งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ “ เกม ” (Game) “ เกม ” เป็นกระบวนการที่ผู้สอนใช้ใน การช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม วัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยให้ผู้เรียนเล่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการเรียนรู้โดยใช้ “ เกม ” (Game) “ เกม ” เป็นกระบวนการที่ผู้สอนใช้ใน การช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม วัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยให้ผู้เรียนเล่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ “ เกม ” (Game) “ เกม ” เป็นกระบวนการที่ผู้สอนใช้ใน การช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม วัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยให้ผู้เรียนเล่น เกมตามกติกาและเอาเนื้อหาข้อมูลของเกม พฤติกรรมการเล่นเกม วิธีการเล่นเกมและ ผลของการเล่นเกมมาใช้ในการสรุปการ เรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนมีความ สนุกสนานในการเรียน เกิดการเรียนรู้จาก ประสบการณ์ตรง และผู้เรียนมีส่วนร่วมใน การจัดการเรียนรู้

2 วัตถุประสงค์ 1. ทำให้เกิดความสนุกสนาน ผ่อนคลาย ความเครียด 2. ส่งเสริมการมีวินัย การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ การทำงานเป็นทีม 3. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางด้านร่างกาย ความคิด อารมณ์ 4. สร้างความสนใจและเจตคติที่ดีต่อการ เรียนรู้ 5. เป็นสื่อในการถ่ายทอดความรู้ โดยให้ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 6. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ เรียนรู้ โดยการสะท้อนคิดจากเกม

3 การเลือกเกมเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ 1. สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 2. เหมาะสมกับคุณลักษณะของผู้เรียน 3. เหมาะสมกับระยะเวลา สถานที่ ขนาด กลุ่มของผู้เรียน 4. อุปกรณ์ที่ใช้ไม่ยุ่งยากในการจัดหา และมีจำนวนพอเพียง 5. ผู้เรียนมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมอย่าง ทั่วถึง

4 ขั้นตอนการใช้เกมเพื่อจัดการ เรียนรู้ 1. กำหนดจุดมุ่งหมายการใช้เกมให้ ชัดเจน 2. ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 2.1 บอกชื่อเกม 2.2 อธิบายวิธีการเล่นและกติกา 2.3 สาธิตให้ดูหรือให้ทดลองเล่น 2.4 ซักถามข้อสงสัย 3.5 เริ่มเล่น 3. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปหลังจบ เกม 4. ประเมินผลการเรียนรู้ตาม วัตถุประสงค์

5 ข้อจำกัดในการสอนโดยใช้ เกม 1. ใช้เวลาดำเนินกิจกรรมมาก 2. ผู้สอนต้องมีความรู้ ความเข้าใจใน การสร้าง / เลือกเกมให้สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 3. ต้องเตรียมการมาก 4. ผู้สอนต้องมีทักษะในการนำอภิปรายที่ มีประสิทธิภาพ จึงจะสามารถช่วยให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์


ดาวน์โหลด ppt การจัดการเรียนรู้โดยใช้ “ เกม ” (Game) “ เกม ” เป็นกระบวนการที่ผู้สอนใช้ใน การช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม วัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยให้ผู้เรียนเล่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google