งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวัดประเมินผลแบบดั้งเดิม การประเมินแบบดั้งเดิมที่สอบวัดด้วย ข้อสอบมาตรฐาน โดยมากมักจะเป็น ข้อสอบแบบเลือกตอบ ถูกผิด และ เติมคำสั้น ๆ ที่ใช้ในการตอบคำถาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวัดประเมินผลแบบดั้งเดิม การประเมินแบบดั้งเดิมที่สอบวัดด้วย ข้อสอบมาตรฐาน โดยมากมักจะเป็น ข้อสอบแบบเลือกตอบ ถูกผิด และ เติมคำสั้น ๆ ที่ใช้ในการตอบคำถาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวัดประเมินผลแบบดั้งเดิม การประเมินแบบดั้งเดิมที่สอบวัดด้วย ข้อสอบมาตรฐาน โดยมากมักจะเป็น ข้อสอบแบบเลือกตอบ ถูกผิด และ เติมคำสั้น ๆ ที่ใช้ในการตอบคำถาม เหล่านี้ไม่สามารถวัดความก้าวหน้าและ ผลผลิตที่ซับซ้อน ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนหลาย ๆ ด้านได้ เพราะส่วนใหญ่จะเน้นความจำมากกว่า ความคิดในขั้นสูงและการนำไปใช้จริง

2 การประเมินผลตามสภาพ จริง (Authentic Assessment) สอดคล้องกับการจัด กระบวน การเรียนการสอน โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ( พรบ. การศึกษา 2542)

3 เพื่อลดบทบาทการประเมินด้วย ข้อสอบมาตรฐาน และการทดสอบ อย่างเป็นทางการ ด้วยข้อสอบแบบเลือกตอบ วัตถุประสงค์

4 พัฒนาระบบการประเมินในชั้นเรียน โดยการเสริมวิธีการประเมินอย่าง ไม่เป็นทางการ สอดคล้องกับธรรมชาติการเรียน การสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและ ปฏิบัติจริง เป้าหมาย

5 การประเมินดังกล่าว นำไปสู่การ พัฒนาผู้เรียน อย่างแท้จริง เพราะสามารถ ประเมินได้ทั้งความสามารถ ทักษะ ความรู้ขั้นสูงที่ซับซ้อน ตลอดจนความสามารถในการ แก้ปัญหา และการประยุกต์ใช้วิชาต่าง ๆ ได้ ผลที่คาดว่าจะได้รับ

6 เป็นการประเมินเชิงบวก เพื่อค้นหา ความสามารถ จุดเด่นและ ความก้าวหน้าของผู้เรียน รวมทั้งให้ ความช่วยเหลือ แก่นักเรียนในจุดที่ต้องการพัฒนาให้ สูงขึ้นได้ ลักษณะการประเมิน

7 ลักษณะ เป็นการประเมินที่มีประสิทธิภาพที่ใช้ ในการพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งใช้ในการ ประเมินผลโดยรวม ในสถานการณ์ การเรียนการสอนที่ใกล้เคียงชีวิตจริง

8 ลักษณะ เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง นักเรียนได้ ปฏิบัติจริง และ นักเรียนเป็นผู้สร้างงาน และสร้าง ความรู้โดยครูเป็น ผู้ชี้แนะให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองอย่าง เต็มความสามารถ

9 สาเหตุ ในปัจจุบัน ต้องพัฒนาคนให้มีความรู้ ทักษะและ คุณลักษณะที่สามารถต่อสู้ แข่งขันกัน เพื่อความสำเร็จ ต้องพัฒนาคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น สื่อสารเป็น ใช้เทคโนโลยีได้ ประสานประโยชน์ได้ เจรจา แลกเปลี่ยนได้ แก้ไขปัญหาได้ ปรับตัวเข้ากับ สถานการณ์ได้

10 หน้าที่คุณครู ครูจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการ ประเมินผลจากแนวทางเดิมให้ไปสู่ วิธีการประเมินผลที่สามารถประเมิน ความก้าวหน้าในผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของนักเรียน ที่มาจากการจัดกิจกรรมการสอนที่มี ประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม

