งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Jump to first page กลุ่ม N S E. Jump to first page สัญลักษณ์กลุ่ม ความหมายของ สัญลักษณ์ การทำงานที่ครบวงจร ภายในหน่วยงาน รื้ อ ประกอ บ ขนย้าย พ่น สี ล้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Jump to first page กลุ่ม N S E. Jump to first page สัญลักษณ์กลุ่ม ความหมายของ สัญลักษณ์ การทำงานที่ครบวงจร ภายในหน่วยงาน รื้ อ ประกอ บ ขนย้าย พ่น สี ล้าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Jump to first page กลุ่ม N S E

2 Jump to first page สัญลักษณ์กลุ่ม ความหมายของ สัญลักษณ์ การทำงานที่ครบวงจร ภายในหน่วยงาน รื้ อ ประกอ บ ขนย้าย พ่น สี ล้าง wiring ส่งมอบ นำเข้าระบบ

3 Jump to first page คำขวัญกลุ่ม คำขวัญกลุ่ม * คิดให้เป็น ทำให้จริง ยิ่ง เพิ่มคุณภาพ * หน่วยงาน หปส 2- สส.  สังกัด กปส - ส. ฝบส.  มีสมาชิก 6 ท่าน  มีการประชุมรวม 4 ครั้ง เฉลี่ยครั้งละ 1 ชั่วโมง  สมาชิกเข้าร่วมประชุม 100 %

4 Jump to first page สถานที่ตั้งกลุ่ม สถานที่ตั้งกลุ่ม อาคาร ท.101 ชั้นที่ 13 ห้อง 1302 ทะเบียนกลุ่มเลขที่ 006/2548 จัดตั้งเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2548 ทะเบียนกิจกรรมเลขที่ 009/2548 จดทะเบียนกิจกรรมเมื่อวันที่ 8 ม. ค.2548

5 Jump to first page สมาชิกกลุ่มมี 6 ท่าน

6 Jump to first page ตารางลำดับความสำคัญของปัญหา

7 Jump to first page หัวข้อกิจกรรม ** เพิ่ม ประสิทธิภาพ ** ในการเตรียมงานรื้อ - ประ กอปหม้อแปลง 25MVA

8 Jump to first page ลักษณะงานประจำ ของกลุ่ม ปฏิบัติงานติดตั้ง โยกย้าย ปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า ภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูง ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประหยัดและ บรรลุตามเป้าหมาย

9 Jump to first page มูลเหตุจูงใจ การปฏิบัติงานของหน่วนงานกปส - สส ส่วนมากจะเป็นการรื้อ - ย้ายประกอบ หม้อแปลงเสียส่วนใหญ่ใช้เวลาในการ เตรียมงานมากก่อนออกปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนอายุมากๆทั้งนั้น มีผู้ปฏิบัตงานต่างหน่วยงานย้ายมา ช่วยงานในแผนก

10 Jump to first page เป็นกิจกรรมครั้ง ที่ 2 ระยะเวลาการทำ กิจกรรม 4 เดือน ( ม. ค - เม. ย.48) เป้าหมาย ลดเวลาในการ เตรียมงานรื้อ - ประกอบ หม้อแปลง 25MV ลง 25%

11 Jump to first page แผนการทำกิจกรรม

12 Jump to first page สภาพการ การเดินทางไปปฏิบัติงาน โยกย้ายติดตั้ง อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกครั้งจำเป็นต้องใช้หน้าแปลนปิด อุปกรณ์เพื่อป้องกันน้ำเข้าเพราะอยู่กลางแจ้งสถานที่ เก็บหน้าแปลนก็ไม่ค่อยอำนวยเท่าไหร่ ต้องเดิน ทางไกล

13 Jump to first page ตารางเก็บข้อมูลก่อนการแก้ไข

14 Jump to first page Job.TS921-S2Job. C-32Job. BF-3 ชั่วโมง 2 4 6 8 10 12 14 16 กร๊าฟแสดงข้อมูลก่อนการแก้ไข

15 Jump to first page เสียเวลามาก ในการเตรียม งานรื้อประ กอปหม้อ แปลง สถา นที่ พัสดุอยู่ไกล ใช้เวลาเดินทาง นาน วัสดุ อุปกร ณ์ ของหมด วางหน้าแปลนไม่เป็นระเบียบ วิธีการ ใบเบิกไม่ครบ หาหน้าแปลนล่าช้า ผู้ปฏิบัติงาน เหนื่อยง่าย อายุมาก อากาศร้อนจัด มีน้อย ขาดความเข้าใจงาน ลืมรายการขนาด วางอุปกรณ์ไม่เป็นระเบียบ ไม่ตรงเวลา ฝนตก ขาดการ สื่อสาร

16 Jump to first page ตารางจำแนกข้อมูลที่นำมา แก้ไข

17 Jump to first page ตารางเก็บข้อมูลหลังการแก้ไข

18 Jump to first page Job.TS921-S2 Job. C-32Job.BF-3 ชั่วโมง 2 4 8 6 10 12 14 16 กร๊าฟแสดงข้อมูลหลังการแก้ไข

19 Jump to first page เปรียบเทียบการเก็บข้อมูลก่อน - หลังการแก้ไข

20 Jump to first page ชั่วโมง 2 4 10 6 12 14 16 Job.TS921-S2Job. C-32 Job.BF-3 กร๊าฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบก่อน - หลังการแก้ไข

21 Jump to first page สรุป ผลทางตรง สามารถลดเวลาในการเตรียมอุปกรณ์การรื้อ - ประกอปหม้อแปลง ลง 26.6 % เกินเป้าหมาย 1.6% ผู้ปฏิบัติงานไม่อ่อนล้าในการเตรียมงาน ผลทางอ้อม ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีเวลาทำธุระส่วนตัว และครอบครัวเพิ่มขี้น อุปสรรค เนื่องจากกลุ่มมีงานที่ต้องปฏิบัติหลายด้าน ไม่ใช่รื้อ - ย้ายหม้อแปลง เพียงอย่างเดียว ทำให้ล่าช้าในการเก็บข้อมูล กิจกรรมครั้งต่อไป ลดค่าใช้จ่ายในการกรองน้ำมันหม้อแปลง

22 Jump to first page รายการเบิกพัสดุ หปส 2- สส Job.no……………… sub…………………………. Work……………….. วันที่เบิก …………………...


ดาวน์โหลด ppt Jump to first page กลุ่ม N S E. Jump to first page สัญลักษณ์กลุ่ม ความหมายของ สัญลักษณ์ การทำงานที่ครบวงจร ภายในหน่วยงาน รื้ อ ประกอ บ ขนย้าย พ่น สี ล้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google