งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 18 ตุลาคม 2556 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 18 ตุลาคม 2556 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 18 ตุลาคม 2556 1

2 ระเบียบวาระการประชุม : ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อ ทราบ - ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการ ประชุม - ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง / เรื่อง ค้างการพิจารณา - ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 4.1 ผลการตรวจประเมิน คุณภาพภายใน 4.2 ผลการประเมินการ ทำงานของผู้ตรวจฯ 4.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการ ปรับปรุงกระบวนการ ตรวจประเมินคุณภาพ ภายใน 2

3 ระเบียบวาระการประชุม : ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องติดตามการ ดำเนินงาน - ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 6.1 สมศ. จัดประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ วันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2556 3

4 4.1 ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประเด็นที่ต้องทำความเข้าใจ คำว่า “ สภาสถาบัน ” หมายถึง “ กรรมการบริหาร คณะ ” คำว่า “ หน่วยงานภายใน ” หมายถึง “ สาขาวิชา และ ศูนย์ฯ ภายใต้คณะ ” การพิจารณาตัวเลขจากตารางข้อมูลพื้นฐานของคณะ ต้องสัมพันธ์กับผลการดำเนินงาน เช่น 1) ตบช. สมศ. 1 ประเด็นจำนวนบัณฑิตที่ตอบ แบบสำรวจอย่างน้อยร้อยละ 70 2) ตบช. สมศ. 2 ประเด็นจำนวนผู้ใช้บัณฑิต หรือสถานศึกษาที่รับบัณฑิตเข้าศึกษาต่ออย่างน้อย ร้อยละ 20 ของผู้สำเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ 4

5 4.1 ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประเด็นที่ต้องทำความเข้าใจ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ ใช้ปีปฏิทิน ในการพิจารณา โดยปกติจะ พิจารณาหลักฐานจากตัวเล่มงานวิจัยที่ตีพิมพ์ งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ สามารถพิจารณาได้จาก 1) วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการ โครงการวิจัย และ รายงานวิจัยว่านำไปใช้ประโยชน์ 2) หนังสือรับรองการ นำไปใช้ประโยชน์ / หนังสือการตรวจรับงานโดย หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 3) หลักฐานเชิง ประจักษ์ อัตลักษณ์จะวัดที่บัณฑิต เอกลักษณ์จะวัดที่สถาบัน / คณะวิชา 5

6 4.2 ผลการประเมินการทำงานของผู้ตรวจฯ 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 4.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงกระบวนการ ตรวจประเมินคุณภาพภายใน มติที่ประชุม : 14

15 6.1 สมศ. จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ วันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2556 มติที่ประชุม : 15


ดาวน์โหลด ppt การประชุมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 18 ตุลาคม 2556 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google