งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎเกณฑ์เบื้องต้น เกี่ยวกับการนับ. จุดประสงค์การเรียนรู้ 1 ด้านความรู้ 1 ด้านความรู้ 1.1 นักเรียนสามารถสรุปกฎเกณฑ์เบื้องต้นการนับได้ 1.2 นักเรียนสามารถนำกฎเกณฑ์การนับไปใช้ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎเกณฑ์เบื้องต้น เกี่ยวกับการนับ. จุดประสงค์การเรียนรู้ 1 ด้านความรู้ 1 ด้านความรู้ 1.1 นักเรียนสามารถสรุปกฎเกณฑ์เบื้องต้นการนับได้ 1.2 นักเรียนสามารถนำกฎเกณฑ์การนับไปใช้ได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎเกณฑ์เบื้องต้น เกี่ยวกับการนับ

2

3 จุดประสงค์การเรียนรู้ 1 ด้านความรู้ 1 ด้านความรู้ 1.1 นักเรียนสามารถสรุปกฎเกณฑ์เบื้องต้นการนับได้ 1.2 นักเรียนสามารถนำกฎเกณฑ์การนับไปใช้ได้ 2 ด้านทักษะกระบวนการ 2 ด้านทักษะกระบวนการ 2.1 นักเรียนคิดสรุปและแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน มีระบบ มีเหตุผล 2.2 นักเรียนสามารถสื่อความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจกระบวนการคิด 2.3 นักเรียนคิดแก้ปัญหาโจทย์อย่างหลากหลาย สำเร็จลุล่วง 3 ด้านคุณลักษณะ 3 ด้านคุณลักษณะ 3.1 นักเรียนขยัน สนใจ อดทนในการแก้ปัญหา 3.2 นักเรียนมีความสามัคคี รู้จักทำงานร่วมกัน 3.3 นักเรียนมีความซื่อสัตย์ในการทำงาน

4 สาระการเรียนรู้ ในชีวิตประจำวันจะพบปัญหาในเรื่องการนับจำนวนวิธีการเกิด กิจกรรมบางอย่างเช่น อยากทราบจำนวนครั้งของการแข่งขัน ฟุตบอลเมื่อทราบจำนวนทีมที่เข้าแข่งขัน วิธีการจัดชุดเสื้อผ้า วิธีการจัดชุดอาหาร ฯลฯ คำตอบจำนวนวิธีของกิจกรรมเหล่านี้จะ บอกได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว ต้องใช้หลักของ “ กฎเกณฑ์เบื้องต้น เกี่ยวกับการนับ ” ในชีวิตประจำวันจะพบปัญหาในเรื่องการนับจำนวนวิธีการเกิด กิจกรรมบางอย่างเช่น อยากทราบจำนวนครั้งของการแข่งขัน ฟุตบอลเมื่อทราบจำนวนทีมที่เข้าแข่งขัน วิธีการจัดชุดเสื้อผ้า วิธีการจัดชุดอาหาร ฯลฯ คำตอบจำนวนวิธีของกิจกรรมเหล่านี้จะ บอกได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว ต้องใช้หลักของ “ กฎเกณฑ์เบื้องต้น เกี่ยวกับการนับ ” กฎข้อที่ 1 กิจกรมหนึ่งมีการกระทำ 2 ขั้นตอนที่เป็นอิสระกัน ขั้นที่ 1 มีวิธีการเกิด n 1 วิธี ขั้นที่ 2 มีวิธีการเกิด n 2 วิธี จะมีวิธีที่ แตกต่างกันของการเกิดกิจกรรมนั้นเท่ากับ n 1 n 2 วิธี กฎข้อที่ 2 กิจกรมหนึ่งมีการกระทำ k ขั้นตอนที่เป็นอิสระกัน ขั้นที่ 1 มีวิธีการเกิด n 1 วิธี ขั้นที่ 2 มีวิธีการเกิด n 2 วิธี............ ขั้น ที่ k มีวิธีการเกิด n k วิธี จะมีวิธีที่แตกต่างกันของการเกิดกิจกรรม นั้นเท่ากับ n 1 n 2....... n k วิธี

