งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

BC428: Research in Business Computer1 บทที่ 12 การวิเคราะห์การถดถอย (ต่อ)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "BC428: Research in Business Computer1 บทที่ 12 การวิเคราะห์การถดถอย (ต่อ)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 BC428: Research in Business Computer1 บทที่ 12 การวิเคราะห์การถดถอย (ต่อ)

2 BC428: Research in Business Computer2 การวิเคราะห์การถดถอยพหุเชิงเส้น (Multiple Linear Regression analysis) •เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรมากกว่า 2 ตัว •ตัวแปรอิสระที่มีจำนวนมีมากกว่า 1 ตัว (ใช้ สัญลักษณ์ X1,X2,…) •ตัวแปรตาม 1 ตัว (ใช้สัญลักษณ์ Y)

3 BC428: Research in Business Computer3 สมการการถดถอยเชิงเส้นของประชากร Y = β 0 + β 1 X 1 + β 2 X 2 + … + β k X k + ε สมการการถดถอยเชิงเส้นของกลุ่มตัวอย่าง Y = b 0 + b 1 X 1 + b 2 X 2 +… + b k X k + e สมการจากการพยากรณ์ (การประมาณค่า) = b 0 + b 1 X 1 + b 2 X 2 + … + b k X k

4 BC428: Research in Business Computer4 ขั้นตอนการวิเคราะห์การถดถอยพหุเชิงเส้น •เลือกตัวแบบ (Model) สำหรับการวิเคราะห์ •สร้างสมการการพยากรณ์ •ตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้น

5 BC428: Research in Business Computer5 ค่าสถิติที่ควรรู้ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุ (Correlation Coefficient) •เป็นค่าที่แสดงขนาดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ ทั้งหมด กับตัวแปรตาม •สัญลักษณ์ที่ใช้คือ r •ค่าที่คำนวณได้อยู่ในช่วงระหว่าง 0 ถึง 1 r เท่ากับ 0.54 หมายความว่า ?

6 BC428: Research in Business Computer6 ค่าสัมประสิทธิ์การกำหนดพหุ (The Coefficient of Determination) •ใช้แสดงความแปรผันที่เกิดขึ้นกับตัวแปร Y มี ผลเนื่องมากจากตัวแปร X ทุกตัวแปร คิดเป็นกี่ เปอร์เซ็นต์ •เพื่อศึกษาว่า สมการการประมาณค่า มีความ เหมาะสมที่จะนำไปใช้ในได้มากหรือน้อย •สัญลักษณ์ที่ใช้คือ r 2 •ค่าที่คำนวณได้อยู่ในช่วงระหว่าง 0 ถึง 1 ค่า r2 มีค่าเท่ากับ 0.64 หมายความว่า ?

7 BC428: Research in Business Computer7 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณ (Standard Error of the Estimate) •ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากการนำตัวแปร อิสระมาใช้ในการประมาณค่าตัวแปรตาม •สัญลักษณ์ที่ใช้คือ = 2.3 บาท หมายความว่า ?

8 BC428: Research in Business Computer8 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุ (Regression Coefficient) จะต้องแยกการทดสอบเป็น 2 ขั้นตอนคือ 1.การทดสอบสัมประสิทธิ์การถดถอย โดยรวม สมมติฐาน H 0 : β 1 = β 2 = … = β k = 0 H1 : มี β i อย่างน้อย 1 ตัวที่ไม่เท่ากับศูนย์

9 BC428: Research in Business Computer9 2. การทดสอบสัมประสิทธิ์การถดถอยแต่ละ ค่า สมมติฐาน H 0 : β i = 0 H 1 : β i  0

10 BC428: Research in Business Computer10 การสร้างสมการการถดถอยพหุเชิงเส้น •วิธี Enter ในการวิเคราะห์จะได้ตัวแบบ (Model) เพียง 1 แบบเท่านั้น •วิธี Forward •วิธี Backward •วิธี Stepwise •วิธี Remove

11 BC428: Research in Business Computer11 ลักษณะของคำถามในแบบสอบถาม 1.ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์............................. บาท 2.จำนวนพนักงานขาย................................... คน 3.ระยะเวลาจัดตั้งบริษัท.................................. ปี 4.จำนวนรุ่นของรถยนต์...................... รุ่น 5.ยอดขายรถยนต์................................. คัน Data12_2.sav ตัวแปรอิสระ(X) คือ ? ตัวแปรตาม (Y) คือ ? คำสั่ง Analyze  Regression  Linear …

