งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อโครงการ : เพิ่ม ประสิทธิภาพงานซ่อมบำรุง หน่วยงาน : แผนกธุรการศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ FAST SERVICE กลุ่ม : FAST SERVICE ประธานกลุ่ม : นายฐิติ สุมิตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อโครงการ : เพิ่ม ประสิทธิภาพงานซ่อมบำรุง หน่วยงาน : แผนกธุรการศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ FAST SERVICE กลุ่ม : FAST SERVICE ประธานกลุ่ม : นายฐิติ สุมิตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อโครงการ : เพิ่ม ประสิทธิภาพงานซ่อมบำรุง หน่วยงาน : แผนกธุรการศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ FAST SERVICE กลุ่ม : FAST SERVICE ประธานกลุ่ม : นายฐิติ สุมิตร

2 ที่มา / มูลเหตุจูงใจของ โครงการ - พนักงานไม่แจ้งงานผ่านระบบ - การเข้าดำเนินการซ่อมล่าช้า ไม่อยู่ใน กำหนดเวลาที่ต้องการ - ไม่มีเอกสารในการอ้างอิงติดตามงานซ่อม - อุปกรณ์ อะไหล่ที่ใช้งานไม่มีที่จัดเก็บเป็น สัดส่วน

3 เป้าหมายและตัวชี้วัด 1. รายงานแจ้งซ่อมผ่านระบบ มากกว่า 90% 2. งานเร่งด่วนแล้วเสร็จใน 24 ชม. จาก 1-2 วัน งานส่ง ซ่อมแจ้งเจ้าของเรื่องทราบใน 15 วัน 3. มีแผนตรวจเช็คงาน สาธารณูปโภคแต่ละอาคารไม่ น้อยกว่า 2 ครั้ง / เดือน / อาคาร

4 สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุ ของปัญหา ( ก้างปลา ) พนักงานไม่ แจ้งซ่อมผ่าน ระบบ เครื่องมือ จัดเก็บไม่เป็น ระบบ งานซ่อมไม่มี กำหนดแล้ว เสร็จ

5 ตัวชี้วัด • เอกสารตรวจสอบ ติดตามงาน • เอกสารตรวจสอบ สภาพการใช้งานของ อุปกรณ์สำนักงานตาม อาคาร • ดำเนินการได้ตาม กำหนดเวลา • งานที่แล้วเสร็จ และ งานที่ค้าง งานซ่อม มีการตรวจสอบ การใช้งานอยู่เป็น ประจำ เข้าดำเนินการไม่ ล่าช้า เสร็จตามกำหนดเวลา มีเอกสารแจ้งงาน หรือ ตรวจสอบงานได้ใน ระบบ สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ ดำเนินการ

6

7 Check card use. ใบรายงานตรวจสภาพการใช้งาน ประจำเดือน........................ ปีงบประมาณ 54 ประเภทงานระบบไฟฟ้า อาคารแว่นแก้ว รายละเอียด ว/ด/ปว/ด/ปแผนก ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 สิ่งที่ ต้อง แก้ไ ข ผู้ ตร วจ สอ บ เวลาเวลา ผู้ดูแ ล ธุ ร ก า ร ค ลั ง 1 ค ลั ง 2 ผช.ผช. ตส.ตส. บช.บช. ป ร ะ ชุ ม ห้ อ ง น้ำ ITIT เ ก็ บ ข อ ง ศิ ล ป ะ ใบแจ้งซ่อม (Service card) ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ประจำปีงบประมาณ 54 เลขที่ 2554 /........... วันที่.................................... อ้างถึงใบตรวจเช็คที่..................................... แผนก...................... สาขา................ งานที่แจ้ง ซ่อม O ไฟฟ้า O โทรศัพท์ O เครื่องปรับอากาศ O ประปา O อุปกรณ์สำนักงาน......................... O อื่นๆ.................................. กำหนดแล้วเสร็จ........................... เลขคุรุภัณฑ์.............................................. ยี่ห้อ............................. เลขเครื่อง........................................... อาการเสีย......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ผู้แจ้งซ่อม....................................... ผู้รับงาน........................ ว / ด / ป.................. สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ ดำเนินการ

8 ตัวชี้วัด • สต๊อคการ์ด ควบคุม อะไหล่อุปกรณ์ • มีสถานที่จัดเก็บเป็น สัดส่วน อะไหล่ อุปกรณ์ มีที่จัดเก็บ มีเอกสารควบคุม การเบิก สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ ดำเนินการ

9

10 stock card รายการของใช้งาน หน่วยงานศูนย์หนังสือจุฬาฯ รายการของ....................................................................................... เดือน................................................. ปีงบประมานที่.................... ยอดที่ยกมา ณ. วันที่.................................. ยอด รายละเอียดการเบิกจ่าย ว/ด/ปว/ด/ป จำนวนแผนกเหลือ สยาม G สยาม 14 พระเกี้ยวแว่นแก้วจัตุรัสลงชื่อรวม สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ ดำเนินการ

11 ผลลัพธ์การดำเนินการ • มีการเข้าแจ้งงานในระบบมากกว่าตอนที่ยังไม่ได้ ดำเนินโครงการ คิดเป็นร้อยละ 86.6% ก่อนเริ่ม โครงการอยู่ที่ 32.2% ของงานที่แจ้งทั้งหมด • งานที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนดเวลามากขึ้น คิดเป็น 98% งานค้างลดน้อยลงคิดเป็น 2% • ความสิ้นเปลืองของอะไหล่ที่ใช้งานลดน้อยลง เพราะมีสต๊อคการ์ดคอยตรวจสอบ • สามมารถดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขได้รวดเร็ว โดยไม่ต้องรอสั่งซื้ออะไหล่ที่ขาด เนื่องจาก มีสต๊อคการ์ดควบคุม ทำให้ทราบจำนวนที่คงเหลือ ณ. ปัจจุบัน

12 ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. น. ส. ลักษณา เจนช่าง ที่ ปรึกษา 2. นาย ฐิติ สุมิตร ประธานกลุ่ม 3. นาย สุรวิทย์ สุขบัณฑิตย์ เลขานุการ 4. นาย ณัฐพล ภู่สุวรรณ์ สมาชิก 5. นาง นิสา ศรีสว่าง สมาชิก 6. นาย พงศกร ยิ่งตระกูล สมาชิก 7. นาย พรเทพ ชื่นอารมณ์ สมาชิก 8. นาย พรพิทักษ์ มิเอม สมาชิก


ดาวน์โหลด ppt ชื่อโครงการ : เพิ่ม ประสิทธิภาพงานซ่อมบำรุง หน่วยงาน : แผนกธุรการศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ FAST SERVICE กลุ่ม : FAST SERVICE ประธานกลุ่ม : นายฐิติ สุมิตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google