งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทดสอบไคกำลังสอง (Chi- square) ตัวอย่าง 1 กลุ่ม ใช้ทดสอบภาวะสารูปดี (goodness-of-fit test) หรือ การทดสอบภาวะสารูปสนิทดี ( คือ ทับกันสนิท ) หรือ การทดสอบความเป็นเอก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทดสอบไคกำลังสอง (Chi- square) ตัวอย่าง 1 กลุ่ม ใช้ทดสอบภาวะสารูปดี (goodness-of-fit test) หรือ การทดสอบภาวะสารูปสนิทดี ( คือ ทับกันสนิท ) หรือ การทดสอบความเป็นเอก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การทดสอบไคกำลังสอง (Chi- square) ตัวอย่าง 1 กลุ่ม ใช้ทดสอบภาวะสารูปดี (goodness-of-fit test) หรือ การทดสอบภาวะสารูปสนิทดี ( คือ ทับกันสนิท ) หรือ การทดสอบความเป็นเอก พันธ์ (test of homogeneity) หรือ การทดสอบ สัดส่วนของประชากร ตัวอย่างมากกว่า 1 กลุ่ม ใช้ทดสอบความเป็นอิสระต่อกัน (test of independence) ก่อนการทดสอบ ควรจะต้องทราบข้อจำกัดของการใช้ไคกำลังสอง ก่อน ดังจอภาพต่อไปนี้ การนำเสนอต่อไปนี้ ภาพจะวางซ้อนกัน โดยชุดหลังจะทับชุดก่อน ดังนั้น ถ้าต้องการย้อนกลับไปดูชุดก่อน ให้กดปุ่ม PageUp วัฒนา สุนทรธัย

3 ข้อจำกัดของการทดสอบไค กำลังสอง กรณี 2x2 ถ้าความถี่คาดหมายค่าใดค่าหนึ่งน้อย กว่า 5 แล้ว ไม่ควรทดสอบด้วยสถิติไคกำลังสอง ควรใช้ ความน่าจะเป็นแม่นตรงฟิเชอร์ (Fisher exact probability) กรณีใหญ่กว่า 2x2 ถ้าความถี่คาดหมายค่าใด ค่าหนึ่งน้อยกว่า 1 หรือความถี่คาดหมายที่มีค่า น้อยกว่า 5 เกินร้อยละ 20 ( หรือเกินหนึ่งในห้าของ จำนวนช่องทั้งหมด ) แล้วไม่ควรทดสอบด้วยสถิติ ไคกำลังสอง อย่างไรก็ตาม แนวทางการแก้ในกรณีที่ค่า คาดหมายมีค่าต่ำดังกล่าว อาจทำได้โดยการรวม ประเภทหรือกลุ่มที่อยู่ใกล้กันเข้าด้วยกัน เพื่อให้ ความถี่คาดหมายมีค่ามากขึ้น แต่ในการสรุปผล ควรทำด้วยความระมัดระวัง เพราะเมื่อกลุ่มรวมกัน แล้วความหมายเดิมอาจเปลี่ยนไป

4 หลักการสรุปผลการทดสอบ • กรณี 1 กลุ่ม ถ้าค่าพี (p หรือ Sig.) ไม่เกินระดับนัยสำคัญ (alpha) ที่กำหนดแล้ว ให้สรุปว่า “ ความถี่คาดหมายกับความถี่ สังเกต แตกต่างกัน ” หรือ “ สัดส่วนที่นำมาทดสอบ ไม่เป็นไปตามค่าที่ระบุไว้ ” ไม่เช่นนั้นให้สรุปว่า “ ความถี่คาดหมายกับความถี่สังเกต ไม่แตกต่างกัน ” หรือ “ สัดส่วนที่นำมาทดสอบ เป็นไปตามค่าที่ระบุ ไว้ ” • กรณี 2 กลุ่มหรือตัวแปร 2 ตัว ถ้าค่าพี (p หรือ Sig.) ไม่เกินระดับนัยสำคัญ (alpha) ที่กำหนดแล้ว ให้สรุปว่า “ ความถี่คาดหมายกับความถี่ สังเกต แตกต่างกัน ” หรือ “ ตัวแปรสองตัว มี ความสัมพันธ์กัน ” หรือ “ ตัวแปรสองตัว ไม่เป็นอิสระ จากกัน ” ไม่เช่นนั้นให้สรุปว่า “ ความถี่คาดหมายกับ ความถี่สังเกต ไม่แตกต่างกัน ” หรือ “ ตัวแปรสองตัว ไม่มีความสัมพันธ์กัน ” หรือ “ ตัวแปรสองตัว เป็น อิสระจากกัน ”

