งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่างโปรแกรม สร้างแถบเครื่องมืออย่างง่าย ประกอบด้วย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่างโปรแกรม สร้างแถบเครื่องมืออย่างง่าย ประกอบด้วย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอย่างโปรแกรม สร้างแถบเครื่องมืออย่างง่าย ประกอบด้วย
ปุ่ม Open สำหรับเปิดแฟ้ม ปุ่มว่าง สำหรับแทรกกล่องคอมโบ กำหนดขนาดของอักษร ปุ่ม B สำหรับทำให้ข้อความเป็นตัวหนา

2 กำหนดวัตถุ ชื่อโดยปริยาย ชื่อที่ตั้ง ข้อความเทกซ์ ข้อความแคพชัน
ชื่อโดยปริยาย ชื่อที่ตั้ง ข้อความเทกซ์ ข้อความแคพชัน ImageList1 ToolBar1 Common- Dialog1 Text1 Command1 cndExit หยุด Command2 cndInput พิมพ์ข้อความ

3 Toolbar1 ImageList1 Text1 CommonDialog1 cmdInput cmdExit

4 นำรูปลง ImageList1 คลิก Open ตัวอย่างนี้เลือกแฟ้ม Mapif1l
คลิก ImageList1 กดปุ่มขวาของเมาส์ แล้วคลิก Properties และสารบบ จนพบแฟ้มรูปที่ต้องการ คลิก Image คลิก Insert Picture ที่กล่องสนทนา Select Picture ทำการคลิกเพื่อเปลี่ยนจานบันทีก ตัวอย่างนี้ นำภาพลงใน ImageList1 เพียงรูปเดียว

5 สร้างปุ่มที่หนึ่ง คลิก Button จะเห็นกล่องสนทนาให้เพิ่มปุ่ม และกำหนดคุณสมบัติให้กับปุ่ม คลิกหัวลูกศรที่ ImageList แล้วเลือก ImageList1 คลิก Insert Button เพื่อเพิ่มคุณสมบัติให้กับปุ่มแรก ดังนี้ จะได้กล่องสนทนา Property Pages คลิก ToolBar1 แล้วกดปุ่มขวาของเมาส์ คลิก Properties Apply Open Open Files เปิดแฟ้มข้อมูล กำหนดคุณสมบัติให้ปุ่มแรกเรียบร้อย 1

6

7 สร้างปุ่มที่สอง ปุ่มนี้เป็นการเว้นที่ว่างเพื่อแทรกกล่องคอมโบ จึงกำหนดเฉพาะ Style ให้เป็น tbrPlaceholder ขนาด ทวิพ

8 สร้างปุ่มที่สามแล้วแทรกกล่องคอมโบ
กำหนด Style เป็น tbrCheck

9 เขียนโปรแกรมให้ cmdExit และcmdInput

10 เขียนโปรแกรมให้ cboFontSize เก็บขนาดอักษร

11 เขียนโปรแกรมให้ cboFontSize รับเหตุการณ์เมาส์คลิก

12 เขียนโปรแกรมให้ Toolbar1 รับเหตุการณ์เมาส์คลิก

13 เขียนโปรแกรมย่อย ShowDrive ให้ CommonDialog1 แสดงกล่องสนทนา ประกอบด้วย ตู้จานบันทึก สารบบ และชื่อแฟ้มที่ถูกเลือก

14 Run โปรแกรม

15 วางจุดแทรกของเมาส์ที่ปุ่ม Open

16 วางจุดแทรกของเมาส์ที่ปุ่ม B

17 คลิกที่คอมโบ

18 คลิกปุ่ม “พิมพ์ข้อความ” แล้วพิมพ์ “Test font size”

19 เปลี่ยนขนาดแบบอักษรเป็น 20 จุด

20 เปลี่ยนขนาดแบบอักษรเป็น 40 จุด

21 คลิกปุ่ม “พิมพ์ข้อความ” แล้วพิมพ์ “Test bold fonts ”

22 คลิกปุ่ม B

23 คลิกปุ่ม Open

24 MSFlexGrid Control เฟลกกริด

25 เป็นวัตถุควบคุม ที่สามารถแสดงผลข้อมูลออกมาเป็นแถวและคอลัมน์ เช่นเดียวกับตารางทำงานของ Excel ข้อมูลอาจเป็นข้อความ ตัวเลขหรือรูปภาพก็ได้ และยังมีความสามารถในการเชื่อมเซลล์เข้าด้วยกัน เรียงลำดับข้อมูลตามแนวคอลัมน์ได้อีกด้วย

