งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง (LITERATURE)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง (LITERATURE)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง (LITERATURE)

2 การวิจัย กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการสร้างองค์ความรู้ใหม่ การทบทวนองค์ความรู้เดิม เป็นสิ่งจำเป็น ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่

3 สิ่งที่ได้จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และการศึกษาวิจัยที่ผ่านมา
สิ่งที่ได้จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และการศึกษาวิจัยที่ผ่านมา ได้เรียนรู้แนวคิด ทฤษฏีการจัดการเรียนการสอน- การพัฒนานักเรียน ได้แนวทางการวิจัยที่ดีและเหมาะสม ได้องค์ความรู้การจัดการเรียนการสอนใหม่ๆ เพิ่มขึ้น

4 การนำเสนอแนวคิด ทฤษฏีและการศึกษาวิจัยที่ผ่านมาในงานวิจัยในชั้นเรียน
เขียนสรุปแนวคิด ทฤษฏีนั้นๆ - ความหมาย ขอบข่าย - รูปแบบ-วิธีการ-ขั้นตอน

5 ความหมายและข่ายข่ายความคิดสร้างสรรค์
กิลฟอร์ด (Guild Ford-1977 อ้างใน กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ คือ สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์ (2535) สรุปว่า ความคิดสร้างสรรค์ คือ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ทิศนา แขมมณี (2540) กล่าวว่า การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์นักเรียน ควรดำเนินการ ดังนี้.-

6 สาระสำคัญของเอกสารและ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ต้องมีในงานวิจัย
แนวคิด ทฤษฏีตัวแปรตาม แนวคิด ทฤษฏีตัวแปรอิสระ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง (LITERATURE)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google