งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 แนะนำหนังสือ วิชาการ ที่น่าอ่าน ***********. 2 Labor & Employment LAW หนังสือชื่อ : กฎหมายเกี่ยวกับ แรงงานและการจ้างแรงงาน แต่งโดย : เดวิด พี โทเมย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 แนะนำหนังสือ วิชาการ ที่น่าอ่าน ***********. 2 Labor & Employment LAW หนังสือชื่อ : กฎหมายเกี่ยวกับ แรงงานและการจ้างแรงงาน แต่งโดย : เดวิด พี โทเมย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 แนะนำหนังสือ วิชาการ ที่น่าอ่าน ***********

2 2 Labor & Employment LAW หนังสือชื่อ : กฎหมายเกี่ยวกับ แรงงานและการจ้างแรงงาน แต่งโดย : เดวิด พี โทเมย์ สามารถหาอ่านได้ที่ : ห้องสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขต ชลบุรี หมายเลข KF 3388 T86L 2001 แหล่งอ้างอิง : Twomey,David p.. (2001). Labor & Employment LAW (11 th ed).United Statase of America:RR Donnelley.

3 3 โดย... อาจารย์วิไลพรรณ เจสะวะ อาจารย์ประจำคณะ นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยา เขตชลบุรี

4 4 สาระสำคัญของ หนังสือ เป็นหนังสือที่ ให้ความรู้ เกี่ยวกับ กฎหมาย แรงงานและ การจ้าง แรงงาน ในแต่ ละเรื่องแยก เป็นหมวดๆ อย่างชัดเจน

5 5 เนื้อหาสาระในแต่ ละหมวด (1) หนังสือเล่มนี้ มีทั้งหมด 17 หมวด ในแต่ละหมวดนั้นจะมี เนื้อหาของกฎหมายแรงงานที่ เกี่ยวข้องกัน แต่แยกย่อยเป็น ส่วนๆ เช่น หมวดที่ 1 กล่าวถึงภาพรวม แนวคิด ทฤษฎี และการบังคับใช้ กฎหมายแรงงานในปัจจุบัน มี การแยกส่วนดังนี้ - คำนำ - หลักการกระทำความผิด อาญาร่วมกัน ( กฎหมายแรงงานมีโทษ ทางอาญา ) - หลักการที่ตกลงร่วมกันใน สัญญา - หลักการบังคับใช้กฎหมาย เชอร์มัน - คำสั่งศาลและรัฐบัญญัติเคร ตัน และ - ผลกระทบต่อเนื่องที่ เกี่ยวกับกฎหมาย ต่อต้านการผูกขาดทาง ธุรกิจ

6 6 เนื้อหาสาระในแต่ ละหมวด (2) ในหมวดที่ 2 กล่าวถึง กฎหมายแรงงาน สัมพันธ์ขององค์กร รถไฟและสายการบิน มีการแยกส่วนดังนี้ ประวัติความเป็นมา และเจตนารมณ์ของ กฎหมาย การขยายการ คุ้มครองตามกฎหมาย การบริหาร, วิธีการ แก้ไขปัญหา, การ บังคับใช้กฎหมาย การเป็นผู้แทนในการ เจรจาต่อรอง คำสั่งของศาลที่ห้าม นัดหยุดงาน

7 7 เนื้อหาสาระในแต่ละ หมวด (3) ในหมวดที่ 3 กล่าวถึง กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ แห่งชาติ มีการแยก ส่วนดังนี้ คำนำ วิวัฒนาการของ กฎหมาย การบริหาร กระบวนการ ต่างๆตามกฎหมาย อำนาจในการตัดสินคดี ของศาลในด้านต่างๆ หลักการเรื่องเจรจา ต่อรองระหว่างนายจ้าง กับลูกจ้าง การเลือกตั้งผู้แทนในแต่ ละฝ่าย ความสามารถเรียกร้อง ในการแก้ไข รักษา เยียวยาความเสียหาย ฯลฯ

