งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การถดถอยเชิงเดียว (simple regression) รูปแบบ y = a + bx เมื่อ x = ตัวแปรอิสระ (independent variable) หรือ ตัวพยากรณ์ (predictor) y = ตัวแปรตาม (dependent.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การถดถอยเชิงเดียว (simple regression) รูปแบบ y = a + bx เมื่อ x = ตัวแปรอิสระ (independent variable) หรือ ตัวพยากรณ์ (predictor) y = ตัวแปรตาม (dependent."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การถดถอยเชิงเดียว (simple regression) รูปแบบ y = a + bx เมื่อ x = ตัวแปรอิสระ (independent variable) หรือ ตัวพยากรณ์ (predictor) y = ตัวแปรตาม (dependent variable) หรือตัว ถูกพยากรณ์ (predicted variable) a คือ ค่าคงตัว (constant) หรือระยะตัดแกน y หรือค่า y เมื่อ x = 0 และ b คือ สัมประสิทธิ์ของการถดถอย หมายถึง อัตราการเปลี่ยนแปลงของ y เมื่อ x เพิ่มขึ้น 1 หน่วย โดยตัวแปร x, y ต้องมาจากข้อมูลเชิงปริมาณ (quantitative data) ตัวอย่าง จงสร้างสมการถดถอยเพื่อพยากรณ์ น้ำหนัก (y) จากส่วนสูง (x) ของนักศึกษาหญิง จำนวน 8 คน ซึ่งมีข้อมูลดังในโปรแกรม ต่อไปนี้ การนำเสนอต่อไปนี้ ภาพจะวางซ้อนกัน โดยชุดหลังจะทับชุดก่อน ดังนั้น ถ้าต้องการย้อนกลับไปดูชุดก่อน ให้กดปุ่ม PageUp วัฒนา สุนทรธัย

3 จากข้อมูลที่ป้อนแล้วนี้ ให้ คลิก Analyze Regression Linear เมื่อปรากฎหน้าต่าง Linear Regression แล้ว ให้ป้อนคำสั่งดังต่อไปนี้ ที่ Dependent ป้อน y ที่ Independent ป้อน x ที่ Method เลือก Enter แล้วกดปุ่ม OK จะได้ ตารางหลักดังนี้คือ ตาราง Model Summary, ตาราง ANOVA, และ ตาราง Coefficients

4 ตาราง Model Summary สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพั นธ์ สัมประสิ ทธิ์ การ ตัดสินใจ สัมประสิทธิ์ การตัดสินใจ หลังปรับค่า ความคลาดเคลื่อน มาตรฐาน ในการประมาณค่า (s e ) แปลว่าเราสามารถอธิบายหรือพยากรณ์ น้ำหนักของนักศึกษาหญิงโดยใช้ส่วนสูง ได้ถูกต้อง 58.1% ที่เหลือ 100 - 58.1 = 41.9% คือความแปรปรวนที่ไม่สามารถอธิบาย ได้

5 ตาราง ANOVA การทดสอบนัยสำคัญของตัวแบบ (Model) ถ้าตัวแบบไม่มีนัยสำคัญแล้ว แปลว่าตัวพยากรณ์ X ไม่มีความสัมพันธ์ กับตัวแปรตาม Y หรือไม่สามารถนำไปใช้ ในการพยากรณ์ตัวแปรตาม Y ได้ ในที่นี้มี นัยสำคัญที่ระดับ 0.05 (Sig. มีค่า 0.028 ซึ่งไม่เกิน 0.05) แสดงว่าตัวแบบนี้ นำไปใช้ในการพยากรณ์ได้

6 ตาราง Coefficient s ค่าคงตัว ( คือ a = -66.068) และ สัมประสิทธิ์การถดถอยของ X ( คือ b = 0.718) เมื่อแทนค่า a, b ใน y = a + bx แล้ว จะได้สมการพยากรณ์คือ y = - 66.068 + 0.718x ปรากฏว่าค่าคงตัวไม่มีนัยสำคัญ (0.148 > 0.05) แต่สัมประสิทธิ์การถดถอยมีนัยสำคัญ (0.028 < 0.05)

7 การพยากรณ์นักศึกษาหญิง ที่มีความสูงเท่ากับ 165 เซ็นติเมตร การพยากรณ์ : y / = - 66.068 + 0.718x = -66.068 + 0.718(165) = -66.068 +118.47 = 52.40 กิโลกรัม ถ้า n มีขนาดใหญ่แล้ว ช่วงความ เชื่อมั่น 95% ของค่าพยากรณ์ คือ y / ± 1.96s e

8 ความสัมพันธ์ระหว่างความสูง (X) กับน้ำหนัก (Y) กราฟของเส้นตรง y = - 66.068 + 0.718x = 52.40 เมื่อ x = 165 x = 165 y = 52.40 แปลว่านักศึกษาหญิงที่มีความ สูงเท่ากับ 165 เซ็นติเมตร จะมีน้ำหนักตัว ประมาณ 52 กิโลกรัม


ดาวน์โหลด ppt การถดถอยเชิงเดียว (simple regression) รูปแบบ y = a + bx เมื่อ x = ตัวแปรอิสระ (independent variable) หรือ ตัวพยากรณ์ (predictor) y = ตัวแปรตาม (dependent.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google