งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนตำราหรือ หนังสือ ศ. ดร. สุมาลี สังข์ศรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธร รมาธิราช โดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนตำราหรือ หนังสือ ศ. ดร. สุมาลี สังข์ศรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธร รมาธิราช โดย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนตำราหรือ หนังสือ ศ. ดร. สุมาลี สังข์ศรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธร รมาธิราช โดย

2 ตำรา เนื้อหาจะเป็นไปตาม course description ของวิชา หนังสือ เนื้อหาจะเป็นประเด็นที่ น่าสนใจ อาจเกี่ยวข้องกับบาง ประเด็นใน course description หรือไม่ก็ได้

3 ขั้นตอนการเขียน 1. กำหนดชื่อตำราหรือหนังสือ 2. วางโครงเรื่อง 3. ดำเนินการเขียน 4. ตรวจสอบ 5. ปรับปรุง

4 1. กำหนดชื่อเรื่อง ตำรา - วิชาใดวิชาหนึ่งที่สอน หนังสือ - เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน - ประยุกต์องค์ความรู้เข้ากับปัญหา การศึกษา - ประยุกต์องค์ความรู้เข้ากับปัญหาสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม - ต่อยอดองค์ความรู้ - สร้างสรรค์ความรู้ใหม่

5 2. การวางโครงเรื่อง 2.1 การวางโครงเรื่องในภาพรวม 2.2 การวางโครงเรื่องแต่ละบท

6 2. การวางโครงเรื่อง 2.1 การวางโครงเรื่องภาพรวม ชื่อตำรา / หนังสือ บทที่ 1...................... บทที่ 2...................... บทที่ 3....................... บทที่ 4...................... บทที่ 5......................

7 แนวคิด 1. ……… 2. ……… 3. ……… 4. ……… 5. ……… วัตถุประสงค์ 1. ……… 2. ……… 3. ……… 4. ……… 5. ………

8 2.1 โครงเรื่องของตำรา / หนังสือในภาพรวม ชื่อตำรา / หนังสือ คำนำ สารบัญ บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3 บทที่ 4 บทที่ 5 บทที่ 6 บรรณานุกรม

9 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สำหรับประเทศไทย บทที่ 1 ความหมาย ความสำคัญ และความ เป็นมาสังคมแห่งการเรียนรู้ บทที่ 2 หลักการของสังคมแห่งการเรียนรู้ บทที่ 3 องค์ประกอบของสังคมแห่งการเรียนรู้ บทที่ 4 ขั้นตอนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ บทที่ 5 กรณีตัวอย่างสังคมแห่งการเรียนรู้ใน ประเทศต่างๆ บทที่ 6 แนวทางการสร้างสังคมแห่งการ เรียนรู้สำหรับประเทศไทย

10 แนวคิด 1. สังคมแห่งการเรียนรู้เป็นสังคมที่ใช้ การศึกษาหรือการเรียนรู้เป็นเครื่องมือในการ พัฒนาสังคม มีความสำคัญคือจะทำให้ ประชาชนในสังคมมีการเรียนรู้เพื่อพัฒนา ตนเองครอบครัวและชุมชน สังคมแห่งการ เรียนรู้เริ่มต้นตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19 เป็น ต้นมา 2. ………. 3. องค์ประกอบของสังคมแห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วย ผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ องค์กร แห่งการเรียนรู้ บุคคลแห่งการเรียนรู้ 4. ………. 5. ……….

11 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้อ่าน 1. เข้าใจความหมายและความเป็นมาของ สังคมแห่งการเรียนรู้และเห็นความสำคัญ ของการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 2. เข้าใจและสามารถสรุปหลักการของ สังคมแห่งการเรียนรู้ได้ 3. ………. 4. ………. 5. ……….

12 2.2 โครงเรื่องแต่ละบท บทที่ 1 1.1.......... 1.2.......... 1.3.......... แนวคิด 1........... 2........... 3........... แนวคิด 1........... 2........... 3...........

13 บทที่ 1 ความหมาย ความสำคัญ และความ เป็นมาของสังคมแห่งการเรียนรู้ 1.1 ความหมายของสังคมแห่งการ เรียนรู้ 1.2 ความสำคัญของสังคมแห่งการ เรียนรู้ 1.3 ความเป็นมาของสังคมแห่งการ เรียนรู้ แนวคิด 1. สังคมแห่งการเรียนรู้หมายถึง.......... 2. สังคมแห่งการเรียนรู้มีความสำคัญที่ จะช่วยให้.......... 3. แนวคิดเรื่องสังคมแห่งการเรียนรู้มี ความสัมพันธ์กับการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยเริ่ม มาตั้งแต่กลางศตวรรษที่ 19 ถึงปัจจุบัน

14 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้อ่าน 1. เข้าใจความหมายของสังคมแห่งการ เรียนรู้ 2. สามารถระบุความสำคัญของสังคมแห่ง การเรียนรู้ได้ 3. สามารถสรุปความเป็นมาของสังคมแห่ง การเรียนรู้ได้

15 3. ดำเนินการเขียน - ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจาก แหล่งต่างๆ - เรียบเรียงตามโครงเรื่อง / แนวคิดที่ กำหนดไว้ในแต่ละประเด็น - การลำดับเนื้อหา - ความเชื่อมโยงสอดคล้อง - การแบ่งย่อหน้า - การกำหนดหัวข้อ

16 - ความทันสมัยของเนื้อหา - การยกตัวอย่างประกอบ - การอ้างอิง - การเขียน การพิมพ์ ถูกต้อง - การเขียนบรรณานุกรม

17 4. การตรวจสอบ - ความครอบคลุมของเนื้อา - ลำดับเนื้อหา - ความถูกต้องของเนื้อหา - ความชัดเจนในการนำเสนอ - ความเข้าใจในเนื้อหา - การพิมพ์

18 5. การปรับปรุง ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้อ่าน / ผู้ทรงคุณวุฒิ ศ. ดร. สุมาลี สังข์ศรี 18


ดาวน์โหลด ppt การเขียนตำราหรือ หนังสือ ศ. ดร. สุมาลี สังข์ศรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธร รมาธิราช โดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google