งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Microsoft Excel 2007. พื้นฐานเกี่ยวกับ Microsoft Excel เป็นโปรแกรมสำหรับงานด้านเอกสารใน รูปแบบของตารางเหมาะสำหรับนำไปใช้ งานด้านการคำนวณ แบ่งการทำงานเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Microsoft Excel 2007. พื้นฐานเกี่ยวกับ Microsoft Excel เป็นโปรแกรมสำหรับงานด้านเอกสารใน รูปแบบของตารางเหมาะสำหรับนำไปใช้ งานด้านการคำนวณ แบ่งการทำงานเป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Microsoft Excel 2007

2 พื้นฐานเกี่ยวกับ Microsoft Excel เป็นโปรแกรมสำหรับงานด้านเอกสารใน รูปแบบของตารางเหมาะสำหรับนำไปใช้ งานด้านการคำนวณ แบ่งการทำงานเป็น Worksheet ใน หนึ่งไฟล์ (Workbook) สามารถมี หลาย Worksheet ใน Worksheet ประกอบด้วย Row และ Column จุดตัดของ Row และ Column เรียกว่า Cell การคำนวณ สามารถใช้ชื่อ Cell เป็นตัว แปรในการคำนวณ

3 รู้จักกับโปรแกรม Excel 2007 มีอะไรใหม่ใน Excel 2007 Ribbon : ส่วนที่ใช้ติดต่อระหว่างผู้ใช้กับ โปรแกรมแบบใหม่ Office Button : ปุ่มสำหรับการเข้าถึงเมนู พื้นฐานต่างๆ เช่น เช่น New, Open Save, Close เป็นต้น Table Tools : ช่วยในการจัดรูปแบบเซลล์หรือ ตารางให้สวยงามยิ่งขึ้น มีแถวและคอลัมน์มากขึ้น โดยมีแถวทั้งหมด 1,048,576 แถว มีคอลัมน์ 16,384 คอลัมน์ เริ่ม จาก A-Z,AA-AZ,BA-BZ,…..,XFD Chart Tools : เป็นตัวช่วยในการออกแบบ chart การแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันระหว่างโปรแกรม

4 การป้อนข้อมูล ชนิดของข้อมูล 1. ค่าคงที่ (Constant) หมายถึง ข้อมูลที่ใส่ ไปในเซลล์โดยตง โดยอาจเป็นตัวเลข, วัน - เวลา หรือข้อความ โดยข้อมูลนี้จะไม่เปลี่ยน ค่า เว้นแต่เราได้ดำเนินการแก้ไขเอง 2. สูตรการคำนวณ (Formula) หมายถึง นิพจน์ที่อาจเกิดจากค่าคงที่, ฟังก์ชัน หรือ เครื่องหมายคำนวณมาประกอบกัน ข้อมูลชนิด นี้ต้องขึ้นต้นด้วยเครื่องหมาย = เสมอ และค่า ของผลลัพธ์จะแปรเปลี่ยนตามค่าที่เกี่ยวข้อง

5 การสร้างสูตรคำนวณ Microsoft Excel 2007

6 รู้จักกับตัวดำเนินการ (Operation) ใน Excel เครื่องหม าย ความหมายตัวอย่าง + บวก 3+7 - ลบ 18-5 * คูณ 6*2 / หาร 50/4 % เปอร์เซ็นต์ 18% ^ ยกกำลัง 10^3 = เท่ากับ A1=A2 < น้อยกว่า A1 มากกว่า A1>A2 <> ไม่เท่ากับ A1<>A2

7 ประเภทตัวดำเนินการ ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ ตัวดำเนินการข้อความ ตัวดำเนินการอ้างอิง

8 ลำดับการคิดคำนวณ ลำดับตัวดำเนินการคำอธิบาย 1( ) วงเล็บ 2% เปอร์เซ็นต์ 3^ ยกกำลัง 4*, / คูณและหาร 5+, - บวกและลบ 6=,, >=, เปรียบเทียบ

9 หลักการพิมพ์สูตรคำนวณลงใน เซลล์ 1. ใส่เครื่องหมาย = ทุกครั้งก่อนสร้างสูตร เช่น =D3*E2 2. ใส่วงเล็บ คล่อมสูตรคำนวณ เพื่อให้โปรแกรม ทราบว่าต้องการจะให้เซลล์ใดกระทำกับเซลล์ใด ก่อน เช่น (A1+A2)*A3 3. ใส่เครื่องหมายคอมม่า (,) คั่นเพื่อแยกกลุ่มของ เซลล์เป็นส่วนๆ เช่น B4,C5,D2 4. ใส่เครื่องหมายอัญประกาศ (“ ”) ในข้อความ เวลา หรือ วันที่

10 เครื่องหมายในการอ้างอิง เครื่องหมายคำอธิบายตัวอย่าง : โคล่อนบอกช่วงข้อมูล เช่น A1:A20 หรือ 1:3 หมายถึงทั้งแถวที่ 1 ถึง 3, คอมม่าใช้ข้อมูลทั้ง 2 ช่วง เช่น SUM(B5:B1,D5:D15)

11 ความผิดพลาดของสูตรคำนวณ (Error Message) ความ ผิดพลาด สาเหตุการแก้ไข #### ผลลัพธ์มีความยาวเกินช่องเซลล์ปรับคอลัมน์ให้กว้างขึ้น # VALUE! ใช้ตัวดำเนินการผิดประเภท เช่น นำ ตัวเลขมาคำนวณกับข้อความ ตรวจสอบตัวดำเนินการ # NAME? - ชื่อเซลล์หรือฟังก์ชันสะกดผิด - ไม่ใส่ colon(;) ในสูตรที่อ้างอิงถึง ช่วงเซลล์ - ตรวจสอบชื่อเซลล์และ ชื่อฟังก์ชัน - ใส่ colon (;) ในสูตร ช่วงที่อ้างอิง เช่น A1:A5 # N/A ใช้ตัวแปรไม่ตรงฟังก์ชันตรวจสอบตัวแปรและ แก้ไขให้ถูกต้อง # REF! ไม่พบเซลล์ที่อ้างถึงเปลี่ยนเซลล์ให้ถูกต้อง

12 การสร้างสูตรคำนวณ การสร้างสูตรเอง = A+B การใช้ฟังก์ชั่น =SUM =MAX =Median =MIN =AVERAGE

13 การอ้างอิงตำแหน่งเซล การอ้างอิงแบบสัมพัทธ์ การอ้างอิงแบบสัมบูรณ์


ดาวน์โหลด ppt Microsoft Excel 2007. พื้นฐานเกี่ยวกับ Microsoft Excel เป็นโปรแกรมสำหรับงานด้านเอกสารใน รูปแบบของตารางเหมาะสำหรับนำไปใช้ งานด้านการคำนวณ แบ่งการทำงานเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google