งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Access Microsoft. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 1. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบาย เกี่ยวกับแบบสอบถามได้ 2. สามารถสร้างแบบสอบถามด้วยตัวช่วย สร้างแบบสอบถามได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Access Microsoft. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 1. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบาย เกี่ยวกับแบบสอบถามได้ 2. สามารถสร้างแบบสอบถามด้วยตัวช่วย สร้างแบบสอบถามได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Access Microsoft

2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 1. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบาย เกี่ยวกับแบบสอบถามได้ 2. สามารถสร้างแบบสอบถามด้วยตัวช่วย สร้างแบบสอบถามได้ 3. สามารถสร้างแบบสอบถามด้วยการ สร้างแบบสอบถามในมุมมองออกแบบได้ 4. สามารถสร้างแบบสอบถามเพื่อค้นหา ข้อมูลแบบมีเงื่อนไขได้ 5. สามารถสร้างแบบสอบถามที่มีการป้อน ค่าพารามิเตอร์ได้

3 Query หรือแบบสอบถาม หมายถึง การนำข้อมูลจาก Table มาออกแบบ ตารางใหม่ให้สามารถนำข้อมูล บางส่วน ( เฉพาะฟิลด์ หรือรายการที่ ต้องการ ) ขึ้นอยู่กับความต้องการของ ผู้ใช้นำมาคำนวณในรูปแบบง่าย ๆ และการค้นหาข้อมูลโดยการใช้ เงื่อนไขต่าง ๆ ได้

4 มุมมองแบบสอบถาม มีมุมมองอยู่ 5 แบบ แต่ที่ใช้ระดับพื้นฐาน มี 2 แบบดังนี้ 1. มุมมองออกแบบ (Design View) เป็นมุมมองที่ใช้สร้างกฎเกณฑ์ในการ เลือกข้อมูล 2. มุมมองแผ่นข้อมูล (Datasheet View) เป็นมุมมอง ที่ใช้แสดง ข้อมูลที่ตรงตามเงื่อนไข 1 2

5 การกำหนดเงื่อนไขเปรียบเทียบ > มากกว่า >= มากกว่า หรือเท่ากับ < น้อยกว่า <= น้อย กว่าหรือเท่ากับ ไม่เท่ากับ = เท่ากับ Between … And … ระหว่าง

6 Between … And … ใช้ในการ กำหนดขอบเขตของมูลค่าที่ ต้องการกำหนดให้เป็นเงื่อนไข ( Between 10000 And 20000) In ใช้กำหนดรายการต่างๆ ที่ ต้องการใช้เป็นเงื่อนไข เช่น in(“Manager”, “Sales”, “Engineer”) Not In : ไม่เลือกเรคคอร์ดที่มีค่าอยู่ ภายในเงื่อนไขที่กำหนด สัญลักษณ์ที่นำมาสร้างเงื่อนไข

7 ? แทนตัวอักษรใดก็ได้ 1 ตัวใน ตำแหน่งนั้น * แทนตัวเลข 0 หรือตัวอักษร มากกว่า 1 ตัว [ ] กำหนดขอบเขตของข้อมูลหรือตัว เลขที่ต้องการ ! ยกเว้นตัวอักษรหรือตัวเลขที่ตามหลัง เครื่องหมายนี้ # ใช้แทนตัวเลข 1 ตัว เช่น B# หมายถึง B1,B2 เป็นต้น & เชื่อมข้อความสองข้อความเข้า ด้วยกัน สัญลักษณ์ที่นำมาสร้างเงื่อนไข

8 And : เลือกเรคคอร์ดที่ตรงกับทุก เงื่อนไข Or : เลือกเรคคอร์ดที่ตรงเพียง เงื่อนไขเดียวก็ได้ Not : เลือกเรคคอร์ดที่ไม่ตรงกับ เงื่อนไข

