งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 วิสุทธิ์ กังวานตระกูล กลุ่มวิชาเคมีคลินิก สายวิชาเทคนิคการแพทย์ ม. ข. การประยุกต์ใช้ Microsoft Excel 2003 กับ “ระบบข้อมูลวัสดุคงเหลือ” จำนวน วัสดุคงเหลือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 วิสุทธิ์ กังวานตระกูล กลุ่มวิชาเคมีคลินิก สายวิชาเทคนิคการแพทย์ ม. ข. การประยุกต์ใช้ Microsoft Excel 2003 กับ “ระบบข้อมูลวัสดุคงเหลือ” จำนวน วัสดุคงเหลือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 วิสุทธิ์ กังวานตระกูล กลุ่มวิชาเคมีคลินิก สายวิชาเทคนิคการแพทย์ ม. ข. การประยุกต์ใช้ Microsoft Excel 2003 กับ “ระบบข้อมูลวัสดุคงเหลือ” จำนวน วัสดุคงเหลือ จำนวนและรายการวัสดุ นำเข้า (Input) จำนวนและรายการวัสดุ จ่ายออก (Output) Worksheet: Codeใช้เก็บชื่อรายการวัสดุ และหน่วยนับ Worksheet: Detailใช้บันทึกรายการวัสดุรับเข้าและจ่ายออก กรอบแนวคิด ใช้สมรรถนะ “การตรวจสอบความถูกต้อง..” การกรอกข้อมูล และ functions ของ Microsoft Excel 2003 จัดการระบบข้อมูล

2 2 วิสุทธิ์ กังวานตระกูล กลุ่มวิชาเคมีคลินิก สายวิชาเทคนิคการแพทย์ ม. ข. ขั้นตอนการสร้างระบบ 1.สร้าง Worksheet ชื่อ Code และบันทึกข้อมูล ชื่อรายการวัสดุ และ หน่วยนับ <ตัวอย่าง> 2.กำหนดข้อมูลชื่อรายการวัสดุทั้งหมด ให้ชื่อว่า “itemcode” <ตัวอย่าง> 3.สร้าง Worksheet ชื่อ Detail และกำหนดหัวตาราง ดังแสดง

3 3 วิสุทธิ์ กังวานตระกูล กลุ่มวิชาเคมีคลินิก สายวิชาเทคนิคการแพทย์ ม. ข. ขั้นตอนการสร้างระบบ 4.กำหนดการ “ตรวจสอบความถูกต้อง...” ของช่วงเซลล์ C6:C16 โดยให้ตรวจสอบจากช่วงข้อมูลชื่อ “itemcode” เสร็จแล้ว คัดลอกเซลล์ C6 ไปวางไว้ที่เซลล์ C2 <ตัวอย่าง>

4 4 วิสุทธิ์ กังวานตระกูล กลุ่มวิชาเคมีคลินิก สายวิชาเทคนิคการแพทย์ ม. ข. ขั้นตอนการสร้างระบบ 5.กำหนดการบันทึกข้อมูลที่เซลล์ D6 โดยอัตโนมัติ เมื่อมีการกรอก ข้อมูลที่เซลล์ C6 โดยบันทึกคำสั่งต่อไปนี้ที่เซลล์ D6 =IF(ISBLANK(C6),"",VLOOKUP(C6,Code!$B$2:$C$16,2,FALSE)) เสร็จแล้วคัดลอกเซลล์ D6 ไปวางไว้ที่เซลล์ D2 และ D6:D16

5 5 วิสุทธิ์ กังวานตระกูล กลุ่มวิชาเคมีคลินิก สายวิชาเทคนิคการแพทย์ ม. ข. =SUMIF(C6:C16,C2,E6:E16) เพื่อสรุปจำนวนรับทั้งหมดของรายการวัสดุที่ระบุในเซลล์ C2 ที่เซลล์ F2 ให้บันทึกคำสั่งต่อไปนี้ =SUMIF(C6:C16,C2,F6:F16) เพื่อสรุปจำนวนจ่ายทั้งหมดของรายการวัสดุที่ระบุในเซลล์ C2 ที่เซลล์ G2 ให้บันทึกคำสั่งต่อไปนี้ =E2-F2 เพื่อสรุปจำนวนคงเหลือของรายการวัสดุที่ระบุในเซลล์ C2 ขั้นตอนการสร้างระบบ 6.ที่เซลล์ E2 ให้บันทึกคำสั่งต่อไปนี้

6 6 วิสุทธิ์ กังวานตระกูล กลุ่มวิชาเคมีคลินิก สายวิชาเทคนิคการแพทย์ ม. ข. ขั้นตอนการสร้างระบบ 7. กำหนดช่วงเซลล์ A5:G15 สำหรับใช้กรองข้อมูล เพื่อแสดงเฉพาะข้อมูลที่ต้องการ โดย  เลือกช่วงข้อมูล แล้ว click ด้านขวาของ mouse แล้วเลือก สร้างรายการ... 