5 ตัวอย่าง ตัวอย่างที่ 1 มีเลข 5, 7 นำมาเขียนเรียงกันได้ดังนี้ 57 75 ได้ต่างกัน 2 แบบ หรือ 2 วิธี ได้ต่างกัน 2 แบบ หรือ 2 วิธีแนวการคิด มีเลขสองตัว นำมาเขียนเรียงกันเป็นเลขสองหลัก _ _ ขั้นที่ 1 เลือกเลขมาใส่หลักหน่วย ได้ 2 วิธี _ _ ขั้นที่ 1 เลือกเลขมาใส่หลักหน่วย ได้ 2 วิธี หลักสิบ หลักหน่วย ( มีเลขให้เลือก 2 ตัว คือ 5 หรือ 7) หลักสิบ หลักหน่วย ( มีเลขให้เลือก 2 ตัว คือ 5 หรือ 7) ขั้นที่ 2 เลือกเลขมาใส่หลักสิบ ได้ 1 วิธี ขั้นที่ 2 เลือกเลขมาใส่หลักสิบ ได้ 1 วิธี ( หลังจากใส่เลขในหลักหน่วยแล้ว เหลือเลข เพียง 1 ตัว ) ( หลังจากใส่เลขในหลักหน่วยแล้ว เหลือเลข เพียง 1 ตัว ) ดังนั้น จะมีวิธีการเรียงเลขได้ต่างกัน เท่ากับ 2 ? 1 = 2 วิธี

6 ตัวอย่าง มีเลข 3, 5, 2 นำมาเขียนเรียงกันได้ดังนี้ ตัวอย่าง มีเลข 3, 5, 2 นำมาเขียนเรียงกันได้ดังนี้ 352523235 325532253 ได้แตกต่างกัน 6 วิธี แนวการคิดมีเลขสามตัว นำมาเขียนเรียงกันเป็น เลขสามหลัก _ _ _ หลักร้อย หลักสิบ หลักหน่วย หลักร้อย หลักสิบ หลักหน่วย ขั้นที่ 1 เลือกเลขมาใส่หลักหน่วยได้ 3 วิธี ( มีเลขให้เลือก 3 ตัว คือ 3 หรือ 5 หรือ 2) ขั้นที่ 2 เลือกเลขมาใส่หลักสิบได้ 2 วิธี ขั้นที่ 2 เลือกเลขมาใส่หลักสิบได้ 2 วิธี ( หลังจากใส่เลขในหลักหน่วย เหลือ เลข 2 ตัว ) ( หลังจากใส่เลขในหลักหน่วย เหลือ เลข 2 ตัว ) ขั้นที่ 3 เลือกเลขมาใส่หลักร้อยได้ 1 วิธี ( หลังจากใส่เลขในหลักสิบ เหลือเลข 1 ตัว ) ดังนั้นจะมีวิธีการเรียงเลขได้แตกต่างกันทั้งหมดเท่ากับ 3 ? 2 ? 1 = 6 วิธี

7 แผนภาพต้นไม้ (Tree diagram) เราสามารถใช้แผนภาพต้นไม้แสดงการหาจำนวนวิธีที่ แตกต่างกัน จากตัวอย่างที่ 2 หลักร้อย หลักสิบ หลักหน่วย เรียงได้ จำนวน 2 352 2 352 5 3 2 5 325 5 325 3 523 3 523 2 5 3 2 532 2 532

8 หลักร้อย หลักสิบ หลักหน่วย เรียงได้จำนวน 5 235 5 235 3 2 5 3 253 3 253 จากแผนภาพต้นไม้ จะได้รูปแบบการเรียงของตัวเลขสามตัว แตกต่างกัน 6 วิธี หมายเหตุ จากตัวอย่างที่ 1 และตัวอย่างที่ 2 จากแนวการ คิด ถ้าขั้นที่ 1 นำเลขไปใส่หลักอื่นที่ไม่ใช่หลักหน่วยก่อน หรือ ขั้นที่ 2 นำเลขไปใส่หลักร้อยก่อนหลักสิบ จะได้คำตอบเหมือนกัน หรือไม่ ?

9


ดาวน์โหลด ppt กฎเกณฑ์เบื้องต้น เกี่ยวกับการนับ. จุดประสงค์การเรียนรู้ 1 ด้านความรู้ 1 ด้านความรู้ 1.1 นักเรียนสามารถสรุปกฎเกณฑ์เบื้องต้นการนับได้ 1.2 นักเรียนสามารถนำกฎเกณฑ์การนับไปใช้ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google