12 BC428: Research in Business Computer12

13 BC428: Research in Business Computer13 -สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R)= 0.888 หมายความว่า ยอดขายรถยนต์มี ความสัมพันธ์กับจำนวนพนักงานขาย ค่าประชาสัมพันธ์ และระยะเวลา จัดตั้งบริษัท ในระดับสูง (เนื่องจากค่า R มีค่ามาก) -สัมประสิทธิ์การกำหนด (R 2 )= 0.731 หมายความว่า อิทธิพลของ จำนวนพนักงานขาย ค่าประชาสัมพันธ์ และระยะเวลาจัดตั้งบริษัท ที่มี ต่อยอดขายรถยนต์คิดเป็น 73.1 เปอร์เซ็นต์ ที่เหลืออีก 26.9 เปอร์เซ็นต์ เป็นผลเนื่องมาจากตัวแปรอื่น -ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณ = 4.942 หมายความ ว่า การประมาณค่าของยอดขายรถยนต์ มีความคลาดเคลื่อน เกิดขึ้น เท่ากับ 4.942 ร้อยคัน (ใช้หน่วยเดียวกับหน่วยของตัวแปรตาม) เลือก Model ที่ R 2 มาก ที่สุด

14 BC428: Research in Business Computer14

15 BC428: Research in Business Computer15 ทดสอบสมมติฐาน 1.H 0 : ตัวแปร Y ไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับตัวแปร Xi ทั้ง 3 ตัว H 1 : มีตัวแปร Xi อย่างน้อย 1 ตัวแปรที่มี ความสัมพันธ์เชิงเส้นกับตัวแปร Y 2.สถิติทดสอบ คือ F = 13.687 3.ค่า Sig = 0.000 4.ระดับนัยสำคัญ(  ) = 0.05 5.ค่า Sig <  แสดงว่าปฏิเสธสมมติฐานหลัก นั่นมีตัว แปร Xi อย่างน้อย 1 ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้น กับตัวแปร Y ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

16 BC428: Research in Business Computer16 ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อยอดขายรถยนต์มากที่สุด คือ จำนวน พนักงานขาย (เนื่องจากมีค่า Beta มากที่สุด) การทดสอบจะต้องทดสอบ β 3 ค่า

17 BC428: Research in Business Computer17 การทดสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่าง ยอดขายรถยนต์กับจำนวนพนักงานขาย 1.Ho : β 1 = 0 H1 : β 1 ≠ 0 2.สถิติทดสอบ คือ t = 3.374 3.ค่า Sig = 0.006 4.ระดับนัยสำคัญ(  ) = 0.05 5.ค่า Sig <  แสดงว่าปฏิเสธสมมติฐานหลัก นั่น คือ β 1 ≠ 0 หมายความยอดขายรถยนต์มี ความสัมพันธ์กับจำนวนพนักงานขายแบบเชิงเส้น ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

18 BC428: Research in Business Computer18 การทดสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างยอดขาย รถยนต์กับค่าประชาสัมพันธ์ 1.Ho : β 2 = 0 H1 : β 2 ≠ 0 2.สถิติทดสอบ คือ t = 2.915 3.ค่า Sig = 0.014 4.ระดับนัยสำคัญ(  ) = 0.05 5.ค่า Sig <  แสดงว่าปฏิเสธสมมติฐานหลัก นั่นคือ β 2 ≠ 0 หมายความยอดขายรถยนต์มีความสัมพันธ์กับ ค่าประชาสัมพันธ์แบบเชิงเส้น ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

19 BC428: Research in Business Computer19 การทดสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างยอดขาย รถยนต์กับระยะเวลาจัดตั้งบริษัท 1.H o : β 3 = 0 H 1 : β 3 ≠ 0 2.สถิติทดสอบ คือ t = -2.232 3.ค่า Sig = 0.047 4.ระดับนัยสำคัญ(  ) = 0.05 5.ค่า Sig <  แสดงว่าปฏิเสธสมมติฐานหลัก นั่นคือ β 3 ≠ 0 หมายความยอดขายรถยนต์มีความสัมพันธ์กับ ระยะเวลาจัดตั้งบริษัทแบบเชิงเส้น ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

20 BC428: Research in Business Computer20 จากสมการ ^ Y = b 0 + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 3 X 3 จะได้ ^ ยอดขายรถยนต์ = 15.552 + 0.947(จำนวนพนักงาน) + 0.053(ค่าประชาสัมพันธ์) – 0.377(ระยะเวลาจัดตั้งบริษัท)

