งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการทำงานกับชาวบ้าน : ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ควรแก่การแสวงหา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการทำงานกับชาวบ้าน : ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ควรแก่การแสวงหา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการทำงานกับชาวบ้าน : ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ควรแก่การแสวงหา
เทคนิคการทำงานกับชาวบ้าน : ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ควรแก่การแสวงหา ดร. ทองอยู่ แก้วไทรฮะ

2 หลักการ ปลุกจิตสำนึก สร้างจิตวิญญาณ กศน. และปรัชญาคิดเป็น
รู้จักชาวบ้าน รู้จักชุมชน การเรียนรู้เป็นของท่าน บริการเป็นของเรา เรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ เรียนรู้วิธีการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

3 หลักการ 6. เรียนรู้ วิถีชีวิตที่พอเพียง พอดี - ไม่มากไม่น้อยเกินไป
6. เรียนรู้ วิถีชีวิตที่พอเพียง พอดี - ไม่มากไม่น้อยเกินไป - ไม่เร็ว ไม่ช้าเกินไป เรียนรู้ อย่างผสมกลมกลืนกับวิถีดำเนินชีวิต ไม่แยกมาเป็นโลกอีกโลกหนึ่งต่างหาก เรียนรู้ตลอดชีวิต บนความเสมอภาค ยืดหยุ่น ไม่ติดยึด แต่มีคุณภาพและมาตรฐานที่ชุมชนยอมรับ

4 หลักการ ไม่เอาปลาไปให้เขา แต่ให้เขารู้วิธีจับปลาเอง
สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์วิจัย การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เน้นการมีบทบาท และการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน รวมทั้งเครือข่าย มีการรายงานขั้นตอนการจัดการความรู้ - ขั้นประสบการณ์ - ขั้นสะท้อนความคิดและถกเถียง - ขั้นเข้าใจและเกิดความคิดรวบยอด - ขั้นประยุกต์ แนวคิด

5 หลักการ 13. กระบวนการในการพัฒนางาน ในฐานะเป็นผู้นำ การเปลี่ยนแปลง
13. กระบวนการในการพัฒนางาน ในฐานะเป็นผู้นำ การเปลี่ยนแปลง - สร้างความตระหนักและความเข้าใจ - วิเคราะห์สำรวจตนเอง / ชุมชน - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ - ออกแบบกิจกรรมและการเรียนรู้ - ลงมือทำ นำไปปรับใช้ พัฒนาไป

6 ตอบสนองปัญหา ความต้องการ และความสนใจ เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต
แนวคิด ตอบสนองปัญหา ความต้องการ และความสนใจ เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต สอดคล้องกับประสบการณ์ของชาวบ้าน ใช้ประสบการณ์ของชาวบ้าน ให้เป็นส่วนหนึ่งของ การทำงาน 4. ยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล

7 เน้นการมีบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน และชุมชน
แนวคิด เน้นการมีบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน และชุมชน 6. ไม่ยึดติดในวิธีการที่ตายตัว แต่ปรับเปลี่ยนไปตามพลวัตของชุมชน 7. เน้นการศึกษาตามอัธยาศัย การเรียนรู้ในครอบครัว ชุมชน และการเรียนรู้จากภูมิปัญญา 8. คำตอบอยู่ที่หมู่บ้าน

8 วิธีการ ก้าวไปหาประชาชน ไม่อยู่บนหอคอยงาช้าง
อยู่กับชาวบ้าน สร้างความคุ้นเคย สร้างความเป็นคนในครอบครัว ฟังให้มาก ทำให้มาก พูดให้น้อยลง จริงใจ จริงจัง ไม่เสแสร้ง ให้เกียรติ ให้ความสำคัญ ให้ความมั่นใจกับชาวบ้าน อย่าดูถูกดูหมิ่นชาวบ้าน แม้ด้วยกริยาและท่าทาง

9 วิธีการ 6. ให้ความเคารพ ความเข้าใจ และเจตคติที่ดี ต่อขนบธรรมเนียมประเพณี และความเชื่อของชุมชน จากตัวให้ผสมกลมกลืนโดยไม่แปลกแยก 7. อยู่ให้เขารักใคร่ จากไปให้เขาคิดถึง 8. อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดาย ปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่น 9. ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม 10. ทำให้ดู อยู่ให้เห็น

10 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการทำงานกับชาวบ้าน : ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ควรแก่การแสวงหา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google