11 ทำอะไรได้มากกว่ารู้อะไร ประเมินผลตามสภาพจริงจะเอื้อต่อการ เรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมากกว่าการ เรียนการสอน ที่เกิดจากครูเป็นผู้บอกความรู้ แต่ผู้เรียนจะเรียนรู้จากการกระทำมาก ขึ้น การประเมินผลตามสภาพจริงจะแสดง ให้เห็นว่านักเรียนทำอะไรได้ มากกว่า จะบอกว่านักเรียนรู้อะไร

12 การประเมินตามสภาพจริง ปฏิบัติ อย่างไร เมื่อนักเรียนเรียนไม่ผ่านจุดประสงค์ย่อย ๆ ครูก็ซ่อมด้วยวิธีการต่าง ๆ ซึ่งเป็นภาระแก่ ผู้สอน ปัญหานี้จะหมดไป ถ้าครูจัดการเรียนการสอนและการ ประเมินผลจากสภาพจริง เพราะมีรายงานหรือหลักฐานการปฏิบัติงาน ของนักเรียน ขณะเรียนและมีการพัฒนาแก้ไข ข้อบกพร่องมาโดยตลอด รวมทั้งมีบันทึกการปฏิบัติงาน การรายงาน การแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ของผู้เรียน แต่ละคน รวมทั้งมีข้อมูลแสดง ความสามารถของผู้เรียน ซึ่งแสดงว่า ผู้เรียน ทำอะไรได้มากกว่ารู้อะไร

13 เจตนาที่แท้จริงของการประเมิน โดยทั่วไป ครูให้ความรู้ เมื่อเห็นว่าผู้ เรียนรู้แล้วจึงทำการประเมินผล ซึ่งใช้ วิธีที่เรียกว่าการสอบ ทำให้ผู้เรียน เกิดความวิตกกังวล ไม่มีความสุข เพราะดูเหมือนว่า เป็นการจับผิดจุดด้อยของผู้เรียน แต่ เจตนาที่แท้จริงของการประเมินคือ การช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน และการสอนของครู เป็นการค้นหา จุดดีมากกว่า

14 เกณฑ์การประเมินผลที่ดี 1. การประเมินผลต้องมีความตรงคือ สอดคล้องกับ เป้าหมายและจุดประสงค์การเรียนรู้ 2. การประเมินผลจะต้องไม่ใช้เฉพาะ การทดสอบด้วย ข้อสอบเลือกตอบที่สอบเป็นกลุ่ม เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ และตัดสินผลการเรียนเท่านั้น

15 เกณฑ์การประเมินผลที่ดี 3. ต้องสามารถวัดนักเรียนได้หมดทั้ง ครบ ทั้งร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญา 4. การประเมินต้องเกี่ยวข้องกับการ สังเกตซ้ำ ๆ หลายครั้ง หลีกเลี่ยงการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว เมื่อพบพฤติกรรม ที่ไม่เป็นปกติของนักเรียน 5. การประเมินนักเรียนต้อง เปรียบเทียบความก้าวหน้าของ ตนเองมากกว่าจะเปรียบเทียบกับ กลุ่ม

16 เกณฑ์การประเมินผลที่ดี 6. การประเมินผลจะต้องใช้วิธีการที่ หลากหลาย เพื่อรวบ รวมข้อมูลจากแหล่างต่าง ๆ ที่จะใช้ เป็นข้อมูลในการ ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล 7. ข้อมูลจากการประเมินผลจะต้อง นำไปใช้ในการปรับ หลักสูตรเพื่อตอบสนองความ ต้องการของเด็กแต่ละคน


ดาวน์โหลด ppt การวัดประเมินผลแบบดั้งเดิม การประเมินแบบดั้งเดิมที่สอบวัดด้วย ข้อสอบมาตรฐาน โดยมากมักจะเป็น ข้อสอบแบบเลือกตอบ ถูกผิด และ เติมคำสั้น ๆ ที่ใช้ในการตอบคำถาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google