งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย ดร. ผดุงชัย ภู่พัฒน์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า คุณทหารลาดกระบัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย ดร. ผดุงชัย ภู่พัฒน์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า คุณทหารลาดกระบัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย ดร. ผดุงชัย ภู่พัฒน์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า คุณทหารลาดกระบัง

2 แหล่งข้อมู ล เครื่องมือที่ใช้ใน การวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงาน การวิจัย คำถามการ วิจัย

3 การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 1. การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณภาพ 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ

4 แบบสร้าง ข้อสรุป วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

5 การนำข้อมูลที่เป็น ข้อความบรรยาย (Descriptive) ที่ได้ลงสรุป ให้อยู่ ในรูปของ …...….. การจดบันทึก

6 การนำข้อมูลที่เป็น ข้อความบรรยาย (Descriptive) ที่ได้มา พยายามแปลงให้อยู่ ในรูป ของ …...….. จำนวนที่นับ ได้

7 ประเภทของ สถิติ สถิติเชิง บรรยาย สถิติเชิงสรุป อ้างอิง การวิเคราะห์ข้อมูล เชิงปริมาณ

8 1. สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) ใช้บรรยายลักษณะ ของประชากร หรือตัวอย่างที่ศึกษาเท่านั้น โดยไม่สามารถ นำผลการวิเคราะห์ไปสรุป หรืออ้างอิง หรือพยากรณ์ไปยังกลุ่มอื่น ได้

9 สถิติเชิง บรรยาย 1. การวัดแนวโน้ม เข้าสู่ส่วนกลาง 2. การวัดการกระจาย 3. การวัด ความสัมพันธ์

10 2. สถิติเชิงสรุปอ้างอิง (Inferential Statistics) เป็นสถิติที่ใช้ในการ ประมาณค่า คาดคะเน สรุปอ้างอิงจากกลุ่มตัวอย่าง ไปยังประชากร ที่ต้องการศึกษาทั้งหมด

11 สถิติประเภทนี้ได้แก่ การประมาณค่า การทดสอบ สมมติฐาน

12 1. การวัดแนวโน้ม เข้าสู่ส่วนกลาง ค่าเฉลี่ย (Mean) หมายถึง ค่าตรงกลาง ที่เป็น ตัวแทนของข้อมูลชุด นั้น

13 กรณีที่ 1 ข้อมูลไม่ได้แจก แจงความถี่ ข้อมูลเป็น ประชากร μ μ μ แทนค่าเฉลี่ย แทนผลรวมของ คะแนนทั้งหมด แทนจำนวนข้อมูล N

14 ข้อมูลเป็นกลุ่ม ตัวอย่าง ข้อมูลเป็นกลุ่ม ตัวอย่าง แทนค่าเฉลี่ย แทนผลรวมของ คะแนนทั้งหมด แทนจำนวนข้อมูล

15 2.1 พิสัย (Range) 2.1 พิสัย (Range) พิสัย = คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ำสุด คะแนนสอบ 19, 15, 14, 6, 18, 17, 8, 9 พิสัย = 19 - 6 = 13 = 13 2. การวัดการ กระจาย

16 σ 2.2 ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (Standard Deviation) ข้อมูลเป็น ประชากร σ

17 ข้อมูลเป็นกลุ่ม ตัวอย่าง ข้อมูลเป็นกลุ่ม ตัวอย่าง

18 3. การวัด ความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ หมายความว่า ความ สอดคล้องหรือความ เกี่ยวข้องกันระหว่างตัว แปร 2 ตัวหรือมากกว่า 2 ตัว

19 Pearson Correlation

20 แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง อันดับแบบสเปียร์แมน แทน ผลต่างของอันดับแต่ละคู่ แทน จำนวนกลุ่มตัวอย่างหรือจำนวน คู่ Spearman’s Rank Correlation

21 เปรียบเทียบความแตกต่าง ของระดับตัวแปร การทดสอบ t การทดสอบ t การทดสอบ F การทดสอบ F สถิติเชิงสรุป อ้างอิง

22 รูปแบบการ ทดลอง แบบการ ทดลองที่ 1 ใช้กลุ่มตัวอย่างกลุ่ม เดียว และมีการวัดผล การทดลอง 1 ครั้ง X O 1

23 แนวทางการวิเคราะห์แนวทางการวิเคราะห์  กำหนดเกณฑ์  เปรียบเทียบระหว่าง ค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนที่คำนวณ ได้ กับเกณฑ์

24 สูตรสูตร

25 แบบการทดลองที่ 2 ใช้กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มเดียว มี การ วัดผล 2 ครั้ง คือ ก่อน และหลังการทดลอง O 1 X O 2

26 แนวทางการวิเคราะห์แนวทางการวิเคราะห์ เปรียบเทียบระหว่าง ค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนก่อนการ ทดลองใช้นวัตกรรมกับ หลัง การทดลองใช้นวัตกรรม เปรียบเทียบระหว่าง ค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนก่อนการ ทดลองใช้นวัตกรรมกับ หลัง การทดลองใช้นวัตกรรม t =  D ; df = n - 1 n  D 2 -  D    n - 1

27 แบบการทดลองที่ 3 ใช้กลุ่มตัวอย่าง สองกลุ่มมี การวัดผล 1 ครั้ง คือ หลังการ ทดลอง กลุ่มทดลอง X O 1 กลุ่มควบคุม ~X O 2

28 กรณีที่ 1:

29 กรณีที่ 2:

30 ส ส วั ส ส ดี ส ส วั ส ส ดี สวัส ดี


ดาวน์โหลด ppt โดย ดร. ผดุงชัย ภู่พัฒน์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า คุณทหารลาดกระบัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google