8 8 เนื้อหาสาระในแต่ละ หมวด (4) ในหมวดที่ 4 กล่าวถึง การ กระทำอันไม่เป็น ธรรมของนายจ้าง มีการแยกส่วนดังนี้ ความสัมพันธ์ตาม กฎหมายระหว่าง นายจ้างกับลูกจ้าง หลักการที่ลูกจ้าง จะต้องไม่ถูก แทรกแซงในอิสรภาพ ในด้านต่างๆจาก นายจ้าง หลักการใช้อำนาจ จากองค์กรตาม กฎหมายแรงงาน ฯลฯ

9 9 เนื้อหาในแต่และส่วน จะมี การอธิบายหลักการที่ เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานที่ เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ก่อน

10 10 เมื่อได้อธิบายหลักการไปแล้ว จะมีมีตัวอย่างคดีความที่เกี่ยวกับ หลักการในแต่ละส่วนประกอบการ อธิบายนั้นด้วย ซึ่งคดีเหล่านี้จะเป็นคดีที่ได้รับการ ตัดสินจากศาลแล้ว

11 11 มีการลงความเห็นทางกฎหมาย จากศาลที่พิจารณาคดี

12 12 มีการกำหนดประเด็นคำถามที่ เกี่ยวกับคดีที่ตัดสินทุกๆคดี ให้ผู้อ่านได้นำไปพิจารณา กรณีศึกษาของตนเอง

13 13 นอกจากคำถามท้ายคดี แล้ว ยังมีการกำหนด ประเด็นคำถามในท้าย หมวดด้วย

14 14 ในตอนท้ายของแต่ละ หมวดยังมีการบอก แหล่งข้อมูลอ้างอิงทาง อินเตอร์เน็ตให้ผู้อ่านได้ ค้นคว้าเพิ่มเติมได้

15 15 สาระสำคัญที่ เกี่ยวข้องกับการสอน วิชากฎหมายแรงงาน (LAW217) ทำให้ทราบวิวัฒนาการความเป็นมา เจตนารมณ์ และในหลักการของกฎหมาย แรงงานของประเทศสหรัฐอเมริกา ทำให้ทราบปัญหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจริงจาก คดีความตัวอย่าง แล้วนำมาอธิบายแก่ นักศึกษาได้ นำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้กับกฎหมาย แรงงานของประเทศไทย เช่น การร่างสัญญาจ้างแรงงานของ นายจ้างอาจนำหลักการที่ซับซ้อนของประเทศ สหรัฐอเมริกา มาประยุกต์ใช้เท่าที่ไม่ขัดกับกฎ มายแรงงานไทย

16 16 ประโยชน์และ ข้อเสนอแนะ นำความรู้ที่ได้จากหลักการต่างๆ มาอธิบายเปรียบ กับกฎหมายแรงงานของไทยให้แก่นักศึกษาได้ นำคดีตัวอย่างที่มีปัญหาซับซ้อนในประเทศสหรัฐฯ มาอธิบายให้แก่นักศึกษาได้ แนะนำนักศึกษาให้เปรียบเทียบและประยุกต์ใช้ หลักการและตัวอย่างคดีที่ได้จากหนังสือเล่มนี้มา ใช้งานจริง เท่าที่ไม่ขัดกับกฎหมายแรงงานของ ไทย ผู้ที่เรียนต่อในระดับปริญญาโททางด้านกฎหมาย และทำวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ด้านกฎหมาย แรงงาน สามารถนำหนังสือเล่มนี้ไปวิเคราะห์ เปรียบเทียบกับกฎหมายแรงงานของไทย ใน วิทยานิพนธ์ได้


ดาวน์โหลด ppt 1 แนะนำหนังสือ วิชาการ ที่น่าอ่าน ***********. 2 Labor & Employment LAW หนังสือชื่อ : กฎหมายเกี่ยวกับ แรงงานและการจ้างแรงงาน แต่งโดย : เดวิด พี โทเมย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google