งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลงานประจำปีงบประมาณ 2553 หน่วยเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลงานประจำปีงบประมาณ 2553 หน่วยเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลงานประจำปีงบประมาณ 2553 หน่วยเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน

2 หน่วยเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน 1. งานเยี่ยมบ้าน1. งานเยี่ยมบ้าน 2. งานสร้างเครือข่ายและส่งต่อ2. งานสร้างเครือข่ายและส่งต่อ 3. งานนิเทศนักศึกษา3. งานนิเทศนักศึกษา 4. งานบริหารจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์ ทางการแพทย์4. งานบริหารจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์ ทางการแพทย์ 5. งานประเมินการควบคุมการติดเชื้อ5. งานประเมินการควบคุมการติดเชื้อ 6. งานเสริมพลังในโครงการสร้างเสริม สุขภาพ6. งานเสริมพลังในโครงการสร้างเสริม สุขภาพ 7. งานปรึกษารายครอบครัว7. งานปรึกษารายครอบครัว ตามแผนปฏิบัติงาน งป.53

3 ต. ค.- ธ. ค.52 ม. ค.- มี. ค.53 เม. ย.- มิ. ย.53 ก. ค.- ส. ค.53 จำนวนผป.( คน ) 23 12 14 15 9 7 7 8 2 2 2 3 แผนภาพที่ 1 แสดงจำนวนผู้ป่วย จำแนกตามสังกัด เยี่ยม บ้าน ส่ง ต่อ นิเท ศ บริหาร เครื่องมือ ประเมิ น IC เสริม พลัง ปรึกษ า

4 แผนภาพที่ 2 แสดงจำนวนครั้งในการเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน ต. ค.- ธ. ค.52 ม. ค.- มี. ค.53 เม. ย.- มิ. ย.53 ก. ค.- ส. ค.53 จำนวนผป.( คน ) เยี่ยม บ้าน ส่ง ต่อ นิเท ศ บริหาร เครื่องมือ ประเมิ น IC เสริม พลัง ปรึกษ า

5 แผนภาพที่ 3 แสดงจำนวนครั้งในการส่งต่อผู้ป่วย จำนวนผป.( คน ) เยี่ยม บ้าน ส่ง ต่อ นิเท ศ บริหาร เครื่องมือ ประเมิ น IC เสริม พลัง ปรึกษ า

6 เยี่ยม บ้าน ส่ง ต่อ นิเท ศ บริหาร เครื่องมือ ประเมิ น IC เสริม พลัง ปรึกษา 25 2 แผนภาพที่ 4 แสดงจำนวนนักศึกษาที่มาลงทะเบียนฝึกเยี่ยมบ้าน

7 เยี่ยม บ้าน ส่ง ต่อ นิเท ศ บริหาร เครื่องมือ ประเมิ น IC เสริม พลัง ปรึกษ า 7 18 แผนภาพที่ 5 แสดงจำนวนนักศึกษาที่มาฝึกเยี่ยมบ้าน

8 เยี่ยม บ้าน ส่ง ต่อ นิเท ศ บริหาร เครื่องมือ ประเมิ น IC เสริม พลัง ปรึกษ า จำนวน เดิม รับบริจาค เพิ่ม จำนวน ครั้งที่ใช้ มูลค่า ของ ลด ค่าใช้จ่าย 1. เตียง 7420 13,0 00 260,00 0 2. รถเข็น นั่ง 3119 3,00 0 57,000 3. ถัง ออกซิเจ น 9328 7,00 0 196,00 0 4.Suctio n 71030 5,00 0 150,00 0 5. ที่นอน ลม 119 9,00 0 81,000 6. หัวต่อ O2 6325 2,50 0 62,500 7. เสา น้ำเกลือ 1-1 1,50 0 1,500 8. หม้อ นอน 1-1200200 9. เก้าอี้ นั่งถ่าย 111400400 10.walk er 11---

9 เยี่ยม บ้าน ส่ง ต่อ นิเท ศ บริหาร เครื่องมือ ประเมิ น IC เสริม พลัง ปรึกษ า รวมเงินที่สามารถลดค่าใช้จ่ายให้ผู้ป่วยได้ 808,600 บาท

