งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการทำงานกับชาวบ้าน : ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ควรแก่การ แสวงหา ดร. ทองอยู่ แก้วไทรฮะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการทำงานกับชาวบ้าน : ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ควรแก่การ แสวงหา ดร. ทองอยู่ แก้วไทรฮะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการทำงานกับชาวบ้าน : ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ควรแก่การ แสวงหา ดร. ทองอยู่ แก้วไทรฮะ

2 หลักการ 1. ปลุกจิตสำนึก สร้างจิตวิญญาณ กศน. และปรัชญาคิดเป็น 2. รู้จักชาวบ้าน รู้จักชุมชน 3. การเรียนรู้เป็นของท่าน บริการเป็น ของเรา 4. เรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ 5. เรียนรู้วิธีการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ สุข

3 6. เรียนรู้ วิถีชีวิตที่พอเพียง พอดี - ไม่มากไม่น้อยเกินไป - ไม่เร็ว ไม่ช้าเกินไป 7. เรียนรู้ อย่างผสมกลมกลืนกับวิถี ดำเนินชีวิต ไม่แยกมาเป็นโลกอีก โลกหนึ่งต่างหาก 8. เรียนรู้ตลอดชีวิต บนความเสมอภาค ยืดหยุ่น ไม่ติดยึด แต่มีคุณภาพและ มาตรฐานที่ชุมชนยอมรับ หลักการ

4 9. ไม่เอาปลาไปให้เขา แต่ให้เขารู้วิธีจับ ปลาเอง 10. สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ การ จัดการข้อมูล การวิเคราะห์วิจัย การ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 11. เน้นการมีบทบาท และการมีส่วนร่วมของ ประชาชน ชุมชน รวมทั้งเครือข่าย 12. มีการรายงานขั้นตอนการจัดการความรู้ - ขั้นประสบการณ์ - ขั้นสะท้อนความคิดและถกเถียง - ขั้นเข้าใจและเกิดความคิดรวบยอด - ขั้นประยุกต์ แนวคิด

5 หลักการ 13. กระบวนการในการพัฒนางาน ใน ฐานะเป็นผู้นำ การ เปลี่ยนแปลง - สร้างความตระหนักและความ เข้าใจ - วิเคราะห์สำรวจตนเอง / ชุมชน - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ - ออกแบบกิจกรรมและการเรียนรู้ - ลงมือทำ นำไปปรับใช้ พัฒนา ไป

6 1. ตอบสนองปัญหา ความต้องการ และความสนใจ 2. เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต 3. สอดคล้องกับประสบการณ์ของ ชาวบ้าน ใช้ประสบการณ์ของชาวบ้าน ให้ เป็นส่วนหนึ่งของ การทำงาน 4. ยอมรับในความแตกต่างระหว่าง บุคคล

7 5. เน้นการมีบทบาทและการมีส่วนร่วม ของประชาชน และชุมชน 6. ไม่ยึดติดในวิธีการที่ตายตัว แต่ ปรับเปลี่ยนไปตามพลวัตของชุมชน 7. เน้นการศึกษาตามอัธยาศัย การ เรียนรู้ในครอบครัว ชุมชน และการ เรียนรู้จากภูมิปัญญา 8. คำตอบอยู่ที่หมู่บ้าน

8 วิธีการ 1. ก้าวไปหาประชาชน ไม่อยู่บน หอคอยงาช้าง 2. อยู่กับชาวบ้าน สร้างความคุ้นเคย สร้างความเป็นคนในครอบครัว 3. ฟังให้มาก ทำให้มาก พูดให้ น้อยลง 4. จริงใจ จริงจัง ไม่เสแสร้ง 5. ให้เกียรติ ให้ความสำคัญ ให้ความ มั่นใจกับชาวบ้าน อย่าดูถูกดู หมิ่นชาวบ้าน แม้ด้วยกริยาและ ท่าทาง

9 วิธีการ 6. ให้ความเคารพ ความเข้าใจ และ เจตคติที่ดี ต่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี และ ความเชื่อของชุมชน จากตัวให้ ผสมกลมกลืนโดยไม่แปลกแยก 7. อยู่ให้เขารักใคร่ จากไปให้เขา คิดถึง 8. อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดาย ปั้นวัว ปั้นควายให้ลูกท่านเล่น 9. ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม 10. ทำให้ดู อยู่ให้เห็น

10


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการทำงานกับชาวบ้าน : ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ควรแก่การ แสวงหา ดร. ทองอยู่ แก้วไทรฮะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google