งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Appendix A2 จัดทำโดย นางสาว อารยาจำปัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 เลขที่ 24 เสนอ อาจารย์ ชัยสิทธิ์ พงษ์พัฒน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Appendix A2 จัดทำโดย นางสาว อารยาจำปัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 เลขที่ 24 เสนอ อาจารย์ ชัยสิทธิ์ พงษ์พัฒน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Appendix A2 จัดทำโดย นางสาว อารยาจำปัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 เลขที่ 24 เสนอ อาจารย์ ชัยสิทธิ์ พงษ์พัฒน

2 Combine รวมกัน การนำสิ่งของหรืออื่นๆ ตั้งแต่ 2 ชิ้นขึ้นไป มาผนวกเขาด้วยกัน หรือนำมาอยู่ร่วมกัน เช่น combine radicals แปลว่า การ รวมกันของอนุมูล

3 Denominator ตัวหาร เลขที่นำมาหารตัวตั้ง เช่น 36 ÷ 6 โดยที่ 6 คือตัวหาร 36 คือตัวตั้ง 120 ÷ 12 โดยที่ 12 คือตัวหาร 120 คือตัวตั้ง

4 Multiplication การ คูณ การคูณ คือ การดำเนินการทาง คณิตศาสตร์อย่างหนึ่ง ทำให้เกิดการเพิ่ม หรือลดจำนวนจำนวนหนึ่งเป็นอัตรา การ คูณเป็นหนึ่งในสี่ของการดำเนินการ พื้นฐานของเลขคณิตมูลฐาน การคูณ สามารถนิยามบนจำนวนธรรมชาติว่าเป็น การบวกที่ซ้ำๆ กัน ตัวอย่างเช่น 4 คูณ ด้วย 3 หมายถึงการบวกจำนวน 4 เข้าไป 3 ชุด ดังนี้ 4 + 4 + 4 = 12

5 Numerator ตัวเศษ ตัวเลขที่อยู่ด้านบนของ เศษส่วน เป็นตัวบ่งบอกว่ามีจำนวน ส่วนที่เท่ากันอยู่เท่าไรในส่วนรวม ทั้งหมด เช่น ใน เศษส่วน 3/4 ตัวเลข 3 คือตัวเศษ หมายความว่ามีวัตถุ 3 ส่วนจาก ทั้งหมด 4 ส่วน ซึ่งแต่ละส่วนมี ขนาดเท่าๆ กันคือ 1/4

6 Decimal ทศนิยม การเขียนตัวเลขประเภท เศษส่วนเป็น 10 หรือ 10 ยกกำลัง ต่างๆ แต่เปลี่ยนรูปจากเศษส่วนมา เป็นรูปทศนิยม โดยใช้เครื่องหมาย. ( จุด ) แทน เช่น ส่วนที่แรเงาคือ 7/10 = 0.7

7 Notation เครื่องหมาย สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ที่ ใช้เพื่อให้เข้าใจโดยทั่วกันและ เป็นสัญลักษณ์ที่จะช่วยให้สื่อ ความหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น = คือ เครื่องหมายเท่ากับ + คือ เครื่องหมายบวก - คือ เครื่องหมายลบ เป็นต้น

8 Cube root ราก ที่สาม ในทางคณิตศาสตร์ รากที่ สาม ของจำนวน x คือจำนวนที่เมื่อ คูณด้วยตัวมันเองแล้ว นำผลลัพธ์ ไปคูณตัวมันเองอีกครั้ง จะได้ค่า x ตัวอย่างเช่น รากที่สามของ 8 คือ 2 เพราะว่า 2x2x2 = 8

9 ขอบคุ ณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt Appendix A2 จัดทำโดย นางสาว อารยาจำปัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 เลขที่ 24 เสนอ อาจารย์ ชัยสิทธิ์ พงษ์พัฒน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google