26 ใช้เฟลกกริดแสดงคะแนนสอบ

27 การกำหนดแถวและคอลัมน์
วางกริดลงบนฟอร์ม ชื่อโดยปรียายคือ MSFlexGrid ให้ Text1 และText2 แสดงจำนวนคอลัมน์และแถว โดยเขียนคำสั่งที่ Sub Form_Load ดังนี้

28 เมื่อสั่ง Runโปรแกรม

29 สั่ง Run โปรแกรม กำหนดจำนวนแถว = 15 และจำนวนคอลัมน์ = 5

30 คอลัมน์ที่ 0 เรียกว่าFixed Title Column สำหรับใส่ข้อความอธิบายแถว คอลัมน์นี้จะไม่เคลื่อนที่เมื่อเลื่อนแถบเลื่อนหน้าต่างตามแนวนอน แถวที่ 0 เรียกว่าFixed Title Row สำหรับใส่ข้อความอธิบายคอลัมน์ แถวนี้จะไม่เคลื่อนที่เมื่อเลื่อนแถบเลื่อนหน้าต่างตามแนวตั้ง

31 กำหนดหัวข้อให้แถวและคอลัมน์

32 สั่ง Run โปรแกรม

33 ตัวอย่างโปรแกรม กำหนดเฟลกกริด ให้รับและแสดงรายเหรียญที่ได้รับในแต่ละชนิด จากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งหนึ่ง เขียนโปรแกรมย่อยคำนวณจำนวนเหรียญที่แต่ละมหาวิทยาลัยได้รับทั้งหมด และจำนวนเหรียญแต่ละประเภทที่แจกไปทั้งหมด

34

35 ให้ Sub Form_Load ทำหน้าที่
กำหนดความกว้างของคอลัมน์ ใส่ชื่อหาวิทยาลัย และชื่อเหรียญ กำหนดจำนวนเหรียญแต่ละประเภทที่แต่ละมหาวิทยาลัยได้รับ

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45 ผลลัพธ์

46 คุณสมบัติที่สำคัญของเฟลกกริด
คุณสมบัติเกี่ยวกับการปรับขนาด (AllowUserResizing Property) ค่า ค่าคงที่ของ VB ความหมาย 0 FlexResizeNone ไม่ยอมให้ปรับ FlexResizeColumns ให้ปรับเฉพาะคอลัมน์ FlexResizeRows ให้ปรับเฉพาะแถว FlexResizeBoth ให้ปรับทั้วแถวและคอลัมน์

47 คุณสมบัติเกี่ยวกับการเลือกข้อมูล (SelectionMode Property)
ค่า ค่าคงที่ของ VB ความหมาย 0 FlexSelectionFree ยอมให้เลือกตามปกติ เช่น เดียวกับ Excel FlexSelectionByRow ให้เลือกตามแถวเท่านั้น FlexSelectionByColumn ให้เลือกตามคอลัมน์เท่า นั้น

48 คุณสมบัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนข้อมูล (FillStyle Property)
ค่า ค่าคงที่ของ VB ความหมาย 0 FlexFillSingle เปลี่ยนเฉพาะเซลล์ปัจจุบัน (ค่า โดยปริยาย) FlexFillRepeat เปลี่ยนทุกเซลล์

49 คุณสมบัติเกี่ยวกับการวางข้อความในเซลล์ (CellAlignment Property)
ค่า ค่าคงที่ ความหมาย 0 flexAlignLeftTop บนซ้าย 1 flexAlignLeftCenter กลางซ้าย 2 flexAlignLeftBottom ล่างซ้าย 3 flexAlignCenterTop กลางบน 4 flexAlignCenterCenter กลางกลาง 5 flexAlignCenterBottom ล่างกลาง 6 flexAlignRightTop ขวาบน

50 คุณสมบัติเกี่ยวกับการวางข้อความในเซลล์ (CellAlignment Property)
ค่า ค่าคงที่ ความหมาย 7 flexAlignRightCenter กลางขวา (ค่าปริยายของตัว เลข) 8 flexAlignRightBottom กลางล่าง 9 flexAlignGeneral ซ้าย ถ้าเป็นข้อความ ขวา ถ้าเป็นตัวเลข


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่างโปรแกรม สร้างแถบเครื่องมืออย่างง่าย ประกอบด้วย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google