งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อโครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพงานซ่อมบำรุง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อโครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพงานซ่อมบำรุง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อโครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพงานซ่อมบำรุง
หน่วยงาน : แผนกธุรการศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ กลุ่ม : FAST SERVICE ประธานกลุ่ม : นายฐิติ สุมิตร

2 ที่มา / มูลเหตุจูงใจของโครงการ
พนักงานไม่แจ้งงานผ่านระบบ การเข้าดำเนินการซ่อมล่าช้า ไม่อยู่ในกำหนดเวลาที่ต้องการ ไม่มีเอกสารในการอ้างอิงติดตามงานซ่อม อุปกรณ์ อะไหล่ที่ใช้งานไม่มีที่จัดเก็บเป็นสัดส่วน

3 เป้าหมายและตัวชี้วัด
1. รายงานแจ้งซ่อมผ่านระบบมากกว่า 90% 2. งานเร่งด่วนแล้วเสร็จใน 24 ชม.จาก 1-2 วัน งานส่งซ่อมแจ้งเจ้าของเรื่องทราบใน 15 วัน 3. มีแผนตรวจเช็คงานสาธารณูปโภคแต่ละอาคารไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/เดือน/อาคาร

4 สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา(ก้างปลา)
พนักงานไม่แจ้งซ่อมผ่านระบบ งานซ่อมไม่มีกำหนดแล้วเสร็จ เครื่องมือจัดเก็บไม่เป็นระบบ

5 สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ดำเนินการ
ตัวชี้วัด เอกสารตรวจสอบติดตามงาน เอกสารตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์สำนักงานตามอาคาร ดำเนินการได้ตามกำหนดเวลา งานที่แล้วเสร็จ และงานที่ค้าง

6 สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ดำเนินการ

7 สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ดำเนินการ
ใบแจ้งซ่อม (Service card) ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ประจำปีงบประมาณ 54 เลขที่ 2554 / วันที่ อ้างถึงใบตรวจเช็คที่ แผนก สาขา งานที่แจ้งซ่อม O ไฟฟ้า O โทรศัพท์ O เครื่องปรับอากาศ O ประปา O อุปกรณ์สำนักงาน O อื่นๆ กำหนดแล้วเสร็จ เลขคุรุภัณฑ์ ยี่ห้อ เลขเครื่อง อาการเสีย ผู้แจ้งซ่อม ผู้รับงาน ว/ด/ป Check card use. ใบรายงานตรวจสภาพการใช้งาน ประจำเดือน ปีงบประมาณ 54 ประเภทงานระบบไฟฟ้า อาคารแว่นแก้ว รายละเอียด ว/ด/ป แผนก ชั้น1 ชั้น2 ชั้น3 ชั้น4 สิ่งที่ต้องแก้ไข ผู้ตรวจสอบ เวลา ผู้ดูแล ธุรการ คลัง1 คลัง2 ผช. ตส. บช. ประชุม ห้องน้ำ IT เก็บของ ศิลปะ

8 สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ดำเนินการ
ตัวชี้วัด สต๊อคการ์ด ควบคุมอะไหล่อุปกรณ์ มีสถานที่จัดเก็บเป็นสัดส่วน

9 สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ดำเนินการ

10 สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ดำเนินการ
stock card รายการของใช้งาน หน่วยงานศูนย์หนังสือจุฬาฯ รายการของ เดือน ปีงบประมานที่ ยอดที่ยกมา ณ. วันที่ ยอด รายละเอียดการเบิกจ่าย ว/ด/ป จำนวน แผนก เหลือ สยาม G สยาม 14 พระเกี้ยว แว่นแก้ว จัตุรัส ลงชื่อ รวม

11 ผลลัพธ์การดำเนินการ มีการเข้าแจ้งงานในระบบมากกว่าตอนที่ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ คิดเป็นร้อยละ 86.6% ก่อนเริ่มโครงการอยู่ที่ 32.2% ของงานที่แจ้งทั้งหมด งานที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนดเวลามากขึ้นคิดเป็น 98% งานค้างลดน้อยลงคิดเป็น 2% ความสิ้นเปลืองของอะไหล่ที่ใช้งานลดน้อยลง เพราะมีสต๊อคการ์ดคอยตรวจสอบ สามมารถดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขได้รวดเร็ว โดยไม่ต้องรอสั่งซื้ออะไหล่ที่ขาด เนื่องจากมีสต๊อคการ์ดควบคุม ทำให้ทราบจำนวนที่คงเหลือ ณ. ปัจจุบัน

12 ผู้รับผิดชอบโครงการ น.ส. ลักษณา เจนช่าง ที่ปรึกษา
น.ส. ลักษณา เจนช่าง ที่ปรึกษา นาย ฐิติ สุมิตร ประธานกลุ่ม นาย สุรวิทย์ สุขบัณฑิตย์ เลขานุการ นาย ณัฐพล ภู่สุวรรณ์ สมาชิก นาง นิสา ศรีสว่าง สมาชิก นาย พงศกร ยิ่งตระกูล สมาชิก นาย พรเทพ ชื่นอารมณ์ สมาชิก นาย พรพิทักษ์ มิเอม สมาชิก


ดาวน์โหลด ppt ชื่อโครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพงานซ่อมบำรุง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google