งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 4 การออกแบบ การวิจัย (Research Design). ขอบเขต เนื้อหา ความหมาย จุดมุ่งหมายของการ ออกแบบการวิจัย การควบคุมความ แปรปรวนตามหลัก MAX MIN CON เกณฑ์ที่ใช้สำหรับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 4 การออกแบบ การวิจัย (Research Design). ขอบเขต เนื้อหา ความหมาย จุดมุ่งหมายของการ ออกแบบการวิจัย การควบคุมความ แปรปรวนตามหลัก MAX MIN CON เกณฑ์ที่ใช้สำหรับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 4 การออกแบบ การวิจัย (Research Design)

2 ขอบเขต เนื้อหา ความหมาย จุดมุ่งหมายของการ ออกแบบการวิจัย การควบคุมความ แปรปรวนตามหลัก MAX MIN CON เกณฑ์ที่ใช้สำหรับ ออกแบบการวิจัย สิ่งที่ควรคำนึงในการ ออกแบบการวิจัย ขั้นตอนการออกแบบ การวิจัย

3 4.1 ความหมาย การกำหนดรูปแบบ ขอบเขต และแนวทาง ในการวิจัย เพื่อให้ได้ คำตอบตามปัญหาวิจัยที่ กำหนดไว้อย่างมี ประสิทธิภาพ กล่าวคือ ได้คำตอบที่มีทั้งความ ตรงภายใน (internal validity) และความตรง ภายนอก (External validity) โดยประหยัด ทรัพยากร

4 4.2 องค์ประกอบการ ออกแบบการวิจัย กำหนดรูปแบบ การวิจัย (model) กำหนดขอบเขต การวิจัย กำหนดแนวทาง การวิจัย

5 การวิจัยแบบที่ไม่ใช่ การทดลอง การวิจัยแบบทดลอง กำหนดรูปแบบการ วิจัย (model)

6 ขนาดของประชากร และกลุ่มตัวอย่าง กรอบแนวคิดในการ วิจัย ประเภทและจำนวน ตัวแปร ช่วงระยะเวลาที่ ศึกษา กำหนดขอบเขต การวิจัย (delimitation)

7 กำหนดแนวทางการ วิจัย (procedures) ประชากร ขนาดและ วิธีการสุ่มตัวอย่าง ตัวแปร ความหมายและ แนวทางการวัด การสร้างเครื่องมือและ ตรวจสอบคุณภาพ วิธีการเก็บรวบรวม ข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

8 4.4 เป้าหมายในการ ออกแบบการวิจัย ได้แนวทางการวิจัยที่ จะได้คำตอบตรงกับ ประเด็นปัญหาที่ ต้องการวิจัย ทำให้ได้ผลงานวิจัย ที่มีทั้งความตรง ภายในและความตรง ภายนอก การออกแบบการ วิจัย ตัองมุ่งใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่ อย่างมีประสิทธิภาพ

9 ความตรงภายใน (internal validity) การที่ผลของการ เปลี่ยนแปลงของตัว แปรตามเป็นผลมา จาก ตัวแปรอิสระ ที่ศึกษาเท่านั้น

10 การออกแบบการวัดตัว แปร (measurement design) วัดค่าตัวแปรอิสระและตัว แปรตาม ควบคุมตัวแปรแทรกซ้อน การออกแบบการใช้ สถิติ เลือกใช้สถิติเชิงบรรยาย ที่เหมาะสมกับสเกล การวัดและวัตถุประสงค์ การวิจัย การวิเคราะห์และบรรยาย ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่ ถูกต้อง การออกแบบการวิจัยให้มีความ ตรงภายในสูง ขึ้นอยู่กับ

11 ปัจจัยที่ส่งผลต่อ ความตรงภายใน ภูมิหลัง วุฒิภาวะ การทดสอบ เครื่องมือวัด การถดถอยทางสถิติ การเลือกกลุ่มตัวอย่าง การขาดหายของกลุ่ม ตัวอย่าง

