งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

*สรุป Road show รพ.ราชบุรี 4ต.ค.2553 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "*สรุป Road show รพ.ราชบุรี 4ต.ค.2553 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 *สรุป Road show รพ.ราชบุรี 4ต.ค.2553 1

2 Road show ภาคกลาง รพ.ราชบุรี เจ้าภาพ

3 4ต.ค.53 ๐9.๐๐น. เตรียมตัว / รอห้องประชุม

4 หน้าห้องประชุม มีบูธ หมอชาวบ้าน/Med Progress

5 09.10น. อ.ชุมศักดิ์ mc /อ.บุญเรียง / อ.สมชาย

6 09.30น. อ.สมศรีฯ กล่าวเปิดประชุม มอบของที่ระลึก

7 “...ดังนั้นกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง
จึงมิได้หยุดนิ่ง แต่จะมีลักษณะเป็นพลวัต เพื่อความสอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรมและธรรมเนียมปฏิบัติของแพทย์ บนพื้นฐานคุณภาพ ในงานบริการ การเรียน การสอนและ การวิจัย เพื่อพัฒนาวิชาชีพแพทย์ ให้อยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป..” ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์

8 “...กรรมการชุดนี้ ได้ปรับยุทธศาสตร์
สร้างความเข้าใจ ปรับพันธกิจ วิสัยทัศน์ พัฒนากิจกรรม R2C เตรียมรับการต่ออายุ ใบประกอบโรคฯ ตามกฤษฎีกาตีความ เพิ่มประเภทกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง จาก 36 กิจกรรม เป็น 44 กิจกรรม เพื่อให้แพทย์ได้รับความรู้ เข้าถึงกิจกรรมได้ง่าย และสนุก แต่ทั้งนี้ต้องเริ่มที่ตัวแพทย์เองก่อน ดังพระราชดำรัสของพระบิดา “การเป็นแพทย์ที่ดี...ยังคงเป็นนักเรียนอยู่ตลอดเวลา ที่ทำการแพทย์นั้น..” พ.อ.(พ.)ผศ.นพ.กิฎาพล วัฒนกูล

9 10.00น. อ.กิฎาพลฯ สรุปยุทธศาสตร์ ศ.น.พ.

10 10.30น. ความสำคัญของการเก็บคะแนน cme.

11 กรรมการบริหาร ศ.น.พ. ที่ร่วมเดินทาง

12 “..คะแนนกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ สามารถใช้ประกอบในรูปคดีได้ อย่างน้อย
ศาลก็จะสืบดู ลักษณะ พฤติกรรมของแพทย์ผู้ถูกร้องเรียน ว่า มีความใส่ใจในการพัฒนาตนเองในการทำเวชปฏิบัติอย่างไร..” อ. เสงี่ยม บุญจันทร์

13 ควรจะต้อง นำคะแนน CMEมาเป็นส่วน หนึ่งในการประเมินผลงานการขอ
ตำแหน่งทางวิชาการ ในอนาคต..” นพ. ชัยวัน เจริญโชคทวี

14 “...ภารกิจแพทย์ทหาร ต้องดูแล กำลังพล ครอบครัวและพลเรือน
การฝึกของทหาร นักเรียนทหาร ทุกอย่างต้องอาศัยการเรียนรู้ ทักษะ ความรู้ใหม่ๆตลอดเวลา หยุดนิ่งไม่ได้ การศึกษาต่อเนื่องจึงมีความสำคัญ การเก็บคะแนนไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป..” นพ.. ไกรสร วรดิถี

15 และลดการฟ้องร้องได้ด้วย..”
“.. CME ช่วยให้เกิดการเข้าถึงความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ใหม่ๆ เพื่อให้แพทย์นำมาช่วยตัดสินใจ ในวิธีการรักษาผู้ป่วย เกิดความมั่นใจ สร้างความพึงพอใจ สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และลดการฟ้องร้องได้ด้วย..” นพ. สุรพจน์ สุวรรณพานิช

16

17

18 ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก รพศ.ราชบุรี ๔ต.ค.๒๕๕๓ 18

19 สถาบันที่เข้าร่วมสัมมนาสถาบันของศูนย์ฯ
ลำดับ โรงพยาบาล จังหวัด 1 โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี ราชบุรี 2 โรงพยาบาลกำแพงแสน นครปฐม 3 โรงพยาบาลบ้านโป่ง 4 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว สมุทรสาคร 5 โรงพยาบาลสถานพระบารมี กาญจนบุรี 6 โรงพยาบาลมะการักษ์ 7 โรงพยาบาลเมืองราช 8 โรงพยาบาลสวนผึ้ง 9 โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 10 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 11 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี 12 โรงพยาบาลทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 13 โรงพยาบาลพร้อมแพทย์ 14 โรงพยาบาลมหาชัย 2 15 โรงพยาบาลสมุทรสาคร 16 โรงพยาบาลเอกชัย 17 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า ราชบุรี5นครปฐม1กาญจนบุรี2เพชรบุรี2สุพรรณบุรี1สมุทรสาคร4 ประจวบฯ1พิษณุโลก1

20 x2 x1 x1 x4 x5 x2 x1 7จังหวัด 17รพ.

21 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt *สรุป Road show รพ.ราชบุรี 4ต.ค.2553 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google