งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่ม QQQ แผนก วางแผนปรับปรุงและพัฒนา กอง ปรับปรุงพัฒนาระบบส่ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่ม QQQ แผนก วางแผนปรับปรุงและพัฒนา กอง ปรับปรุงพัฒนาระบบส่ง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่ม QQQ แผนก วางแผนปรับปรุงและพัฒนา กอง ปรับปรุงพัฒนาระบบส่ง
ฝ่ายบำรุงรักษาระบบส่ง

2 ภาระกิจแผนก วางแผนปรับปรุงและพัฒนา
1. การวิเคราะห์ ศึกษา ประสานงานและทำการวางแผนงาน ของกอง 2. ตรวจสอบ สภาพอุปกรณ์ สภาพพื้นที่ ดำเนินการปรับปรุงจัดหาให้พร้อม ก่อนการโยกย้าย สับเปลี่ยน ติดตั้ง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมอุปกรณ์สถานีไฟฟ้าแรงสูงให้สอดคล้องกับ ความต้องการของระบบ 3. ประสานงานจัดส่งอุปกรณ์ที่ปลดออกจากระบบเพื่อการจัดเก็บและบำรุงรักษาเพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

3 ทะเบียนกลุ่ม 16/2546 วันจดทะเบียนกลุ่ม 14 พฤศจิกายน 2546 ชื่อหน่วยงาน หผพ-สส. กปส-สส. ฝบส. คำขวัญกลุ่ม สร้างสรรค์ แผนงาน ประสานงานให้ก้าวไกล ชื่อกิจกรรม ลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการนำ Mobile Tx เข้าใช้งาน เป็นกิจกรรมครั้งที่

4 สมาชิกกลุ่ม ที่ปรึกษากลุ่ม นายประยุทธ บุญญสถิตย์ หผพ-สส.

5 ตารางลำดับความสำคัญของปัญหา

6 มูลเหตุจูงใจ เป้าหมายของกิจกรรม 1. ใช้เวลาในการโยกย้าย Mobile Tx. มาก
2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสูง 3. จ่ายไฟฟ้าไม่ทันตามกำหนด เป้าหมายของกิจกรรม ลดเวลาในการโยกย้ายติดตั้งลง 20 %

7 แผนงานการทำกิจกรรม วางแผน ปฏิบัติ

8 ปัญหาที่เกิดกับ Mobile Transformer

9 ปัญหาที่เกิดกับ Mobile Transformer

10 ข้อมูลตามมาตรฐานงาน - เวลามาตรฐานในการโยกย้ายติดตั้ง 10 วัน
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการคิดจากมาตรฐานงานเป็นเงิน 312,652 บาท

11 ข้อมูลกรณีที่ Mobile Transformer ไม่พร้อมใช้งาน
- เวลามาตรฐานในการโยกย้ายติดตั้ง 12 วัน - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการคิดจากมาตรฐานงานเป็นเงิน 371,286 บาท - สูญเสียโอกาสจ่ายไฟ 2 วัน

12 แผนภูมิวิเคราะห์ปัญหา
คน สถานที่ ขาดความชำนาญ ทำเลติดตั้งเข้าออกยาก ใช้เวลาในการ โยกย้ายติดตั้งมาก อุปกรณ์ชำรุดหรือสูญหาย Mobile Tx วิธีการ

13 ตารางแก้ไขปัญหา

14 ข้อมูลตามมาตรฐานงานหลังการแก้ไขปัญหา
- เวลามาตรฐานในการโยกย้ายติดตั้ง 10 วัน - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการคิดจากมาตรฐานงานเป็นเงิน 312,652 บาท - ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบตามวาระเป็นเงิน 46,154 บาท - ไม่สูญเสียโอกาสจ่ายไฟ

15 ตารางข้อมูลหลังการแก้ไขปัญหา
รายการ ก่อนแก้ไข หลังแก้ไข เวลาการโยกย้ายติดตั้ง 12 วัน 10 วัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 371,286 บาท 358,806 บาท สูญเสียโอกาสจ่ายไฟ 2 วัน 0 วัน

16 สรุปผล ผลทางตรง 1. ลดการค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง Mobile Tx. ลงได้ 3.4 %
2. ลดเวลาการโยกย้ายติดตั้งลง 2 วัน 3. ไม่สูญเสียโอกาสจ่ายไฟ ผลทางอ้อม 1. ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ด้านติดตั้งโยกย้าย Mobile Tx.

17 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
1. มาตรฐานการ Inspect Mobile Transformer

18 อุปสรรค 1. ไม่สามารถประชุมบ่อยเนื่องจากมีงานที่ต้องออกต่างจังหวัดบ่อย

19 ลดจำนวนครั้งการปรับแผนงาน
กิจกรรมครั้งต่อไป ลดจำนวนครั้งการปรับแผนงาน


ดาวน์โหลด ppt กลุ่ม QQQ แผนก วางแผนปรับปรุงและพัฒนา กอง ปรับปรุงพัฒนาระบบส่ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google