งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่ม QQQ แผนก วางแผนปรับปรุงและพัฒนา กอง ปรับปรุงพัฒนาระบบส่ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่ม QQQ แผนก วางแผนปรับปรุงและพัฒนา กอง ปรับปรุงพัฒนาระบบส่ง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่ม QQQ แผนก วางแผนปรับปรุงและพัฒนา กอง ปรับปรุงพัฒนาระบบส่ง
ฝ่ายบำรุงรักษาระบบส่ง

2 ทะเบียนกลุ่ม 16/2546 วันจดทะเบียนกลุ่ม 14 พฤศจิกายน 2546 ชื่อหน่วยงาน หผพ-สส. กปส-สส. ฝบส. คำขวัญกลุ่ม สร้างสรรค์ แผนงาน ประสานงานให้ก้าวไกล สถานที่ตั้งกลุ่ม แผนกวางแผนปรับปรุงและพัฒนา อาคาร ท ชั้น 13 ห้อง 1302 เป็นกิจกรรมครั้งที่

3 สมาชิกกลุ่ม ที่ปรึกษากลุ่ม นายภราดา หรรษคุณาฒัย หผพ-ส.

4 ตารางลำดับความสำคัญของปัญหา

5 มูลเหตุจูงใจ เป้าหมายของกิจกรรม 1. ข้อมูลที่เก็บไว้ใช้งานในระบบสูญหาย
2. ทำให้งานล่าช้าเนื่องจากการแฮงค์ 3. ก่อความรำคาญใจต่อผู้ใช้งาน 4. เป็นแหล่งการแพร่ไวรัสของฝ่าย เป้าหมายของกิจกรรม ลดจำนวนการขัดข้องของคอมพิวเตอร์ลง 60 %

6 แผนงานการทำกิจกรรม วางแผน ปฏิบัติ

7 ตารางข้อมูลก่อนการแก้ไข

8 กราฟพาเรโต ก่อนการแก้ไข
45 5 10 30 25 20 15 35 40 26% 42% 56% 68% 80% 90% 100% TSID 04 TSID 06 TSID 05 TSID 00 TSID 01 TSID 02 TSID 03 หมายเลขเครื่อง computor จำนวนครั้งที่ขัดข้อง

9 แผนภูมิวิเคราะห์ปัญหา
คน สถานที่ Plug วางไม่เหมาะสม ขาไปถูก Plug หลุด การขัดข้องของ คอมพิวเตอร์ ติดไวรัส จอภาพไม่แสดงการทำงาน จากการใช้ net ไม่เคยทำ การ Defrag.ข้อมูล Cardจอหลวม ใช้Driver A โดยไม่เช็คไวรัส เครื่องมือ วิธีการ

10 ตารางแก้ไขปัญหา

11 ตารางข้อมูลหลังการแก้ไขปัญหา

12 กราฟ พาเรโตหลังการแก้ไขปัญหา
45 5 10 30 25 20 15 35 40 27.2% 45.4% 63.6% 72.7% 81.8% 90.9% 100% TSID 04 TSID 06 TSID 05 TSID 00 TSID 01 TSID 02 TSID 03 หมายเลขเครื่อง computor จำนวนครั้งที่ขัดข้อง

13 กราฟ พาเรโตเปรียบเทียบ
45 5 10 30 25 20 15 35 40 26% 42% 56% 68% 80% 90% 100% TSID 04 TSID 06 TSID 05 TSID 00 TSID 01 TSID 02 TSID 03 หมายเลขเครื่อง computor จำนวนครั้งที่ขัดข้อง 27.2% 45.4% 63.6% 72.7% 81.8% 90.9% ลดลง 74%

14 สรุปผล 1. ลดการขัดข้องข้อเครื่อง computor ลงได้ 74 %
ผลทางตรง 1. ลดการขัดข้องข้อเครื่อง computor ลงได้ 74 % 2. ลดปัญหาที่เกิดจาก ไวรัสคอมพิวเตอร์ 3. ทำงานได้เร็วและสะดวกขึ้น ผลทางอ้อม 1. สุขภาพจิตในการทำงานดีขึ้น 2. ได้ทักษะการแก้ปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

15 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
1. ทำการ Update โปรแกรมป้องกันไวรัสทุก สัปดาห์ 2. Defrag. Check Hard Disk ข้อมูลทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ1 ครั้ง 3. การจัดวาง Plug ให้ชิดผนังและเก็บสายไฟให้เรียบร้อย

16 การติดตามผล ทำการตรวจเช็คทุกสิ้นเดือน ว่ามีการ Update โปรแกรมและ
Defrag.ข้อมูล หรือไม่

17 อุปสรรค 1. ไม่สามารถประชุมบ่อยเนื่องจากมีงานที่ต้องออกต่างจังหวัดบ่อย
2. ความรู้และความชำนาญทางด้านHard wareและ Soft ware ยังน้อย

18 ลดจำนวนครั้งการปรับแผนงาน
กิจกรรมครั้งต่อไป ลดจำนวนครั้งการปรับแผนงาน


ดาวน์โหลด ppt กลุ่ม QQQ แผนก วางแผนปรับปรุงและพัฒนา กอง ปรับปรุงพัฒนาระบบส่ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google