งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประยุกต์ใช้โปรแกรม MS-Excel

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประยุกต์ใช้โปรแกรม MS-Excel"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประยุกต์ใช้โปรแกรม MS-Excel

2 การเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Office Excel 2003
คลิกปุ่ม ไปที่ Programs  Microsoft Office  Microsoft Office Excel 2003 เมื่อคลิกที่เมนูแล้วก็จะเข้าสู่โปรแกรม ดังรูป

3 2 1

4 ส่วนประกอบของโปรแกรม
Restore down Formula Bar Column Minimize Close Title Bar Menu Bar Toolbar Cell Name Box Row Worksheet Status Bar Scroll Bar Task Pane

5 ชนิดของข้อมูลใน Excel
Text ข้อความ Number ตัวเลข(Value) Date วันที่/ เวลา Formula สูตรคำนวณ (สูตรเขียนเอง) Function สูตรคำนวณจากโปรแกรม

6 การป้อนข้อมูล พิมพ์ข้อความ กด Enter หรือลูกศร คลิกใน cell ที่ต้องการ 

7 การป้อนข้อมูลแบบ AutoFill

8 เลือกช่วงข้อมูลในการพิมพ์
การกำหนดช่วงเซลล์ (Cell Range) ใช้แป้นพิมพ์ช่วยในการเลือก CTRL เลือกพื้นที่ไม่ต่อเนื่อง SHIFT เลือกพื้นที่ต่อเนื่อง คลิกที่ cell แรก กด Shif ค้างไว้ และคลิกที่ cell สุดท้าย กด Ctrl ค้างไว้และคลิกเลือกตามต้องการ

9 การแทรก Row,Column คลิกที่ Row Heading หรือ Column Heading
คลิกเมาส์ขวา เลือกคำสั่ง Insert แทรก Delete ลบ แทรก Column หรือใช้เมนู Insert แทรก Row

10 การแทรก Cell เลือก Cell หรือ Row /Column ที่จะแทรก
เลือกเมนู Insert-Cell หรือ คลิกขวา เลือกการแทรกจากกรอบโต้ตอบ แทรกและขยับ cell ที่เลือกไปทางขวา แทรกและขยับ cell ที่เลือกลงข้างล่าง แทรกทั้งแถว row แทรกทั้งคอลัมน์ column

11 การลบ Cell เลือก Cell หรือ Row / Column ที่จะลบ
เลือกเมนู Edit  Delete หรือ คลิกขวา เลือกการลบจากกรอบโต้ตอบ ลบและขยับ cell ทางขวามาแทนที่ ลบและขยับ cell ข้างล่างขึ้นมาแทนที่ ลบทั้งแถว row ลบทั้งคอลัมน์ column

12 การจัดรูปแบบ Cells Font จัดแบบอักษร Alignment จัดตำแหน่งข้อความ
Number รูปแบบตัวเลข,รูปแบบวันที่ Border กำหนดเส้นขอบ Pattern ใส่สี,ลวดลายพื้นเซลล์

13 Format  Cells  Font Size ขนาดตัวอักษร 72 Point= 1 นิ้ว แบบอักษร ขนาด
ตัวหนา ตัวเอียง ขีดเส้นใต้ Size ขนาดตัวอักษร 72 Point= 1 นิ้ว

14 Format  Cells  Alignment
จัดชิดซ้าย จัดชิดขวา จัดกึ่งกลาง รวมเซลล์ จัดกึ่งกลาง

15 Format  Cells  Number/Date
Currency เปอร์เซ็นต์ เพิ่มทศนิยม ใส่คอมม่า ลบทศนิยม Date

16 Format  Cells  Border Toolbar None ไม่เอาเส้น
Outsize ตีเส้นล้อมพื้นที่ ที่เลือก Inside ตีเส้นด้านในพื้นที่ ที่เลือกมา Border แนวเส้นขอบ Line ลักษณะเส้น

17 Format  Cells  Patterns
Fill Color ใส่ลวดลาย Color สีพื้น Pattern ลวดลาย ตาราง,จุด

18 เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์
ความหมาย + บวก - ลบ * คูณ / หาร ^ ยกกำลัง

19 เครื่องหมายในการเปรียบเทียบ(Operator)
= เท่ากับ >= มากกว่าหรือเท่ากับ > มากกว่า <= น้อยกว่าหรือเท่ากับ < น้อยกว่า <> ไม่เท่ากับ ตัวอย่างเช่น สูตร =B2>5000 จะให้ค่าเป็นจริง (TRUE ) เมื่อค่าในเซลล์ B2 มากกว่า 5000จะให้ค่าเป็นเท็จ (FALSE )เมื่อค่าในเซลล์ B2 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5000

20 เครื่องหมายในการอ้างอิง
: (โคล่อน) บอกช่วงข้อมูล (Range) เช่น A1:A5 หมายถึง จากเซลล์ A1 ถึง A5

