งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MK329 by A. Treetip1 Sales Management การบริหารงานขาย Department of Marketing Bangkok University-

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MK329 by A. Treetip1 Sales Management การบริหารงานขาย Department of Marketing Bangkok University-"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MK329 by A. Treetip1 Sales Management การบริหารงานขาย Department of Marketing Bangkok University-

2 MK329 by A. Treetip2 เมื่อคุณได้เป็นผู้ บริหารงานขาย  วางแผน  พยากรณ์การ ขาย  จัดทำ งบประมาณ  สรรหา + คัดเลือก พนักงานขาย  ฝึกอบรม  จ่าย ผลตอบแทน  การจูงใจ  กำหนดเขต การขาย  ประเมินผล งาน

3 MK329 by A. Treetip3 ความหมายของการ จัดองค์การ เป็นกระบวนการกำหนด ความสัมพันธ์ ระหว่างพนักงาน และงานกลุ่มหนึ่ง กับพนักงานและ งานกลุ่มอื่นๆ ภายในองค์กร ซึ่งจะก่อให้เกิดโครงสร้างของ สายการบังคับบัญชา ความ รับผิดชอบ และสายการ ประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ

4 MK329 by A. Treetip4 Management Functions

5 MK329 by A. Treetip5 Importance of Management Functions by Management Level 17.6% 4.2% 34.7% 21.1% 22.4% 24.7% 5.2% 22.7% 23.0% 24.4%24.1% 21.4% 10.1% 7.9% 36.5% 1st Line Managers 2nd Line Managers General Managers Plan Organize Direct Staff Control

6 MK329 by A. Treetip6 Importance of Management Functions by Industry (1st Line Managers) 15.2% 3.2% 37.2% 21.3% 23.0% Pharma- ceutical Plan Organize Direct Staff Control 23.0% 5.9% 32.8% 18.8% 19.0% Office Supplies 21.2% 6.1% 27.2% 22.3% 23.2% Clothing Manuf.

7 MK329 by A. Treetip7 Management Functions Combining roles that must be performed to accomplish specific objectives. Combining roles that must be performed to accomplish specific objectives.

8 MK329 by A. Treetip8 Management Functions

9 MK329 by A. Treetip9 ควรมีแผนภูมิองค์การ (Organization Chart) หรือไม่ ???  ทำไม ( องค์การ ) ไม่ต้องมี แผนภูมิ ?  องค์การมีขนาดเล็ก  หน้าที่งานไม่สลับซับซ้อน  ทุกคนมีอำนาจหน้าที่ / ความ รับผิดชอบเหมือนกัน  การปกครองเป็นระบบครอบครัว  ไม่เข้าใจการสร้างแผนภูมิ

10 MK329 by A. Treetip10 ทำไม ( องค์การ ) ต้องมีแผนภูมิ ? 1. เพื่อให้ทุกคนรับทราบถึงโครงสร้างภายในองค์กร 2. เพื่อแสดงหน้าที่ / ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 3. เพื่อทราบว่าใครทำงานอยู่ที่ไหน ? ขึ้นอยู่กับใคร ? 4. เพื่อหาผู้รับผิดชอบได้เมื่อเกิดปัญหาในงาน

11 MK329 by A. Treetip11 รูปแบบแผนภูมิองค์กร ฝ่ายขาย  มีแบบแผน  ไม่มีแบบแผน

12 MK329 by A. Treetip12 Sales Organizational Structure

13 MK329 by A. Treetip13 รูปแบบแผนภูมิองค์การฝ่าย ขาย ( มีแบบแผน ) สามารถ จำแนกออกได้เป็น 5 รูปแบบ ใหญ่ ๆ  การจัดองค์การฝ่ายขายตามอาณา เขตทางภูมิศาสตร์  การจัดองค์การฝ่ายขายตาม ผลิตภัณฑ์  การจัดองค์การฝ่ายขายตามลูกค้า หรือตลาด  การจัดองค์การฝ่ายขายตามหน้าที่  การจัดองค์การฝ่ายขายแบบผสม

14 MK329 by A. Treetip14 การจัดองค์การฝ่ายขายตามอาณาเขตทางภูมิศาสตร์ ผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายขาย ผู้จัดการฝ่ายขาย เขตกรุงเทพฯ ผู้จัดการฝ่ายขาย เขตภาคเหนือ ผู้จัดการฝ่ายขาย เขตภาคอีสาน ผู้จัดการฝ่ายขาย เขตภาคกลาง พนักงานขาย - เขตเยาวราช - เขตดอนเมือง - เขตธนบุรี ฯ การจัดองค์การฝ่ายขายตาม อาณาเขตทางภูมิศาสตร์

15 MK329 by A. Treetip15 การจัดองค์การฝ่ายขายตามผลิตภัณฑ์ ผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายขาย ผู้จัดการฝ่ายขาย เคมีภัณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายขาย ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า ผู้จัดการฝ่ายขาย วัสดุก่อสร้าง ผู้จัดการฝ่ายขาย อุปกรณ์สื่อสาร พนักงานขาย

16 MK329 by A. Treetip16 การจัดองค์การฝ่ายขายตามลูกค้าหรือตลาด ผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายขาย ผู้จัดการฝ่าย ขายปลีก ผู้จัดการฝ่าย ขายส่ง ผู้จัดการฝ่ายขาย อุตสาหกรรม ผู้จัดการฝ่ายขาย ส่วนราชการ พนักงานขาย

17 MK329 by A. Treetip17 การจัดการองค์การขายตาม หน้าที่ ผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายขาย ผู้จัดการ ฝ่ายขาย พนักงานขาย ผู้จัดการ ฝ่ายคลัง พนักงานขาย ผู้จัดการ ฝ่ายตลาด พนักงานขาย

18 MK329 by A. Treetip18 ผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายขาย พนักงานขาย 2. แบบสายงาน 2 ระดับ ผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายขาย หัวหน้างาน พนักงานขาย One man one boss อาจแบ่งสายงานออกเป็น 2 ระดับ คือ การจัดการองค์การขายตาม หน้าที่ 1. แบบสายงานระดับเดียว

19 MK329 by A. Treetip19 การจัดองค์กรขายแบบผสม

20 MK329 by A. Treetip20 โครงสร้างองค์การฝ่ายขายที่ เหมาะสมที่สุด ขึ้นอยู่กับ ปัจจัยภายใน  ต้นทุน  จำนวนพนักงาน ขาย  คุณสมบัติของ พนักงานขาย  ความ หลากหลายของ ผลิตภัณฑ์ ปัจจัยภายนอก  เทคโนโลยี  ลูกค้าหรือตลาด  การแข่งขัน  วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ

21 MK329 by A. Treetip21 งานที่มอบหมายภายให้ทำส่ง ในครั้งหน้า  ให้จับคู่ และเขียนข้อดี – ข้อเสีย ของแต่ละวิธีที่คาดว่าเกิดขึ้นใน แต่ละรูปแบบโครงสร้างองค์กร ต่างๆ  ให้นักศึกษาองค์กร 1 องค์กร ว่า ใช้วิธีการจัดองค์กรขายอย่างไร และทำให้เกิดข้อดี - ข้อด้อย อย่างไร ( ส่งในสัปดาห์ที่ 5) :Paper + Present


ดาวน์โหลด ppt MK329 by A. Treetip1 Sales Management การบริหารงานขาย Department of Marketing Bangkok University-

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google