งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบตัว เลขฐานสิบสอง สัญลักษณ์หรือเลขโดดที่ใช้ในระบบตัว เลขฐานสิบสอง มี 1 2 ตัว แต่เรามีเลขโดดใช้เพียง 1 0 ตัว ดังนั้น จึงใช้สัญลักษณ์แทนเลขโดดอีก สองตัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบตัว เลขฐานสิบสอง สัญลักษณ์หรือเลขโดดที่ใช้ในระบบตัว เลขฐานสิบสอง มี 1 2 ตัว แต่เรามีเลขโดดใช้เพียง 1 0 ตัว ดังนั้น จึงใช้สัญลักษณ์แทนเลขโดดอีก สองตัว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ระบบตัว เลขฐานสิบสอง สัญลักษณ์หรือเลขโดดที่ใช้ในระบบตัว เลขฐานสิบสอง มี 1 2 ตัว แต่เรามีเลขโดดใช้เพียง 1 0 ตัว ดังนั้น จึงใช้สัญลักษณ์แทนเลขโดดอีก สองตัว คือ A และ B แทน สิบ และสิบ เอ็ด ตามลำดับ ดังนั้น เลขโดดในระบบ ตัวเลขฐานสิบสอง คือ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A และ B

3 ตารางแสดงหลักและค่าประจำหลักใน ระบบตัวเลขฐานสิบสอง หลักที่... เจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่ง ค่า ประจำ หลัก...

4 หลักที่... เจ็ดหกห้าสี่สา ม สองหนึ่ง ค่า ประจำ หลัก... การเขียนตัวเลขแทนจำนวนในระบบตัว เลขฐานสิบสองเช่น 4A0B3 สิบสอง 3 อยู่ในหลักที่ หนึ่ง มีค่า เป็น 3 × 1 3 B 0 A อยู่ในหลักที่ สอง B มีค่า เป็น B × 12 1 อยู่ในหลักที่ สาม 0 มีค่า เป็น 0 × 12 2 อยู่ในหลักที่ สี่ A มีค่า เป็น A × 12 3 4 อยู่ในหลักที่ ห้า 4 มีค่า เป็น 4 × 12 4 = 11 × 12 1 = 10 × 12 3

5 หลักที่... เจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่ง ค่า ประจำ หลัก... จงเขียน A20B6 สิบสอง ให้อยู่ใน ระบบตัวเลขฐานสิบ วิธี ทำ A20B6 สิบสอง = (A×12 4 )+(2×12 3 )+(0×12 2 )+( B×12 1 )+(6×1) = (10×12 4 )+(2×12 3 )+(0×12 2 )+ (11×12 1 )+(6×1) = 207360 + 3456 + 132 + 6 = 210954 = (10×20736)+(2×1728)+(11× 12)+(6×1)

6 การเขียน ระบบตัวเลขฐานสิบ ให้อยู่ในระบบตัวเลขฐาน สิบ สอง ทำได้โดยการหาร ด้วย 12 ดังนี้

7 จงเขียน 3275 ให้อยู่ในระบบ ตัวเลขฐาน สิบสองวิธี ทำ ) 327 5 12 272 ) 1 2 เศษ 11 คือ B 22 เศษ 8 ) 1 21 เศษ 10 คือ A ดังนั้น 3,275 = 1A8B สิบ สอง

8 การเปลี่ยนฐานใน ระบบตัวเลข ถ้าต้องการเปลี่ยนฐานที่ กำหนดให้เป็นฐานอื่นๆ และ ฐานทั้งคู่ไม่ใช่ฐานสิบ ทำได้ โดยการเปลี่ยนตัวเลขที่ กำหนดเป็นเลขฐานสิบก่อน เช่น

9 จงเปลี่ยน 234 ห้า ให้อยู่ในระบบ ตัวเลขฐานสอง วิธี ทำ 234 ห้า เปลี่ยน 234 ห้า ให้เป็นตัวเลขใน ระบบตัวเลขฐานสิบ =( 2×5 2 )+(3×5 1 )+(4×1 ) =( 2×25)+(3×5)+(4×1 ) 50 + 15 + 4 = = 69 เปลี่ยน 69 ให้เป็นระบบตัว เลขฐานสอง นำ 69 ไปการด้วย 2

10 2 )69 342) เศษ 1 17 เศษ 0 2) 8 เศษ 1 2) 4 เศษ 0 2) 2 เศษ 0 2) 1 เศษ 0 ดังนั้น 234 ห้า = 1000101 สอง

11 สรุป การทำเลขฐานต่าง ๆ ให้ เป็นระบบเลขฐานสิบ ทำได้โดย การ นำเลขโดดคูณกับค่าประจำ หลักของเลขฐานนั้น ๆ การทำระบบตัวเลขฐานสิบ ให้เป็น เลขฐานต่าง ๆ ให้ นำตัวเลขฐาน ไปหารจำนวนนั้น เช่น ทำ 125 ให้เป็นเลขฐานสี่ ให้ นำ 4 ไปหาร 125


ดาวน์โหลด ppt ระบบตัว เลขฐานสิบสอง สัญลักษณ์หรือเลขโดดที่ใช้ในระบบตัว เลขฐานสิบสอง มี 1 2 ตัว แต่เรามีเลขโดดใช้เพียง 1 0 ตัว ดังนั้น จึงใช้สัญลักษณ์แทนเลขโดดอีก สองตัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google