งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์
คำถาม และ คำตอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

2 คือ…………………………. หน้าที่………………………
คำถามประถมศึกษาปีที่ ๑ คือ…………………………. หน้าที่……………………… จอภาพ มีหน้าที่ สำหรับแสดงผลให้เห็น

3 ซีดีรอม (CD-ROM) 1 ฟลอบปีดิสก์ 2 (Floppy Disk) ปุ่มเปิดเครื่อง 3
(Power) 3

4 คือ…………………………. หน้าที่………………………
ซีพียู มีหน้าที่ ประมวลผลข้อมูล

5 คือ…………………………. หน้าที่………………………
คีย์บอร์ด มีหน้าที่ รับข้อมูลตัวอักขระ

6 คือ…………………………. หน้าที่………………………
เมาส์ มีหน้าที่ รับคำสั่ง

7 คือ…………………………. หน้าที่………………………
ลำโพง มีหน้าที่ รับสัญญาณเสียง

8 คือ…………………………. หน้าที่………………………
เครื่องพิมพ์ ปริ้นเตอร์ มีหน้าที่ รับคำสั่งพิมพ์งาน คือ…………………………. หน้าที่………………………

9 เมนบอร์ด (MAINBOARD) คือ………………………….

10 ฮาร์ดดิสก์ (Hard disk)
คือ………………………….

11 คือโปรแกรมอะไร…………………….
paint คือโปรแกรมอะไร…………………….

12 ดินสอใช้สำหรับวาดรูป
1 สำหรับขีดเส้นตรง 2 สำหรับขีดเส้นโค้ง 3 4 สำหรับวาดรูปสี่เหลี่ยม สำหรับวาดรูปอิสระ 5 สำหรับวาดรูปวงกลมหรือวงรี 6 สำหรับวาดรูปมุมโค้ง 7

13 คือ…………………………. หน้าที่………………………
แถบเมนู color คือ…………………………. หน้าที่……………………… ละบายสี

14 ๑. ปุ่มใดคือปุ่มสำหรับสร้างเอกสารใหม่ ก. ข. ค. ง.
ใบงานประถมศึกษาปีที่ ๓ ๑. ปุ่มใดคือปุ่มสำหรับสร้างเอกสารใหม่ ก. ข. ค. ง.

15 ๒. การบันทึกเอกสารครั้งที่สองเพื่อทำสำเนาเอกสาร คือคำสั่งใด
ก. Ctrl + S ข. บันทึก ค. บันทึกแฟ้มเป็น ง. คลิกที่รูปดิสก์

16 ๓. สัญลักษณ์นี้ คือคำสั่งใด
ก. คำสั่งยกเลิก ข. ทำคำสั่งที่เคยยกเลิก ค. คำสั่งบันทึก ง. คำสั่งคัดลอก

17 ๔. สัญลักษณ์นี้ คือคำสั่งใด
ก. คำสั่งลัดลอก ข. คำสั่งบันทึกข้อมูล ค. คำสั่งวาง ง. คำสั่งยกเลิก

18 ๕. แป้นพิมพ์ใดใช้เปลี่ยนระหว่างการพิมพ์ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
ก. Alt ข. Ctrl ค. ~ ง. Tab

19 ๖. พื้นที่การทำงานของหน้าจอคอมพิวเตอร์เรียกว่า อะไร
ก. วินโดวส์ ข. เดสก์ทอป ค. โปรแกรม

20 1 เพิ่มเอกสาร 2 เปิดฐานข้อมูล 3 การบันทึก 4 การพิมพ์เอกสาร 5
ตัวอย่างก่อนพิมพ์ 6 การจัดข้อความอยู่ตรงกลาง 7 การจัดข้อความอยู่ตรงขวา 8 การจัดข้อความเต็มแถวกระดาษ 9 การจัดข้อความให้กระจายในแถวบรรทัด 10 ทำข้อความให้เป็นตัวหนา 11 ทำข้อความให้เป็นตัวเอียง 12 การขีดเส้นใต้ 13 แบบอักษร 14 ขนาดแบบตัวอักษร

21 คือ…………………………. หน้าที่………………………
ใบงานประถมศึกษาปีที่ ๕ ฟังก์ชันเพิ่มเติม คือ…………………………. หน้าที่……………………… ฟังก์ชันต่างๆ ในการใส่สูตร ของโปรแกรม

22 คือ…………………………. หน้าที่………………………
ผสานเซล คือ…………………………. หน้าที่……………………… รวมช่องตารางตามที่เรากำหนด

23 ช่องที่ นักเรียนเห็น คือ ………
D8 ช่องที่ นักเรียนเห็น คือ ………

24 ช่องที่ นักเรียนเห็น ผสานเซล คือ …………...
A2 ถึง G2 ช่องที่ นักเรียนเห็น ผสานเซล คือ …………...

25 คือ…………………………. หน้าที่………………………
=SUM(….. : …..) สูตรผลรวม คือ…………………………. หน้าที่……………………… การหาผลรวมช่องตารางตามที่เรากำหนด

26 คือ…………………………. หน้าที่………………………
=MAX(….. : …..) สูตรคะแนนมากที่สุด คือ…………………………. หน้าที่……………………… การหาคะแนนมากที่สุดช่องตารางตามที่เรากำหนด

27 คือ…………………………. หน้าที่………………………
=MIN(….. : …..) สูตรคะแนนน้อยที่สุด คือ…………………………. หน้าที่……………………… การหาคะแนนน้อยที่สุดช่องตารางตามที่เรากำหนด

28 คือ…………………………. หน้าที่………………………
=AVERAGE(….. : …..) สูตรคะแนนค่าเฉลี่ย คือ…………………………. หน้าที่……………………… การหาคะแนนค่าเฉลี่ยช่องตารางตามที่เรากำหนด

29 คือ…………………………. หน้าที่………………………
=COUNTIF(….. : ….. , “….”) สูตรนับคะแนนแบบมีเงื่อนไข คือ…………………………. หน้าที่……………………… การนับคะแนนแบบมีเงื่อนไขช่องตารางตามที่เรากำหนด

30 คือ…………………………. หน้าที่………………………
=LOOKUP(…. , ….. : ….. ) สูตรตัดเกรดคะแนน คือ…………………………. หน้าที่……………………… การตัดเกรดคะแนนช่องตารางตามที่เรากำหนด

31 คือ…………………………. หน้าที่………………………
=SUM(A2 : B5) สูตรผลรวม คือ…………………………. หน้าที่……………………… การหาผลรวมช่องA2 ถึง B5

32 คือ…………………………. หน้าที่………………………
=MAX(H2 : H29) สูตรคะแนนมากที่สุด คือ…………………………. หน้าที่……………………… การหาคะแนนมากที่สุดช่อง H2 ถึง H29

33 คือ…………………………. หน้าที่………………………
=MIN(E23 : M49) สูตรคะแนนน้อยที่สุด คือ…………………………. หน้าที่……………………… การหาคะแนนน้อยที่สุดช่อง E23 ถึง M49

34 คือ…………………………. หน้าที่………………………
=AVERAGE(A2 : B5) สูตรคะแนนค่าเฉลี่ย คือ…………………………. หน้าที่……………………… การหาคะแนนค่าเฉลี่ยช่อง (A2 : B5)

35 คือ…………………………. หน้าที่………………………
ตารางกราฟ คือ…………………………. หน้าที่……………………… แสดงผลกราฟ


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google