งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถิติ 2. วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ภาวะผู้นำ การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม และการคิดเชิงระบบ กับการพัฒนา องค์กร แห่งการเรียนรู้ 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถิติ 2. วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ภาวะผู้นำ การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม และการคิดเชิงระบบ กับการพัฒนา องค์กร แห่งการเรียนรู้ 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สถิติ 2. วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ภาวะผู้นำ การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม และการคิดเชิงระบบ กับการพัฒนา องค์กร แห่งการเรียนรู้ 3. สมมติฐานการวิจัย ภาวะผู้นำ การเรียนรู้ร่วมกันเป็น ทีม และการคิด เชิงระบบ มี ความสัมพันธ์กับการพัฒนาองค์กรแห่ง การเรียนรู้

3 4.2 ตัวแปร 4.2.1 ตัวแปรอิสระ : 1. ภาวะ ผู้นำ 2. การเรียนรู้ร่วมกัน เป็นทีม 3. การคิดเชิงระบบ 4.2.1 ตัวแปรตาม : การพัฒนา องค์กรแห่งการเรียนรู้

4 10. สมมติฐานทางสถิติที่นักวิจัยทดสอบ 11. แปลค่า R Square ในตาราง Model Summary ภาวะผู้นำ การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม และการคิด เชิงระบบร่วมกันกำหนดค่า การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ ได้ประมาณร้อยละ 61

5 12. แปลความหมายในตาราง ANOVA(b) ที่ระดับความมีนัยสำคัญ.05 นั้น เป็นไปได้ ที่ภาวะผู้นำ การเรียนรู้ร่วมกันเป็น ทีม และการคิดเชิงระบบร่วมกัน มีความสัมพันธ์กับ การพัฒนา องค์กรแห่งการเรียนรู้ 13. ค่า Beta ในตาราง Coefficients(a) บอกให้ทราบ ระดับความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยที่เครื่องหมายบอกทิศทาง ความสัมพันธ์ และตัวเลขบอก ปริมาณความสัมพันธ์

6 14. ตัวแปรที่มีอิทธิพลมากที่สุดได้แก่ การคิดเชิงระบบ ตัวแปรที่มีอิทธิพลน้อยที่สุดได้แก่ การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม

7 15. สมการพยากรณ์ของข้อมูลชุดนี้ โด ยที่ คือ คะแนนพยากรณ์ของการพัฒนาองค์กร คือ คะแนนภาวะผู้นำ คือ คะแนนการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม คือ คะแนนการคิดเชิงระบบ


ดาวน์โหลด ppt สถิติ 2. วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ภาวะผู้นำ การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม และการคิดเชิงระบบ กับการพัฒนา องค์กร แห่งการเรียนรู้ 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google