งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้องกับงานวิจัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
ผลการทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ชื่อเรื่อง ผลการใช้สื่อแผนผังความคิดและกิจกรรม ช่วยสร้างเทคนิคการสอนนักเรียน ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ จัดทำโดย:นางสาวอนัญญา นิวรัตน์ รหัส

2 สรุปรูปแบบการจัดการเรียนรู้ (Mind Map)(เกี่ยวข้องอย่างไร กับ KM )
    การจัดการความรู้ (Knowledge management - KM) คือ การรวบรวม สร้าง จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน และประยุกต์ใช้ ความรู้ในองค์กร โดยพัฒนาระบบจาก ข้อมูล ไปสู่ สารสนเทศ เพื่อให้เกิด ความรู้ และ ปัญญา ในที่สุด

3 แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยเพื่อพัฒนาผลการใช้สื่อแผนผังความคิดและกิจกรรมช่วย สร้างเทคนิคการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ แผนที่ความคิด(Mind Map)(เพื่อเสริมสร้างทักษะในการวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ข้อมูล อันเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ จัดระเบียบความคิด จำได้ทนนาน) ในครั้งนี้มีวัตถุประสงคืเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้น ป.4 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่โดยแผนที่ความคิด (Mind Map ) ที่ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาโดยการสรุปเนื้อหาด้วยแผนที่ ความคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

4 สรุปเนื้อหาด้วยแผนที่ความคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับแผนที่ความคิด (Mind Mapping) 2. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 3. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 4. แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ที่เข้ากับการทำงานของสมอง 5. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการคิด 6. แนวคิดเกี่ยวกับความคิดเห็น 7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 8. กรอบแนวคิดในการวิจัย

5 จบการนำเสนอ ขอบคุณคะ


ดาวน์โหลด ppt ผลการทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google