งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถิติ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถิติ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถิติ

2 สถิติ 2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2. วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ภาวะผู้นำ การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม และการคิดเชิงระบบ กับการพัฒนาองค์กร แห่งการเรียนรู้ 3. สมมติฐานการวิจัย ภาวะผู้นำ การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม และการคิด เชิงระบบ มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้

3 4.2 ตัวแปร ตัวแปรอิสระ : ภาวะผู้นำ 2. การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 3. การคิดเชิงระบบ ตัวแปรตาม : การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้

4 10. สมมติฐานทางสถิติที่นักวิจัยทดสอบ
11. แปลค่า R Square ในตาราง Model Summary ภาวะผู้นำ การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม และการคิด เชิงระบบร่วมกันกำหนดค่า การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ ได้ประมาณร้อยละ 61

5 12. แปลความหมายในตาราง ANOVA(b)
ที่ระดับความมีนัยสำคัญ นั้น เป็นไปได้ ที่ภาวะผู้นำ การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม และการคิดเชิงระบบร่วมกัน มีความสัมพันธ์กับ การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ 13. ค่า Beta ในตาราง Coefficients(a) บอกให้ทราบ ระดับความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยที่เครื่องหมายบอกทิศทางความสัมพันธ์ และตัวเลขบอก ปริมาณความสัมพันธ์

6 ตัวแปรที่มีอิทธิพลมากที่สุดได้แก่ การคิดเชิงระบบ
ตัวแปรที่มีอิทธิพลน้อยที่สุดได้แก่ การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม

7 15. สมการพยากรณ์ของข้อมูลชุดนี้
15. สมการพยากรณ์ของข้อมูลชุดนี้ โดยที่ คือ คะแนนพยากรณ์ของการพัฒนาองค์กร คือ คะแนนภาวะผู้นำ คือ คะแนนการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม คือ คะแนนการคิดเชิงระบบ


ดาวน์โหลด ppt สถิติ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google