งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนา หลักสูตร ชุมชน. สามารถจัดทำ หลักสูตร ชุมชนได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนา หลักสูตร ชุมชน. สามารถจัดทำ หลักสูตร ชุมชนได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนา หลักสูตร ชุมชน

2 สามารถจัดทำ หลักสูตร ชุมชนได้

3 ทำไมเราต้องพัฒนา หลักสูตรชุมชน นโยบายเร่งด่วนในการ แก้ไขปัญหาความยากจน นโยบายเร่งด่วนในการ แก้ไขปัญหาความยากจน พรบ. การศึกษา พ. ศ.2542 พรบ. การศึกษา พ. ศ.2542 การประเมินวิทยฐานะ เกณฑ์ ประเมินผลงานจาก การประเมินวิทยฐานะ เกณฑ์ ประเมินผลงานจาก การปฏิบัติหน้าที่ ( ด้านที่ 3) การปฏิบัติหน้าที่ ( ด้านที่ 3)

4 รูปธรรม บุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคมในท้องถิ่น สถานศึกษา บุคลากรใน สถานศึกษาครูอาจารย์ / นักเรียน รูปธรรม บุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคมในท้องถิ่น สถานศึกษา บุคลากรใน สถานศึกษาครูอาจารย์ / นักเรียน นามธรรม ความคิด จิตใจ เจตคติ ทัศนคติ ความรู้สึก นึกคิด จิตสำนึก ฯลฯ นามธรรม ความคิด จิตใจ เจตคติ ทัศนคติ ความรู้สึก นึกคิด จิตสำนึก ฯลฯ พัฒนาหลักสูตรชุมชนแล้ว เราจะได้อะไร

5 หลักการในการพัฒนา หลักสูตรชุมชน Learning to Learn Learning to do Learning to do Learning to be Learning to be Learning to Live together Learning to Live together แล้วเราจะพัฒนาหลักสูตร ชุมชนได้อย่างไร

6 คุณลักษณะของหลักสูตร ชุมชน  สนองตอบต่อความต้องการ ของชุมชน  ชุมชนมีส่วนร่วม  เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ  มีความยืดหยุ่น  ส่งเสริมความเป็นทัพยากร มนุษย์ที่มีคุณภาพ

7 กระบวนการพัฒนาหลักสูตร ชุมชน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 สำรวจสภาพ ปัญหาชุมชน 1) ข้อมูลทุติยภูมิ 2) ข้อมูลปฐมภูมิ

8 ขั้นที่ 2 วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน อภิปรายปัญหา เขียน ปัญหา จัดกลุ่มปัญหา ตรวจสอบปัญหา กำหนดหัวข้อปัญหา กำหนดความต้องการ จัดลำดับความต้องการ

9 เนื้อหาหลัก (Theme) เนื้อหาย่อย (Title) ขั้นที่ 3 การเขียนผังหลักสูตร ขั้นที่ 4 การเขียนแผนการจัด กระบวนการเรียนรู้ มิติการเรียนรู้ : ได้ ความรู้ มิติการแสวงหาความรู้ : ได้กระบวนการเรียนรู้ มิติการสร้าง ความรู้ : ได้องค์ ความรู้ความรู้ มิติการบริหารจัดการ รู้ : ได้ใช้ความรู้อย่างมี ประสิทธิภาพสูงสุด

10 ขั้นที่ 5 การจัด กระบวนการเรียนรู้ ขั้นที่ 6 การประเมินผล ประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ขออนุมัติหลักสูตร นำ หลักสูตรไปใช้

11 ปรัชญาในการจัด การศึกษาเพื่อชีวิต การเคลื่อนตัวมาสู่ยุคของการ พัฒนาที่สุดของการพัฒนาที่ เรียกกันว่าพัฒนาเพื่อ ” การ พัฒนาตนเอง การพึ่งพาตนเอง ไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนใน ที่สุด


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนา หลักสูตร ชุมชน. สามารถจัดทำ หลักสูตร ชุมชนได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google