งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์ความแปรปรวน แบบ หนึ่งทาง สถิติที (t) ทดสอบได้เฉพาะค่าเฉลี่ย ไม่เกินสองกลุ่ม แต่การวิเคราะห์ความ แปรปรวน (ANOVA) สามารถทดสอบ ค่าเฉลี่ยได้ตั้งแต่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์ความแปรปรวน แบบ หนึ่งทาง สถิติที (t) ทดสอบได้เฉพาะค่าเฉลี่ย ไม่เกินสองกลุ่ม แต่การวิเคราะห์ความ แปรปรวน (ANOVA) สามารถทดสอบ ค่าเฉลี่ยได้ตั้งแต่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การวิเคราะห์ความแปรปรวน แบบ หนึ่งทาง สถิติที (t) ทดสอบได้เฉพาะค่าเฉลี่ย ไม่เกินสองกลุ่ม แต่การวิเคราะห์ความ แปรปรวน (ANOVA) สามารถทดสอบ ค่าเฉลี่ยได้ตั้งแต่ 2 กลุ่มเป็นต้นไป ANOVA มีตารางที่สำคัญ ดังนี้คือ • ตาราง Descriptives • ตาราง Test of Homogeneity of Variances • ตาราง ANOVA • ตาราง Multiple Comparisons • ตาราง Homogeneous Subsets เอกสารหน้า 1-3

3 จากตาราง Descriptives ตัวแปร X แบบที่ 1 จำนวน 5 หน่วย มีค่าเฉลี่ย 72.2 ส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน 14.0961 ความคลาด เคลื่อนมาตรฐาน 6.3040 ช่วงความเชื่อมั่น 95% ของค่าเฉลี่ยเป็นดังนี้ ขอบต่ำคือ 54.6974 ขอบสูงคือ 89.7026 โดยค่าต่ำสุด คือ 51 และค่าสูงสุดคือ 85 ตารา ง เอกสารหน้า 4

4 จากตาราง Test of Homogeneity of Variances ถ้า Sig. มีค่าเกินระดับนัยสำคัญที่ กำหนดแล้ว แปลว่าความแปรปรวนของ ประชากรไม่แตกต่างกัน แต่ถ้าค่า Sig. < ระดับ นัยสำคัญ แปลว่าความแปรปรวนของประชากร แตกต่างกัน ตาร าง ในที่นี้ค่า Sig.=0.181 ซึ่งมีค่าเกินกว่า ระดับนัยสำคัญ 0.05 ดังนั้นจึงสรุปว่าความ แปรปรวนของประชากรไม่แตกต่างกัน หลักการทดสอบ ถ้าความแปรปรวนของประชากรแตกต่าง กันแล้ว แปลว่าสถิติ ANOVA ไม่เหมาะสมที่จะ นำมาใช้กับข้อมูลชุดนี้ ควรเลือกใช้วิธีไม่อิงพารามิเตอร์ (Nonparametric methods) ในที่นี้ความแปรปรวนของประชากรไม่ แตกต่างกัน ดังนั้น จึงสามารถใช้สถิติ ANOVA ทดสอบค่าเฉลี่ยต่อไปได้ ขั้นตอนต่อไปคือ ให้พิจารณาตาราง ANOVA ดังต่อไปนี้ เอกสารหน้า 4

5 จากตาราง ANOVA ถ้า Sig. มีค่าเกินระดับ นัยสำคัญที่กำหนดแล้ว แปลว่าค่าเฉลี่ยของ ประชากรไม่แตกต่างกัน ไม่เช่นนั้น แปลว่า ค่าเฉลี่ยของประชากรแตกต่างกันอย่างน้อย หนึ่งคู่ ตาร าง ในที่นี้ค่าพีคือ Sig. = 0.009 ซึ่งมีค่าไม่ เกินกว่าระดับนัยสำคัญ 0.05 ดังนั้น จึง สรุปว่าค่าเฉลี่ยของประชากรแตกต่างกัน อย่างน้อยหนึ่งคู่ ถ้าค่าเฉลี่ยของประชากรไม่ แตกต่างกันแล้ว ก็ยุติการทดสอบเพียงเท่านี้ แต่ในที่นี้ค่าเฉลี่ยของ ประชากรแตกต่าง ดังนั้นจึง ต้องตรวจสอบต่อไป โดยจะดู ตาราง Multiple Comparisons ว่ามีค่าเฉลี่ยคู่ ใดบ้างที่แตกต่างกัน ดังต่อไปนี้ เอกสารหน้า 5

6 ตาราง Multiple Comparisons ถ้าค่าเฉลี่ยของประชากร แตกต่างกันแล้ว จะมี สัญลักษณ์ "*""*" ปรากฏอยู่ที่มุมขวาบน ของผลต่าง ในที่นี้เลือกใช้สถิติ Scheffe และเลือก ระดับนัยสำคัญทาง สถิติที่ 0.05 ปรากฏว่าคู่ที่มี ความแตกต่างกันมี สองคู่คือ แบบที่ 2 กับแบบที่ 3 และ แบบที่ 3 กับแบบที่ 4 เอกสารหน้า 5

7 ตาราง Homogeneous Subsets ค่าเฉลี่ยที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ โปรแกรม จะจัดให้อยู่ในเซตเดียวกัน ในที่นี้โปรแกรมจัด ได้ 2 เซตย่อยคือ เซตที่ 1 มี 3 กลุ่ม ประกอบด้วย แบบที่ 2 แบบที่ 4 และ แบบที่ 1 เซตที่ 2 มี 2 กลุ่ม ประกอบด้วย แบบที่ 1 และแบบที่ 3 แบบที่ 1 อยู่ ทั้งใน เซตที่ 1 และ เซตที่ 2 เอกสารหน้า 6


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์ความแปรปรวน แบบ หนึ่งทาง สถิติที (t) ทดสอบได้เฉพาะค่าเฉลี่ย ไม่เกินสองกลุ่ม แต่การวิเคราะห์ความ แปรปรวน (ANOVA) สามารถทดสอบ ค่าเฉลี่ยได้ตั้งแต่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google