งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO สถิติ และ การ วิเคราะห์ ข้อมูล. 1 2 3 4 การเลือกใช้สถิติเพื่อการ วิเคราะห์ข้อมูล วัตถุประสงค์การวิจัย สมมุติฐานการวิจัย ข้อมูล หรือ คำตอบที่ต้องการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO สถิติ และ การ วิเคราะห์ ข้อมูล. 1 2 3 4 การเลือกใช้สถิติเพื่อการ วิเคราะห์ข้อมูล วัตถุประสงค์การวิจัย สมมุติฐานการวิจัย ข้อมูล หรือ คำตอบที่ต้องการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO สถิติ และ การ วิเคราะห์ ข้อมูล

2 1 2 3 4 การเลือกใช้สถิติเพื่อการ วิเคราะห์ข้อมูล วัตถุประสงค์การวิจัย สมมุติฐานการวิจัย ข้อมูล หรือ คำตอบที่ต้องการ วิธีการ และ เครื่องมือที่ใช้

3 คะแนน ผลสัมฤทธิ์ คุณลักษณ ะ สิ่งที่ได้จากการวัด หรือสังเกต QuantitativeQualitative Nominal Ordinal Interval Ratio

4 การนำเสนอ ข้อมูล ผลเชิง ปริมาณ ผลเชิง คุณภาพ บทความ บรรยาย ตาราง แผนภูมิ

5 สถิติ Statistics 1. สถิติบรรยาย / พรรณนา Descriptive Statistics เป็น สถิติพื้นฐาน ที่ใช้จัดกระทำ กับข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่ออธิบาย ลักษณะต่าง ๆ ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 2. สถิติอ้างอิง Inferential Statistics เป็น สถิติที่ใช้ทดสอบความมี นัยสำคัญ โดยนำข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ สรุปแล้วอ้างอิงกลับไป ยังประชากรเป้าหมาย

6 สถิติบรรยาย / พรรณนา Descriptive Statistics  ความถี่ ร้อยละ (f, %)  การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง (, Mdn, Mo) * ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน ฐานนิยม  การวัดการกระจาย (R, SD, SD 2,, S 2 ) * พิสัย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความ แปรปรวน * พิสัย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความ แปรปรวน  การหาความสัมพันธ์ (  2, , r xy )  แบบ Chi Square ข้อมูลนามบัญญัติ Nominal scale  แบบ Spearman Ranks ข้อมูลเรียงอันดับ Ordinal scale  แบบ Pearson Product Moment ข้อมูล แบบช่วง Interval scale อัตราส่วน Ratio scale อัตราส่วน Ratio scale

7 สถิติอ้างอิง Inferential Statistics การทดสอบนัยสำคัญของความ แตกต่างของค่าเฉลี่ย ประชากร (z, t, F-test) •2 กลุ่มตัวอย่างเป็นอิสระต่อกัน t-Independent •2 กลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระแก่กัน t - Dependent/Correlated • มากกว่า 2 กลุ่มตัวอย่าง การ วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis Of Variances : ANOVA)

8 Inferential Statistics สถิติอ้างอิง Inferential Statistics การทดสอบความแตกต่างของ ค่าเฉลี่ยของประชากร z- test - ทราบค่าความแปรปรวนของ ประชากรทั้ง 2 กลุ่ม - ไม่ทราบค่าความแปรปรวนของ ประชากร - ประชากรแต่ละกลุ่มมีขนาด  30 t - test - ไม่ทราบค่าความแปรปรวนของ ประชากร - ประชากร แต่ละกลุ่มมีขนาด  30

9 แบบหนึ่งกลุ่มวัดครั้งเดียว (The One - Shot Case Study) เป็นแบบการวิจัย 1 กลุ่มได้รับการจัด กระทำ หลังจากนั้นทำ การทดสอบ Treatment Test X O เพื่อศึกษาผลการเรียน จากการใช้ วิธีสอน 4MAT โดยเทียบกับเกณฑ์การผ่านร้อย ละ ๘๐ µ = ค่าเฉลี่ยของประชากร หรือค่าคงที่ หรือค่ามาตรฐาน

10 Pretest Treatment Posttest O 1 X O 2 df = n-1 แบบหนึ่งกลุ่ม วัดก่อน วัดหลัง (The One – Group Pretest-Posttest Design) เป็นแบบการวิจัย 1 กลุ่ม มีการวัดก่อน และหลังการจัดกระทำ

11 แบบเปรียบเทียบสองกลุ่ม ที่ คงที่ (The Static – Group Comparision Design) เป็นแบบการวิจัย 2 กลุ่ม ไม่มี การสุ่ม Treatment Test E X O C O

12 ขั้นตอนการทดสอบ สมมติฐาน 1) กำหนดสมมติฐานการวิจัย และ สมมติฐานทางสถิติ 2) กำหนดระดับความมีนัยสำคัญ  (alpha) 3) หาค่าวิกฤติ โดยการเปิด ตาราง t ( ค่าของขอบเขตการยอมรับหรือ ปฏิเสธสมมติฐานกลาง H 0 ที่ถูกต้อง ) 4) หาค่าสถิติทดสอบ t ( คำนวณโดยใช้ สูตร ) 5) เปรียบเทียบค่า t ที่คำนวณได้ กับค่า วิกฤต ( ค่า t ตาราง ) 6) ตัดสินใจสรุปผล t คำนวณ > t ตาราง = ปฏิเสธ H 0 t คำนวณ < t ตาราง = ยอมรับ H 0 t คำนวณ < t ตาราง = ยอมรับ H 0