10 เยี่ยม บ้าน ส่ง ต่อ นิเท ศ บริหาร เครื่องมือ ประเมิ น IC เสริม พลัง ปรึกษ า กิจกรรม 1. สอนวัดไข้ เพื่อประเมินอาการผู้ป่วย 2. สอนล้างมือ 6 ขั้นตอน 3. สอนการจัดเก็บขยะ และการจัดการสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย 4. สอนวิธีการประเมินและการตัดสินใจ เกี่ยวกับ ภาวะฉุกเฉินของผู้ป่วย ตัวชี้วัด ยังไม่ได้เก็บข้อมูล

11 เยี่ยม บ้าน ส่ง ต่อ นิเท ศ บริหาร เครื่องมือ ประเมิ น IC เสริม พลัง ปรึกษ า 1. โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนของผู้ดูแล คุณ ยุพา ภรณ์ น้อง เขมนิฐ ป้านารี น. ท. บุญ ธรรม ลุงสม ชัย กวีวัฒน์

12 เยี่ยม บ้าน ส่ง ต่อ นิเท ศ บริหาร เครื่องมือ ประเมิ น IC เสริม พลัง ปรึกษ า 2. โครงการทบทวนการวางแผนจำหน่าย จนท. เยี่ยม บ้าน พยาบาล เจ้าของไข้ End of life care Stroke DM หน. หอผป. ศช. อช. CLT med surg

13 เยี่ยม บ้าน ส่ง ต่อ นิเท ศ บริหาร เครื่องมือ ประเมิ น IC เสริม พลัง ปรึกษ า 3. โครงการส่งต่อปลอดภัย หน่วยงานที่รับดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง ได้แก่ คลินิกศูนย์เวชศาสตร์ครอบครัวกองเรือยุทธการ คลินิกเวชศาสตร์ครอบครัวอาคารพักส่วนกลางทร. ศูนย์สุขภาพชุมชนเขาไม้แก้ว ศูนย์สุขภาพชุมชนบางเสร่ รพ. สัตหีบกม.10 ศูนย์บริการสาธารณสุขเมืองพัทยา รพ. มาบตาพุด รพ. อ่าวอุดม รพ. ยางสีสุราช จ. มหาสารคาม และรพ. รามาธิบดี เป็นต้น

14 เยี่ยม บ้าน ส่ง ต่อ นิเท ศ บริหาร เครื่องมือ ประเมิ น IC เสริม พลัง ปรึกษ า เบาหวาน บุญส่ง วาสนา สมหมายสุจิตรา เกียรติ ศักดิ์ Stroke สมชัย วินิจ ประชุมนิพนธ์ บุญ ยงค์

15 เยี่ยม บ้าน ส่ง ต่อ นิเท ศ บริหาร เครื่องมือ ประเมิ น IC เสริม พลัง ปรึกษ า อุบัติเหตุ นิภา กวีวัฒน์ ปราโมทย์โชคชัย เขมนิฐ

16 ข้อขัดข้อง / โอกาสพัฒนา 1. ผู้ป่วยมีข้อขัดข้อง / ไม่สะดวก ในการกลับมาตรวจ ตามนัด เช่นในเรื่อง ระยะเวลารอ คอยนาน การดูแล เรื่องอาหารและยาขณะรอตรวจ ค่าใช้จ่ายในการ เดินทาง / เคลื่อนย้ายผู้ป่วย เป็น ต้น 2. ข้อขัดข้องในการเบิก / ซื้อ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ไม่ เพียงพอจนถึงวันนัด 3. ผู้ดูแลไม่ได้รับการประเมิน ความพร้อมก่อนกลับ ใน การจัดเตรียมเครื่องมือ ความ มั่นใจในการดูแลและ ทักษะการใช้อุปกรณ์ทาง การแพทย์ ในการดูแลผู้ป่วย 4. ระยะเวลาในการประสานงาน ระหว่างหอผู้ป่วยและ หน่วยเยี่ยมบ้าน โอกาสพัฒนา

17 เก็บตก จบแล้วคร้าบบบบ..


ดาวน์โหลด ppt ผลงานประจำปีงบประมาณ 2553 หน่วยเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google