งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต รหัสวิชา 4000107 อ. รจนา วานนท์ Master of Business Administration (MBA) roseyayee.wordpress.com Atta-yayee.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต รหัสวิชา 4000107 อ. รจนา วานนท์ Master of Business Administration (MBA) roseyayee.wordpress.com Atta-yayee."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต รหัสวิชา 4000107 อ. รจนา วานนท์ Master of Business Administration (MBA) roseyayee@gmail.com roseyayee.wordpress.com Atta-yayee FacebooK Tel089-7204020

2 โปรแกรมแผ่นตารางทำการ Microsoft Excel 2007

3 โปรแกรม Microsoft Excel คือ  เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปประเภทโปรแกรมแผ่น งาน  เป็นโปรแกรมที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่อง คำนวณหาค่าทางคณิตศาสตร์  เป็นกระดาษทดเลขขนาดใหญ่  ใส่ข้อมูลได้เป็นจำนวนมาก ๆ  ลบ แก้ไข ใส่สูตรคำนวณเพื่อหาค่าทาง คณิตศาสตร์  เป็นกระดาษทดเลขที่ใช้แล้วลบทิ้งและนำมาใช้ ใหม่ได้  กระดาษทดอันใหญ่นี้เรียกว่า “ แผ่นตารางงาน ”

4 ส่วนประกอบ Microsoft Excel

5 การจัดการแผ่นงาน  การเปลี่ยนชื่อแผ่นงาน

6 การจัดการแผ่นงาน ( ต่อ )  การเพิ่มแผ่นงาน

7 การจัดการแผ่นงาน ( ต่อ )  การยกเลิกแผ่นงาน

8 การจัดการแผ่นงาน ( ต่อ )  การเลือกเซลล์เพื่อทำงาน ทำได้หลายวิธี  การเลือกเซลล์ที่ติดกัน  1. ใช้ Mouse คลิ้กค้างไว้แล้วลาก  2. ใช้ Mouse คลิ้กเลือกเซลล์แรกที่ต้องการ ก่อนแล้วใช้ลูกศรเลือน  3. ใช้ Mouse คลิ้กเลือกเซลล์แรกที่ต้องการ ก่อนแล้วกดปุ่ม Shift ค้างไว้แล้วนำ Mouse คลิ้กเลือกเซลล์ที่ต้องการอีก  การเลือกเซลล์ที่ไม่ติดกัน  ใช้ Mouse คลิ้กเลือกเซลล์แรกที่ต้องการก่อน แล้วกดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วนำ Mouse คลิ้ก เลือกเซลล์ที่ต้องการอีก

9 การจัดการแผ่นงาน ( ต่อ )  การเลือกเซลล์ทั้งแถว  ใช้ Mouse คลิ้กเลือกที่ชื่อแถวที่ต้องการ

10 การจัดการแผ่นงาน ( ต่อ )  การเลือกเซลล์ทั้งคอลัมน์  ใช้ Mouse คลิ้กเลือกที่ชื่อคอลัมน์ที่ต้องการ

11 การจัดการแผ่นงาน ( ต่อ )  การยกเลิกเซลล์เลือก  ใช้ Mouse คลิ้กเลือกที่เซลล์ที่ไม่ได้เลือก

12 การจัดการแผ่นงาน ( ต่อ )  ลักษณะข้อมูลในแผ่นงาน 2 ชนิด  1. ค่าคงที่ (Constant) o 1.1 ตัวเลข จำนวนเต็มและทศนิยม o 1.2 ข้อมูลที่เป็นข้อความ o 1.3 ข้อมูลที่เป็นวัน เวลา  2. สูตรการคำนวณ (Formula) o เวลาเขียนต้องใส่เครื่องหมายเท่ากับก่อน (=) แล้วตามด้วยสูตรที่ต้องการ

13 การจัดการแผ่นงาน ( ต่อ )

14  การป้อนข้อมูลชนิดตัวเลขในแผ่นงาน  การป้อนข้อมูลชนิดข้อความในแผ่นงาน  จะพิมพ์โดยใส่เครื่องหมายฝนทอง ‘ (Single quote) หรือไม่ใส่ก็ได้

15 การจัดการแผ่นงาน ( ต่อ )  การป้อนข้อมูลชนิดวันที่เวลาในแผ่นงาน

16 การจัดการแผ่นงาน ( ต่อ )  การเก็บแผ่นงาน

17 การจัดการแผ่นงาน ( ต่อ )  การปิดแผ่นงาน

18 การจัดการแผ่นงาน ( ต่อ )  การแก้ไขข้อมูลในแผ่นงาน ทำได้ 3 วิธี  1. คลิกที่เซลล์นั้นแล้วพิมพ์เลย  2. คลิกที่เซลล์นั้นแล้วแก้ตรงช่องของสูตร  3. คลิกที่เซลล์นั้นแล้วกด F2 หรือ Double Click

19 การจัดการแผ่นงาน ( ต่อ )  การพิมพ์แผ่นงาน

20 งานที่ 1  ให้พิมพ์ข้อมูลดังนี้  ให้บันทึกไฟล์ชื่อ เงินเดือน _ ก. ค.56 ภายใต้โฟล์ เดอร์ชื่อตัวเอง

21 การตบแต่งแผ่นงาน  การตีเส้น  การเปลี่ยนแบบอักษรและขนาด  การทำสีให้ตัวอักษร  การทำสีให้คอลัมน์  การทำสีให้แถว

22 การแก้ไขคอลัมน์และแถว  การปรับขนาดของคอลัมน์  การปรับขนาดของแถว  การเพิ่มและลบคอลัมน์  การเพิ่มและลบแถว

23 การคำนวณอย่างง่าย  การทำการคำนวณ โดยใช้เครื่องหมายทาง คณิตศาสตร์ เช่น + - * / ^  การป้อนสูตรในการคำนวณโดยการใส่ เครื่องหมาย = แล้วตามด้วยสิ่งที่ต้องการ คำนวณ เช่น =A3 + B3  การอ้างอิ้งเซลล์แบบกลุ่มโดย  1. ทำแถบดำคลุม  2. ใช้เครื่องหมาย Colon : หรือ.. เช่น A1:B5 หรือ A1..B5  ตัวอย่าง C2:C6 + D2:D6  การแก้ไขสูตรคำนวณ  การคำนวณแบบอัตโนมัติด้วยการทำแถบดำ เลือก Function เช่น Sum

24 การคัดลอกและย้ายข้อมูล  การคัดลอกข้อมูล  การคัดลอกสูตร  การคัดลอกข้อมูลข้ามแผ่นงาน  การย้ายข้อมูล

25 การคำนวณโดยใช้สูตร  การคำนวณโดยใช้ฟังก์ชัน เช่น sum, max, min ตัวอย่าง sum(D2:D6) max(D2:D6) min(D2:D6)

26 การเรียงลำดับข้อมูล  การเรียงลำดับจากมากไปน้อย  การเรียงลำดับจากน้อยไปมาก

27 การจัดการแผนภูมิ  การสร้างแผนรูป  1. เลือกบริเวณที่ต้องการสร้างแผนภูมิก่อน  2. Menu Insert -> Chart

28 การจัดการแผนภูมิ ( ต่อ )  การปรับแต่งแผนภูมิ  การย้าย การขยาย การย่อ การแก้ไขคำอธิบาย

29 การจัดการแผนภูมิ ( ต่อ )  การแก้ไขคำอธิบาย


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต รหัสวิชา 4000107 อ. รจนา วานนท์ Master of Business Administration (MBA) roseyayee.wordpress.com Atta-yayee.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google