งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 10 สถิติเชิงสรุป อ้างอิง (Inferential or Inductive Statistics)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 10 สถิติเชิงสรุป อ้างอิง (Inferential or Inductive Statistics)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 10 สถิติเชิงสรุป อ้างอิง (Inferential or Inductive Statistics)

2 มุ่งศึกษาเกี่ยวกับข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่าง (Sample Data) เพื่อประมาณ (estimate) คาดคะเน (prediction) สรุปอ้างอิง (generalization) หรือนำสู่ การตัดสินใจ (reaching decision) ไปยังประชากร เป้าหมาย 10.1 จุดมุ่งหมาย

3 ประกอบด้วย 1. ทฤษฎีความน่าจะเป็นและ การสุ่มตัวอย่าง (Probability Sampling Techniques) 2. การประมาณค่าของ ประชากร (Estimation) 3. การทดสอบสมมติฐาน (Testing of Hypotheses)

4 1) คุณสมบัติเบื้องต้นของ ข้อมูล 2) ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง และวิธีการสุ่มตัวอย่าง 3) จำนวนของกลุ่มตัวอย่าง เช่น 1, 2, 3 กลุ่ม หรือ มากกว่า 4) ลักษณะการเป็นอิสระต่อ กันของข้อมูล 5) จำนวนตัวแปรในแต่ละการ แจกแจง ลักษณะการแจก แจงของประชากร 10.2 ข้อควรคำนึงในการ เลือกใช้สูตรสถิติอ้างอิง

5 10.3 การทดสอบ สมมติฐาน เป็นกระบวนการในการ ทดสอบสมมติฐานทางสถิติ (Statistical hypothesis) เพื่อที่จะนำไปสู่การ ตัดสินใจว่า สมมติฐานการ วิจัย (Research hypothesis) ที่ตั้งไว้ เกี่ยวกับ ประชากรที่ ศึกษาถูกต้อง / เป็นจริง หรือไม่

6 10.4 ความหมายของ คำสำคัญ  สมมติฐานการวิจัย เป็นข้อความที่เป็นคำตอบ ที่คาดหวังของผู้วิจัย ซึ่งได้ คาดการณ์ตามทฤษฎี หลักการหรืองานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง

7  สมมติฐานทางสถิติ เป็นข้อความเกี่ยวกับ ค่าพารามิเตอร์ที่ยังไม่ทราบค่า ประกอบด้วย สมมติฐานศูนย์ (Ho : Null Hypothesis) เป็น สมมติฐานที่ระบุความไม่ แตกต่างของ ค่าพารามิเตอร์ จะมี เครื่องหมาย = เสมอ ตัวอย่าง Ho : µ = 30,Ho :  xy = 0 Ho : µ 1 = µ 2

8 สมมติฐานทางเลือก (H1:Alternative Hypothesis) เป็นสมมติฐานที่ตั้งไว้ให้ สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย จะระบุถึงค่าพารามิเตอร์ใน ลักษณะที่ ถ้าสมมติฐานศูนย์ไม่ เป็นจริงแล้ว สิ่งที่ควรจะเป็นคือ อะไร ตัวอย่าง H1 : µ = 30,H1 : µ > 30 H1 : µ 1 = µ 2,H1 : µ 1 < µ 2

9  ประเภทของสมมติฐาน ทางเลือก  สมมติฐานทางเลือกแบบ ไม่มีทิศทาง ใช้ในกรณีที่ผู้วิจัยไม่มี หลักฐานมาสนับสนุนว่า ทิศทางของพารามิเตอร์ ควรเป็นเช่นใด ใช้การ ทดสอบแบบสองทาง (two- tailed test)

10  สมมติฐานทางเลือก แบบมีทิศทาง ใช้ในกรณีที่ผู้วิจัยมี หลักฐานมาสนับสนุน พอที่จะคาดถึงทิศทางของ ค่าพารามิเตอร์ได้ ใช้การ ทดสอบแบบทางเดียว (one-tailed test)

11 ความคลาดเคลื่อนในการ ทดสอบสมมติฐาน  ความคลาดเคลื่อนชนิดที่ 1 (Type I error) เกิดจาก การปฏิเสธ Ho ที่ถูกต้อง สัญลักษณ์ที่ใช้  = โอกาสใน การเกิด Type I error  ความคลาดเคลื่อนชนิดที่ 2 (Type II error) เกิดจาก การยอมรับ Ho ที่ผิด สัญลักษณ์ที่ใช้  = โอกาสใน การเกิด Type II error

12  ระดับความมีนัยสำคัญ (level of Significance) ความน่าจะเป็นในการปฏิเสธ สมมติฐานศูนย์ที่ถูก หรือ โอกาสที่ผู้วิจัยยอมให้เกิด Type I error  ระดับความเชื่อมั่น (level of Confidence) ความ น่าจะเป็นในการยอมรับ สมมติฐานศูนย์ที่ถูก หรือ 1 - 

13 ตัวอย่าง  =.05 ถ้าทำการเก็บข้อมูลเพื่อ ทดสอบสมมติฐานเดิม 100 ครั้ง โอกาสที่จะเกิด ความผิดพลาดจาก ข้อสรุปเดิมมีเพียง 5 ครั้ง ส่วนที่เหลืออีก 95 ครั้ง จะให้ผลเหมือนเดิม

14 บริเวณวิกฤต (Critical Region)  เป็นขอบเขตซึ่งกำหนดตาม ระดับความมีนัยสำคัญ ถ้า ค่าสถิติที่คำนวณได้ตกอยู่ใน ขอบเขตนี้ จะถือว่าการ ทดสอบมีนัยสำคัญ นั่นคือ ความแตกต่างระหว่าง คุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง กับประชากร มีมากเกิน ขอบเขตที่กำหนดไว้ จึงถือ เป็นความ แตกต่างที่แท้จริง ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ (by chance) หรือไม่ได้เกิดจาก ลักษณะเฉพาะของกลุ่ม ตัวอย่างที่ศึกษา

15 10.5 ขั้นตอนการ ทดสอบสมมติฐาน  เขียน Ho และ H1 จาก สมมติฐานการวิจัย  เลือกใช้สถิติทดสอบที่ เหมาะสมกับข้อมูล  คำนวณตามสูตรจะได้ค่าสถิติ ของการทดสอบ  กำหนดค่าวิกฤตจากตาราง ของสถิติที่ใช้  เทียบดูว่าค่าสถิติทดสอบที่ คำนวณได้ตกอยู่ใน พื้นที่ วิกฤตหรือไม่

16  สรุปผลการทดสอบ สมมติฐาน  ค่าที่คำนวณได้ไม่ตกใน พื้นที่วิกฤต การ ทดสอบไม่มีนัยสำคัญ คือ ยอมรับ Ho  ค่าที่คำนวณได้ตกใน พื้นที่วิกฤต การ ทดสอบมีนัยสำคัญ คือ ปฏิเสธ Ho


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 10 สถิติเชิงสรุป อ้างอิง (Inferential or Inductive Statistics)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google