งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวคิดในการวิเคราะห์ผู้เรียน ที่นิยม 5 แนวคิด 5. แบบลีลาการเรียนรู้ (learning Stye) แต่ละ คนต่างกัน มี 3 ลักษณะ 1) เรียนรู้ได้ดีด้วยการเห็น (Visual modality)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวคิดในการวิเคราะห์ผู้เรียน ที่นิยม 5 แนวคิด 5. แบบลีลาการเรียนรู้ (learning Stye) แต่ละ คนต่างกัน มี 3 ลักษณะ 1) เรียนรู้ได้ดีด้วยการเห็น (Visual modality)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวคิดในการวิเคราะห์ผู้เรียน ที่นิยม 5 แนวคิด 5. แบบลีลาการเรียนรู้ (learning Stye) แต่ละ คนต่างกัน มี 3 ลักษณะ 1) เรียนรู้ได้ดีด้วยการเห็น (Visual modality) 2) เรียนรู้ได้ดีด้วยการได้ยิน (Auditory … ) 3) เรียนรู้ได้ดีจาการเคลื่อนไหว การสัมผัส (Kinesthetic..) ( หน้า 10 - 12 จำนวน 14 ข้อ ) สรุป ( พ. ร. บ. 2542 กพร. สมศ. ต้องวิเคราะห์ ผู้เรียน นำไปสู่ “ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ----  การออกแบบการสอน ( โดยปรับวิธีการ สอนให้สอดคล้องกับผู้เรียน โดยปรากฏใน แผนการสอน )

2 การปรับวิธีการสอนให้สอดคล้อง กับผู้เรียน 1. ศึกษาแนวคิดวิธีสอน วิธีเรียนจากตำรา หรือ WWW 2. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเรียนของนักเรียน ( สำรวจ สัมภาษณ์ สอบถามผู้ปกครอง สังเกต แล้ววิเคราะห์ สรุปผลเป็นรายบุคคล 3. เลือกวิธีสอนให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ ข้อ 2 ( ศาสตร์การสอน รศ. ดร. ทิศนา แขม มณี – CIPPA Model) 4. ออกแบบการสอน (Instructional Design) และ จัดทำแผนการสอน 5. ทดลองใช้แผนการสอน 6. สรุปผลการใช้ รายงาน ( งานวิจัย 1 เรื่อง ) 7. นำผลการทดลองใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา กิจกรรมการเรียนรู้ครั้งต่อไป

3 สรุป วิธีการวิเคราะห์ผู้เรียน

4 ขอบเขตเนื้อหา ข้อมูลที่ควรรู้เกี่ยวกับผู้เรียน การใช้ประโยชน์จากข้อมูล ของผู้เรียน ขั้นตอนการปฏิบัติ ผลผลิต / หลักฐาน การวางแผนเก็บรวบรวม ข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้

5 ข้อมูลที่ควรรู้ เกี่ยวกับผู้เรียน ภูมิหลังทางครอบครัว บุคลิกภาพและลักษณะนิสัย สุขภาพ ความสนใจ / ความถนัดของ นักเรียน วิธีการเรียนรู้ (Learning style) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน / ความรู้เดิมของผู้เรียน ความพร้อมและทักษะ พื้นฐานในการเรียนรู้เรื่องใหม่

6 การใช้ประโยชน์จาก ข้อมูลของผู้เรียน ออกแบบการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ที่เหมาะสม กับผู้เรียน เตรียมผู้เรียนให้มีความ พร้อมและพื้นฐาน พอเพียงที่จะเรียนเรื่องใหม่ วางแผนพัฒนาพฤติกรรม ของผู้เรียนที่มีปัญหา

7 ผลผลิต / หลักฐาน ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ ผู้เรียนเป็น รายบุคคล แผนการจัดการเรียน การสอนสำหรับ ผู้เรียนกลุ่มต่างๆ รายงานผลการจัด กิจกรรม

8 กำหนดวิธีการเก็บ ข้อมูล เงื่อนไข : - วัย ของผู้เรียน - ปริมาณ ผู้เรียน - ลักษณะของชุมชน - ทรัพยากรที่ใช้ กำหนดแหล่งข้อมูล - นักเรียน - ผู้ปกครอง - เพื่อนนักเรียน - ครู

9 ยังมีรายละเอียด แต่ละวิธีที่น่าสนใจ และสามารถนำมาใช้จริง และทำวิจัย ได้อีกมาก และง่าย เพราะมีแบบสำรวจผู้เรียนอยู่แล้ว เช่น ใน Website กรมวิชาการ / อื่นๆ / ครุ ศาสตร์ เพราะถือว่า เป็นสำคัญที่คนเป็นครู สมัยนี้ต้อง ปฏิบัติอันดับแรก ( ครูมืออาชีพ ) ก่อนที่นำไปใช้ ออกแบบการสอน และแผนการสอน ทั้งสกอ. สมศ. และกพร. ( องค์ประกอบการเรียนการสอน ) ศึกษารายละเอียดในเอกสาร


ดาวน์โหลด ppt แนวคิดในการวิเคราะห์ผู้เรียน ที่นิยม 5 แนวคิด 5. แบบลีลาการเรียนรู้ (learning Stye) แต่ละ คนต่างกัน มี 3 ลักษณะ 1) เรียนรู้ได้ดีด้วยการเห็น (Visual modality)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google