9 1. ต้องการทราบชื่อของพนักงานที่ขึ้นต้นด้วย อักษร “ ม ” และ “ อ ” “[ ม, อ ]*” 2. ต้องการทราบชื่อพนักงานที่ลงท้ายด้วย “M” “*[M]” 3. ต้องการทราบชื่อพนักงานที่มีเงินเดือน มากกว่า 5,000 บาท > 5000 4. ต้องการดูพนักงานที่มีเงินเดือนระหว่าง 20,000 – 30,000 between 20000 and 30000 5. ต้องการทราบชื่อพนักงานที่มีอายุ 20,25,30 in (20,25,30) 6. ต้องการทราบชื่อพนักงานที่มีอักษร “ ส ” อยู่ ในชื่อ * ส *

10 ฟิลด์ ประเภท Text FieldCodeName dep Criteria10?? สม ** ภรณ์ * ดา *“ บัญชี ” or “ การเงิน ”Not “ การเงิน ” 1. ให้แสดงพนักงานที่มีรหัส 2 หลักแรกเป็น 10 อีก 2 หลักหลังอะไรก็ได้ 2. ให้แสดงพนักงานที่ชื่อขึ้นต้นด้วย สม ทุก คน 3. ให้แสดงพนักงานที่ชื่อลงท้ายด้วย ภรณ์ ทุกคน 4. ให้แสดงพนักงานที่มีชื่อคำว่า ดา ปรากฏ อยู่ทุกคน 5. ให้แสดงพนักงานทำงานตำแหน่งบัญชี หรือ การเงิน 6. ให้แสดงพนักงานทุกคน ยกเว้นตำแหน่ง การเงิน

11 ฟิลด์ประเภท Number / Currency FieldSalarysalary Criteria10000<=10000>10000Between 10000 and 20000 ฟิลด์ประเภท Date / Time ป้อนเงื่อนไขความหมาย 08/10/97 ตรงกับวันที่ 10 เดือน 8 ปี 97 <#08/10/97# ก่อนวันที่ 10 เดือน 8 ปี 97 >#08/10/97# หลังวันที่ 10 เดือน 8 ปี 97 <=#08/10/97# ตั้งแต่วันที่ 10 เดือน 8 ปี 97 ลงไปก่อนหน้านี้ >=#08/10/97# ตั้งแต่วันที่ 10 เดือน 8 ปี 97 ขึ้นไปก่อนหน้านี้

12 การกำหนดเงื่อนไขในแบบสอบถาม (Criteria) กำหนดเงื่อนไขในแถว เงื่อนไข (Criteria) คือ นิพจน์ที่ประกอบด้วยตัวอักษร, ข้อความ, ตัวเลข, วันเวลา, สูตรทางคณิตศาสตร์, การใช้ ค่าคงที่

13 เงื่อนไขที่ใช้สำหรับแสดงข้อมูลลักษณะ ใดลักษณะหนึ่ง ตัวปฏิบัติการที่ใช้ ร่วมกับค่าคงที่

14 การจัดเรียงลำดับใน Table Sort Ascending : เป็นการ เรียงลำดับจากตัวอักษร หรือตัวเลข จากน้อยไป หามาก Sort Descending : เป็นการ เรียงลำดับจากตัวอักษร หรือตัวเลข จากมากไป หาน้อย

15 Parameter การแสดงข้อมูลตามค่าที่ผู้ใช้กำหนด ในช่องเงื่อนไข ที่เป็นตัวแปรใน […] ในวงเล็บกำหนดเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทยก็ได้ เช่น ต้องการแสดงข้อมูลพนักงานที่มี เงินเดือนตั้งแต่ ค่าที่กำหนด >= [ เงินเดือนตั้งแต่ ]

16 การสร้าง Field ใหม่บน Query หมายถึง การนำข้อมูลจาก Field ที่ เลือกใน Table มาสร้างสูตรการคำนวณให้ ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ รูปแบบ ชื่อ Field ใหม่ : [Field เงื่อนไข ] การคำนวณ ตัวอย่าง Bonus : [ Salary ] * 2


ดาวน์โหลด ppt Access Microsoft. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 1. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบาย เกี่ยวกับแบบสอบถามได้ 2. สามารถสร้างแบบสอบถามด้วยตัวช่วย สร้างแบบสอบถามได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google