งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต รหัสวิชา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต รหัสวิชา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต รหัสวิชา 4000107
อ.รจนา วานนท์ Master of Business Administration (MBA) roseyayee.wordpress.com Atta-yayee FacebooK Tel

2 โปรแกรมแผ่นตารางทำการ
Microsoft Excel 2007

3 โปรแกรม Microsoft Excel คือ
เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปประเภทโปรแกรมแผ่นงาน เป็นโปรแกรมที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องคำนวณหาค่าทางคณิตศาสตร์ เป็นกระดาษทดเลขขนาดใหญ่ ใส่ข้อมูลได้เป็นจำนวนมาก ๆ ลบ แก้ไข ใส่สูตรคำนวณเพื่อหาค่าทางคณิตศาสตร์ เป็นกระดาษทดเลขที่ใช้แล้วลบทิ้งและนำมาใช้ใหม่ได้ กระดาษทดอันใหญ่นี้เรียกว่า “แผ่นตารางงาน”

4 ส่วนประกอบ Microsoft Excel

5 การจัดการแผ่นงาน การเปลี่ยนชื่อแผ่นงาน

6 การจัดการแผ่นงาน (ต่อ)
การเพิ่มแผ่นงาน

7 การจัดการแผ่นงาน (ต่อ)
การยกเลิกแผ่นงาน

8 การจัดการแผ่นงาน (ต่อ)
การเลือกเซลล์เพื่อทำงาน ทำได้หลายวิธี การเลือกเซลล์ที่ติดกัน 1. ใช้ Mouse คลิ้กค้างไว้แล้วลาก 2. ใช้ Mouse คลิ้กเลือกเซลล์แรกที่ต้องการก่อนแล้วใช้ลูกศรเลือน 3. ใช้ Mouse คลิ้กเลือกเซลล์แรกที่ต้องการก่อนแล้วกดปุ่ม Shift ค้างไว้แล้วนำ Mouse คลิ้กเลือกเซลล์ที่ต้องการอีก การเลือกเซลล์ที่ไม่ติดกัน ใช้ Mouse คลิ้กเลือกเซลล์แรกที่ต้องการก่อนแล้วกดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วนำ Mouse คลิ้กเลือกเซลล์ที่ต้องการอีก

9 การจัดการแผ่นงาน (ต่อ)
การเลือกเซลล์ทั้งแถว ใช้ Mouse คลิ้กเลือกที่ชื่อแถวที่ต้องการ

10 การจัดการแผ่นงาน (ต่อ)
การเลือกเซลล์ทั้งคอลัมน์ ใช้ Mouse คลิ้กเลือกที่ชื่อคอลัมน์ที่ต้องการ

11 การจัดการแผ่นงาน (ต่อ)
การยกเลิกเซลล์เลือก ใช้ Mouse คลิ้กเลือกที่เซลล์ที่ไม่ได้เลือก

12 การจัดการแผ่นงาน (ต่อ)
ลักษณะข้อมูลในแผ่นงาน 2 ชนิด 1. ค่าคงที่ (Constant) 1.1 ตัวเลข จำนวนเต็มและทศนิยม 1.2 ข้อมูลที่เป็นข้อความ 1.3 ข้อมูลที่เป็นวัน เวลา 2. สูตรการคำนวณ (Formula) เวลาเขียนต้องใส่เครื่องหมายเท่ากับก่อน (=) แล้วตามด้วยสูตรที่ต้องการ

13 การจัดการแผ่นงาน (ต่อ)

14 การจัดการแผ่นงาน (ต่อ)
การป้อนข้อมูลชนิดตัวเลขในแผ่นงาน การป้อนข้อมูลชนิดข้อความในแผ่นงาน จะพิมพ์โดยใส่เครื่องหมายฝนทอง ‘ (Single quote) หรือไม่ใส่ก็ได้

15 การจัดการแผ่นงาน (ต่อ)
การป้อนข้อมูลชนิดวันที่เวลาในแผ่นงาน

16 การจัดการแผ่นงาน (ต่อ)
การเก็บแผ่นงาน

17 การจัดการแผ่นงาน (ต่อ)
การปิดแผ่นงาน

18 การจัดการแผ่นงาน (ต่อ)
การแก้ไขข้อมูลในแผ่นงาน ทำได้ 3 วิธี 1.คลิกที่เซลล์นั้นแล้วพิมพ์เลย 2.คลิกที่เซลล์นั้นแล้วแก้ตรงช่องของสูตร 3.คลิกที่เซลล์นั้นแล้วกด F2 หรือ Double Click

19 การจัดการแผ่นงาน (ต่อ)
การพิมพ์แผ่นงาน

20 งานที่ 1 ให้พิมพ์ข้อมูลดังนี้
ให้บันทึกไฟล์ชื่อ เงินเดือน_ก.ค.56 ภายใต้โฟล์เดอร์ชื่อตัวเอง

21 การตบแต่งแผ่นงาน การตีเส้น การเปลี่ยนแบบอักษรและขนาด
การทำสีให้ตัวอักษร การทำสีให้คอลัมน์ การทำสีให้แถว

22 การแก้ไขคอลัมน์และแถว
การปรับขนาดของคอลัมน์ การปรับขนาดของแถว การเพิ่มและลบคอลัมน์ การเพิ่มและลบแถว

23 การคำนวณอย่างง่าย การทำการคำนวณ โดยใช้เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ เช่น + - * / ^ การป้อนสูตรในการคำนวณโดยการใส่เครื่องหมาย = แล้วตามด้วยสิ่งที่ต้องการคำนวณ เช่น =A3 + B3 การอ้างอิ้งเซลล์แบบกลุ่มโดย 1. ทำแถบดำคลุม 2. ใช้เครื่องหมาย Colon : หรือ .. เช่น A1:B5 หรือ A1..B5 ตัวอย่าง C2:C6 + D2:D6 การแก้ไขสูตรคำนวณ การคำนวณแบบอัตโนมัติด้วยการทำแถบดำเลือก Function เช่น Sum

24 การคัดลอกและย้ายข้อมูล
การคัดลอกข้อมูล การคัดลอกสูตร การคัดลอกข้อมูลข้ามแผ่นงาน การย้ายข้อมูล

25 การคำนวณโดยใช้สูตร การคำนวณโดยใช้ฟังก์ชัน เช่น sum, max, min ตัวอย่าง
sum(D2:D6) max(D2:D6) min(D2:D6)

26 การเรียงลำดับข้อมูล การเรียงลำดับจากมากไปน้อย
การเรียงลำดับจากน้อยไปมาก

27 การจัดการแผนภูมิ การสร้างแผนรูป
1. เลือกบริเวณที่ต้องการสร้างแผนภูมิก่อน 2. Menu Insert -> Chart

28 การจัดการแผนภูมิ (ต่อ)
การปรับแต่งแผนภูมิ การย้าย การขยาย การย่อ การแก้ไขคำอธิบาย

29 การจัดการแผนภูมิ (ต่อ)
การแก้ไขคำอธิบาย


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต รหัสวิชา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google