งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปฏิรูปการส่งเสริม และการจัดการศึกษา ตลอดชีวิต 1. พัฒนาศักยภาพ ประชาชนในประเทศให้เป็น บุคคลที่มีความสามารถ เรียนรู้ และพัฒนาตนเองมี นิสัยใฝ่รู้แสวงหาความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปฏิรูปการส่งเสริม และการจัดการศึกษา ตลอดชีวิต 1. พัฒนาศักยภาพ ประชาชนในประเทศให้เป็น บุคคลที่มีความสามารถ เรียนรู้ และพัฒนาตนเองมี นิสัยใฝ่รู้แสวงหาความรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปฏิรูปการส่งเสริม และการจัดการศึกษา ตลอดชีวิต 1. พัฒนาศักยภาพ ประชาชนในประเทศให้เป็น บุคคลที่มีความสามารถ เรียนรู้ และพัฒนาตนเองมี นิสัยใฝ่รู้แสวงหาความรู้ ตลอดเวลา 2. การพัฒนาเครื่องมือการ เรียนรู้ให้แก่ประชาชน ให้มี ความสามารถในการเรียนรู้ ด้วยตนเอง

2 3. การพัฒนาความเชื่อมโยง การศึกษาในระบบการศึกษานอก ระบบ และการศึกษาตาม อัธยาศัย 4. เป็นการพัฒนาชุมชนให้มี รากฐานที่ยั่งยืน สามารถพึ่งพา ตนเองได้ 5. พัฒนาการมีส่วนร่วมของ องค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 6. เป็นการพัฒนาศักยภาพใน การแข่งขันกับสังคมโลกที่มี การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

3 บทบาทของครูอาสา กศน. กับการจัดและส่งเสริมตลอดชีวิต 1. จัดการเรียนการสอนให้กับผู้ไม่รู้ หนังสือตามเกณฑ์ที่สำนัก งบประมาณกำหนดไม่น้อยกว่า ภาคเรียนละ 35 คน

4 ในกรณีผู้ที่ไม่รู้หนังสือในพื้นที่ที่ รับผิดชอบมีไม่ถึงเกณฑ์ให้จัด กิจกรรมการเรียนการสอน และ การเรียนรู้ให้กับนักศึกษาระดับ ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอน ปลาย จำนวน 60 คน

5 2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัด การศึกษาอาชีพเพื่อการมีงาน ทำอย่างยั่งยืน จัดการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม และชุมชน 3. ส่งเสริม สนับสนุนการ ดำเนินงานของ กศน. อำเภอหรือเขต 4. ผู้ตรวจการดำเนินงาน กศน. ตำบลหรือแขวง 5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

6 วัฒนธรรมองค์กร คืออะไร

7 พฤติกรรมที่สร้างขึ้น จากคนในองค์กรโดยมี การเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และยึดถือปฏิบัติกันมา จนเป็นธรรมเนียม ปฏิบัติในองค์กรนั้น ๆ และกลายเป็นค่านิยม ร่วมกันในองค์กร

8 ปัญหาของ วัฒนธรรมองค์กร เกี่ยวกับการ ทำงาน

9 1. องค์กรของเขาดีอยู่ แล้วไม่เห็นจะมี ปัญหาที่ตรงไหนเลย 2. ไม่สนใจผู้รับบริการ 3. ไม่คิดที่จะพัฒนาการ ทำงานหรือ บริการใหม่ ๆ ออกมา 4. รอให้ “ เบื้องบน ” สั่ง มาเพียงอย่างเดียว

10 5. ผู้นำและพนักงานคิด แต่จะทำงานด้าน ปฏิบัติการหรือธุรการ เป็นงานหลัก 6. ผู้นำเสียเวลามากกับ การจ้ำจี้จ้ำไชพนักงาน ที่ขาดคุณภาพ ไม่มี เวลาไปใส่ ใจกับ พนักงานที่ทำงานดี 7. ผู้นำไม่สามารถนำการ เปลี่ยนแปลงให้เกิด เป็นรูปธรรมขึ้นใน องค์กรได้