5 ตัวอย่าง 1 กลุ่ม ตัวอย่าง 7.2 จากการสุ่มสอบถามความคิดเห็น ของคนกลุ่มหนึ่งต่อการตัดสินใจเลือกตั้ง พบว่า เลือกเป็นพรรค 335 คน เลือกเป็นบุคคล 92 คน และเลือกแบบผสมกัน 101 คน จงทดสอบที่ระดับ 0.05 ว่าคนกลุ่มนั้นไปตั้งเป็นพรรค บุคคล และ ผสมกันเป็นสัดส่วน 2:1:1 หรือไม่ สมมุติฐานทางวิจัย ประชากรของกลุ่มที่ไป สำรวจ เลือกตั้งเป็นพรรค บุคคล และผสมกันไม่ เป็นสัดส่วน 2:1:1 คำสั่ง NPAR TEST /CHISQUARE=election /EXPECTED=2 1 1 /MISSING ANALYSIS. จะได้ผลลัพธ์ ดังต่อไปนี้ จำนวนความถี่ คาดหมาย ที่มีค่าน้อยกว่า 5 คือ 0% ( ถ้าเกิน 20% แล้ว ไม่ ควรสรุปผลการ ทดสอบจากไคกำลัง สอง ) ความถี่คาดหมาย ต่ำสุดเกิน 1 ( ถ้าความถี่ คาดหมายต่ำกว่า 1 แล้วไม่ควรสรุปผล การทดสอบจากไค กำลังสอง ) การตัดสินใจ จากผลลัพธ์ในตาราง Test Statistics พบว่า Asymp. Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมี ค่าน้อยกว่า 0.05 แปลว่าประชากรของคนกลุ่มนั้น เลือกตั้งเป็นพรรค บุคคล และผสมกัน ไม่เป็น สัดส่วน 2:1:1

6 การทดสอบความเป็นอิสระ ต่อกัน วิธีการเลือกตั้ง เพศ พรรคบุคคลผสมรวม ชาย 1072633166 หญิง 2176265344 รวม 3248898510 จากข้อมูลนี้ จงทดสอบที่ระดับ 0.05 ว่าเพศกับวิธีการเลือกตั้งมี ความสัมพันธ์กัน หรือไม่ สมมุติฐาน เพศกับวิธีการเลือกตั้ง มีความสัมพันธ์ กัน ( หรือสัดส่วนของวิธีการเลือกตั้งในแต่ละเพศ แตกต่างกัน ) คำสั่ง CROSSTABS /TABLES=sex BY election /FORMAT= AVALUE TABLES /STATISTIC=CHISQ /CELLS=COUNT EXPECTED. จะได้ผลลัพธ์ ดังต่อไปนี้ หมายเหตุ จำนวนเซลล์ที่มีค่า คาดหมายน้อยกว่า 5 มีจำนวน 0 เซลล์ โดยมีค่าคาดหมายต่ำสุดคือ 28.64 แปลว่าไม่ขัดต่อเงื่อนไขของการ ทดสอบไคกำลังสอง ค่าไคกำลังสองเท่ากับ 0.451 ระดับขั้นความ เสรีเท่ากับ 2 และค่าพีเท่ากับ 0.798 ซึ่งมีค่า มากกว่า 0.05 แปลว่าเพศกับวิธีการเลือกตั้ง ไม่มีความสัมพันธ์กัน หมายความว่า สัดส่วน ของเพศชายและหญิงในการเลือกตั้งแบบ พรรค บุคคล และแบบผสม ไม่แตกต่างกัน


ดาวน์โหลด ppt การทดสอบไคกำลังสอง (Chi- square) ตัวอย่าง 1 กลุ่ม ใช้ทดสอบภาวะสารูปดี (goodness-of-fit test) หรือ การทดสอบภาวะสารูปสนิทดี ( คือ ทับกันสนิท ) หรือ การทดสอบความเป็นเอก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google