งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ : ผล การจัดการความรู้ : แนวปฏิบัติในการทบทวน ความรู้สำหรับสอบ ขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพ วิมลพรรณ สังข์สกุล วิมลพรรณ สังข์สกุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลลัพธ์การเรียนรู้ : ผล การจัดการความรู้ : แนวปฏิบัติในการทบทวน ความรู้สำหรับสอบ ขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพ วิมลพรรณ สังข์สกุล วิมลพรรณ สังข์สกุล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ : ผล การจัดการความรู้ : แนวปฏิบัติในการทบทวน ความรู้สำหรับสอบ ขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพ วิมลพรรณ สังข์สกุล วิมลพรรณ สังข์สกุล

2 ผลการรับรองสถาบันของสภาการ พยาบาลในปี 2553 มีเงื่อนไขต้อง ปรับปรุง คือ การพัฒนาการเรียนการสอน ให้ผู้สำเร็จการศึกษาสอบขึ้น ทะเบียนประกอบวิชาชีพฯใน ครั้งแรกผ่านได้ไม่น้อยกว่าร้อย ละ 70

3 การร่วมวางแผน โครงการเตรียมความพร้อมก่อน สำเร็จการศึกษา กำหนดไว้ในแผน กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของ วิทยาลัย วิเคราะห์หาแนวทางพัฒนา โดย ใช้ blue print ข้อสอบของสภา การพยาบาลเป็นหลัก วางแผนการจัดการจัดการเรียน การสอนวิชาการศึกษาอิสระ วาง แผนการทบทวนความรู้ทั้ง 8 รายวิชา

4 การร่วมวางแผน อาจารย์พี่เลี้ยงในหอผู้ป่วยร่วมมือ ในการให้ความรู้เฉพาะสาขาในช่วง การเรียนวิชาการศึกษาอิสระและ ช่วงฝึกเสริมทักษะ วิทยาลัยในเครือข่ายภาคภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ จัดทำสาระ ทบทวนและจัดทำข้อสอบรวบยอด 8 รายวิชา

5 การดำเนินงาน 1. ชี้แจง กระตุ้นให้เห็นความสำคัญ สร้างแรงจูงใจ 2. ศึกษาสภาพปัญหาสอบถามความ ต้องการ 3. เตรียมความพร้อมสอบขึ้น ทะเบียนในการเรียนการสอนวิชา การศึกษาอิสระ 4. ทบทวนความรู้ 8 รายวิชา 5. ทบทวนความรู้แบบฐานย่อย

6 การดำเนินงาน 6. Facebook 7. E-learning 8. อาจารย์ร่วมทำสาระทบทวน 9. จัดสอบรวบยอด 10. ฝึกสมาธิ จัดระเบียบความคิด

7 การตรวจสอบและแนว ปฏิบัติ 1. ปัญหาและความต้องการของ นักศึกษา เนื้อหามาก เตรียมตัวไม่ทัน ยังต้องฝึกปฏิบัติงานนอกสถาบัน เตรียมตัวสอบไม่ทัน คะแนน Pre-test แต่ละรายวิชา ส่วนใหญ่ต่ำกว่า 60%

8 2. การจัดการเรียนการสอนวิชา การศึกษาอิสระ นักศึกษายังสรุปประเด็นสำคัญ ของเนื้อหาแต่ละวิชา ยังได้ไม่ครอบคลุม ไม่สามารถเชื่อมโยงทฤษฎีกับ ผู้ป่วยได้ และไม่สามารถวิเคราะห์ ความแตกต่าง รวมทั้งการ เรียงลำดับความสำคัญในการให้การ พยาบาล ให้นักศึกษาพัฒนา mind mapping และนำเสนอ การตรวจสอบและแนว ปฏิบัติ

9 3. การทบทวนความรู้ 8 รายวิชา นักศึกษาไม่สามารถอธิบาย ประเด็นสำคัญในแต่ละหัวข้อตาม blue print นักศึกษาไม่สามารถอธิบาย เหตุผลในการเลือกตอบได้ ใช้โจทย์ที่หลากหลายและมี จำนวนมากพอที่จะทำให้นักศึกษามี ทักษะในการวิเคราะห์ข้อสอบ การตรวจสอบและแนว ปฏิบัติ

10 4. การทบทวนความรู้แบบฐานย่อย นักศึกษาไม่สนใจเนื้อหาหรือ ประเด็นที่ยากและซับซ้อน ค้นพบปัญหาของนักศึกษา รายบุคคล กระตุ้นให้นักศึกษาเห็น ความสำคัญของเนื้อหาทุกหัวข้อ ตาม Blue print อธิบายเพิ่มในหัวข้อที่นักศึกษา เห็นว่ายากและซับซ้อน การตรวจสอบและแนว ปฏิบัติ

11 5. face book / e-learning นักศึกษาไม่สามารถอธิบาย เหตุผลในการเลือกตอบได้ กลุ่มเพื่อนและอาจารย์ช่วย วิเคราะห์โจทย์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การตรวจสอบและแนว ปฏิบัติ

12 6. การจัดทำสาระทบทวน มีเนื้อหาตรงตาม blue print นักศึกษาอ่านเข้าใจง่าย 7. การจัดสอบรวบยอด นักศึกษาส่วนใหญ่มีผลคะแนนแต่ ละรายวิชาไม่ถึง ร้อยละ 60 เน้นการทบทวนในหัวข้อ / รายวิชา ที่เป็นจุดอ่อน จัดสอบซ่อมจนนักศึกษามีผล คะแนนผ่านเกณฑ์ หาแนวทางแก้ไขนักศึกษากลุ่ม เสี่ยง การตรวจสอบและแนว ปฏิบัติ

13 8. ปฏิบัติธรรม การฝึกสมาธิ ทำให้นักศึกษามีสมาธิ จิตใจสงบ สามารถจัดลำดับความคิดได้เป็น ระบบมากขึ้น การตรวจสอบและแนว ปฏิบัติ

14 สรุปประเด็นสำคัญ ของแนวปฏิบัติในการเตรียมสอบขึ้น ทะเบียนฯ 1. ในการดำเนินกิจกรรมใช้แนวคิด สำคัญ คือ การฝึกทำโจทย์ การใช้โจทย์จำนวน มากจะช่วยให้นักศึกษาวิเคราะห์ โจทย์ได้ดีขึ้น การที่นักศึกษามีความเข้าใจใน ประเด็นเนื้อหาอย่างดีจะสามารถ อธิบายให้ผู้อื่นฟังได้และความรู้ยังคง อยู่ การใช้ Mind mapping ทำให้ นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงทฤษฎีกับ กรณีศึกษา และเกิดกระบวนการคิด อย่างเป็นระบบได้

15 2. การกระตุ้นให้นักศึกษาเห็น ความสำคัญ และให้กำลังใจอย่าง สม่ำเสมอ 3. การดูแลช่วยเหลือนักศึกษากลุ่มเสี่ยง 4. มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 5. การเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การเน้น ผู้เรียนมีกิจกรรมด้วยตนเอง 5. การติดตามผลการดำเนินงานและ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สรุปประเด็นสำคัญ ของแนวปฏิบัติในการเตรียมสอบขึ้น ทะเบียนฯ

16 ส วั ส ดี


ดาวน์โหลด ppt ผลลัพธ์การเรียนรู้ : ผล การจัดการความรู้ : แนวปฏิบัติในการทบทวน ความรู้สำหรับสอบ ขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพ วิมลพรรณ สังข์สกุล วิมลพรรณ สังข์สกุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google