งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการทบทวนวรรณกรรม ที่ เกี่ยวข้องกับ งานวิจัย ชื่อเรื่อง ผลการใช้สื่อแผนผังความคิดและกิจกรรม ช่วยสร้างเทคนิคการสอนนักเรียน ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการทบทวนวรรณกรรม ที่ เกี่ยวข้องกับ งานวิจัย ชื่อเรื่อง ผลการใช้สื่อแผนผังความคิดและกิจกรรม ช่วยสร้างเทคนิคการสอนนักเรียน ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ผลการทบทวนวรรณกรรม ที่ เกี่ยวข้องกับ งานวิจัย ชื่อเรื่อง ผลการใช้สื่อแผนผังความคิดและกิจกรรม ช่วยสร้างเทคนิคการสอนนักเรียน ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ จัดทำโดย : นางสาว อนัญญา นิวรัตน์ รหัส 542132040

3 สรุปรูปแบบการจัดการเรียนรู้ (Mind Map)( เกี่ยวข้องอย่างไร กับ KM ) การจัดการความรู้ (Knowledge management - KM) คือ การรวบรวม สร้าง จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน และประยุกต์ใช้ ความรู้ในองค์กร โดยพัฒนาระบบจาก ข้อมูล ข้อมูล ไปสู่ สารสนเทศ เพื่อให้เกิด ความรู้ และ ปัญญา ในที่สุด สารสนเทศ ความรู้ ปัญญา

4 แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การวิจัยเพื่อพัฒนาผลการใช้สื่อแผนผังความคิด และกิจกรรมช่วย สร้างเทคนิคการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้รูปแบบการ จัดการเรียนรู้ แผนที่ความคิด (Mind Map)( เพื่อเสริมสร้างทักษะ ในการวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ข้อมูล อันเป็นพื้นฐานในการ เรียนรู้ จัดระเบียบความคิด จำได้ทนนาน ) ในครั้งนี้มีวัตถุประสงคืเพื่อ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียน ระดับชั้น ป.4 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัด เชียงใหม่โดยแผนที่ความคิด (Mind Map ) ที่ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาโดยการสรุป เนื้อหาด้วยแผนที่ ความคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

5 สรุปเนื้อหาด้วยแผนที่ความคิดและ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1. แนวคิดเกี่ยวกับแผนที่ความคิด (Mind Mapping) 2. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบ บูรณาการ 3. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ 4. แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ที่เข้ากับการ ทำงานของสมอง 5. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการ คิด 6. แนวคิดเกี่ยวกับความคิดเห็น 7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 8. กรอบแนวคิดในการวิจัย

6 จบการนำเสนอขอบคุณคะ


ดาวน์โหลด ppt ผลการทบทวนวรรณกรรม ที่ เกี่ยวข้องกับ งานวิจัย ชื่อเรื่อง ผลการใช้สื่อแผนผังความคิดและกิจกรรม ช่วยสร้างเทคนิคการสอนนักเรียน ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google