21 BC428: Research in Business Computer21 วิธีการพยากรณ์ค่า เช่น เมื่อ จำนวนพนักงาน = 10 คน, ค่าประชาสัมพันธ์ = 200,000 บาท และระยะเวลาจัดตั้งบริษัท = 5 ปี ยอดขายรถยนต์โดยประมาณ จะเป็น ^ ยอดขายรถยนต์ = 15.552 + 0.947(10) + 0.053(200) – 0.377(5) = 33.737 ร้อยคัน = 3,373.7 คัน

22 BC428: Research in Business Computer22

23 BC428: Research in Business Computer23

24 BC428: Research in Business Computer24

25 BC428: Research in Business Computer25 ผลการวิเคราะห์ ตัวแปร ค่าสัมประสิทธิ์การ ถดถอยไม่ปรับ มาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์การ ถดถอยปรับ มาตรฐาน tSig. ค่าคงที่ จำนวนพนักงานขาย ค่าประชาสัมพันธ์ ระยะเวลาจัดตั้งบริษัท 15.552 0.947 0.053 -0.377 0.495 0.436 -0.320 3.339 3.374 2.915 -2.232 0.007 0.006 0.014 0.047 R 2 =0.731, F=13.687, Sig of F=0.000 จากตาราง เป็นผลการวิเคราะห์ความถดถอยของยอดขาย รถยนต์ที่มีอิทธิพลต่อปัจจัยต่าง ๆ โดยใช้วิธี Stepwise ในการ คัดเลือกตัวแปร โดยพบว่ายอดขายรถยนต์มีความสัมพันธ์แบบเชิง เส้นกับจำนวนพนักงานขาย ค่าประชาสัมพันธ์ และระยะเวลาในการ จัดตั้งบริษัท และสามารถสร้างสมการการถดถอยพหุเชิงเส้นได้ ดังนี้ ยอดขายรถยนต์ = 15.552 + 0.947(จำนวนพนักงาน) + 0.053 (ค่าประชาสัมพันธ์) – 0.377(ระยะเวลาจัดตั้งบริษัท)

26 BC428: Research in Business Computer26 ลองดูผลการทดสอบโดยวิธี Enter

27 BC428: Research in Business Computer27 ลอง run ใหม่ แบบตัดตัวแปร จำนวนรุ่นของรถยนต์ ทิ้ง

28 BC428: Research in Business Computer28 ผลการ run วิธี Enter รอบ 2 ^ ยอดขายรถยนต์ = 15.552 + 0.947(จำนวนพนักงาน) + 0.053(ค่าประชาสัมพันธ์) – 0.377(ระยะเวลาจัดตั้งบริษัท)

29 BC428: Research in Business Computer29 การตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของสมการ การถดถอย •ค่า e มีค่าเฉลี่ยเท่ากับศูนย์ •ค่า e มีความแปรปรวนคงที่ •ค่า e มีการแจกแจงแบบปกติ •ค่า e แต่ละตัวจะต้องเป็นอิสระต่อกัน •ตัวแปรอิสระแต่ละตัวต้องเป็นอิสระกัน (เพิ่ม จากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย)

30 BC428: Research in Business Computer30 1) ค่า e มีค่าเฉลี่ยเท่ากับศูนย์ ไม่ต้องทดสอบ ผ่านเลย 2) ค่า e มีความแปรปรวนคงที่

31 BC428: Research in Business Computer31 3) ค่า e มีการแจกแจงแบบปกติ 4) ค่า e แต่ละตัวจะต้องเป็นอิสระต่อกัน

32 BC428: Research in Business Computer32 5) ตัวแปรอิสระแต่ละตัวต้องเป็นอิสระกัน

33 BC428: Research in Business Computer33 จากผลลัพธ์พบว่า ค่า Tolerance และ VIF มีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่า ตัวแปรอิสระแต่ละตัวต้องเป็นอิสระกัน การตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของสมการการถดถอย ใน กฎทั้ง 5 ข้อ คือ ค่า e มีค่าเฉลี่ยเท่ากับศูนย์, ค่า e มีความ แปรปรวนคงที่, ค่า e มีการแจกแจงแบบปกติ, ค่า e แต่ละ ตัวจะต้องเป็นอิสระต่อกัน และ ตัวแปรอิสระแต่ละตัวต้อง เป็นอิสระกัน ซึ่งจากการตรวจสอบ พบว่าผ่านกฎทั้ง 5 ข้อ ทำให้สมการการถดถอยพหุเชิงเส้นที่สร้างขึ้น สามารถ นำไปใช้ในการพยากรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

34 BC428: Research in Business Computer34 แบบฝึกหัดท้ายบท ข้อ 2


ดาวน์โหลด ppt BC428: Research in Business Computer1 บทที่ 12 การวิเคราะห์การถดถอย (ต่อ)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google