งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 วิสุทธิ์ กังวานตระกูล กลุ่มวิชาเคมีคลินิก สายวิชาเทคนิคการแพทย์ ม. ข. การประยุกต์ใช้ Microsoft Excel 2003 กับ “ระบบข้อมูลวัสดุคงเหลือ” จำนวน วัสดุคงเหลือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 วิสุทธิ์ กังวานตระกูล กลุ่มวิชาเคมีคลินิก สายวิชาเทคนิคการแพทย์ ม. ข. การประยุกต์ใช้ Microsoft Excel 2003 กับ “ระบบข้อมูลวัสดุคงเหลือ” จำนวน วัสดุคงเหลือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 วิสุทธิ์ กังวานตระกูล กลุ่มวิชาเคมีคลินิก สายวิชาเทคนิคการแพทย์ ม. ข. การประยุกต์ใช้ Microsoft Excel 2003 กับ “ระบบข้อมูลวัสดุคงเหลือ” จำนวน วัสดุคงเหลือ จำนวนและรายการวัสดุ นำเข้า (Input) จำนวนและรายการวัสดุ จ่ายออก (Output) Worksheet: Codeใช้เก็บชื่อรายการวัสดุ และหน่วยนับ Worksheet: Detailใช้บันทึกรายการวัสดุรับเข้าและจ่ายออก กรอบแนวคิด ใช้สมรรถนะ “การตรวจสอบความถูกต้อง..” การกรอกข้อมูล และ functions ของ Microsoft Excel 2003 จัดการระบบข้อมูล

2 2 วิสุทธิ์ กังวานตระกูล กลุ่มวิชาเคมีคลินิก สายวิชาเทคนิคการแพทย์ ม. ข. ขั้นตอนการสร้างระบบ 1.สร้าง Worksheet ชื่อ Code และบันทึกข้อมูล ชื่อรายการวัสดุ และ หน่วยนับ <ตัวอย่าง> 2.กำหนดข้อมูลชื่อรายการวัสดุทั้งหมด ให้ชื่อว่า “itemcode” <ตัวอย่าง> 3.สร้าง Worksheet ชื่อ Detail และกำหนดหัวตาราง ดังแสดง

3 3 วิสุทธิ์ กังวานตระกูล กลุ่มวิชาเคมีคลินิก สายวิชาเทคนิคการแพทย์ ม. ข. ขั้นตอนการสร้างระบบ 4.กำหนดการ “ตรวจสอบความถูกต้อง...” ของช่วงเซลล์ C6:C16 โดยให้ตรวจสอบจากช่วงข้อมูลชื่อ “itemcode” เสร็จแล้ว คัดลอกเซลล์ C6 ไปวางไว้ที่เซลล์ C2 <ตัวอย่าง>

4 4 วิสุทธิ์ กังวานตระกูล กลุ่มวิชาเคมีคลินิก สายวิชาเทคนิคการแพทย์ ม. ข. ขั้นตอนการสร้างระบบ 5.กำหนดการบันทึกข้อมูลที่เซลล์ D6 โดยอัตโนมัติ เมื่อมีการกรอก ข้อมูลที่เซลล์ C6 โดยบันทึกคำสั่งต่อไปนี้ที่เซลล์ D6 =IF(ISBLANK(C6),"",VLOOKUP(C6,Code!$B$2:$C$16,2,FALSE)) เสร็จแล้วคัดลอกเซลล์ D6 ไปวางไว้ที่เซลล์ D2 และ D6:D16

5 5 วิสุทธิ์ กังวานตระกูล กลุ่มวิชาเคมีคลินิก สายวิชาเทคนิคการแพทย์ ม. ข. =SUMIF(C6:C16,C2,E6:E16) เพื่อสรุปจำนวนรับทั้งหมดของรายการวัสดุที่ระบุในเซลล์ C2 ที่เซลล์ F2 ให้บันทึกคำสั่งต่อไปนี้ =SUMIF(C6:C16,C2,F6:F16) เพื่อสรุปจำนวนจ่ายทั้งหมดของรายการวัสดุที่ระบุในเซลล์ C2 ที่เซลล์ G2 ให้บันทึกคำสั่งต่อไปนี้ =E2-F2 เพื่อสรุปจำนวนคงเหลือของรายการวัสดุที่ระบุในเซลล์ C2 ขั้นตอนการสร้างระบบ 6.ที่เซลล์ E2 ให้บันทึกคำสั่งต่อไปนี้

6 6 วิสุทธิ์ กังวานตระกูล กลุ่มวิชาเคมีคลินิก สายวิชาเทคนิคการแพทย์ ม. ข. ขั้นตอนการสร้างระบบ 7. กำหนดช่วงเซลล์ A5:G15 สำหรับใช้กรองข้อมูล เพื่อแสดงเฉพาะข้อมูลที่ต้องการ โดย  เลือกช่วงข้อมูล แล้ว click ด้านขวาของ mouse แล้วเลือก สร้างรายการ... 

