งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 QQQ กลุ่ม QQQ แผนก วางแผนปรับปรุง และพัฒนา กอง ปรับปรุงพัฒนาระบบ ส่ง ฝ่ายบำรุงรักษาระบบส่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 QQQ กลุ่ม QQQ แผนก วางแผนปรับปรุง และพัฒนา กอง ปรับปรุงพัฒนาระบบ ส่ง ฝ่ายบำรุงรักษาระบบส่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 QQQ กลุ่ม QQQ แผนก วางแผนปรับปรุง และพัฒนา กอง ปรับปรุงพัฒนาระบบ ส่ง ฝ่ายบำรุงรักษาระบบส่ง

2 2 ภาระกิจแผนก วางแผน ปรับปรุงและพัฒนา 1. การวิเคราะห์ ศึกษา ประสานงานและทำการ วางแผนงาน ของกอง 2. ตรวจสอบ สภาพอุปกรณ์ สภาพพื้นที่ ดำเนินการปรับปรุงจัดหาให้พร้อม ก่อนการ โยกย้าย สับเปลี่ยน ติดตั้ง ปรับปรุง หรือ เพิ่มเติมอุปกรณ์สถานีไฟฟ้าแรงสูงให้ สอดคล้องกับ ความต้องการของระบบ 3. ประสานงานจัดส่งอุปกรณ์ที่ปลดออกจาก ระบบเพื่อการจัดเก็บและบำรุงรักษาเพื่อให้อยู่ ในสภาพพร้อมใช้งาน

3 3 ทะเบียนกลุ่ม 16/2546 วันจดทะเบียนกลุ่ม 14 พฤศจิกายน 2546 ชื่อหน่วยงาน หผพ - สส. กปส - สส. ฝบส. คำขวัญกลุ่ม สร้างสรรค์ แผนงาน ประสานงานให้ก้าวไกล เป็นกิจกรรมครั้งที่ 2 ชื่อกิจกรรม ลดค่าใช้จ่ายและเวลา ในการนำ Mobile Tx เข้าใช้งาน

4 4 สมาชิกกลุ่ม นายประยุทธบุญญ สถิตย์ หผพ - สส. ที่ปรึกษากลุ่ม นายประยุทธบุญญ สถิตย์ หผพ - สส.

5 5 ตารางลำดับความสำคัญของ ปัญหา

6 6 มูลเหตุจูงใจ เป้าหมายของกิจกรรม 1. ใช้เวลาในการโยกย้าย Mobile Tx. มาก 2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสูง 3. จ่ายไฟฟ้าไม่ทันตามกำหนด ลดเวลาในการโยกย้ายติดตั้งลง 20 %

7 7 แผนงานการทำ กิจกรรม วางแผน ปฏิบัติ

8 8 ปัญหาที่เกิดกับ Mobile Transformer

9 9

10 10 ข้อมูลตามมาตรฐานงาน - เวลามาตรฐานในการโยกย้ายติดตั้ง 10 วัน - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการคิดจากมาตรฐานงานเป็นเงิน 312,652 บาท

11 11 ข้อมูลกรณีที่ Mobile Transformer ไม่พร้อมใช้งาน - เวลามาตรฐานในการโยกย้ายติดตั้ง 12 วัน - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการคิดจากมาตรฐานงานเป็นเงิน 371,286 บาท - สูญเสียโอกาสจ่ายไฟ 2 วัน

12 12 แผนภูมิวิเคราะห์ปัญหา ใช้เวลาในการ โยกย้ายติดตั้งมาก คน Mobile Tx สถานที่ วิธีการ ทำเลติดตั้งเข้าออกยาก ขาดความชำนาญ อุปกรณ์ชำรุดหรือสูญหาย

13 13 ตารางแก้ไข ปัญหา

14 14 ข้อมูลตามมาตรฐานงานหลังการ แก้ไขปัญหา - เวลามาตรฐานในการโยกย้ายติดตั้ง 10 วัน - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการคิดจากมาตรฐานงานเป็นเงิน 312,652 บาท - ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบตามวาระเป็นเงิน 46,154 บาท - ไม่สูญเสียโอกาสจ่ายไฟ

15 15 ตารางข้อมูลหลังการแก้ไข ปัญหา รายการก่อน แก้ไข หลัง แก้ไข เวลาการ โยกย้ายติดตั้ง 12 วัน 10 วัน ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการ 371,286 บาท 358,80 6 บาท สูญเสียโอกาส จ่ายไฟ 2 วัน 0 วัน

16 16 สรุปผล ผล ทางตร ง ผล ทางอ้อ ม 2. ลดเวลาการโยกย้ายติดตั้งลง 2 วัน 1. ลดการค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง Mobile Tx. ลงได้ 3.4 % 3. ไม่สูญเสียโอกาสจ่ายไฟ 1. ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ด้านติดตั้งโยกย้าย Mobile Tx.

17 17 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 1. มาตรฐานการ Inspect Mobile Transformer

18 18 อุปสรรค 1. ไม่สามารถประชุมบ่อยเนื่องจากมีงานที่ต้องออกต่างจังหวัดบ่อย

19 19 กิจกรรมครั้งต่อไป ลดจำนวนครั้งการปรับแผนงาน


ดาวน์โหลด ppt 1 QQQ กลุ่ม QQQ แผนก วางแผนปรับปรุง และพัฒนา กอง ปรับปรุงพัฒนาระบบ ส่ง ฝ่ายบำรุงรักษาระบบส่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google