งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประยุกต์ใช้โปรแกรม MS-Excel. การเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Office Excel 2003  คลิกปุ่ม  ไปที่ Programs  Microsoft Office  Microsoft Office Excel.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประยุกต์ใช้โปรแกรม MS-Excel. การเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Office Excel 2003  คลิกปุ่ม  ไปที่ Programs  Microsoft Office  Microsoft Office Excel."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประยุกต์ใช้โปรแกรม MS-Excel

2 การเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Office Excel 2003  คลิกปุ่ม  ไปที่ Programs  Microsoft Office  Microsoft Office Excel 2003  เมื่อคลิกที่เมนูแล้วก็จะเข้าสู่ โปรแกรม ดังรูป

3 1 2

4 ส่วนประกอบของโปรแกรม Status Bar Formula Bar Toolbar Menu Bar Title Bar Task Pane Minimize Restore down Close Scroll Bar Cell Worksheet Name Box Row Column

5 Text ข้อความ Number ตัวเลข (Value) Date วันที่ / เวลา Formula สูตรคำนวณ ( สูตร เขียนเอง ) Function สูตรคำนวณจาก โปรแกรม ชนิดของข้อมูลใน Excel

6 การป้อนข้อมูล คลิกใน cell ที่ ต้องการ พิมพ์ข้อความ กด Enter หรือ ลูกศร    

7 การป้อนข้อมูลแบบ AutoFill

8 เลือกช่วงข้อมูลในการ พิมพ์ การกำหนดช่วงเซลล์ (Cell Range) ใช้แป้นพิมพ์ช่วยใน การเลือก CTRL เลือกพื้นที่ไม่ ต่อเนื่อง SHIFT เลือกพื้นที่ ต่อเนื่อง กด Ctrl ค้างไว้และคลิกเลือกตามต้องการ คลิกที่ cell แรก กด Shif ค้างไว้ และคลิกที่ cell สุดท้าย

9 การแทรก Row,Column คลิกที่ Row Heading หรือ Column Heading คลิกเมาส์ขวา เลือกคำสั่ง Insert แทรก Delete ลบ แทรก Column แทรก Row หรือใช้เมนู Insert

10 การแทรก Cell เลือก Cell หรือ Row /Column ที่จะแทรก เลือกเมนู Insert-Cell หรือ คลิกขวา เลือกการแทรกจากกรอบ โต้ตอบ แทรกและขยับ cell ที่เลือกไปทางขวา แทรกและขยับ cell ที่เลือกลงข้างล่าง แทรกทั้งแถว row แทรกทั้งคอลัมน์ column

11 การลบ Cell เลือก Cell หรือ Row / Column ที่จะลบ เลือกเมนู Edit  Delete หรือ คลิกขวา เลือกการลบจากกรอบ โต้ตอบ ลบและขยับ cell ทางขวามาแทนที่ ลบและขยับ cell ข้างล่างขึ้นมาแทนที่ ลบทั้งแถว row ลบทั้งคอลัมน์ column

12 การจัดรูปแบบ Cells Font จัดแบบอักษร Alignment จัดตำแหน่งข้อความ Number รูปแบบตัวเลข, รูปแบบ วันที่ Border กำหนดเส้นขอบ Pattern ใส่สี, ลวดลายพื้นเซลล์

13 Format  Cells  Font แบบอักษรขนาด ตัวเอียง ตัวหนา ขีด เส้น ใต้ Size ขนาดตัวอักษร 72 Point= 1 นิ้ว Size ขนาดตัวอักษร 72 Point= 1 นิ้ว

14 Format  Cells  Alignment จัดชิดซ้าย จัดกึ่งกลาง จัดชิดขวา รวมเซลล์ จัดกึ่งกลาง

15 Format  Cells  Number/Date Currency เปอร์เซ็นต์ ใส่คอมม่า เพิ่มทศนิยม ลบทศนิยม Date

16 Format  Cells  Border Toolbar None ไม่เอาเส้น Outsize ตีเส้นล้อมพื้นที่ ที่ เลือก Inside ตีเส้นด้านในพื้นที่ ที่ เลือกมา Border แนวเส้นขอบ Line ลักษณะเส้น

17 Format  Cells  Patterns Fill Color ใส่ลวดลาย Color สีพื้น Pattern ลวดลาย ตาราง, จุด

18 เครื่องหมายทาง คณิตศาสตร์ เครื่องหมายความหมาย + บวก - ลบ * คูณ / หาร ^ ยกกำลัง

19 เครื่องหมายในการ เปรียบเทียบ (Operator) = เท่ากับ >= มากกว่าหรือ เท่ากับ > มากกว่า <= น้อยกว่าหรือ เท่ากับ < น้อยกว่า <> ไม่เท่ากับ ตัวอย่างเช่น สูตร =B2>5000 จะ ให้ค่าเป็นจริง (TRUE ) เมื่อค่าในเซลล์ B2 มากกว่า 5000 จะ ให้ค่าเป็นเท็จ (FALSE ) เมื่อค่าใน เซลล์ B2 น้อยกว่า หรือเท่ากับ 5000

20 เครื่องหมายในการ อ้างอิง : ( โคล่อน ) บอกช่วงข้อมูล (Range) เช่น A1:A5 หมายถึง จาก เซลล์ A1 ถึง A5