7 7 วิสุทธิ์ กังวานตระกูล กลุ่มวิชาเคมีคลินิก สายวิชาเทคนิคการแพทย์ ม. ข. ขั้นตอนการสร้างระบบ 7. กำหนดช่วงเซลล์ A5:G15 สำหรับใช้กรองข้อมูล เพื่อแสดงเฉพาะข้อมูลที่ต้องการ โดย  เช็คเครื่องหมายถูกที่ “รายการของฉันมีส่วนหัวของรายการ” เพราะช่วงเซลล์ A5:G15 แถวที่ 5 เป็นส่วนหัวของรายการ  click ตกลง

8 8 วิสุทธิ์ กังวานตระกูล กลุ่มวิชาเคมีคลินิก สายวิชาเทคนิคการแพทย์ ม. ข. Worksheet: Code << Back

9 9 วิสุทธิ์ กังวานตระกูล กลุ่มวิชาเคมีคลินิก สายวิชาเทคนิคการแพทย์ ม. ข. กำหนดข้อมูลชื่อรายการวัสดุทั้งหมด ให้ชื่อว่า “itemcode”   

10 10 วิสุทธิ์ กังวานตระกูล กลุ่มวิชาเคมีคลินิก สายวิชาเทคนิคการแพทย์ ม. ข. กำหนดข้อมูลชื่อรายการวัสดุทั้งหมด ให้ชื่อว่า “itemcode”  กำหนดชื่อ itemcode  กำหนดช่วงข้อมูลของ “itemcode” ตัวอย่างเช่น Code!$B$2:$B$16  << Back

11 11 วิสุทธิ์ กังวานตระกูล กลุ่มวิชาเคมีคลินิก สายวิชาเทคนิคการแพทย์ ม. ข. กำหนดการ “ตรวจสอบความถูกต้อง...” ของช่วงเซลล์ C6:C16 โดยให้ตรวจสอบจากช่วงข้อมูลชื่อ “itemcode”  

12 12 วิสุทธิ์ กังวานตระกูล กลุ่มวิชาเคมีคลินิก สายวิชาเทคนิคการแพทย์ ม. ข. กำหนดการ “ตรวจสอบความถูกต้อง...” ของช่วงเซลล์ C6:C16 โดยให้ตรวจสอบจากช่วงข้อมูลชื่อ “itemcode”    ระบุแหล่งข้อมูลชื่อ =itemcode << Back

13 13 วิสุทธิ์ กังวานตระกูล กลุ่มวิชาเคมีคลินิก สายวิชาเทคนิคการแพทย์ ม. ข. การบันทึกข้อมูล ตัวอย่าง บันทึกข้อมูลที่ C6 จะมี drop-down แสดงรายการวัสดุจากช่วงข้อมูลชื่อ “itemcode” ให้เลือกบันทึก เมื่อเลือกรายการแล้ว ข้อมูลที่เซลล์ D6 จะบันทึกเอง แล้วการระจำนวนในคอลัมน์ จำนวนรับ/จำนวนจ่าย และ ราคา/หน่วย

14 14 วิสุทธิ์ กังวานตระกูล กลุ่มวิชาเคมีคลินิก สายวิชาเทคนิคการแพทย์ ม. ข. ตัวอย่าง เช่น ตัวอย่างนี้ ที่เซลล์ C2 ใช้ drop-downเลือกรายการ “น้ำยาตรวจ Creatinine” โปรแกรมจะสรุป จำนวนรับ จำนวนจ่ายทั้งหมด และจำนวนคงเหลือ

15 15 วิสุทธิ์ กังวานตระกูล กลุ่มวิชาเคมีคลินิก สายวิชาเทคนิคการแพทย์ ม. ข. กรณี ต้องการให้แสดงเฉพาะรายการรับและจ่ายของ รายการ “น้ำยาตรวจ Creatinine” วาง cursor ที่เซลล์ C5 และใช้ drop-down ของเซลล์ C5 เลือกรายการ “น้ำยาตรวจ Creatinine”

16 16 วิสุทธิ์ กังวานตระกูล กลุ่มวิชาเคมีคลินิก สายวิชาเทคนิคการแพทย์ ม. ข. ถ้าต้องการเพิ่มรายการบันทึก สามารถบันทึกต่อได้ที่แถวที่มี *

17 17 วิสุทธิ์ กังวานตระกูล กลุ่มวิชาเคมีคลินิก สายวิชาเทคนิคการแพทย์ ม. ข.

18 18 วิสุทธิ์ กังวานตระกูล กลุ่มวิชาเคมีคลินิก สายวิชาเทคนิคการแพทย์ ม. ข. ตัวอย่างไฟล์ Microsoft Excel 2003 สำหรับ “ระบบข้อมูลวัสดุคงเหลือ”


ดาวน์โหลด ppt 1 วิสุทธิ์ กังวานตระกูล กลุ่มวิชาเคมีคลินิก สายวิชาเทคนิคการแพทย์ ม. ข. การประยุกต์ใช้ Microsoft Excel 2003 กับ “ระบบข้อมูลวัสดุคงเหลือ” จำนวน วัสดุคงเหลือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google