งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่าง โปรแกรม สร้างแถบเครื่องมืออย่างง่าย ประกอบด้วย ปุ่ม Open สำหรับเปิดแฟ้ม ปุ่มว่าง สำหรับแทรกกล่องคอมโบ กำหนดขนาดของอักษร ปุ่ม B สำหรับทำให้ข้อความเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่าง โปรแกรม สร้างแถบเครื่องมืออย่างง่าย ประกอบด้วย ปุ่ม Open สำหรับเปิดแฟ้ม ปุ่มว่าง สำหรับแทรกกล่องคอมโบ กำหนดขนาดของอักษร ปุ่ม B สำหรับทำให้ข้อความเป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ตัวอย่าง โปรแกรม สร้างแถบเครื่องมืออย่างง่าย ประกอบด้วย ปุ่ม Open สำหรับเปิดแฟ้ม ปุ่มว่าง สำหรับแทรกกล่องคอมโบ กำหนดขนาดของอักษร ปุ่ม B สำหรับทำให้ข้อความเป็น ตัวหนา

3 กำหนด วัตถุ ชื่อโดยปริยาย ชื่อที่ตั้ง ข้อความเทกซ์ ข้อความแคพชัน ImageList1 ToolBar1 Common- Dialog1 Text1 Command1 cndExit หยุด Command2 cndInput พิมพ์ ข้อความ

4 CommonDialog1 ImageList1 Text1 cmdInput cmdExit Toolbar1

5 คลิก ImageList1 กดปุ่มขวาของเมาส์ แล้ว คลิก Properties คลิก Image คลิก Insert Picture ที่กล่องสนทนา Select Picture ทำการคลิก เพื่อเปลี่ยนจานบันทีก และสารบบ จนพบแฟ้มรูปที่ต้องการตัวอย่างนี้เลือกแฟ้ม Mapif1l คลิก Open ตัวอย่างนี้ นำ ภาพลงใน ImageList1 เพียงรูปเดียว นำรูปลง ImageList1

6 สร้างปุ่มที่หนึ่ง คลิก ToolBar1 แล้วกดปุ่มขวาของเมาส์ คลิก Properties จะได้กล่องสนทนา Property Pages คลิกหัวลูกศรที่ ImageList แล้วเลือก ImageList1 คลิก Button จะเห็นกล่องสนทนาให้เพิ่มปุ่ม และ กำหนดคุณสมบัติให้กับปุ่ม คลิก Insert Button เพื่อเพิ่มคุณสมบัติให้กับปุ่มแรก ดังนี้ Apply Open Open Files เปิดแฟ้มข้อมูล 1 กำหนดคุณสมบัติให้ปุ่มแรก เรียบร้อย

7

8 สร้างปุ่มที่สอง ปุ่มนี้เป็นการเว้น ที่ว่างเพื่อแทรก กล่องคอมโบ จึง กำหนดเฉพาะ Style ให้เป็น tbrPlaceholder ขนาด 1000 ทวิพ

9 สร้างปุ่มที่สามแล้วแทรก กล่องคอมโบ กำหนด Style เป็น tbrCheck

10 เขียนโปรแกรมให้ cmdExit และ cmdInput

11 เขียนโปรแกรมให้ cboFontSize เก็บขนาดอักษร

12 เขียนโปรแกรมให้ cboFontSize รับเหตุการณ์เมาส์คลิก

13 เขียนโปรแกรมให้ Toolbar1 รับ เหตุการณ์เมาส์คลิก

14 เขียนโปรแกรมย่อย ShowDrive ให้ CommonDialog1 แสดงกล่องสนทนา ประกอบด้วย ตู้จานบันทึก สารบบ และชื่อ แฟ้มที่ถูกเลือก

15 Run โปรแกรม

16 วางจุดแทรกของเมาส์ที่ปุ่ม Open

17 วางจุดแทรกของเมาส์ที่ปุ่ม B

18 คลิกที่คอมโบ

19 คลิกปุ่ม “ พิมพ์ข้อความ ” แล้วพิมพ์ “ Test font size ”

20 เปลี่ยนขนาดแบบอักษรเป็น 20 จุด

21 เปลี่ยนขนาดแบบอักษรเป็น 40 จุด

22 คลิกปุ่ม “ พิมพ์ข้อความ ” แล้วพิมพ์ “ Test bold fonts ”

23 คลิกปุ่ม B

24 คลิกปุ่ม Open

25 MSFlexGrid Control เฟลกกริด

26 เป็นวัตถุควบคุม ที่สามารถ แสดงผลข้อมูลออกมาเป็นแถว และคอลัมน์ เช่นเดียวกับตาราง ทำงานของ Excel ข้อมูลอาจ เป็นข้อความ ตัวเลขหรือรูปภาพก็ ได้ และยังมีความสามารถในการ เชื่อมเซลล์เข้าด้วยกัน เรียงลำดับข้อมูลตามแนวคอลัมน์ ได้อีกด้วย

