งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนแผนแบบ UBD. 1. การกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ (Identify desired result) นักเรียนควรจะรู้และเข้าใจเรื่องใด นักเรียนสามารถ ทำอะไรได้ อะไรคือตะกอน ความรู้ที่มีคุณค่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนแผนแบบ UBD. 1. การกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ (Identify desired result) นักเรียนควรจะรู้และเข้าใจเรื่องใด นักเรียนสามารถ ทำอะไรได้ อะไรคือตะกอน ความรู้ที่มีคุณค่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนแผนแบบ UBD

2 1. การกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ (Identify desired result) นักเรียนควรจะรู้และเข้าใจเรื่องใด นักเรียนสามารถ ทำอะไรได้ อะไรคือตะกอน ความรู้ที่มีคุณค่า มาตรฐานของ เนื้อหา (content standards) มาตรฐานการปฏิบัติได้ (performance standards) ความเข้าใจที่คงทน (Enduring understandings) ที่มา : ฆนัท ธาตุทอง

3 มาตรฐานของเนื้อหา (content standards) หมายถึง เนื้อหา สาระการเรียนรู้ที่ ผู้เรียนต้องเรียนรู้ มาตรฐานด้านการปฏิบัติ (performance standards) หมายถึง ข้อกำหนดที่แสดงถึงระดับ คุณภาพที่ได้รับการยอมรับ ( ผลการ เรียนรู้ที่คาดหวัง )

4 ความเข้าใจที่คงอยู่ ( Enduring understandings) หมายถึง ความรู้ที่สำคัญ ( ตะกอนความรู้ ) ที่หลงเหลืออยู่ กับผู้เรียนอย่างถาวรตลอดไป ซึ่งเป็นผลที่เกิดจากการสอน ของผู้เรียนที่มีความเข้าใจที่ลึกซึ้ง (Insights) และถือว่าเป็น ความเข้าใจที่คงทน

5 2. การกำหนดหลักฐานแสดงถึงผลการ เรียนรู้ (Determine acceptable evidence) ครูผู้สอนจะรู้ได้ อย่างไรว่านักเรียนมี ความรู้ความเข้าใจที่ กำหนดไว้ การแสดงออก ของนักเรียนควร มีลักษณะอย่างไร จะยอมรับได้ อย่างไรว่านักเรียน มีความรู้ความ เข้าใจตามที่ กำหนดไว้ หลักฐาน วิธีการ ประเมิน เกณฑ์การ ประเมิน ที่มา : ฆนัท ธาตุทอง

6 3. การออกแบบกระบวนการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ ( plan learning experiences and instructio n) - หน่วยการเรียนรู้ใดบ้างที่ได้สอดประสานกัน ระหว่างขั้นที่ 1 และ 2 เข้าด้วยกัน โดยอาศัย กิจกรรมและคำถามสำคัญไปสู้ผู้เรียน - ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ให้พิจารณาแนว ทางการดำเนินงานดังนี้  เป้าหมายอยู่ที่ไหน  ทำไมจึงเรียนเรื่องนี้  ผู้เรียนเกาะติดการเรียนได้อย่างไร  จะตรึงผู้เรียนให้ติดตามต่อไปได้อย่างไร

7  จะช่วยให้ผู้เรียนมีความพร้อมที่จะแสวงหาความรู้ เครื่องมือ วิธีการเรียนรู้เพื่อไปถึงเป้าหมายได้อย่างไร  คิดซ้ำ ๆ หรือไม่  สะท้อนความรู้อะไรบ้าง  ทบทวนความรู้เดิมมากน้อยเพียงใด  นักเรียนมีโอกาสในการประเมินตนเองและรู้ ความก้าวหน้าของตนเองหรือไม่อย่างไร  คุณครูเป็นเสมือนช่างตัดเย็บเสื้อผ้า ที่ได้ออกแบบ ตามความต้องการ ความสนใจ ความแตกต่างในสรีระของลูกค้าแล้วหรือยัง  ผู้เรียนได้จัดระบบความรู้ ด้วยความเข้าที่ลึกซึ้ง คงทน

8 ความเข้าใจที่คงทน ( Enduring understandings) 1. ความ เข้าใจ ที่ลุ่มลึกและ ยั่งยืน 2. สิ่งที่ จำเป็นต้องรู้ และ จำเป็นต้องทำ 3. สิ่งที่มี คุณค่าและ น่าจะรู้ ที่มา : ฆนัท ธาตุทอง

9 การกำหนดหลักฐานการ เรียนรู้ ระบุหลักฐานการเรียนรู้ ระบุวิธีการประเมิน 2. การแปลความตีความ กำหนดเกณฑ์การ ประเมินคุณภาพ (Rubric Scores) 1. สามารถอธิบาย ชี้แจงเหตุผล 3. การประยุกต์ 4. การเขียนภาพที่ เห็นด้วยตาจริง 5. สามารถหยั่งรู้มี ความรู้สึกร่วม 6. มีองค์ความรู้เป็น ของคนเอง ที่มา : ฆนัท ธาตุทอง


ดาวน์โหลด ppt การเขียนแผนแบบ UBD. 1. การกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ (Identify desired result) นักเรียนควรจะรู้และเข้าใจเรื่องใด นักเรียนสามารถ ทำอะไรได้ อะไรคือตะกอน ความรู้ที่มีคุณค่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google