งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 วงจรการบริหารงาน บุคคล คัดเลือก ปฐมนิเทศและ มอบหมายงาน ประเมิน การปฏิบัติงาน เลื่อนระดับ ปรับตำแหน่ง ให้ออก นิเทศ พัฒนา วิเคราะห์งาน กำหนดบทบาทหน้าที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 วงจรการบริหารงาน บุคคล คัดเลือก ปฐมนิเทศและ มอบหมายงาน ประเมิน การปฏิบัติงาน เลื่อนระดับ ปรับตำแหน่ง ให้ออก นิเทศ พัฒนา วิเคราะห์งาน กำหนดบทบาทหน้าที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 1

4 วงจรการบริหารงาน บุคคล คัดเลือก ปฐมนิเทศและ มอบหมายงาน ประเมิน การปฏิบัติงาน เลื่อนระดับ ปรับตำแหน่ง ให้ออก นิเทศ พัฒนา วิเคราะห์งาน กำหนดบทบาทหน้าที่

5 จุดอ่อนของการบริหารงาน บุคคล ณ วันนี้ ตามวงจรการ บริหารงานบุคคล ในองค์กรโดยทั่วไป ท่านคิดว่ามีจุดอ่อน หรือข้อจำกัดใน เรื่องใดบ้าง

6 2

7

8 การประเมินศักยภาพของ บุคคล 1. ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain ) … ความรู้ ความคิด 2. ด้านเจตคติ (Affective Domain) ……. เจตคติ ความมุ่งมั่นในงาน 3. ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain ) … ทักษะปฏิบัติ 4. ทักษะการจัดการ ( Management Skill )

9

10 1. ถามตรง ( Direct Questions) - ต้องการเสริมความรู้ ทักษะ ในด้านใดบ้าง มากน้อยเพียงใด - ประสบปัญหาอุปสรรคใน การทำงาน ในลักษณะใดบ้าง

11

12

13 การประเมิน การ ปฏิบัติงาน Performance Assessment

14

15 พฤติกรรมการ ปฏิบัติงานเชิงระบบ วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน / ปัญหา งานในหน้าที่ ค้นหา พัฒนาทางเลือก ใหม่ ๆ เพื่อยกระดับ คุณภาพงาน วางแผนปฏิบัติงาน อย่างเป็นระบบ ปฏิบัติงานตามแผน อย่างมีประสิทธิภาพ ประเมินผล การปฏิบัติงาน

16

17


ดาวน์โหลด ppt 1 วงจรการบริหารงาน บุคคล คัดเลือก ปฐมนิเทศและ มอบหมายงาน ประเมิน การปฏิบัติงาน เลื่อนระดับ ปรับตำแหน่ง ให้ออก นิเทศ พัฒนา วิเคราะห์งาน กำหนดบทบาทหน้าที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google