งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 6 การใช้ แรงงานหญิง และเด็ก. การคุ้มครองไม่ให้หญิงทำงาน อันตราย 1. งานเหมืองแร่ งานก่อสร้างที่ ต้องทำใต้ดิน ในอุโมงค์ ใต้น้ำ เว้นแต่งานนั้นไม่เป็นอันตราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 6 การใช้ แรงงานหญิง และเด็ก. การคุ้มครองไม่ให้หญิงทำงาน อันตราย 1. งานเหมืองแร่ งานก่อสร้างที่ ต้องทำใต้ดิน ในอุโมงค์ ใต้น้ำ เว้นแต่งานนั้นไม่เป็นอันตราย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 6 การใช้ แรงงานหญิง และเด็ก

2 การคุ้มครองไม่ให้หญิงทำงาน อันตราย 1. งานเหมืองแร่ งานก่อสร้างที่ ต้องทำใต้ดิน ในอุโมงค์ ใต้น้ำ เว้นแต่งานนั้นไม่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพและร่างกาย 2. งานที่ทำบนนั่งร้านสูงกว่า 10 เมตร 3. งานที่ผลิตหรือขนส่งวัตถุ ระเบิดหรือวัตถุไวไฟ

3 การคุ้มครองหญิงซึ่งทำงานใน เวลาวิกาล การทำงานระหว่างเวลา น. ถึง น. ถ้างาน นั้นเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และความปลอดภัย พนักงาน ตรวจแรงงานและอธิบดีกรม สวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน อาจพิจารณาให้ นายจ้างเปลี่ยนเวลาการ ทำงานหรือลดชั่วโมงการ ทำงานให้กับลูกจ้างหญิงได้

4 การคุ้มครองหญิงมีครรภ์ 1. ห้ามทำงานช่วงเวลา น. ถึง น. 2. ห้ามทำงานล่วงเวลา หรือทำงาน ในวันหยุด สำหรับงานต่อไปนี้ 1. งานที่เสี่ยงกับเครื่องจักรหรือ เครื่องยนต์ที่มีความสั่นสะเทือน 2. งานขับเคลื่อนหรือติดไปกับ ยานพาหนะ 3. งานแบกหาม งานยก หาบลาก หรือเข็นของหนัก 4. งานที่ทำในเรือ

5 2. ลูกจ้างหญิงมีสิทธิลาคลอดได้ ไม่เกิน 90 วัน 3. ลูกจ้างหญิงมีสิทธิขอเปลี่ยน งานในหน้าที่เดิมได้ชั่วคราวก่อน และหลังคลอด 4. ห้ามนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้าง หญิง เพราะเหตุมีครรภ์ 5. ห้ามนายจ้างล่วงเกินทางเพศ ต่อลูกจ้างหญิงและเด็ก

6 การจ้างเด็กอายุ ปี เป็น ลูกจ้าง 1. นายจ้างแจ้งการจ้างลูกจ้าง ต่อพนักงานตรวจแรงงาน ภายใน 15 วัน 2. จัดทำบันทึกสภาพการจ้างที่มี การเปลี่ยนแปลงเก็บไว้ที่สถาน ประกอบการเพื่อการตรวจสอบ 3. แจ้งพนักงานตรวจแรงงาน ภายใน 7 วัน เมื่อเลิกหรือ สิ้นสุดการจ้าง

7 การคุ้มครองเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงาน 1. ต้องมีเวลาพักไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงต่อวัน หลังจากทำงาน มาแล้วไม่เกิน 4 ชั่วโมง 2. ห้ามให้ทำงานช่วงเวลา น. ถึง น. 3. การทำงานเป็นนักแสดงซึ่ง ทำงานช่วงเวลา น. ถึง น. นายจ้างต้องจัดให้ ลูกจ้างได้พักผ่อนตามสมควร 4. ห้ามให้ทำงานล่วงเวลาหรือ ทำงานในวันหยุด

8 5. ห้ามให้ทำงานต่อไปนี้ 1. งานหลอม เป่า หล่อ หรือรีด โลหะ 2. งานปั๊มโลหะ 3. งานเกี่ยวกับความร้อน ความเย็น ความสั่นสะเทือน เสียง และแสงที่มี ระดับแตกต่างจากปกติ 4. งานเกี่ยวกับสารเคมี 5. งานเกี่ยวกับเชื้อไวรัส แบคทีเรีย 6. งานเกี่ยวกับวัตถุมีพิษ วัตถุ ระเบิด หรือวัตถุไวไฟ

9 7. งานขับหรือบังคับรถยกหรือ ปั้นจั่น 8. งานใช้เลื่อยเดินด้วยไฟฟ้าหรือ เครื่องยนต์ 9. งานที่ต้องทำใต้ดิน ในถ้ำ ใน อุโมงค์ 10. งานเกี่ยวกับกัมมันตรังสี 11. งานทำความสะอาดเกี่ยวกับ เครื่องจักร เครื่องยนต์. 12. งานที่ทำบนนั่งร้านสูงกว่า 10 เมตร

10 6. ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างเด็ก ทำงานในสถานที่ต่อไปนี้ - โรงฆ่าสัตว์ - สถานที่เล่นการพนัน - สถานที่เต้นรำ รำวง หรือรองเง็ง - สถานที่มีอาหาร สุรา น้ำชา ที่มี การจำหน่ายหรือบริการโดยมีผู้ บำเรอสำหรับปรนนิบัติ 7. ห้ามมิให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างของ ลูกจ้างเด็กให้แก่ผู้อื่น และห้าม เรียกเก็บเงินประกัน

11 จงตอบคำถามต่อไปนี้ 1. กฎหมายกำหนดห้ามจ้างแรงงานเด็กต่ำกว่ากี่ปี เป็นลูกจ้าง 2. ห้ามหญิงและเด็กทำงานบนนั่งร้านที่สูงเกินกี่ เมตร 3. ห้ามหญิงมีครรภ์และเด็กต่ำกว่า 18 ปี ทำงาน ช่วงเวลาใด 4. หญิงมีครรภ์มีสิทธิลาคลอดได้ไม่เกินที่วัน 5. จ้างเด็กอายุ ปีทำงานนายจ้างต้องแจ้งต่อ พนักงานตรวจแรงงานภายในกี่วันนับแต่วันที่ เด็กเข้าทำงาน 6. นายจ้างต้องจัดทำเอกสารใดเพื่อให้พนักงาน ตรวจแรงงานตรวจ เมื่อมีการจ้างเด็กอายุต่ำ กว่า 18 ปีมาทำงาน 7. งานใดที่ลูกจ้างเด็กต่ำกว่า 18 ปีทำงานได้ ช่วงเวลา น. 8. บุคคลใดที่กฎหมายกำหนดห้ามทำงานล่วงเวลา และทำงานในวันหยุด 9. สถานที่ใดที่ห้ามลูกจ้างต่ำกว่า 18 ปี ทำงาน 10. ลูกจ้างเด็กต่ำกว่า 18 ปี นายจ้างต้องจัดเวลาพัก วันละไม่น้อยกว่ากี่ชั่วโมง


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 6 การใช้ แรงงานหญิง และเด็ก. การคุ้มครองไม่ให้หญิงทำงาน อันตราย 1. งานเหมืองแร่ งานก่อสร้างที่ ต้องทำใต้ดิน ในอุโมงค์ ใต้น้ำ เว้นแต่งานนั้นไม่เป็นอันตราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google