งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 * สรุป Road show รพ.ราชบุรี 4ต.ค.2553. Road show ภาคกลาง รพ.ราชบุรี เจ้าภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 * สรุป Road show รพ.ราชบุรี 4ต.ค.2553. Road show ภาคกลาง รพ.ราชบุรี เจ้าภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 * สรุป Road show รพ.ราชบุรี 4ต.ค.2553

2 Road show ภาคกลาง รพ.ราชบุรี เจ้าภาพ

3 4ต.ค.53 ๐9.๐๐น. เตรียมตัว / รอห้องประชุม

4 หน้าห้องประชุม มีบูธ หมอชาวบ้าน/ Med Progress

5 09.10 น. อ. ชุมศักดิ์ mc / อ. บุญเรียง / อ. สมชาย

6 09.30น. อ.สมศรีฯ กล่าวเปิดประชุม มอบของที่ระลึก

7 “... ดังนั้นกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง จึงมิได้หยุดนิ่ง แต่จะมีลักษณะเป็น พลวัต เพื่อความสอดคล้องและ เหมาะสมกับวัฒนธรรมและธรรมเนียม ปฏิบัติของแพทย์ บนพื้นฐานคุณภาพ ในงานบริการ การเรียน การสอนและ เพื่อพัฒนาวิชาชีพแพทย์ การวิจัย เพื่อพัฒนาวิชาชีพแพทย์ ให้อยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป..” ศ. เกียรติคุณ พญ. สมศรี เผ่าสวัสดิ์

8 “... กรรมการชุดนี้ ได้ปรับยุทธศาสตร์ สร้างความเข้าใจ ปรับพันธกิจ วิสัยทัศน์ พัฒนากิจกรรม R2C เตรียมรับการต่ออายุ ใบประกอบโรคฯ ตามกฤษฎีกาตีความ เพิ่มประเภทกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง จาก 36 กิจกรรม เป็น 44 กิจกรรม เพื่อให้ แพทย์ได้รับความรู้ เข้าถึงกิจกรรมได้ง่าย และสนุก แต่ทั้งนี้ต้องเริ่มที่ตัวแพทย์เองก่อน ดังพระราชดำรัสของพระบิดา “ การเป็นแพทย์ที่ดี... ยังคงเป็นนักเรียนอยู่ ตลอดเวลา ที่ทำการแพทย์นั้น..” พ. อ.( พ.) ผศ. นพ. กิฎาพล วัฒนกูล

9 10.00 น. อ. กิฎาพลฯ สรุปยุทธศาสตร์ ศ. น. พ.

10 10.30 น. ความสำคัญของการเก็บคะแนน cme.

11 กรรมการบริหาร ศ. น. พ. ที่ร่วมเดินทาง

12 “.. คะแนนกิจกรรม การศึกษาต่อเนื่องของ แพทย์ สามารถใช้ประกอบ ในรูปคดีได้ อย่างน้อย ศาลก็จะสืบดู ลักษณะ พฤติกรรมของแพทย์ผู้ถูก ร้องเรียน ว่า มีความใส่ใจ ในการพัฒนาตนเองในการ ทำเวชปฏิบัติอย่างไร..” อ. เสงี่ยม บุญจันทร์

13 “... CME ไม่ได้เพิ่มภาระให้กับแพทย์ “... CME ไม่ได้เพิ่มภาระให้กับแพทย์ CME จึงส่งเสริมการเรียนรู้.. กิจกรรม 44 ประเภท เป็นกิจกรรมที่แพทย์ ปฏิบัติอยู่แล้ว แม้กระทั่งการออกตรวจ จะ ได้รับปีละ 12 หน่วยกิต 5 ปี ก็รวมเป็น 60 หน่วยกิตแล้ว ประชุมประจำปีอีก 2 ครั้งก็ ครบ 100 CME จึงส่งเสริมการเรียนรู้.. สำคัญอยู่ที่ ต้องมอบให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการอัพเดทข้อมูล และลงคะแนน CME ให้แพทย์ ควรจะต้อง นำคะแนน CME มาเป็นส่วน ควรจะต้อง นำคะแนน CME มาเป็นส่วน หนึ่งในการประเมินผลงานการขอ หนึ่งในการประเมินผลงานการขอ ตำแหน่งทางวิชาการ ในอนาคต.. ” ตำแหน่งทางวิชาการ ในอนาคต.. ” นพ. ชัยวัน เจริญโชคทวี

14 “... “...ภารกิจแพทย์ทหาร ต้องดูแล กำลังพล ครอบครัวและพลเรือน การฝึกของทหาร นักเรียนทหาร ทุกอย่างต้องอาศัยการเรียนรู้ ทักษะ ความรู้ใหม่ๆตลอดเวลา หยุดนิ่งไม่ได้ การศึกษาต่อเนื่องจึงมีความสำคัญ ” การเก็บคะแนนไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป..” นพ.. ไกรสร วรดิถี

15 “.. CME ช่วยให้เกิดการเข้าถึง ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ใหม่ๆ เพื่อให้แพทย์นำมาช่วย ตัดสินใจ ในวิธีการรักษาผู้ป่วย เกิดความมั่นใจ สร้างความพึง พอใจ สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และลดการฟ้องร้องได้ด้วย..” นพ. สุรพจน์ สุวรรณพานิช

16

17

18 ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก 18 รพศ.ราชบุรี ๔ต.ค.๒๕๕๓

19 สถาบันที่เข้าร่วมสัมมนาสถาบันของศูนย์ฯ ราชบุรี5นครปฐม1กาญจนบุรี2เพชรบุรี2สุพรรณบุรี1สมุทรสาคร4 ประจวบฯ1พิษณุโลก1

20 x1x1 x1x1 x2x2 x2x2 x4x4 x5x5 x1x1 7จังหวัด 17รพ.

21 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt 1 * สรุป Road show รพ.ราชบุรี 4ต.ค.2553. Road show ภาคกลาง รพ.ราชบุรี เจ้าภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google