11 วัฒนธรรม องค์กรที่ดี

12 1. การสื่อสารอย่าง เปิดเผย 2. การทำงานเป็นทีม 3. การทำงานอย่างมี ประสิทธิภาพ และไม่สิ้นเปลือง 4. ความรับผิดชอบต่อ หน้าที่ 5. ใช้ความรู้ ความสามารถ

13 การสร้าง วัฒนธรรม องค์กรที่ดีและ มีคุณภาพ

14 วัฒนธรรมองค์กรที่มี คุณภาพ (Quality Culture) 1. เกิดค่านิยมร่วม และ แบบแผนในการ ทำงานร่วมกันของ บุคลากรทั่วทั้งองค์กร 2. เป็นแนวทาง และกณฑ์ สำหรับตัดสินใจ ในการทำงานประจำวัน และการแก้ไข ปัญหาต่าง ๆ

15 1. ค่านิยม

16 1. คุณค่าผลงานกำหนด จากความพึงพอใจ ของผู้รับผลงานนั้นไป ใช้ 2. มีจริยธรรม ซื่อสัตย์ ซื่อตรง ไม่เอารัดเอา เปรียบผู้รับบริการและ เพื่อนร่วมงาน 3. ศึกษาหาความรู้ พัฒนา ความสามารถและ ปรับปรุงทัศนคติของ ตนเองตลอดเวลา

17 2. สไตล์การ ทำงาน

18 1) ทำงานโดยมีการ วางแผน มีเป้าหมายที่ ชัดเจน ปรับปรุงให้ดี ขึ้นตลอดเวลา (P-D-C-A) 2) ใช้ความรู้ ความมี เหตุผล ความรอบคอบ และข้อมูลจริงในการ ทำงานทุก ๆ อย่าง 3) มุ่งมั่นที่จะบรรลุผล สำเร็จอย่างอดทน ไม่ ย่อท้อต่ออุปสรรค

19 3. พฤติกรรม ในการทำงาน

20 1) ร่วมมือกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เรียนรู้และรับฟัง ความคิดเห็นจาก เพื่อนร่วมงาน 2) เป็นนักแก้ปัญหา มิใช่เป็นนักสร้าง ปัญหา 3) มีความสามารถ สื่อสาร สุ - จิ - ปุ - ลิ

21 วัฒนธรรมองค์กร ของสำนักงาน กศน.

22 วัฒนธรรมองค์กร สำนักงาน กศน. ภายใต้การนำของ นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน. ได้ปลูกฝั่งวัฒนธรรมการ ทำงานที่มีคุณภาพ อันเป็นหัวใจสำคัญดังนี้

23 1. ค่านิยม “ การปฏิบัติงานที่ดี ต้องได้ทั้งคน และงานโดยไม่ เสียหลักการ ”

24 2. สไตล์การทำงาน “ คนสำราญ งานสำเร็จ ”

25 3. พฤติกรรมใน การทำงาน

26 1. ตั้งมั่นใน บริการ

27 2. มุ่งมั่นใน การทำงาน

28 3. เชื่อถือใน คุณค่าของตน

29 4. ยึดมั่นในความ รับผิดชอบ ต่อผู้เรียน

30 5. มีจิตสำนึกในการ ทำงานเป็นทีม โดยมีเป้าหมาย ร่วมกันที่ชัดเจน


ดาวน์โหลด ppt การปฏิรูปการส่งเสริม และการจัดการศึกษา ตลอดชีวิต 1. พัฒนาศักยภาพ ประชาชนในประเทศให้เป็น บุคคลที่มีความสามารถ เรียนรู้ และพัฒนาตนเองมี นิสัยใฝ่รู้แสวงหาความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google