งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มหาวิทยาลัยนครพนม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มหาวิทยาลัยนครพนม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มหาวิทยาลัยนครพนม

2 เสนอ

3 Student Teams - Achievement Division (STAD)

4 การจัดการเรียนรู้แบบ STAD หมายถึง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่ง ที่มีชื่อเต็มว่า Student Teams Achievement Divisions เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งกำหนดให้นักเรียนที่มีความสามารถแตกต่างกัน ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มๆ ละ 4-5 คน ซึ่งประกอบด้วย นักเรียนที่เรียนเก่ง 1 คน นักเรียนที่เรียนปานกลาง 2-3 คน และนักเรียนที่เรียนอ่อน 1 คน

5 จุดประสงค์ เพื่อจูงใจผู้เรียนให้กระตือรือร้นกล้าแสดงออกและช่วยเหลือกันในการทำความเข้าใจเนื้อหานั้นๆ อย่างแท้จริง ซึ้งเป็นเทคนิคที่สามารถใช้ได้กับทุกวิชา ตั้งแต่คณิตศาสตร์ ศิลปะ ภาษา และสังคมศึกษา และใช้ได้กับประระดับประถมศึกษาจนถึงมหาวิทยาลัย

6 แนวคิด การสอนแบบ STAD พัฒนาขึ้นโดย Robert E. Slavin ผู้อำนวยการโครงการศึกษาระดับ ประถมศึกษาศูนย์วิจัยประสิทธิภาพการเรียนของผู้เรียนมีปัญหาทางด้านวิชาการ แห่งมหาวิทยาลัยจอห์นฮอฟกินส์ สหรัฐอเมริกา และเป็นผู้เชี่ยวชาญการสอนคณิตศาสตร์ Slavin ได้พัฒนาเทคนิคนี้ขึ้นเพื่อขจัดปัญหาทางการศึกษาโดยมุ่งเน้นทักษะการคิด การเรียนที่เป็นระบบ เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับการเรียนเป็นกลุ่มและเป็นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียน

7 องค์ประกอบสำคัญของเทคนิค STAD
รางวัลของกลุ่ม ผลการรับผิดชอบรายบุคคล โอกาศความสำเร็จที่เท่าเทียมกัน

8 แนวทางการจัดการเรียนรู้
การสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD มี 5 ขั้นตอนหลักดังนี้ การนำเสนอข้อมูล การทำงานร่วมกัน การทดสอบ การปรับปรุงคะแนน การตัดสินผลงานของกลุ่ม

9 กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ STAD
1. การเตรียมการสอน 1.1 เนื้อหาของบทเรียน 1.2 การจัดกลุ่มผู้เรียน 2. รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรม 2.1 การสอน (Teach) 2.2 การทำงานเป็นกลุ่ม ( Team study) 2.3 การทดสอบ (Test) 2.4 การตระหนังถึงความสำคัญของกลุ่ม (Team recognition)

10 ข้อดีและข้อจำกัด ของการเรียนแบบร่วมมือ STAD. ข้อดี. 1

11 ข้อจำกัด 1. ถ้าผู้เรียนขาดความรับผิดชอบจะส่งผลให้งานกลุ่มและการเรียนรู้ไม่ประสบความสำเร็จ 2. เป็นวิธีที่ผู้สอนจะต้องเตรียมการและดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีจึงจะได้ผลทำให้ผู้สอนมีภาระงานเพิ่มมากขึ้น

12 1. การจัดการเรียนรู้แบบ STAD ความหมายว่าอย่างไร?
คำถาม ให้ตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 1. การจัดการเรียนรู้แบบ STAD ความหมายว่าอย่างไร? 2. STAD มีชื่อเต็มว่าอย่างไร? 3. รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือที่ Slavin ได้เสนอไว้มีองค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่อะไรบ้าง ? 4. กิจกรรมการเรียนแบบ STAD มีองค์ประกอบสำคัญอะไรบ้าง 5. จงบอกข้อดีและข้อจำกัด ของการเรียนแบบร่วมมือ STAD มาอย่างละ 1 ข้อ?

13 สิ้นสุดการนำเสนอ ขอบคุณคะ

14 สมาชิกในกลุ่ม 1. นางสาว ประภาพร ยตะโคตร เลขที่ 13 G 2 2
สมาชิกในกลุ่ม 1. นางสาว ประภาพร ยตะโคตร เลขที่ 13 G 2 2. นางสาว จริยา วงศ์ชาชม เลขที่ 14 G2 3. นางสาว รัชญติยา อัคฮาด เลขที่ 15 G 2 4. นางสาว นฤมน ปารีสร้อย เลขที่ 23 G 2 5. นางสาว อรวรรณ สามหาดไทย เลขที่ 28 G2


ดาวน์โหลด ppt มหาวิทยาลัยนครพนม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google