13 การกำหนดสมมติฐาน

14 การกำหนดระดับนัยสำคัญ : ระดับความมีนัยสำคัญ l evel of significance ใช้สัญลักษณ์  (alpha) - ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ เกิดขึ้นได้ในการทดสอบ - ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ เกิดขึ้นได้ในการทดสอบ - ความน่าจะเป็นหรือโอกาสที่จะ ปฏิเสธสมมติฐานกลางที่ถูกต้อง - ความน่าจะเป็นหรือโอกาสที่จะ ปฏิเสธสมมติฐานกลางที่ถูกต้อง - ค่าระดับความมีนัยสำคัญ โดยทั่วไป คือ 0.01 และ 0.05 - ค่าระดับความมีนัยสำคัญ โดยทั่วไป คือ 0.01 และ 0.05 ( การทดสอบมีความน่าเชื่อถือได้ ร้อย ละ 99 และ 95) ( การทดสอบมีความน่าเชื่อถือได้ ร้อย ละ 99 และ 95)

15 ค่าวิกฤต Critical value - ค่าที่เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจว่า จะ ยอมรับ หรือ ปฏิเสธ สมมติฐานกลาง H 0 ปฏิเสธ สมมติฐานกลาง H 0 - ได้จากการเปิดตาราง t โดยใช้ค่า ระดับความมีนัยสำคัญ และชั้นแห่งความเป็นอิสระ Degree of Freedom : df และชั้นแห่งความเป็นอิสระ Degree of Freedom : df หน้า 197 หน้า 197

16 วิธีการหาค่าวิกฤตจากการเปิด ตาราง t • เป็นการทดสอบสมมติฐาน หนึ่ง ทาง หรือ สองทาง • กำหนดระดับนัยสำคัญ  (alpha) • หาชั้นแห่งความเป็นอิสระ : df • ค่าที่ระดับนัยสำคัญ กับ df ตัด กัน คือ ค่าวิกฤต คือ ค่าวิกฤต

17 การหาค่าสถิติทดสอบ t : เป็นการพิจารณาค่าสถิติที่คำนวณ ได้ โดยเทียบกับพื้นที่ตามขอบเขต การยอมรับ หรือ ปฏิเสธ โดยเทียบกับพื้นที่ตามขอบเขต การยอมรับ หรือ ปฏิเสธ - ค่า t ที่คำนวณได้ น้อยกว่า ค่า วิกฤติ = ยอมรับ H 0 t คำนวณ < t ตาราง = ยอมรับ H 0 t คำนวณ < t ตาราง = ยอมรับ H 0 : ค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มไม่ แตกต่างกัน : ค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มไม่ แตกต่างกัน - ค่า t ที่คำนวณได้ มากกว่า ค่า วิกฤติ = ปฏิเสธ H 0 และยอมรับ H 1 และยอมรับ H 1 t คำนวณ > t ตาราง = ปฏิเสธ H 0 t คำนวณ > t ตาราง = ปฏิเสธ H 0 : ค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม แตกต่างกัน : ค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม แตกต่างกัน

18 การกำหนดสมมติฐาน

19 ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 df = 18 ค่าวิกฤต = ……….….. คะแนนเฉลี่ยภาษาอังกฤษของ นักเรียนสองกลุ่มแตกต่างกัน การเปิดตาราง t H 0 : คะแนนเฉลี่ยภาษาอังกฤษของนร. สองกลุ่มเท่ากัน H 1 : คะแนนเฉลี่ยภาษาอังกฤษของนร. สองกลุ่มแตกต่างกัน H o :  1 =  2 H 1 :  1   2

20 การเลือกใช้สถิติให้เหมาะสม การศึกษาผลการใช้เทคนิคการ เสริมแรงทางบวกเพื่อ ลด พฤติกรรมก้าวร้าวในเด็กชาย บี... วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการใช้เทคนิค การเสริมแรงทางบวก ในการลดพฤติกรรมก้าวร้าวใน เด็กชายบี... ข้อมูลที่ต้องการศึกษา ( ตัวแปรตาม ) คือ พฤติกรรมที่พึงประสงค์ ( เชิงคุณภาพ ) เครื่องมือ แบบสังเกตพฤติกรรม เชิงบรรยาย การวิเคราะห์ข้อมูล : ใช้การวิเคราะห์ เนื้อหา (Content Analysis)

21 การเลือกใช้สถิติให้เหมาะสม ผลการพัฒนาทักษะการอ่านโน้ต ดนตรีสากล โดยใช้ชุดแบบฝึก Funny Song วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการพัฒนา ทักษะการอ่านโน้ตดนตรี สากลโดยใช้ชุดฝึก Funny Song ข้อมูลที่ต้องการศึกษา ( ตัวแปรตาม ) ต้น =....................................... ตาม =.............................................. เครื่องมือ................................. วิธีการ......................................... การวิเคราะห์ข้อมูล :.........................................................................


ดาวน์โหลด ppt LOGO สถิติ และ การ วิเคราะห์ ข้อมูล. 1 2 3 4 การเลือกใช้สถิติเพื่อการ วิเคราะห์ข้อมูล วัตถุประสงค์การวิจัย สมมุติฐานการวิจัย ข้อมูล หรือ คำตอบที่ต้องการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google