งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีเหตุผล มี ภูมิคุ้มกัน ในตัวที่ดี ทางสายกลาง พอประมา ณ เงื่อนไขความรู้ ( รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง ) สมดุล / มั่นคง / ยั่งยืน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีเหตุผล มี ภูมิคุ้มกัน ในตัวที่ดี ทางสายกลาง พอประมา ณ เงื่อนไขความรู้ ( รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง ) สมดุล / มั่นคง / ยั่งยืน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีเหตุผล มี ภูมิคุ้มกัน ในตัวที่ดี ทางสายกลาง พอประมา ณ เงื่อนไขความรู้ ( รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง ) สมดุล / มั่นคง / ยั่งยืน / พร้อมรับการ เปลี่ยนแปลง ชีวิต / เศรษฐกิจ / สังคม / สิ่งแวดล้อม นำไปสู่ เงื่อนไขคุณธรรม ( ซื่อสัตย์สุจริต สติปัญญา ขยัน อดทน แบ่งปัน )

2 คนไทย ใช้ชีวิต บนพื้นฐาน เศรษฐกิจ พอเพียง สังคมไทย มีเครือข่าย ความร่วมมือ เศรษฐกิจ พอเพียง การพัฒนา อยู่บน พื้นฐาน เศรษฐกิจ พอเพียง หลัง ๒๕๕๐ ผลระยะยาว กลไก การขับเคลื่อน คณะที่ ปรึกษา ผู้ทรงคุณ วุฒิ คณะอนุ กรรมการ ขับ เคลื่อนฯ คณะทำง าน เครือข่าย ต่างๆ ๒๕๔๖ ระยะเวลาขับเคลื่อน ๔ ปี ๒๕๕๐ ขอบเขตการดำเนินงาน พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่ เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ สร้างเพื่อน สานข่าย ขยายผล สร้างองค์ความรู้ ฐานข้อมูล ค้นหาตัวอย่างรูปธรรม ที่หลากหลาย พัฒนาเครือข่าย เรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียง ผู้นำทางความคิด ประชาสังคม องค์กร ภาคธุรกิจ เอกชน สื่อมวลชน ประชาชน องค์กรภาครัฐ สถาบัน การเมือง สถาบัน การศึกษา เยาวชน วิชาการ แนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง

3 11 ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง พึ่งตนเอง : ข้าราชการต้อง สามารถพึ่งตนเองในการทำงาน การใช้ชีวิต โดยเน้นให้การรับ ราชการมีความเป็นมืออาชีพ สร้างภูมิความรู้ให้ข้าราชการ สามารถพึ่งตนเองได้ การจัดการ ความรู้ พอเพียง : การทำงานจะต้อง ครอบคลุมเพียงพอ ทั้งในเรื่อง ของเขตของงาน และความ ครบถ้วนสมบูรณ์ พอดี : ข้าราชการต้องทำงาน ใช้ชีวิตและวางตัวอย่างพอดี พอควร โดยยึดหลักความ เหมาะสมและความจำเป็นเป็น ที่ตั้ง พอใจ : ข้าราชการต้องพอใจใน สถานภาพ ของตน รวมทั้งผลงานของตน และ ต้องทำให้ประชาชนพอใจ ในผลงานและประสิทธิภาพ ของรัฐ พอเ พียง พอ ดี เป็นธรรม ประห ยัด ประสิทธิภ าพ โปร่งใ ส พอใจพอใจ พึ่งตนเอง ระบบ ราชกา รมีขีด สมรรถ นะสูง และมี ข้าราช การที่ เก่ง จริยธรร มดี


ดาวน์โหลด ppt สรุปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีเหตุผล มี ภูมิคุ้มกัน ในตัวที่ดี ทางสายกลาง พอประมา ณ เงื่อนไขความรู้ ( รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง ) สมดุล / มั่นคง / ยั่งยืน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google