งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศ.ดร.สุมาลี สังข์ศรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศ.ดร.สุมาลี สังข์ศรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศ.ดร.สุมาลี สังข์ศรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การเขียนโครงร่างการวิจัย การเขียนตำราหรือหนังสือ โดย ศ.ดร.สุมาลี สังข์ศรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2 ตำรา หนังสือ เนื้อหาจะเป็นไปตาม course description ของวิชา

3 ขั้นตอนการเขียน กำหนดชื่อตำราหรือหนังสือ วางโครงเรื่อง ดำเนินการเขียน
ตรวจสอบ ปรับปรุง

4 1. กำหนดชื่อเรื่อง ตำรา - วิชาใดวิชาหนึ่งที่สอน หนังสือ - เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน - ประยุกต์องค์ความรู้เข้ากับปัญหาการศึกษา - ประยุกต์องค์ความรู้เข้ากับปัญหาสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม - ต่อยอดองค์ความรู้ - สร้างสรรค์ความรู้ใหม่

5 2. การวางโครงเรื่อง 2.2 การวางโครงเรื่องแต่ละบท
2.1 การวางโครงเรื่องในภาพรวม 2.2 การวางโครงเรื่องแต่ละบท

6 2. การวางโครงเรื่อง 2.1 การวางโครงเรื่องภาพรวม ชื่อตำรา / หนังสือ บทที่ บทที่ บทที่ บทที่ บทที่

7 แนวคิด 1. ……… 2. ……… 3. ……… 4. ……… 5. ……… วัตถุประสงค์

8 2.1 โครงเรื่องของตำรา / หนังสือในภาพรวม
ชื่อตำรา / หนังสือ คำนำ สารบัญ บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3 บทที่ 4 บทที่ 5 บทที่ 6 บรรณานุกรม

9 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สำหรับประเทศไทย บทที่ 1 ความหมาย ความสำคัญ และความเป็นมาสังคมแห่งการเรียนรู้ บทที่ 2 หลักการของสังคมแห่งการเรียนรู้ บทที่ 3 องค์ประกอบของสังคมแห่งการเรียนรู้ บทที่ 4 ขั้นตอนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ บทที่ 5 กรณีตัวอย่างสังคมแห่งการเรียนรู้ในประเทศต่างๆ บทที่ 6 แนวทางการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สำหรับประเทศไทย

10 แนวคิด 1. สังคมแห่งการเรียนรู้เป็นสังคมที่ใช้การศึกษาหรือการเรียนรู้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคม มีความสำคัญคือจะทำให้ประชาชนในสังคมมีการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองครอบครัวและชุมชน สังคมแห่งการเรียนรู้เริ่มต้นตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา 2. ………. 3. องค์ประกอบของสังคมแห่งการเรียนรู้ประกอบด้วย ผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ องค์กรแห่งการเรียนรู้ บุคคลแห่งการเรียนรู้ 4. ………. 5. ……….

11 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้อ่าน 1. เข้าใจความหมายและความเป็นมาของสังคมแห่งการเรียนรู้และเห็นความสำคัญของการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 2. เข้าใจและสามารถสรุปหลักการของสังคมแห่งการเรียนรู้ได้ 3. ………. 4. ………. 5. ……….

12 2.2 โครงเรื่องแต่ละบท บทที่ แนวคิด

13 บทที่ 1 ความหมาย ความสำคัญ และความเป็นมาของสังคมแห่งการเรียนรู้ 1
บทที่ 1 ความหมาย ความสำคัญ และความเป็นมาของสังคมแห่งการเรียนรู้ 1.1 ความหมายของสังคมแห่งการเรียนรู้ 1.2 ความสำคัญของสังคมแห่งการเรียนรู้ 1.3 ความเป็นมาของสังคมแห่งการเรียนรู้ แนวคิด 1. สังคมแห่งการเรียนรู้หมายถึง สังคมแห่งการเรียนรู้มีความสำคัญที่จะช่วยให้ แนวคิดเรื่องสังคมแห่งการเรียนรู้มีความสัมพันธ์กับการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยเริ่มมาตั้งแต่กลางศตวรรษที่ 19 ถึงปัจจุบัน

14 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้อ่าน เข้าใจความหมายของสังคมแห่งการเรียนรู้ สามารถระบุความสำคัญของสังคมแห่งการเรียนรู้ได้ สามารถสรุปความเป็นมาของสังคมแห่งการเรียนรู้ได้

15 3. ดำเนินการเขียน - ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งต่างๆ - เรียบเรียงตามโครงเรื่อง/แนวคิดที่กำหนดไว้ในแต่ละประเด็น - การลำดับเนื้อหา - ความเชื่อมโยงสอดคล้อง - การแบ่งย่อหน้า - การกำหนดหัวข้อ

16 - การยกตัวอย่างประกอบ - การอ้างอิง - การเขียน การพิมพ์ ถูกต้อง
- ความทันสมัยของเนื้อหา - การยกตัวอย่างประกอบ - การอ้างอิง - การเขียน การพิมพ์ ถูกต้อง - การเขียนบรรณานุกรม

17 4. การตรวจสอบ ความครอบคลุมของเนื้อา ลำดับเนื้อหา ความถูกต้องของเนื้อหา
ความชัดเจนในการนำเสนอ ความเข้าใจในเนื้อหา การพิมพ์

18 ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้อ่าน/ ผู้ทรงคุณวุฒิ
5.การปรับปรุง ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้อ่าน/ ผู้ทรงคุณวุฒิ ศ.ดร.สุมาลี สังข์ศรี


ดาวน์โหลด ppt ศ.ดร.สุมาลี สังข์ศรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google