21 =Cell [+ - * / ] Cell/Constant
การคำนวณใน Worksheet การสร้างสูตร (Formula) คลิกเซลล์ที่คุณต้องการป้อนสูตร พิมพ์ = (เครื่องหมายเท่ากับ) ป้อนสูตร กดแป้น ENTER =Cell [+ - * / ] Cell/Constant เช่น =A1+B1 หรือ =A1*5%

22 การสำเนาสูตร(copy สูตร)
คลิกในเซลล์สูตรต้นฉบับ เลื่อนเมาส์ไปชี้ที่มุมล่างขวาเซลล์ (Fill Handle) ลากเมาส์ที่ + เพื่อก๊อปปี้สูตร ตามทิศทาง ผลลัพธ์ที่ต้องการ หรือใช้คำสั่ง Copy &Paste วางสูตร

23 การใช้ Function

24 การหาผลรวมอัตโนมัติ (AutoSum)
คลิกในตำแหน่งผลลัพธ์ที่จะหาผลรวม คลิกที่ปุ่ม AutoSum โปรแกรมจะหาผลรวมให้อัตโนมัติ ในกรณีที่มีข้อมูล 2 ด้านคือ… ทางซ้าย และ ด้านบนโปรแกรม จะมองความสำคัญจากด้านบนมาก่อนเป็นลำดับแรก

25 การอ้างอิงตำแหน่ง cell
การอ้างอิงตำแหน่งเซลล์ในการคำนวณมีผลกับการสำเนา สูตรถ้าต้องการ สำเนาสูตรไปยังที่อื่น อ้างอิง แบบ สัมพันธ์ (Relative) การอ้างอิงแบบนี้ ถ้ามีการสำเนาสูตร สูตรที่สำเนาไปจะมีการปรับ ตำแหน่ง cell ให้อัตโนมัติตามแนวข้อมูล เช่น =A1+B1 ถ้าสำเนาลง 1 แถวจะได้ =A2+B2 อ้างอิง แบบ สัมบูรณ์ (Absolute) การอ้างอิง แบบ Absolute ตำแหน่งเซลล์ที่อ้างอิงที่จะถูกล็อค ด้วยเครื่องหมาย $ ค่าจะไม่เปลี่ยนแปลง =$A$1+$B$1 ถ้าสำเนาสูตรไปที่ไหนจะได้ค่าเดิม

26 การอ้างอิงแบบ สัมพันธ์ (Relative)
เมื่อเราทำสำเนาสูตร =A2+B3 ไปไว้ยังเซลล์ C5 , Excel ก็ยังคงแปลสูตรเป็นเช่นเดิม โดย เทียบกับเซลล์ C5 ดังนั้นที่เซลล์ C5 สูตรก็จะเป็น =C3+D4 ….ดังรูป …

27 การอ้างอิงแบบ สัมบูรณ์ (Absolute)
เป็นการบอกให้ Excel ไปหาเซลล์ๆหนึ่งที่ระบุโดยไปยังตำแหน่งจริงๆของเซลล์นั้น ดังนั้นเมื่อมีการทำสำเนาสูตรไปยังเซลล์อื่น เซลล์ที่ระบุก็ยังเป็นตำแหน่งเซลล์เดิมอยู่การอ้างอิงแบบนี้ จะใช้ เครื่องหมาย $ กำกับไว้หน้าชื่อคอลัมน์และเลขที่แถว ของตำแหน่งนั้น เช่น $A$4 ตัวอย่างเช่น กำหนดสูตรไว้ใน A4 เป็น =$A$2+$B$3 เมื่อมีการทำสำเนาไปไว้ ที่เซลล์ C5 สูตรก็ยังคงตำแหน่งเดิม….ดังรูป…..

28 Function ที่ใช้งานบ่อยๆ
Sum หาผลรวมข้อมูล =Sum(A1:A15,C20) Max หาค่าสูงสุดของข้อมูล =Max(C1:C10) Min หาค่าต่ำสุดของข้อมูล =Min(C1:C10) Average หาค่าเฉลี่ยของข้อมูล =Average(C1:C10) Count นับจำนวนรายการข้อมูล =Count(A1:D20) TODAY แสดงวันที่ปัจจุบัน =TODAY( ) Now( ) แสดงวันที่ปัจจุบันพร้อมเวลา =Now()

29 ฟังก์ชันนับจำนวนข้อมูล
นับจำนวนข้อมูลในเซลล์ ทั้งหมด =COUNTA เช่น =COUNTA(K4:K8) นับจำนวนข้อมูลที่เป็นตัวเลข =COUNT เช่น =COUNT(K4:K8) นับจำนวนข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด =COUNTIF(K4:K9,">20000") =COUNTIF(D4:H16,"lisa")

30 การตรวจสอบเงื่อนไขการทำงาน
=IF(เงื่อนไข , ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงทำ , ไม่จริงทำ) ตัวอย่าง =IF(A1>=B1,“A >= B",“ B > A")

31 กราฟ 1. กำหนดช่วงข้อมูลที่ต้องการสร้างกราฟ 2.
เลือกเมนูคำสั่ง แทรก, แผนภูมิ…. เลือกกราฟที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม ถัดไป >


ดาวน์โหลด ppt การประยุกต์ใช้โปรแกรม MS-Excel

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google