งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 QQQ กลุ่ม QQQ แผนก วางแผนปรับปรุง และพัฒนา กอง ปรับปรุงพัฒนาระบบ ส่ง ฝ่ายบำรุงรักษาระบบส่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 QQQ กลุ่ม QQQ แผนก วางแผนปรับปรุง และพัฒนา กอง ปรับปรุงพัฒนาระบบ ส่ง ฝ่ายบำรุงรักษาระบบส่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 QQQ กลุ่ม QQQ แผนก วางแผนปรับปรุง และพัฒนา กอง ปรับปรุงพัฒนาระบบ ส่ง ฝ่ายบำรุงรักษาระบบส่ง

2 2 ทะเบียนกลุ่ม 16/2546 วันจดทะเบียนกลุ่ม 14 พฤศจิกายน 2546 ชื่อหน่วยงาน หผพ - สส. กปส - สส. ฝบส. คำขวัญกลุ่ม สร้างสรรค์ แผนงาน ประสานงานให้ก้าวไกล สถานที่ตั้งกลุ่ม แผนกวางแผน ปรับปรุงและพัฒนา เป็นกิจกรรมครั้งที่ 1 อาคาร ท.101 ชั้น 13 ห้อง 1302

3 3 สมาชิกกลุ่ม นายภราดาหรรษคุณาฒัย หผพ - ส. ที่ปรึกษากลุ่ม นายภราดาหรรษคุณาฒัย หผพ - ส.

4 4 ตารางลำดับความสำคัญของ ปัญหา

5 5 มูลเหตุจูงใจ เป้าหมายของกิจกรรม 1. ข้อมูลที่เก็บไว้ใช้งานในระบบสูญหาย 2. ทำให้งานล่าช้าเนื่องจากการแฮงค์ 3. ก่อความรำคาญใจต่อผู้ใช้งาน 4. เป็นแหล่งการแพร่ไวรัสของฝ่าย ลดจำนวนการขัดข้องของคอมพิวเตอร์ลง 60 %

6 6 แผนงานการทำ กิจกรรม วางแผน ปฏิบัติ

7 7 ตารางข้อมูลก่อนการแก้ไข

8 8 กราฟพาเรโต ก่อนการแก้ไข 45 5 10 30 25 20 15 35 40 26% 42% 56% 68% 80% 90% 100% TSID 04 TSID 06 TSID 05 TSID 00 TSID 01 TSID 02 TSID 03 หมายเลขเครื่อง computor จำนวนครั้งที่ขัดข้อง

9 9 แผนภูมิวิเคราะห์ปัญหา การขัดข้องของ คอมพิวเตอร์ คน เครื่องมือ สถานที่ วิธีการ ใช้ Driver A โดยไม่เช็คไวรัส ไม่เคยทำ การ Defrag. ข้อมูล จอภาพไม่แสดงการทำงาน Card จอหลวม Plug วางไม่เหมาะสม ขาไปถูก Plug หลุด ติดไวรัส จากการใช้ net

10 10 ตารางแก้ไข ปัญหา

11 11 ตารางข้อมูลหลังการแก้ไข ปัญหา

12 12 กราฟ พาเรโตหลังการแก้ไข ปัญหา 45 5 10 30 25 20 15 35 40 27.2% 45.4% 63.6% 72.7% 81.8% 90.9% 100% TSID 04 TSID 06 TSID 05 TSID 00 TSID 01 TSID 02 TSID 03 หมายเลขเครื่อง computor จำนวนครั้งที่ขัดข้อง

13 13 กราฟ พาเรโตเปรียบเทียบ 45 5 10 30 25 20 15 35 40 26% 42% 56% 68% 80% 90% 100% TSID 04 TSID 06 TSID 05 TSID 00 TSID 01 TSID 02 TSID 03 หมายเลขเครื่อง computor จำนวนครั้งที่ขัดข้อง 45 5 10 30 25 20 15 35 40 27.2% 45.4% 63.6% 72.7% 81.8% 90.9% 100 % TSID 04 TSID 06 TSID 05 TSID 00 TSID 01 TSID 02 TSID 03 หมายเลขเครื่อง computor จำนวนครั้งที่ขัดข้อง ลดลง 74%

14 14 สรุปผล ผล ทางตร ง ผล ทางอ้อ ม 2. ลดปัญหาที่เกิดจาก ไวรัสคอมพิวเตอร์ 1. ลดการขัดข้องข้อเครื่อง computor ลงได้ 74 % 3. ทำงานได้เร็วและสะดวกขึ้น 1. สุขภาพจิตในการทำงานดีขึ้น 2. ได้ทักษะการแก้ปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

15 15 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 1. ทำการ Update โปรแกรมป้องกันไวรัสทุก สัปดาห์ 2. Defrag. Check Hard Disk ข้อมูลทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 3. การจัดวาง Plug ให้ชิดผนังและเก็บสายไฟให้เรียบร้อย

16 16 การติดตาม ผล ทำการตรวจเช็คทุกสิ้นเดือน ว่ามีการ Update โปรแกรมและ Defrag. ข้อมูล หรือไม่

17 17 อุปสรรค 1. ไม่สามารถประชุมบ่อยเนื่องจากมีงานที่ต้องออกต่างจังหวัดบ่อย 2. ความรู้และความชำนาญทางด้าน Hard ware และ Soft ware ยังน้อย

18 18 กิจกรรมครั้งต่อไป ลดจำนวนครั้งการปรับแผนงาน


ดาวน์โหลด ppt 1 QQQ กลุ่ม QQQ แผนก วางแผนปรับปรุง และพัฒนา กอง ปรับปรุงพัฒนาระบบ ส่ง ฝ่ายบำรุงรักษาระบบส่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google