งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการเรียนรู้โดยยึด ผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นแนวการสอนที่มุ่งจัดกิจกรรม ให้สอดคล้องกับความสามารถและ ความสนใจของผู้เรียน โดยนักเรียนมี ส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการเรียนรู้โดยยึด ผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นแนวการสอนที่มุ่งจัดกิจกรรม ให้สอดคล้องกับความสามารถและ ความสนใจของผู้เรียน โดยนักเรียนมี ส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการเรียนรู้โดยยึด ผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นแนวการสอนที่มุ่งจัดกิจกรรม ให้สอดคล้องกับความสามารถและ ความสนใจของผู้เรียน โดยนักเรียนมี ส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน จนเกิดการเรียนรู้ ซึ่งมีหลักการ กระบวนการ และวิธีการหลากหลาย ดังนั้นการจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียน เป็นสำคัญ ผู้สอนควรมีความเชื่อ พื้นฐานว่า ทุกคนมีความแตกต่างกัน

2 หลักการจัดการเรียนรู้โดยยึด ผู้เรียนเป็นสำคัญ 1. กระบวนการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดี ถ้า ผู้เรียนมีโอกาส คิด ทำ สร้างสรรค์ โดยที่ครูช่วยจัด บรรยากาศการเรียนรู้ จัดสื่อ และสรุปสาระการเรียนรู้ร่วมกัน 2. คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล

3 3. สาระการเรียนรู้มีความสมดุลเหมาะสม กับวัย 4. แหล่งเรียนรู้มีหลากหลายและเพียงพอ 5. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนและ ระหว่างผู้เรียน กับผู้เรียน มีลักษณะเป็นกัลยาณมิตร

4 6. ผู้เรียนมีศรัทธาต่อผู้สอน มีใจรักที่จะ เรียนรู้ 7. สาระและกระบวนการเรียนรู้เชื่อมโยง กับเหตุการณ์ และสิ่งแวดล้อมรอบตัวของผู้เรียน 8. กระบวนการเรียนรู้มีการเชื่อมโยงกับ เครือข่ายอื่น ๆ เช่น ชุมชน ครอบครัว องค์กรต่าง ๆ

5 กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบยึด ผู้เรียนเป็นสำคัญ 1. สร้าง / กระตุ้นความสนใจ หรือ เตรียมความ พร้อมในการเรียน 2. จัดกิจกรรมซึ่งอาจใช้ทฤษฎีหรือกระบวนการ ต่าง ๆ เช่น กระบวนการเผชิญสถานการณ์กับกระบวนการ คิด กระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการเรียนรู้เชิง ปฏิบัติ ฯลฯ 3. วิเคราะห์ อภิปรายผลจากกิจกรรม 4. สรุปและประเมินผลการเรียนรู้ตาม วัตถุประสงค์

6 บทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้ แบบยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ 1. บทบาทในฐานะผู้จัดการและผู้อำนวยความ สะดวก 2. บทบาทในฐานะผู้จัดการเรียนรู้ 2.1 การเตรียมการสอน 2.2 การสอน 2.3 การเตรียมการจัดการเรียนรู้ 2.4 การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ ดำเนินกิจกรรม 2.5 การประเมินผล

7 ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนรู้แบบ ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ 1. จัดกิจกรรมง่าย ๆ ที่ใกล้ตัวผู้เรียน 2. ใช้วิธีตั้งคำถามให้ผู้เรียนช่วยกัน ตอบ 3. รู้วิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน 4. วิเคราะห์ผู้เรียน

8 เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบยึด ผู้เรียนเป็นสำคัญ ตัวอย่าง รูปแบบ CIPPA MODEL ของดร. ทิศนา แขมมณี มีองค์ประกอบ 5 ประการ ได้แก่ C=Construct หมายถึงการสร้างความรู้ I=Interaction หมายถึงการปฏิสัมพันธ์ กับบุคคล

9 P=Physical Participation หมายถึง การมีส่วนร่วมทางกาย P=Process Learning หมายถึง การเรียนรู้กระบวนการต่าง ๆ ที่เป็นทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต A=Application หมายถึงการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน สถานการณ์ต่าง ๆ

10 ตัวบ่งชี้การจัดกิจกรรมการจัดการ เรียนรู้ แบบยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ 1. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มี ความหลากหลาย 2. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ ผู้เรียนฝึกค้นคว้า สังเกต และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

11 3. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ กระตุ้นให้ผู้เรียน รู้จักศึกษาหาความรู้และแสวงหาคำตอบ ด้วยตนเอง 4. มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี และสื่อที่ เหมาะสมมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการ สอน 5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อฝึกและส่งเสริม คุณธรรมและ จริยธรรมของผู้เรียน

12 6. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ ผู้เรียนได้รับ การพัฒนาสุนทรียภาพอย่างครบถ้วนทั้ง ด้านดนตรี ศิลปะ และกีฬา 7. ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในการ ทำงานร่วมกับผู้อื่น 8. มีการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนด้วย วิธีการที่ หลากหลายและต่อเนื่อง 9. ผู้เรียนมีความรักโรงเรียนและมีความ กระตือรือร้นในการ ไปโรงเรียน


ดาวน์โหลด ppt การจัดการเรียนรู้โดยยึด ผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นแนวการสอนที่มุ่งจัดกิจกรรม ให้สอดคล้องกับความสามารถและ ความสนใจของผู้เรียน โดยนักเรียนมี ส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google