27 ใช้เฟลกกริดแสดง คะแนนสอบ

28 วางกริดลงบนฟอร์ม ชื่อโดยปรียายคือ MSFlexGrid1 ให้ Text1 และ Text2 แสดงจำนวน คอลัมน์และแถว โดย เขียนคำสั่งที่ Sub Form_Load ดังนี้ การกำหนดแถว และคอลัมน์

29 เมื่อสั่ง Run โปรแกรม

30 กำหนดจำนวนแถว = 15 และจำนวน คอลัมน์ = 5 สั่ง Run โปรแกรม

31 แถวที่ 0 เรียกว่า Fixed Title Row สำหรับ ใส่ ข้อความ อธิบาย คอลัมน์ แถวนี้จะ ไม่ เคลื่อนที่ เมื่อ เลื่อน แถบ เลื่อน หน้าต่าง ตาม แนวตั้ง คอลัมน์ ที่ 0 เรียกว่า Fixed Title Column สำหรับ ใส่ ข้อความ อธิบาย แถว คอลัมน์ นี้จะไม่ เคลื่อนที่ เมื่อ เลื่อน แถบ เลื่อน หน้าต่าง ตาม แนวนอน

32 กำหนดหัวข้อให้แถวและคอลัมน์

33 สั่ง Run โปรแกรม

34 ตัวอย่าง โปรแกรม กำหนดเฟลกกริด ให้รับและแสดงราย เหรียญที่ได้รับในแต่ละชนิด จากการ แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งหนึ่ง เขียน โปรแกรมย่อยคำนวณจำนวนเหรียญที่แต่ ละมหาวิทยาลัยได้รับทั้งหมด และจำนวน เหรียญแต่ละประเภทที่แจกไปทั้งหมด

35

36 ให้ Sub Form_Load ทำหน้าที่ กำหนดความกว้างของคอลัมน์ ใส่ชื่อหาวิทยาลัย และชื่อเหรียญ กำหนดจำนวนเหรียญแต่ละประเภทที่ แต่ละมหาวิทยาลัยได้รับ

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46 ผลลัพธ์

47 คุณสมบัติที่สำคัญ ของเฟลกกริด ค่า ค่าคงที่ของ VB ความหมาย 0 FlexResizeNone ไม่ยอมให้ปรับ 1 FlexResizeColumns ให้ปรับเฉพาะคอลัมน์ 2 FlexResizeRows ให้ปรับเฉพาะแถว 3 FlexResizeBoth ให้ปรับทั้วแถวและ คอลัมน์ คุณสมบัติเกี่ยวกับการปรับ ขนาด (AllowUserResizing Property)

48 ค่า ค่าคงที่ของ VB ความหมาย 0 FlexSelectionFree ยอมให้เลือก ตามปกติ เช่น เดียวกับ Excel 1 FlexSelectionByRow ให้เลือกตามแถว เท่านั้น 2 FlexSelectionByColumn ให้เลือกตาม คอลัมน์เท่านั้น คุณสมบัติเกี่ยวกับการเลือกข้อมูล (SelectionMode Property)

49 ค่า ค่าคงที่ของ VB ความหมาย 0 FlexFillSingle เปลี่ยนเฉพาะเซลล์ ปัจจุบัน ( ค่าโดยปริยาย ) 1 FlexFillRepeat เปลี่ยนทุกเซลล์ คุณสมบัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนข้อมูล (FillStyle Property)

50 ค่า ค่าคงที่ ความหมาย 0 flexAlignLeftTop บนซ้าย 1 flexAlignLeftCenter กลางซ้าย 2 flexAlignLeftBottom ล่างซ้าย 3 flexAlignCenterTop กลางบน 4 flexAlignCenterCenter กลางกลาง 5 flexAlignCenterBottom ล่างกลาง 6 flexAlignRightTop ขวาบน คุณสมบัติเกี่ยวกับการวาง ข้อความในเซลล์ (CellAlignment Property)

51 ค่า ค่าคงที่ ความหมาย 7 flexAlignRightCenter กลางขวา ( ค่า ปริยายของตัวเลข ) 8 flexAlignRightBottom กลางล่าง 9 flexAlignGeneral ซ้าย ถ้าเป็น ข้อความ ขวา ถ้าเป็นตัวเลข


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่าง โปรแกรม สร้างแถบเครื่องมืออย่างง่าย ประกอบด้วย ปุ่ม Open สำหรับเปิดแฟ้ม ปุ่มว่าง สำหรับแทรกกล่องคอมโบ กำหนดขนาดของอักษร ปุ่ม B สำหรับทำให้ข้อความเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google