งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการเรียนรู้แบบ STAD หมายถึง รูปแบบการจัดการเรียนการ สอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้อีกรูปแบบ หนึ่ง ที่มีชื่อเต็มว่า Student Teams Achievement Divisions.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการเรียนรู้แบบ STAD หมายถึง รูปแบบการจัดการเรียนการ สอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้อีกรูปแบบ หนึ่ง ที่มีชื่อเต็มว่า Student Teams Achievement Divisions."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 การจัดการเรียนรู้แบบ STAD หมายถึง รูปแบบการจัดการเรียนการ สอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้อีกรูปแบบ หนึ่ง ที่มีชื่อเต็มว่า Student Teams Achievement Divisions เป็นการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่ง กำหนดให้นักเรียนที่มีความสามารถ แตกต่างกัน ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มๆ ละ 4-5 คน ซึ่งประกอบด้วย นักเรียนที่ เรียนเก่ง 1 คน นักเรียนที่เรียนปาน กลาง 2-3 คน และนักเรียนที่เรียนอ่อน 1 คน

5 จุดประสงค์ เพื่อจูงใจผู้เรียนให้กระตือรือร้นกล้า แสดงออกและช่วยเหลือกันในการทำ ความเข้าใจเนื้อหานั้นๆ อย่างแท้จริง ซึ้ง เป็นเทคนิคที่สามารถใช้ได้กับทุกวิชา ตั้งแต่คณิตศาสตร์ ศิลปะ ภาษา และ สังคมศึกษา และใช้ได้กับประระดับ ประถมศึกษาจนถึงมหาวิทยาลัย

6 การสอนแบบ STAD พัฒนาขึ้นโดย Robert E. Slavin ผู้อำนวยการโครงการศึกษาระดับ ประถมศึกษาศูนย์วิจัยประสิทธิภาพการเรียน ของผู้เรียนมีปัญหาทางด้านวิชาการ แห่ง มหาวิทยาลัยจอห์นฮอฟกินส์ สหรัฐอเมริกา และเป็นผู้เชี่ยวชาญการสอนคณิตศาสตร์ Slavin ได้พัฒนาเทคนิคนี้ขึ้นเพื่อขจัดปัญหา ทางการศึกษาโดยมุ่งเน้นทักษะการคิด การ เรียนที่เป็นระบบ เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับการ เรียนเป็นกลุ่มและเป็นการสร้างสัมพันธภาพ ระหว่างผู้เรียน แนวคิด

7 องค์ประกอบสำคัญของเทคนิค STAD  รางวัลของกลุ่ม  ผลการรับผิดชอบรายบุคคล  โอกาศความสำเร็จที่เท่าเทียมกัน

8 แนวทางการจัดการเรียนรู้ การสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD มี 5 ขั้นตอนหลักดังนี้  การนำเสนอข้อมูล  การทำงานร่วมกัน  การทดสอบ  การปรับปรุงคะแนน  การตัดสินผลงานของกลุ่ม

9 1. การเตรียมการสอน 1.1 เนื้อหาของบทเรียน 1.2 การจัดกลุ่มผู้เรียน 2. รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรม 2.1 การสอน (Teach) 2.2 การทำงานเป็นกลุ่ม ( Team study) 2.3 การทดสอบ (Test) 2.4 การตระหนังถึงความสำคัญของกลุ่ม (Team recognition) กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ STAD

10 ข้อดีและข้อจำกัด ของการเรียน แบบร่วมมือ STAD ข้อดี 1. ผู้เรียนมีความเอาใจใส่รับผิดชอบ ตนเองและกลุ่มร่วมกับเพื่อนสมาชิก 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มีความสามารถ ต่างกันได้ร่วมมือกันเรียนรู้ 3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนผลัดกันเป็นผู้นำ ผู้เรียนได้ฝึกและเรียนรู้ทักษะทางสังคม 4. ผู้เรียนมีความตื่นเต้นสนุกกับการ เรียนรู้

11 ข้อจำกัด 1. ถ้าผู้เรียนขาดความรับผิดชอบ จะส่งผลให้งานกลุ่มและการเรียนรู้ไม่ ประสบความสำเร็จ 2. เป็นวิธีที่ผู้สอนจะต้อง เตรียมการและดูแลเอาใจใส่เป็นอย่าง ดีจึงจะได้ผลทำให้ผู้สอนมีภาระงาน เพิ่มมากขึ้น

12 คำถาม ให้ตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 1. การจัดการเรียนรู้แบบ STAD ความหมายว่าอย่างไร ? 2. STAD มีชื่อเต็มว่าอย่างไร ? 3. รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือที่ Slavin ได้เสนอไว้มีองค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่ อะไรบ้าง ? 4. กิจกรรมการเรียนแบบ STAD มี องค์ประกอบสำคัญอะไรบ้าง 5. จงบอกข้อดีและข้อจำกัด ของการ เรียนแบบร่วมมือ STAD มาอย่างละ 1 ข้อ ?

13

14 สมาชิกในกลุ่ม 1. นางสาว ประภาพร ยตะโคตร เลขที่ 13 G 2 2. นางสาว จริยา วงศ์ชาชม เลขที่ 14 G2 3. นางสาว รัชญติยา อัคฮาด เลขที่ 15 G 2 4. นางสาว นฤมน ปารีสร้อย เลขที่ 23 G 2 5. นางสาว อรวรรณ สามหาดไทย เลขที่ 28 G2


ดาวน์โหลด ppt การจัดการเรียนรู้แบบ STAD หมายถึง รูปแบบการจัดการเรียนการ สอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้อีกรูปแบบ หนึ่ง ที่มีชื่อเต็มว่า Student Teams Achievement Divisions.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google