ามทำงานล่วงเวลาและทำงานในวันหยุด สถานที่ใดที่ห้ามลูกจ้างต่ำกว่า 18 ปี ทำงาน ลูกจ้างเด็กต่ำกว่า 18 ปี นายจ้างต้องจัดเวลาพักวันละไม่น้อยกว่ากี่ชั่วโมง


ดาวน์โหลด ppt การใช้แรงงานหญิงและเด็ก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google