งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการการจัดการความรู้ เรื่อง เรียนรู้การเบิก - จ่ายวัสดุทาง ทันตกรรมอย่างมืออาชีพ คุณพวงทอง สกุลนุ่ม คลินิกทัน ตกรรมโรงพยาบาล คุณทิพมาศ เงินแจ้ง คลินิก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการการจัดการความรู้ เรื่อง เรียนรู้การเบิก - จ่ายวัสดุทาง ทันตกรรมอย่างมืออาชีพ คุณพวงทอง สกุลนุ่ม คลินิกทัน ตกรรมโรงพยาบาล คุณทิพมาศ เงินแจ้ง คลินิก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการการจัดการความรู้ เรื่อง เรียนรู้การเบิก - จ่ายวัสดุทาง ทันตกรรมอย่างมืออาชีพ คุณพวงทอง สกุลนุ่ม คลินิกทัน ตกรรมโรงพยาบาล คุณทิพมาศ เงินแจ้ง คลินิก ทันตกรรมพิเศษ วันพุธที่ 11 มิถุนายน 2551 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องบรรยาย อาคาร 5 ชั้น 8 ห้อง 8/1

2 เรียนรู้การเบิก - จ่ายวัสดุทางทัน ตกรรมอย่างมืออาชีพ ประเด็นสำคัญ ประเด็นสำคัญ การวางแผนงาน การบริหารจัดการ การบริหารจัดการ การเบิกจ่ายวัสดุทางทันตกรรม การเบิกจ่ายวัสดุทางทันตกรรม การแก้ไขปัญหา การแก้ไขปัญหา

3 การวางแผนงาน ต้องทราบถึงระบบงานภายในคลินิก ต้องทราบถึงระบบงานภายในคลินิก การบริการผู้ป่วย การบริการผู้ป่วย การเรียนการสอน การเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติของนักศึกษา การฝึกปฏิบัติของนักศึกษา

4 เรียนรู้การเบิก - จ่ายวัสดุทางทันตก รรมอย่างมืออาชีพ ประเด็นสำคัญ ประเด็นสำคัญ การวางแผนงาน การวางแผนงาน การบริหารจัดการ การเบิกจ่ายวัสดุทางทันตกรรม การเบิกจ่ายวัสดุทางทันตกรรม การแก้ไขปัญหา การแก้ไขปัญหา

5 การบริหารจัดการ จัดระบบบุคลากรในการช่วยงานข้างเก้าอี้ จัดระบบบุคลากรในการช่วยงานข้างเก้าอี้ จัดระบบและดำเนินการจัดเตรียมชุดเครื่องมือ และวัสดุทางทันตกรรมให้พอแก่การใช้งาน จัดระบบและดำเนินการจัดเตรียมชุดเครื่องมือ และวัสดุทางทันตกรรมให้พอแก่การใช้งาน จัดระบบและดำเนินการทำความสะอาด เครื่องมือและวัสดุทางทันตกรรม ให้สะอาด ปราศจากเชื้อโรค ทั้งก่อนและหลังการใช้งาน จัดระบบและดำเนินการทำความสะอาด เครื่องมือและวัสดุทางทันตกรรม ให้สะอาด ปราศจากเชื้อโรค ทั้งก่อนและหลังการใช้งาน จัดเตรียมผ้าก็อส สำลี และผ้าห่อชุดเครื่องมือ ให้เหมาะสมกับการใช้งาน จัดเตรียมผ้าก็อส สำลี และผ้าห่อชุดเครื่องมือ ให้เหมาะสมกับการใช้งาน จัดหาวิธีการกำจัดของเสียที่ใช้ในคลินิกให้ ถูกต้องตามหลักวิชาการ จัดหาวิธีการกำจัดของเสียที่ใช้ในคลินิกให้ ถูกต้องตามหลักวิชาการ จัดระบบการจัดเครื่องมือและวัสดุทางทันตก รรม ครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ ตลอดเวลา จัดระบบการจัดเครื่องมือและวัสดุทางทันตก รรม ครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ ตลอดเวลา

6 เรียนรู้การเบิก - จ่ายวัสดุทางทัน ตกรรมอย่างมืออาชีพ ประเด็นสำคัญ ประเด็นสำคัญ การวางแผนงาน การวางแผนงาน การบริหารจัดการ การบริหารจัดการ การเบิกจ่ายวัสดุทางทันตกรรม การแก้ไขปัญหา การแก้ไขปัญหา

7 การเบิกจ่ายวัสดุทางทันตกรรม การเบิก - จ่าย หมายถึงการจ่ายเครื่องมือ และวัสดุทางทันตกรรมเพื่อนำไปใช้ใน การช่วยงงานบริการผู้ป่วยทางทันตกรรม การเบิก - จ่าย หมายถึงการจ่ายเครื่องมือ และวัสดุทางทันตกรรมเพื่อนำไปใช้ใน การช่วยงงานบริการผู้ป่วยทางทันตกรรม เครื่องมือ เครื่องมือ วัสดุทางทันตกรรม วัสดุทางทันตกรรม

8 เรียนรู้การเบิก - จ่ายวัสดุทางทัน ตกรรมอย่างมืออาชีพ ประเด็นสำคัญ ประเด็นสำคัญ การวางแผนงาน การวางแผนงาน การบริหารจัดการ การบริหารจัดการ การเบิกจ่ายวัสดุทางทันตกรรม การเบิกจ่ายวัสดุทางทันตกรรม การแก้ไขปัญหา

9 การแก้ไขปัญหา การดูแลรักษาเครื่องมือทางทันตกรรมให้ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน การดูแลรักษาเครื่องมือทางทันตกรรมให้ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน การส่งซ่อม ตรวจสอบเครื่องมือ การส่งซ่อม ตรวจสอบเครื่องมือ ตรวจเช็ดวันหมดอายุของวัสดุทางทันตก รรม ตรวจเช็ดวันหมดอายุของวัสดุทางทันตก รรม

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 ขอบคุณค่ะ

36 ฝากข้อคิด เ สียของ เ สียของเสียเงินเสียเวลาเสียคนไข้ เสียงาน ( ผู้ช่วย )


ดาวน์โหลด ppt โครงการการจัดการความรู้ เรื่อง เรียนรู้การเบิก - จ่ายวัสดุทาง ทันตกรรมอย่างมืออาชีพ คุณพวงทอง สกุลนุ่ม คลินิกทัน ตกรรมโรงพยาบาล คุณทิพมาศ เงินแจ้ง คลินิก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google