12 ความตรงภายนอก (external validity) การที่ผลของการ วิจัยสามารถสรุป อ้างอิงกลับไปยัง เนื้อหา / สถานการณ์ที่ ใกล้เคียงกัน และ ประชากรได้อย่าง ถูกต้อง

13 การออกแบบการสุ่ม ตัวอย่าง (sampling design) กำหนดรูปแบบและ วิธีการสุ่ม กำหนดขนาดกลุ่ม ตัวอย่าง การออกแบบการวิจัยให้มี ความตรงภายนอกสูง ขึ้นอยู่กับ

14 การออกแบบการ วิเคราะห์ข้อมูล (analysis design) การเลือกใช้สถิติเชิง สรุปอ้างอิงที่ เหมาะสมกับข้อตกลง เบื้องต้นและ วัตถุประสงค์ของการ วิจัย การวิเคราะห์และ แปลความหมายการ ทดสอบสมมติฐานหรือ การประมาณ ค่าพารามิเตอร์ได้ อย่างถูกต้อง

15 ปัจจัยที่ส่งผลต่อ ความตรงภายนอก ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง การคัดเลือก กลุ่มตัวอย่างกับการ ใช้วิธีการทดลอง ปฏิกิริยาร่วมระหว่าง การทดสอบ ครั้งแรกกับวิธีการ ทดลอง ปฏิกิริยาจากการจัด สภาพการทดลอง

16 “ งานวิจัยจะมีความ ตรงภายนอกได้ ต้องมี ความตรงภายในก่อน จึงจะสามารถนำผลไป สรุปอ้างอิงได้ ”

17 การออกแบบ การวิจัย การวางแผน เกี่ยวกับการกำหนด ตัวแปรและสร้าง เครื่องมือ การวางแผนการเก็บ รวบรวมข้อมูล การวางแผนการ วิเคราะห์ข้อมูล

18 การวางแผน เกี่ยวกับตัวแปร กำหนดตัวแปรที่ ต้องการเก็บข้อมูล เครื่องมือ การตรวจสอบ คุณภาพเครื่องมือ

19 การวางแผนการ เก็บข้อมูล เก็บข้อมูลจาก ใคร จำนวนเท่าไร เก็บอย่างไร

20 การวางแผนการ วิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์อย่างไรให้ ตรงวัตถุประสงค์และ สมมติฐานงานวิจัย ใช้สถิติอะไร แปลความหมาย อย่างไร นำเสนอผลการ วิเคราะห์อย่างไร

21 4.2 จุดมุ่งหมายของ การออกแบบการวิจัย เพื่อให้ได้แนวทาง ไปสู่คำตอบของ ปัญหาวิจัยอย่างมี ประสิทธิภาพ เพี่อควบคุมความ แปรปรวนที่เกิดขึ้นใน การวิจัย (Variance control)

22 4.3 การควบคุม ความแปรปรวน ตามหลัก MAX MIN CON ทำให้ความแปรปรวนของตัว แปรที่ศึกษามีค่าสูงสุด (to maximize the variance of variable) ลดความคลาดเคลื่อนที่เกิด จากการวัดตัวแปรให้มีค่า ต่ำสุด (to minimize the error) ควบคุมความแปรปรวนที่เกิด จากตัวแปรแทรกซ้อน (to control the variance of extraneous/ unwanted variable)

23 4.5 สิ่งที่ควรคำนึงในการ ออกแบบการวิจัย สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ ต้องตั้งสมมติฐาน การวิจัย และระบุ ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง หลังจากที่ได้ศึกษา เอกสารและงานวิจัย อย่างละเอียด ครอบคลุมแล้ว ข้อจำกัดด้าน งบประมาณ เวลา และบุคลากร


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 4 การออกแบบ การวิจัย (Research Design). ขอบเขต เนื้อหา ความหมาย จุดมุ่งหมายของการ ออกแบบการวิจัย การควบคุมความ แปรปรวนตามหลัก MAX MIN CON เกณฑ์ที่ใช้สำหรับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google