งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง (LITERATURE). การวิจัย กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการสร้างองค์ ความรู้ใหม่ การทบทวนองค์ความรู้ เดิม เป็นสิ่งจำเป็น ในการสร้างองค์ความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง (LITERATURE). การวิจัย กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการสร้างองค์ ความรู้ใหม่ การทบทวนองค์ความรู้ เดิม เป็นสิ่งจำเป็น ในการสร้างองค์ความรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง (LITERATURE)

2 การวิจัย กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการสร้างองค์ ความรู้ใหม่ การทบทวนองค์ความรู้ เดิม เป็นสิ่งจำเป็น ในการสร้างองค์ความรู้ ใหม่

3 สิ่งที่ได้จากการศึกษา แนวคิด ทฤษฏี และ การศึกษาวิจัยที่ผ่านมา ได้เรียนรู้แนวคิด ทฤษฏีการ จัดการเรียนการสอน - การพัฒนานักเรียน ได้แนวทางการวิจัยที่ดีและ เหมาะสม ได้องค์ความรู้การจัดการเรียน การสอนใหม่ๆ เพิ่มขึ้น

4 การนำเสนอแนวคิด ทฤษฏีและ การศึกษาวิจัยที่ผ่านมาใน งานวิจัยในชั้นเรียน เขียนสรุปแนวคิด ทฤษฏี นั้นๆ - ความหมาย ขอบข่าย - รูปแบบ - วิธีการ - ขั้นตอน

5 ความคิด สร้างสรรค์ ความหมายและข่ายข่ายความคิด สร้างสรรค์ กิลฟอร์ด (Guild Ford-1977 อ้างใน....... กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ คือ....................... สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์ (2535) สรุปว่า ความคิดสร้างสรรค์ คือ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ทิศนา แขมมณี (2540) กล่าวว่า การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ นักเรียน ควรดำเนินการ ดังนี้.- 1........................

6 สาระสำคัญของเอกสาร และ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ต้อง มีในงานวิจัย แนวคิด ทฤษฏี  ตัวแปรตาม แนวคิด ทฤษฏี  ตัวแปรอิสระ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง (LITERATURE). การวิจัย กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการสร้างองค์ ความรู้ใหม่ การทบทวนองค์ความรู้ เดิม เป็นสิ่งจำเป็น ในการสร้างองค์ความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google