21 การคำนวณใน Worksheet การสร้างสูตร (Formula)  คลิกเซลล์ที่คุณต้องการป้อน สูตร  พิมพ์ = ( เครื่องหมายเท่ากับ )  ป้อนสูตร  กดแป้น ENTER =Cell [+ - * / ] Cell/Constant เช่น =A1+B1 หรือ =A1*5%

22 การสำเนาสูตร (copy สูตร ) 1. คลิกในเซลล์สูตรต้นฉบับ 2. เลื่อนเมาส์ไปชี้ที่มุมล่างขวาเซลล์ (Fill Handle) 3. ลากเมาส์ที่ + เพื่อก๊อปปี้สูตร ตาม ทิศทาง ผลลัพธ์ที่ต้องการ

23 การใช้ Function

24 การหาผลรวมอัตโนมัติ (AutoSum)  คลิกในตำแหน่งผลลัพธ์ที่จะหาผลรวม  คลิกที่ปุ่ม AutoSum โปรแกรมจะหาผลรวมให้อัตโนมัติ ใน กรณีที่มีข้อมูล 2 ด้านคือ … ทางซ้าย และ ด้านบนโปรแกรม จะมองความสำคัญจากด้านบนมาก่อนเป็น ลำดับแรก

25 การอ้างอิงตำแหน่ง cell การอ้างอิงตำแหน่งเซลล์ในการคำนวณมีผล กับการสำเนา สูตรถ้าต้องการ สำเนาสูตรไปยังที่อื่น  อ้างอิง แบบ สัมพันธ์ (Relative) การอ้างอิงแบบนี้ ถ้ามีการสำเนาสูตร สูตรที่ สำเนาไปจะมีการปรับ ตำแหน่ง cell ให้ อัตโนมัติตามแนวข้อมูล เช่น =A1+B1 ถ้าสำเนาลง 1 แถวจะได้ =A2+B2  อ้างอิง แบบ สัมบูรณ์ (Absolute) การอ้างอิง แบบ Absolute ตำแหน่งเซลล์ที่ อ้างอิงที่จะถูกล็อค ด้วยเครื่องหมาย $ ค่าจะ ไม่เปลี่ยนแปลง =$A$1+$B$1 ถ้าสำเนาสูตรไปที่ไหนจะได้ ค่าเดิม

26 การอ้างอิงแบบ สัมพันธ์ (Relative) เมื่อเราทำสำเนาสูตร =A2+B3 ไปไว้ยังเซลล์ C5, Excel ก็ ยังคงแปลสูตรเป็นเช่นเดิม โดย เทียบกับเซลล์ C5 ดังนั้นที่เซลล์ C5 สูตรก็จะเป็น =C3+D4 …. ดังรูป …

27 การอ้างอิงแบบ สัมบูรณ์ (Absolute) เป็นการบอกให้ Excel ไปหาเซลล์ๆหนึ่งที่ระบุโดยไป ยังตำแหน่งจริงๆของเซลล์นั้น ดังนั้นเมื่อมีการทำ สำเนาสูตรไปยังเซลล์อื่น เซลล์ที่ระบุก็ยังเป็น ตำแหน่งเซลล์เดิมอยู่การอ้างอิงแบบนี้ จะใช้ เครื่องหมาย $ กำกับไว้หน้าชื่อคอลัมน์และเลขที่ แถว ของตำแหน่งนั้น เช่น $A$4 ตัวอย่างเช่น กำหนดสูตรไว้ใน A4 เป็น =$A$2+$B$3 เมื่อมีการทำสำเนาไปไว้ ที่เซลล์ C5 สูตรก็ยังคงตำแหน่งเดิม …. ดังรูป …..

28 Function ที่ใช้งานบ่อยๆ Sum หาผลรวมข้อมูล =Sum(A1:A15,C20) Max หาค่าสูงสุดของข้อมูล =Max(C1:C10) Min หาค่าต่ำสุดของข้อมูล =Min(C1:C10) Average หาค่าเฉลี่ยของข้อมูล =Average(C1:C10) Count นับจำนวนรายการข้อมูล =Count(A1:D20) TODAY แสดงวันที่ปัจจุบัน =TODAY( ) Now( ) แสดงวันที่ปัจจุบันพร้อมเวลา =Now()

29 ฟังก์ชันนับจำนวนข้อมูล นับจำนวนข้อมูลในเซลล์ ทั้งหมด =COUNTA เช่น =COUNTA(K4:K8) นับจำนวนข้อมูลที่เป็นตัวเลข =COUNT เช่น =COUNT(K4:K8) นับจำนวนข้อมูลตามเงื่อนไขที่ กำหนด =COUNTIF(K4:K9,">20000" ) =COUNTIF(D4:H16,"lisa")

30 การตรวจสอบเงื่อนไขการ ทำงาน ตัวอย่าง ตัวอย่าง =IF(A1>=B1,“A >= B",“ B > A") =IF( เงื่อนไข, ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงทำ, ไม่จริงทำ )

31 กราฟ 1. กำหนดช่วงข้อมูลที่ต้องการสร้างกราฟ 2. เลือกเมนูคำสั่ง แทรก, แผนภูมิ …. เลือกกราฟที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม ถัดไป >


ดาวน์โหลด ppt การประยุกต์ใช้โปรแกรม MS-Excel. การเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Office Excel 2003  คลิกปุ่ม  ไปที่ Programs  Microsoft Office  Microsoft Office Excel.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google