งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำถาม และ คำตอบ. คือ …………………………. หน้าที่ ……………………… คำถามประถมศึกษาปีที่ ๑ จอภาพ มีหน้าที่ สำหรับแสดงผลให้เห็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำถาม และ คำตอบ. คือ …………………………. หน้าที่ ……………………… คำถามประถมศึกษาปีที่ ๑ จอภาพ มีหน้าที่ สำหรับแสดงผลให้เห็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำถาม และ คำตอบ

2 คือ …………………………. หน้าที่ ……………………… คำถามประถมศึกษาปีที่ ๑ จอภาพ มีหน้าที่ สำหรับแสดงผลให้เห็น

3 ซีดีรอม (CD-ROM) ฟลอบปีดิสก์ (Floppy Disk) ปุ่มเปิดเครื่อง (Power) 1 2 3

4 คือ …………………………. หน้าที่ ……………………… ซีพียู มีหน้าที่ ประมวลผลข้อมูล

5 คือ …………………………. หน้าที่ ……………………… คีย์บอร์ดมีหน้าที่รับข้อมูลตัวอักขระ

6 คือ …………………………. หน้าที่ ……………………… เมาส์มีหน้าที่รับคำสั่ง

7 คือ …………………………. หน้าที่ ……………………… ลำโพง มีหน้าที่รับสัญญาณเสียง

8 คือ …………………………. หน้าที่ ……………………… เครื่องพิมพ์ ปริ้นเตอร์ มีหน้าที่ รับคำสั่งพิมพ์งาน

9 คือ …………………………. เมนบอร์ด (MAINBOARD)

10 คือ …………………………. ฮาร์ดดิสก์ (Hard disk)

11 คือโปรแกรม อะไร ……………………. paint

12 ดินสอใช้สำหรับ วาดรูป สำหรับขีด เส้นตรง สำหรับขีดเส้น โค้ง สำหรับวาดรูป สี่เหลี่ยม สำหรับวาดรูป อิสระ สำหรับวาดรูป วงกลมหรือวงรี สำหรับวาดรูปมุม โค้ง 1 2 3 4 5 6 7

13 คือ …………………………. หน้าที่ ……………………… แถบเมนู color ละบาย สี

14 ๑. ปุ่มใดคือปุ่มสำหรับสร้าง เอกสารใหม่ ก. ข. ค. ง. ใบงานประถมศึกษาปีที่ ๓

15 ๒. การบันทึกเอกสารครั้งที่สองเพื่อ ทำสำเนาเอกสารคือคำสั่งใด ก. Ctrl + S ข. บันทึก ค. บันทึกแฟ้มเป็น ง. คลิกที่รูปดิสก์

16 ๓. สัญลักษณ์นี้ คือ คำสั่งใด ก. คำสั่งยกเลิก ข. ทำคำสั่งที่เคยยกเลิก ค. คำสั่งบันทึก ง. คำสั่งคัดลอก

17 ๔. สัญลักษณ์นี้ คือ คำสั่งใด ก. คำสั่งลัดลอก ข. คำสั่งบันทึกข้อมูล ค. คำสั่งวาง ง. คำสั่งยกเลิก

18 ๕. แป้นพิมพ์ใดใช้เปลี่ยนระหว่าง การพิมพ์ภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ ก. Alt ข. Ctrl ค. ~ ง. Tab

19 ๖. พื้นที่การทำงานของหน้าจอ คอมพิวเตอร์เรียกว่าอะไร ก. วินโดวส์ ข. เดสก์ทอป ค. โปรแกรม

20 เพิ่มเอกสาร เปิดฐานข้อมูล การ บันทึก การพิมพ์ เอกสาร ตัวอย่าง ก่อนพิมพ์ การจัดข้อความอยู่ ตรงกลาง การจัดข้อความอยู่ ตรงขวา การจัดข้อความเต็มแถว กระดาษ การจัดข้อความให้กระจายใน แถวบรรทัด ทำข้อความให้เป็น ตัวหนา ทำข้อความให้เป็นตัวเอียง การขีดเส้น ใต้ แบบอักษร ขนาดแบบตัวอักษร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

21 คือ …………………………. หน้าที่ ……………………… ใบงานประถมศึกษาปีที่ ๕ ฟังก์ชันเพิ่มเติม ฟังก์ชันต่างๆ ในการใส่สูตร ของโปรแกรม

22 คือ …………………………. หน้าที่ ……………………… ผสาน เซล รวมช่องตารางตามที่เรา กำหนด

23 ช่องที่ นักเรียนเห็น คือ ……… D8

24 ช่องที่ นักเรียนเห็น ผสานเซล คือ …………... A2 ถึง G2

25 คือ …………………………. หน้าที่ ……………………… =SUM(….. : …..) สูตร ผลรวม การหาผลรวมช่องตาราง ตามที่เรากำหนด

26 คือ …………………………. หน้าที่ ……………………… =MAX(….. : …..) สูตรคะแนนมาก ที่สุด การหาคะแนนมากที่สุดช่องตาราง ตามที่เรากำหนด

27 คือ …………………………. หน้าที่ ……………………… =MIN(….. : …..) สูตรคะแนน น้อยที่สุด การหาคะแนนน้อยที่สุดช่องตาราง ตามที่เรากำหนด

28 คือ …………………………. หน้าที่ ……………………… =AVERAGE(….. : …..) สูตรคะแนน ค่าเฉลี่ย การหาคะแนนค่าเฉลี่ยช่องตาราง ตามที่เรากำหนด

29 คือ …………………………. หน้าที่ ……………………… =COUNTIF(….. : ….., “….”) สูตรนับคะแนนแบบมีเงื่อนไข การนับคะแนนแบบมีเงื่อนไขช่องตาราง ตามที่เรากำหนด

30 คือ …………………………. หน้าที่ ……………………… =LOOKUP(…., ….. : ….. ) สูตรตัดเกรดคะแนน การตัดเกรดคะแนนช่องตารางตามที่เรา กำหนด

31 คือ …………………………. หน้าที่ ……………………… =SUM(A2 : B5) สูตร ผลรวม การหาผลรวมช่อง A2 ถึง B5

32 คือ …………………………. หน้าที่ ……………………… =MAX(H2 : H29) สูตรคะแนนมาก ที่สุด การหาคะแนนมากที่สุดช่อง H2 ถึง H29

33 คือ …………………………. หน้าที่ ……………………… =MIN(E23 : M49) สูตรคะแนน น้อยที่สุด การหาคะแนนน้อยที่สุดช่อง E23 ถึง M49

34 คือ …………………………. หน้าที่ ……………………… =AVERAGE(A2 : B5) สูตรคะแนน ค่าเฉลี่ย การหาคะแนนค่าเฉลี่ยช่อง (A2 : B5)

35 คือ …………………………. หน้าที่ ……………………… ตารางกราฟ แสดงผลกราฟ


ดาวน์โหลด ppt คำถาม และ คำตอบ. คือ …………………………. หน้าที่ ……………………… คำถามประถมศึกษาปีที่ ๑ จอภาพ มีหน้าที่ สำหรับแสดงผลให้เห็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google