งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งานเมนูคำสั่งของ Microsoft Excel 2003 ดุรงค์กร นุ่มเกลี้ยง ธีระยุทธ ขอนทอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งานเมนูคำสั่งของ Microsoft Excel 2003 ดุรงค์กร นุ่มเกลี้ยง ธีระยุทธ ขอนทอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งานเมนูคำสั่งของ Microsoft Excel 2003 ดุรงค์กร นุ่มเกลี้ยง ธีระยุทธ ขอนทอง

2 เมนูคำสั่ง แฟ้ม เมนูคำสั่ง แฟ้ม เมนูคำสั่ง แก้ไข เมนูคำสั่ง แก้ไข เมนูคำสั่ง มุมมอง เมนูคำสั่ง มุมมอง เมนูคำสั่ง แทรก เมนูคำสั่ง แทรก เมนูคำสั่ง รูปแบบ เมนูคำสั่ง รูปแบบ เมนูคำสั่ง เครื่องมือ เมนูคำสั่ง เครื่องมือ เมนูคำสั่ง ข้อมูล เมนูคำสั่ง ข้อมูล เมนูคำสั่ง หน้าต่าง เมนูคำสั่ง หน้าต่าง เมนูคำสั่ง วิธีใช้ เมนูคำสั่ง วิธีใช้ จบการ ทำงาน

3 เมนูคำสั่ง แฟ้ม เมนูคำสั่งแฟ้ม ทำ หน้าที่ในการ สร้าง เปิด ปิด บันทึก พิมพ์ สมุดงาน ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อย่อย ต่างๆ ดังนี้ กลับ เมนู

4 เมนูคำสั่ง แก้ไข เมนูคำสั่งแก้ไข ทำหน้าที่ในการ ลบ คัดลอก ส่วนที่ต้องการ แล้วนำมา วาง หรือย้อน การกระทำที่ได้ทำลงไป ให้กลับสู่ขั้นตอนใด ขั้นตอนหนึ่งก่อนหน้าที่ กระทำลง ซึ่ง ประกอบด้วย หัวข้อย่อย ต่างๆ ดังนี้ กลับ เมนู

5 เมนูคำสั่ง มุมมอง เมนูคำสั่งมุมมองทำ หน้าสำหลับเลือกดูสมุด งานในมุมมองต่างๆ เช่น มุมมองปกติ การกำหนด หัวกระดาษและท้าย กระดาษ และการกำหนด ส่วนต่างๆ บนจอภาพ ซึ่ง ประกอบด้วยหัวข้อย่อย ต่างๆ ดังนี้ กลับ เมนู

6 เมนูคำสั่ง แทรก เมนูคำสั่งแทรกทำ หน้าที่ในการแทรกสิ่งๆ ลงไปในแผ่นงาน เช่น เซลล์ แถว คอลัมน์ แผ่น งาน แผนภูมิ รูปภาพ ซึ่ง ประกอบด้วยหัวข้อย่อย ต่างๆ ดังนี้ กลับ เมนู

7 เมนูคำสั่ง รูปแบบ เมนูคำสั่งรูปแบบ ทำหน้าที่ในการ จัดรูปแบบต่างๆ เช่น แถว การเพิ่มหรือลด ความสูงของแถว คอลัมน์ เป็นการเพิ่มหรือ ลดความกว้างของ คอลัมน์ แผ่นงาน เป็น การเพิ่มแผ่นงาน หรือ การซ่อนแผ่นงาน ซึ่ง ประกอบด้วยหัวข้อย่อย ต่างๆ ดังนี้ กลับ เมนู

8 เมนูคำสั่ง เครื่องมือ เมนูคำสั่ง เครื่องมือ ทำหน้าที่ ในการตรวจสอบการ สะกดคำ การใช้สมุด งานร่วมกัน การ ป้องกันสมุดงานหรือ แผ่นงาน ซึ่ง ประกอบด้วยหัวข้อ ย่อยต่างๆ ดังนี้ กลับ เมนู

9 เมนูคำสั่ง ข้อมูล เมนูคำสั่งข้อมูล ทำหน้าที่เกี่ยวกับการ เรียง ลำดับข้อมูล การ กรองข้อมูลที่ต้องการ การหาผลรวมย่อย เป็น ต้น ซึ่งประกอบด้วย หัวข้อย่อยต่างๆ ดังนี้ กลับ เมนู

10 เมนูคำสั่ง หน้าต่าง เมนูคำสั่ง หน้าต่าง ทำหน้าที่ใน การเปิด หน้าต่างใหม่ การจัดเรียงหน้าต่าง การตรึงแนว เป็นต้น ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อ ย่อยต่างๆ ดังนี้ กลับ เมนู

11 เมนูคำสั่ง วิธีใช้ เมนูคำสั่งวิธีใช้ ทำหน้าที่ช่วยเหลือ เกี่ยวกับวิธีการการใช้ โปรแกรม Microsoft Excel 2003 การถาม ข้อสงสัย เป็นต้น ซึ่ง ประกอบด้วยหัวข้อ ย่อยต่างๆ ดังนี้ กลับ เมนู หน้า ถัดไป

12 จบการ ทำงาน


ดาวน์โหลด ppt การใช้งานเมนูคำสั่งของ Microsoft Excel 2003 ดุรงค์กร นุ่มเกลี้ยง ธีระยุทธ ขอนทอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google