งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานวิจัยในชั้น เรียน ของงานแนะ แนว ระดับ ประถมศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานวิจัยในชั้น เรียน ของงานแนะ แนว ระดับ ประถมศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 งานวิจัยในชั้น เรียน ของงานแนะ แนว ระดับ ประถมศึกษา

3 ผลของการใช้ชุด กิจกรรมแนะแนว เพื่อพัฒนาความคิด สร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2546

4 จุดประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาความคิด สร้างสรรค์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 2. เพื่อทดลองใช้ชุดกิจกรรม แนะแนวเพื่อพัฒนาความคิด สร้างสรรค์ของนักเรียน 3. เพื่อศึกษาผลของการใช้ชุด กิจกรรมแนะแนวที่มีต่อ ความคิดสร้างสรรค์ของ นักเรียน

5 สมมุติฐาน นักเรียนที่ได้เข้าร่วม กิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนา ความคิดสร้างสรรค์ มี คะแนนความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มมากขึ้นกว่าก่อนการเข้า ร่วมกิจกรรมแนะแนวเพื่อ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์

6 ขอบเขตการวิจัย กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน วัฒนาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2546 จำนวน 265 คน ซึ่ง ทำการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย ได้นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 44 คน

7 ตัวแปรอิสระชุดกิจกรรม แนะแนว ตัวแปรตามความคิด สร้างสรรค์

8 นิยามศัพท์เฉพาะ ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถของ นักเรียนในการคิดได้จำนวนมาก หลายทิศทาง มีความแปลกใหม่ มีคุณค่า โดยนักเรียนสามารถ ตอบสนองต่อสิ่งเร้าหรือปัญหาใน ด้านปริมาณ ความแปลกใหม่ ความหลากหลาย ไม่ซ้ำ ไม่จำเจ และมีรายละเอียด ความคิด สร้างสรรค์ที่ศึกษาประกอบด้วย ความคิด 2 ลักษณะ คือ

9 1.1. ความคิดริเริ่ม หมายถึง ความสามารถของนักเรียนใน การคิดตอบสนองต่อสิ่งเร้าหรือ ต่อปัญหาได้แปลกใหม่ แตกต่างจากคนอื่น และมี คุณค่า 1.2. ความคิดละเอียดละออ หมายถึง ความสามารถของ นักเรียนในการคิดตอบสนองต่อ สิ่งเร้าหรือต่อปัญหาในการ ตกแต่งให้รายละเอียดเพื่อให้ เกิดเป็นภาพหรือความคิดที่ ชัดเจนสมบูรณ์

10 ชุดกิจกรรมแนะแนว หมายถึง ชุดกิจกรรมแนะแนว เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่ ผู้วิจัยสร้างขึ้นประกอบด้วย กิจกรรม 7 กิจกรรม ซึ่งมีทั้ง กิจกรรมรายบุคคลและรายกลุ่ม เนื้อหาที่ใช้ในกิจกรรมเปิด โอกาสให้นักเรียนได้ใช้ความคิด สร้างสรรค์อย่างเต็มที่

11 วิธีดำเนินงานวิจัย ขั้นเตรียม - ศึกษาเอกสารและ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ขั้นสร้าง - สร้างชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนา ความคิด สร้างสรรค์ - สร้างแบบทดสอบ ความคิดสรรค์ โดย ปรับปรุงจาก แบบทดสอบความคิดสร้าง สรรค์ โดยอาศัยรูปภาพ แบบ ก (Torrance Test of Creative Thinking Figural Form A) ของทอแรนซ์ ซึ่งได้ แปลและปรับปรุงโดย ดร. อารี รังสินันท์

12 ขั้นทดลอง 1. ทำการทดสอบความคิด สร้างสรรค์ของนักเรียนก่อนการทดลอง โดยใช้แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ ที่สร้างขึ้น 2. ดำเนินการทดลองใช้ชุด กิจกรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น กับนักเรียน กลุ่มตัวอย่าง 1 ภาคเรียน โดยใช้ เวลาในชั่วโมงกิจกรรมแนะแนว สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 3. ทำการทดสอบหลังการ ทดลอง โดยใช้แบบทดสอบความคิด สร้างสรรค์ชุดเดียวกับข้อที่ 1

13 การวิเคราะห์ข้อมูล • สถิติร้อยละ • ค่าเฉลี่ย • ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

14 ผลการวิจัย นักเรียนมีคะแนน ความคิดสร้างสรรค์หลังจาก การทดลองเพิ่มขึ้นมากกว่า ก่อนการทดลองซึ่งสอดคล้อง กับสมมุติฐานที่ตั้งไว้

15 แผนภูมิเปรียบเทียบคะแนน ความคิดสร้างสรรค์ก่อนและหลัง การเข้าร่วมกิจกรรม

16 แผนภูมิเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมและหลัง การเข้าร่วมกิจกรรม

17 แผนภูมิเปรียบเทียบร้อยละของ คะแนนเฉลี่ยก่อนการเข้าร่วม กิจกรรมและหลังการเข้าร่วม กิจกรรม

18 ซึ่งแสดงว่า ชุดกิจกรรม แนะแนวเพื่อพัฒนา ความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนา ความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนได้

19 ขอบคุ ณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt งานวิจัยในชั้น เรียน ของงานแนะ แนว ระดับ ประถมศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google