7 7 วิสุทธิ์ กังวานตระกูล กลุ่มวิชาเคมีคลินิก สายวิชาเทคนิคการแพทย์ ม. ข. ขั้นตอนการสร้างระบบ 7. กำหนดช่วงเซลล์ A5:G15 สำหรับใช้กรองข้อมูล เพื่อแสดงเฉพาะข้อมูลที่ต้องการ โดย  เช็คเครื่องหมายถูกที่ “รายการของฉันมีส่วนหัวของรายการ” เพราะช่วงเซลล์ A5:G15 แถวที่ 5 เป็นส่วนหัวของรายการ  click ตกลง

8 8 วิสุทธิ์ กังวานตระกูล กลุ่มวิชาเคมีคลินิก สายวิชาเทคนิคการแพทย์ ม. ข. Worksheet: Code << Back

9 9 วิสุทธิ์ กังวานตระกูล กลุ่มวิชาเคมีคลินิก สายวิชาเทคนิคการแพทย์ ม. ข. กำหนดข้อมูลชื่อรายการวัสดุทั้งหมด ให้ชื่อว่า “itemcode”   

10 10 วิสุทธิ์ กังวานตระกูล กลุ่มวิชาเคมีคลินิก สายวิชาเทคนิคการแพทย์ ม. ข. กำหนดข้อมูลชื่อรายการวัสดุทั้งหมด ให้ชื่อว่า “itemcode”  กำหนดชื่อ itemcode  กำหนดช่วงข้อมูลของ “itemcode” ตัวอย่างเช่น Code!$B$2:$B$16  << Back

11 11 วิสุทธิ์ กังวานตระกูล กลุ่มวิชาเคมีคลินิก สายวิชาเทคนิคการแพทย์ ม. ข. กำหนดการ “ตรวจสอบความถูกต้อง...” ของช่วงเซลล์ C6:C16 โดยให้ตรวจสอบจากช่วงข้อมูลชื่อ “itemcode”  

12 12 วิสุทธิ์ กังวานตระกูล กลุ่มวิชาเคมีคลินิก สายวิชาเทคนิคการแพทย์ ม. ข. กำหนดการ “ตรวจสอบความถูกต้อง...” ของช่วงเซลล์ C6:C16 โดยให้ตรวจสอบจากช่วงข้อมูลชื่อ “itemcode”    ระบุแหล่งข้อมูลชื่อ =itemcode << Back

13 13 วิสุทธิ์ กังวานตระกูล กลุ่มวิชาเคมีคลินิก สายวิชาเทคนิคการแพทย์ ม. ข. การบันทึกข้อมูล ตัวอย่าง บันทึกข้อมูลที่ C6 จะมี drop-down แสดงรายการวัสดุจากช่วงข้อมูลชื่อ “itemcode” ให้เลือกบันทึก เมื่อเลือกรายการแล้ว ข้อมูลที่เซลล์ D6 จะบันทึกเอง แล้วการระจำนวนในคอลัมน์ จำนวนรับ/จำนวนจ่าย และ ราคา/หน่วย

14 14 วิสุทธิ์ กังวานตระกูล กลุ่มวิชาเคมีคลินิก สายวิชาเทคนิคการแพทย์ ม. ข. ตัวอย่าง เช่น ตัวอย่างนี้ ที่เซลล์ C2 ใช้ drop-downเลือกรายการ “น้ำยาตรวจ Creatinine” โปรแกรมจะสรุป จำนวนรับ จำนวนจ่ายทั้งหมด และจำนวนคงเหลือ

15 15 วิสุทธิ์ กังวานตระกูล กลุ่มวิชาเคมีคลินิก สายวิชาเทคนิคการแพทย์ ม. ข. กรณี ต้องการให้แสดงเฉพาะรายการรับและจ่ายของ รายการ “น้ำยาตรวจ Creatinine” วาง cursor ที่เซลล์ C5 และใช้ drop-down ของเซลล์ C5 เลือกรายการ “น้ำยาตรวจ Creatinine”

16 16 วิสุทธิ์ กังวานตระกูล กลุ่มวิชาเคมีคลินิก สายวิชาเทคนิคการแพทย์ ม. ข. ถ้าต้องการเพิ่มรายการบันทึก สามารถบันทึกต่อได้ที่แถวที่มี *

17 17 วิสุทธิ์ กังวานตระกูล กลุ่มวิชาเคมีคลินิก สายวิชาเทคนิคการแพทย์ ม. ข.

18 18 วิสุทธิ์ กังวานตระกูล กลุ่มวิชาเคมีคลินิก สายวิชาเทคนิคการแพทย์ ม. ข. ตัวอย่างไฟล์ Microsoft Excel 2003 สำหรับ “ระบบข้อมูลวัสดุคงเหลือ”


Download ppt "1 วิสุทธิ์ กังวานตระกูล กลุ่มวิชาเคมีคลินิก สายวิชาเทคนิคการแพทย์ ม. ข. การประยุกต์ใช้ Microsoft Excel 2003 กับ “ระบบข้อมูลวัสดุคงเหลือ” จำนวน วัสดุคงเหลือ."

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google